سعادت عادت است آنرا پرورش دهید.
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود پروژه شناخت شهرستان شیروان
دانلود پروژه شناخت شهرستان شیروان

دانلود پروژه شناخت شهرستان شیروان

شناخت شهرستان شیروان
فهرست مطالب
موقعیت جغرافیایی شهرستان شیروان: ۶
ویژگی های طبیعی: ۷
ویژگیهای انسانی: ۹
۴-۱ ویژگی های اقتصادی: ۱۰
فصل دوم: ۱۲
شناسایی روستا قلعه چه ۱۲
۲-۱موقعیت جغرافیایی روستا: ۱۳
۲-۳راهها ووسایل ارتباطی در این روستا: ۱۴
۲-۴اقلیم روستا : ۱۵
۲-۵آب وهوا: ۱۵
۲-۶بررسی منابع آب آشامیدنی و توپوگرافی ۱۵
کشاورزی : ۱۷
تعیین محدوده ی اراضی کشاورزی ۱۷
الف – زراعت و باغداری ۱۷
ب- دامداری ۱۹
غذاها وآشهای نذری مردم روستا: ۲۲
فصل سوم ۲۶
مطالعات کالبدی روستا ۲۶
۳-۲عوامل موثر در شکل گیری بافت روستا ۲۸
الف عوامل جغرافیایی: ۲۸
ویژگی های معماری روستا: ۲۸
• ۳-۳وامل اقتصادی ۳۰
۳-۴وامل سیاسی اجتماعی : ۳۲
شناخت مالکیت اراضی روستا ۳۵
۳-۶بر روستا ۳۶
۳-۷بررسی شبکه های ارتباطی ۳۷
۳-۱۱سی تأسیسات موجود روستا ۴۰
۳-۱۲ی مصالح ساختمانی: ۴۱
۴-۱۵معماری و ترکیب فضاهای مسکونی ۴۲
بخش دوم ۴۴
تجزیه و تحلیل ۴۴
فصل چهارم ۴۵
تحلیل کالبدی روستا ۴۵
۵-۲شناخت قوت ساختار جغرافیای روستا: ۴۶
شناخت نقاط تهدیدهای ساختار جغرافیایی روستا: ۴۸
الف- سیمای اقتصادی فعلی: ۴۸
شناخت نقاط فرصتهای ساختار اقتصادی روستا: ۵۰
شناخت نقاط تهدیدها در ساختار اقتصادی روستا: ۵۱
۵-۴تحلیل ساختار فرهنکی مذهبی روستا: ۵۱
تحلیل نقاط تهدیدها ی ساختار کالبدی روستا: ۵۷
تجزیه و تحلیل شبکه های ارتباطی ۵۸
فصل پنجم: ۶۱
بررسی سرانه های ۶۱
موجود روستا ۶۱
ب- سیمای اقتصادی آینده وپیشنهادات ۶۲
-پیشنهاد معیارها وضوابط کلی  طراحی بافت روستا : ۶۷
بخش سوم ۶۹
ارایه طرح هادی پیشنهادی: ۶۹
فصل ششم: ۷۰
پیش  بینی وضعیت آینده روستا ۷۰
فصل هفتم: ۷۴
ارزیابی واستنتاج طرح های ۷۴
توسعه ای روستا ۷۴
طرحهای توسعه ای تجاری وبازرکانی: ۷۵
اولویت بندی بیشنهاداتزمان اجرای براورد مالیطرحهای توسعه ای ۷۷
براورد توسعه ای روستا ۸۳
درطرح هادی روستای قلعه چه –شهرستان شیروان : ۸۶
منابع ۸۹
بخش اول:
شناخت وضع موجود
فصل اول:
شناخت شهرستان شیروان
مو قعیت جغرافیایی شهرستان شیروان:
شهرستان شیروان یکی از شهرستان های استان خراسان شمالی است با پهنه ای حدود ۲۲۷۹ کیلو متر مربع،در مسیر شاهراه مشهد،گرگان ،تهران قرار دارد.
ازسمت شمال با جمهوری ترکمنستان
از خاور با شهرستان قوچان،از باختر با بجنورداز جنوب با شهرستان اسفراین مجاور است.
شیروان با ارتفاع ۱۰۶۰ متر از سطح دریا قرار دارد.
فاصله ی زمینی تا مشهد ۱۸۸ کیلومتر،تا قوچان ۶۰کیلومتر ،تا بجنورد ۵۸ کیلومتر می باشد.
شهرستان شیروان در تقسیمات کشوری سال ۸۵،دارای سه بخش مرکزی ،،سرحد،،قوشخانه است.بخش مرکزی به مرکزیت شیروان، سرحد به مرکزیت لوجلی وقوشخانه به مرکزیت ینگی قلعه علیا ست.
دارای دونقطه ی شهری بهنام شیروان ولوجلی ا ست،و۸دهستان حومه ،زیارت، زوارم، سیوکانلو ،گلیان ،تکمران ،جیرستان ،ینگی قلعه علیا می باشد.
ویژگی های طبیعی:
الف: توپو گرافی
شهرستان شیروان کوهستانی می باشد .
ارتفاعات جنوب شهرستان که ادامه  رشته کوههای البرز به سمت شرق می باشدودر این منطقه به نام الا داغ معروف هستند، جهت این ارتفاعات شمال غرب به جنوب شرق هستندوبلندترین نقطه ی ان شاه جهان به ارتفاع۳۰۳۲ می باشد.
-ارتفاعات شمال شهرستان که دارا ی جهت شمال شرق جنوب شرق هستند و بنام کپه داغ  معروف می باشند.بلندترین نقطه ان کوههای کپه داغ با۲۹۶۵ متر وگلیل با۲۶۲۵متر هستند.
-دشت شیروان که به موازات کوههای شمالی جنوبی به وجود امده ومراکز عمده جمعیتی از جمله شیروان دران قرار دارد.
این دشت پست ترین منطقه شیروان با ارتفاع ۱۰۰۰ متر از سطح در یاست. وجهت ان شمال غرب جنوب شرق است.وضعیت ارتفاعات ودشت به نحوی است که ارتباط شرقی غربی مراکز به سهولت انجام می شود.وارتباط شمال جنوب ان مشکل است.
ساختمان پیچیده این کوهستانها طوری است که نفوذ در انها مشکل و حوادث تکنوتیک در انهامربوط به تداخل  سیستمهای کوهستانی دراین ناحیه است که این قسمت از شمال خراسان را ناپایدار کرده وزلزله های مکرر شیروان قوچان ناشی از این پدیدهی طبیعی است.
ب-پوشش گیاهی:
پوشش گیاهی شهرستان اغلب به صورت استپ کوهستانی می باشد.فقط در کوههای سرداب سرانی در شمال شهرستان وکوههای جنوبی شهرستان بقایای جنگلهای گذشته را می توان مشاهده کرد،که امروزه مورد حفاظت قرار گرفته اند.همچنین منطقه حفاظت شده گلیل با مساحت ۲۷هزار هکتار ،در ۷۰کیلومتری شمال شهرستان شیروان ودر حد مرزیایران ترکمنستان قرار دارد.منطقه فوق از سال ۵۰ تحت عنوان پارک ملی سرداب سرانی تحت حفاظت بوده است.
این منطقه دارای جنگلهای تنک ارس ،سرو کوهی ومراتع سرسبز است.دیگر گیاهان منطقه عبارتنداز کوکر،زرشک،زالزالک،سیاتلو،زرد الوی کوهی؛…..همچنین گیاهان صنعتی ودارویی شامل شیره باریچه ،گون، کتیرا،شیرشن بیان،خارشترو….می باشند.
مراتع خوب در شمال وشمال شرقی ومراتع متوسط در جنوب ومراتع فقیر در اطراف روستاها ودشت قرار دارند.
-مراتع:به وسعت ۲۹۰۰۲۰ هکتار معادل ۳/۸۵درصد از کل منابع شهرستان می باشند
جنگلها:صرفا جنگل ارس می باشد۴/۴درصد است.
ج- منابع اب:
دارای دو منبع اب سطحی وآبهای زیر زمینی می باشد.
اب سطحی:
رود اترک قلجق،هنامه زوارم گلیاناز جمله رود خانه های شهرستان می باشد.
ویژگیهای انسانی:
تعداد و توزیع جمعیت:
براساس نتایج مقدماتی سرشماری ۱۳۷۸ جمعیت شهرستان شیروان۱۴۱۰۲۵ نفر است که ۶۹۰۱۷ نفرآن (حدود ۹/۴۸ درصد) در نقاط شهری و۷۱۹۵۱ نفر (۵۱ درصد) در نقاط روستایی استقرار دارند و بقیه  غیرساکن (۵۷ نفر)می باشند.
سهم جمعیت شهرستان از کل جمعیت استان حدود ۴/۲ درصد است.تحولات جمعیت مقایسه نتایج سر شماری ها وآمارگیری های جمعیتی در ۱۰ سال گذشته نشان می دهد که جمعیت شهرستان شیروان از۹۰۰۳۷ نفر در سال۱۳۵۸ به ۱۴۱۰۲۵ نفر در سال ۱۳۷۸رسیده است.در سال ۱۳۷۸ تعداد۶۹۵۶۱ نفر مرد و۷۱۴۶۴ نفر زن در این شهرستان سرشماری شده اند.براساس نسبت جنسی ۹۷ محاسبه گردیده است.این میزان بیانگر فزونی تعداد زنان بر مردان است.
تحولات جمعیت:
متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت شهرستان طی سالهای ۶۸تا۷۸ حدود ۱درصداست که بیانگرافزایش جمعیت است.شهرستان شیروان دارای یک شهر(شیروان)در سال ۱۳۷۸است.در سال۱۳۷۸ تعداد۶۹۵۶۱ نفر مرد۷۱۴۶۴ نفر زن دراین شهرستان سرشماری شده اند.بر این اساس نسبت جنسی ۹۷ محاسبه گردیده است.این میزان بیانگر فزونی تعداد زنان بر مردان است.
این نسبت در نقاط شهری ۱۰۰ و نقاط روستایی(با جمعیت غیر ساکن)۹۵ مرد درمقابل ۱۰۰زن است.آمار تحولات نسبت جنسی در سالهای اخیردر این شهرستان نشان دهنده مهاجر فرستی به ویژه در نقاط روستایی است.خروج جمعیت معمولاً در سنین کار و توسط مردان صورت می گیرد.
نیروی انسانی و اشتغال:
۱- وضع فعالیت: دراین شهرستان،افراد شاغل( ۳۴۶۸۱ نفر) وافراد بیکار(۴۸۳۲نفر)،درمجموع ۱/۳۸درصد از جمعیت ده ساله و بیشتر تشکیل می دهد.
۲- گروه های عمده شغلی: جمعیت شاغل ده ساله وبیشتر شهرستان ۶/۳۸ درصد راکارکنان ماهر کشاورزی،جنگلداری وماهیگیری،۳/۳۳ درصد را گروه صنایع و۱/۲۸ درصد را کارکنان مشاغل گروه خدمات و فعالیت های نامشخص و اظهارنشده تشکیل می داده اند.
۴-۱ ویژگی های اقتصادی:
نتایج و تحلیل ساختار اقتصادی شهرستان شیروان نشان می دهد که سهم شاغلین شهرستان در بخش صنعت۳۵ درصد می باشد.زیربخشهای مختلف کشاورزی به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد.
الف- کشاورزی:
کل اراضی  کشاورزی شهرستان شیروان ۱۰۰۰۰۰هکتاربوده است که ۲۷۰۰۰ هکتار(۴/۲۷درصد)ان اراضی آبی و۷۳۰۰۰هکتار(۶/۷۲درصد)آن را اراضی دیم تشکیل می دهد.در مجموع ۲۱درصد کل اراضی کشاورزی استان خراسان شمالی در این شهرستان واقع شده است.
باغداری:
سطح زیر کشت محصولات باغی شهرستان شیروان ۷۰۰۰هکتار است که ۵۷۷۴هکتار ان کشت آبی بوده است.عمده محصولات باغی این شهرستان را سیب،انگور،گلابی،بادام،گردو،زردآلو،آلبالو وگیلاس وهلوتشکیل می دهند.
دامداری:
درآخرین آمار موجود۳۶۳۸۰۸ واحد دامی است که معدل ۲/۲۳ درصد از کل واحد دامی استان خراسان شمالی می باشد.ترکیب وبافت دامی عموماً شامل گوسفند،بره،بز،بزغاله،گاو،شتروبچه شتر است .همچنین این شهرستان دارای واحدهای پرورش زنبورعسل و بهره برداری کرم ابریشم می باشد
خدمات وبازگانی:
توزیع فعالیت های خدماتی در شهرستان شیروان بیانگر آن است که شاغلان بخش خدمات ۹۰۴۷ نفرجمعیت ۱/۲۶ درصد از کل شاغلان ده ساله و بیشتر شهرستان را تشکیل می دادند.
ازمجموع شاغلان بخش خدمات:
۸/۵ درصد در گروه عمده فروشی و خرده فروشی
۲/۰ درصد در گروه هتل ورستوران
۴/۰درصد در گروه حمل ونقل و انبارداری و ارتباطات و…
فصل دوم:
شناسایی روستا قلعه چه
۲-۱موقعیت جغرافیایی روستا:
روستای قلعه چه۱۲ کیلومتری شمال شهر شیروان واقع شده است این روستا مطابق آخرین تقسیمات کشوری در محدوده سیاسی دهستان سیوکانلو ازبخش مرکزی قرار دارد.
ارتفاع روستا ازسطح دریا حدود ۱۳۰۰ متر می باشد روستا در طول جغرافیا یی ۵۸ درجه و درعرض جغرافیایی ۳۷ درجه و ۲۸ دقیقه واقع شده است.
این روستا در پای کوههای شمال شهر شیروان(کپه  داغ ) قرار دارد.
در شمال روستای قلعه چه،هنامه،درجنوب خانلق وغرب باغان واقع شده است.
۲-۳راهها ووسایل ارتباطی در این روستا:
این روستا دارای راه آسفالته می باشد را ارتباطی شیروان به روستا بدین صورت می باشد:در فاصله ۱۲کیلومتری شیروان-شمال یک راه فرعی که به سمت  روستای خانلق ودهستان سیوکانلوپیش می رود وپس از گذشتن از روستای خانلق وامان اباد  به قلعه چه می رسیم.
.مردم این روستا جهت رفت وآمد به شیروان  از  ۱۰ عدد تاکسی خطی به صورت مرتب رفت وآمد می کند استفاده می نمایند.
۲-۴اقلیم روستا :
این روستا در منطقه کوهستانی واقع شده است و دارای آب و هوایی معتدل و سرد می باشد . تابستان نسبتا معتدل و زمستان بسیار سرد از خصوصیات روستا می باشد.
۲-۵آب وهوا:
آب وهوای هر منطقه ارتباط مستقیمی باعرض جغرافیای-بارش-ارتفاع زمین از سطح زمین-بادها-جهت کوها-دریاهاودشتها ومناطق پست وپوشش گیاهی اطراف آن دارد.روستای فلعه  چه بطور کلی منطقه ای کوهستانی ودارای آب وهوای نسبتا سرددرزمستان وگرم ومعتدل در تابستان است.
به طور کلی منطقه بجنورد وهوالی آن را چندین توده هوای تحت تاثیر قرار میدهد که مهمترین آنها عبارتند از:۱-توده هوای سرد انتی سیکلون سیبری که معمولا ازطریق شوروی(شمال روستا)وکوههای ذولفقار وارد منطقه بجنورد می شود وباعث سرمای شدید اواخر زمستان می گردد بطوری که برودت هوا را درروستا  می شود.
۲-۶بررسی منابع آب آشامیدنی و توپوگرافی
یکی از مهمترین عوامل متروک شدن بسیاری از روستاها در نواحی خشک ایران بین رفتن منابع آب است. روستا با وجود آب وزمین مناسب شکل می گیرد ومنبع آب شرب روستا از طریق مجتمع آبرسانی که در حد فاصل هنامه و قلعه چه در ۵ کیلومتری قرار دارد که آب آن توسط لوله کشی به یک منبع آب زمینی هوایی به روستا لوله کشی شده است.
منابع آب کشاورزی روستا نیز شامل ۴ حلقه چاه عمیق و یک نیمه عمیق است.     این منابع از ۴ تا ۶ لیتر در ثانیه متفاوت است. همچنین یک قنات بادی ۵ لیتر از منابع آب اختصاصی متعلق به چند نفر است.
۲-۷ویژگی های اقتصادی روستا:
اقتصاد روستا بعضی کلیه فعالیتهای فردی و اجتماعی که در محیط روستا به منظور گذراندن زندگی و تأمین رفاه به موقع می پیوندند.این فعالیتها در سه محور کشاورزی،صنعت و خدمات
قرار دارند که هر کدام نیاز به بحث ویژه دارند.
روستای قلعه چه  باتوجه به موقعیت جغرافیای استعداد های فراوانی درامر کشاورزی رادارا می باشد. کشاورزی
سطح زیر کشت زراعت وباغ روی هم ۱۰۳۵ هکتار می باشد. منابع آب کشاورزی روستا آب رودخانه فصلی(مسیل) که از کنارروستای گذرد و چشمه اتر در ۳ کیلومتری روستا و ۴ حلقه چاه عمیق و یک نیمه عمیق     از ۴ تا ۶ لیتردر ثانیه است.
این روستا در حاشیه مخروط افکنه واقع است وامکان وجود آب در آنجا زیادتر است از آب چشمه ها استفاده می کنند.
طریقه آبیاری مرسوم،روش غرقابی است.     آبیاری نشتی مخصوصاً در اطراف چاه ها مرسوم است.
شیب عمومی بین ۲ تا ۳ % خاک عمیق و نسبتاً عمیق تکامل یافته است . قابلیت کشت زراعت و باغات دیم و غلات  آبی        باغات (انگور) محدودیتها وجود سنگریزه
دهستان سیوکانلو شیروان از نظر کشاورزی با توجه به نوع خاک ومقدار آب موجود دارای زمینهای حاصلخیز است.
کشاورزی در این روستا تاقبل از سال ۱۳۶۰ معمولا به صورت سنتی انجام می گرفت وزمینهای زیر کشت آبی نسبت به دیم بسیار کم بوده است با وجود این کشاورزی این منطقه مرغوب ترین نوع گندم سفید را در سطح استان تولید می کردنند که علاوه بر مصرف داخلی در روستا در شهرشیروان نیز مصرف مشده است البته علت این امر را میتوان در استعداد زمین وکشت متناوب (آیش)واستفاده از کود حیوانی وزحمت کشاورزان قدیمی دانست.وهمچنین با آمدن ادوات کشاورزی شامل تراکتور نهر کن کمباین تخم پاش و…تحول عظیمی در کشاورزی به عمل آمد بطوری که اکثر زمینهای این نواحی وحتی دامنه کم شیب کوهها به زمینهای مزروعی تبدیل گردید.درحال حاضرکشاورزی دراین روستا به صورت نیمه مکانیزه انجام می گیرد…………….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است