دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

سیستم مالیات بر ارزش افزوده و بررسی و پیاده سازی آن درشرکت تولیدی

آشنایی با سیستم مالیات بر ارزش افزوده و بررسی و پیاده سازی آن درشرکت تولیدی
فهرست مطالب
مقدمه. 1
فصل اول : طرح تحقیق.. 2
تعریف مالیات بر ارزش افزوده: 3
انواع مالیات بر ارزش افزوده: 4
ضرورت انجام تحقیق: 5
ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده. 5
فصل دوم ادبیات تحقیق: 8
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟. 8
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده: 12
ماليات بر ارزش افزوده در ايران: 14
اثرات استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده: 17
شيوه اجرايي ماليات برارزش افزوده. 17
ماليات برارزش افزوده. 18
معافيت ها در ماليات برارزش افزوده. 19
کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده. 20
اثرات مثبت و منفی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده. 21
تأثير ماليات بر ارزش افزوده بر صادرات… 24
آستانه معافیت… 24
رابطه ماليات . برارزش افزوده با قانون تجميع عوارض…. 25
فصل سوم : روش و مراحل اجرای کار. 26
طریقه ثبت نام شخصیتهای حقوقی در ایران: 26
نحوه عمل فعلی در شرکتهای تولیدی چگونه است؟. 29
استقبال صنعت چگونه بوده است؟. 30
فصل چهارم: خلاصه تحقیق و ارائه پیشنهادات… 31
نتیجه گیری در مورد این سیستم: 31
آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده: 31
پیشنهاد کارشناسان.. 33
نقاط  قوت وضعف در مورد این سیستم در شرکتهای تولیدی: 34
ماليات بر ارزش افزوده به نفع كيست؟. 35
ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كيست؟. 35

مقدمه

ماليات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در برنامه ريزي دولت براي ارائه خدمات مورد نياز كشور در زمينه هاي گوناگون ميشود.
تغيير و تحول در اقتصاد كشور و در نتيجه تغيير در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگري و تجديد نظر در انواع مالياتها و نحوه وصول آنهاست. اجراي ماليات برارزش افزوده در بيش از 120 كشور جهان نشان دهنده مقبوليت و كارايي اين نظام در فراهم كردن يك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن براي دولتهاست.
 اجراي اين ماليات با نرخ ثابت و يكسان از يكسو پيش بيني ميزان درآمد دولت و در نتيجه امكان برنامه ريزي  بهتر را فراهم مينمايد و از سوي ديگر، دوره هاي كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمين تقدينگي خزانه دولت را تضمين ميكند.
فصل اول : طرح تحقیق
عنوان تحقیق: آشنایی با سیستم مالیات بر ارزش افزوده و بررسی و پیاده سازی آن در شرکتهای تولیدی
ماليات . بر ارزش افزوده نه تنها ماليات نسبتا ساده اي است بلكه رايجترين ماليات در دنياي امروز نيز محسوب ميشود. لذا قبل از هر موضوعي بايد ديد تعريف ارزش افزوده و ماليات . بر ارزش افزوده چيست. از ديدگاه اقتصادي، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوين قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرايي, اين تعريف  براساس استانداردهاي حسابداري و با تكيه  بر روش صورتحساب ارائه ميگردد.  براين اساس، ارزش افزوده را تفاوت بينارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري شده يك شخص در يك دوره معين تعريف ميكنند.با توجه به تعريف مذكور، ماليات . بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره توليد  و يا خدمات ارائه شده اخذ ميگردد.
اين ماليات در واقع نوعي ماليات  برفروش چند مرحله اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف ميكند………………

سیستم مالیات بر ارزش افزوده و بررسی و پیاده سازی آن درشرکت تولیدی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد