دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

شبیه سازی عددی جریان آشفته تراکم پذیر اطراف ایرفویل متقارن نوسانی

شبیه سازی عددی جریان آشفته تراکم پذیر اطراف ایرفویل متقارن نوسانی

نادر پورمحمود حصار – استادیار گروه مکانیک دانشگاه ارومیه – دانشکده فنی – گروه مهندسی مکانی

چکیده مقاله:

دراین مقاله جریان لزج تراکم پذیر و غیـردائم، اطـراف ایرفویلهـای متقـارن و نوسـانی NACA 0015 و NACA 0012 در محدوده جریانهای آشفته، بصورت عددی شـبیه سـازی شده و نیروهای اعمالی به این نـوع مقـاطع محاسـبه شـده اسـت . در ایـن تحقیـق، روش گردابـه تصادفی (RVM)١ با استفاده از مدل آشفتگی روش گردابه بزرگ (LES) ٢ برای تحلیل جریان دو بعدی اطراف ایرفویل توسعه داده شده است . استفاده از روش گردابه بزرگ به جهت توصیف اثـرات آشفتگی جریان مخصوصا در قسمتهای انتهائی ایرفویل و در زوایای حمله زیاد می باشـد . در روش عددی این تحقیق معادلات حاکم بوسیله تبدیلات همدیس به فضای محاسـباتی انتقـال داده مـی شوند . معادلات ناویر استوکس بـا اسـتفاده از روش LES فیلتـر شـده و بـه فـرم معادلـه انتقـال ورتیسیتی تبدیل می شود و با استفاده از روش جدا سازی متغیرها حل میـشود بطوریکـه سـرعت جریان از روش ٣CI C و اثرات ناشی از پخش بوسیله روش ٤RW مدل می شوند . همزمان با حل معادلات حاکم بر جریان سیال، مقطع ایرفویل ت حت نوسان پیچشی هارمونیک نیز قـرار میگیـرد و واضح است که تاثیر متقابلی بین نوسان جسم و جریان سیال بوجود می آید . تحلیل فیزیک جریان در این شرایط با بیان نحوه حرکت و پخش گردابه ها در میدان سیال اطـراف ایرفویـل انجـام مـی پذیرد و در نهایت با تعیین ضرایب نیروهای آیرود ینـامیکی امکـان تحلیـل جریـان سـیال آشـفته اطراف ایرفویل نوسانی ممکن می گردد . نتایج عددی بدست آمـده در ایـن تحقیـق بـرای ضـرایب نیروهای آیرودینامیکی برا، پسا و همچنین توزیع فشار روی سطح در مقایـسه بـا نتـایج تجربـی و عددی موجود توافق قابل قبولی را نشان می دهند

کلیدواژه‌ها:

روش گردابه تصادفی ، روش شبیه سازی گردابه بزرگ ، جریان تراکم پذیر .

شبیه سازی عددی جریان آشفته تراکم پذیر اطراف ایرفویل متقارن نوسانی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد