دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله رایگان شناخت فرهنگ مدرسه براساس مدل دنیسون

شناخت فرهنگ مدرسه براساس مدل دنیسون

شناخت فرهنگ مدرسه براساس مدل دنیسون

دكتر قربانعلی سلیمی[1] –  قدرت الله علی زاده[2]

چكیده یكی از راهبردهای اساسی سازمان ، فرهنگ سازمانی است وشاید مهم ترین رسالت مدیران ، تنظیم راهبرد سازمانی در حوزه فرهنگی و ایجاد  یك فرهنگ سازمانی مناسب است .اهمیت فرهنگ سازمانی این است كه مدیران كشور در حال حاضر ،بیش از پیش قدرت وآثار جادویی فرهنگ را بر رفتار كاركنان را لمس می كنند.و همچنین به اهمیت شناخت این مهم برای باقی ماندن در میدان رقابت ویا سبقت گرفتن از دیگر سازمان ها ، پی بردند.”بررسی فرهنگ سازمان به عنوان یك ابزار جمع آوری اطلاعات عمل می كند و مدیران را قادر می سازد تا از این طریق اولاً بخش ها و یا گرو های كاری را با یكدیگر مقایسه نمایند.ثانیاً مسایل را اولویت بندی كنند. ثالثاً ادراكات و انتظارات كاركنان را شناسایی نمایند”.( منوریان ،1385) در این پژوهش برای شناخت فرهنگ مدارس متوسطه شهر اصفهان ، مدل دنیسون كه مدلی جدید و جامع و كامل است مورد استفاده قرار گرفته است . این مدل توسط آقای دنیسون و در پی  مطالعات زیاد و تجربیات  ایشان طراحی شده است ، فرهنگ سازمانی را براساس  چهار بعد  درگیر شدن در كار ، سازگاری ، انطباق پذیری و ماموریت یا رسالت مورد ارزیابی قرار می دهد . برای ارزیابی هریك از ابعاد چهارگانه مذكور ، سه شاخص تعریف شده است . دراین پژوهش  برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دنیسون  كه با شرایط فرهنگی آموزش و پرورش كشور ایران اصلاح گردید، استفاده شد. .با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه دارای روایی بوده است و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای كرونباخ 96% برآورد گردیده است . روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی می باشد.جامعه آماری  شامل کلیه مدیران و معلمان دبیرستان های  پسرانه و دخترانه نواحی پنچگانه ومنطقه جی شهرستان اصفهان سال تحصیلی 86- 85 است. به منظور تجزیه تحلیل داده ها از روش های آماری در سطح آمار توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی ، درصد ،میانگین ،انحراف معیار ،نمودارها و در سطح آمار استنباطی از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری ، آزمونt  مستقل و آزمون توکی استفاده شده است .تجزیه تحلیل داده ها نشان دادكه مدارس متوسطه شهر اصفهان ، در تمام ابعاد چهارگانه در حد متوسط و بالاتر از متوسط قرار گرفته است با این وجود در برخی از شاخص ها از جمله ” ایجاد تغییر   ” و ” توسعه قابلیت ها ” و “اهداف ومقاصد ” نیازمند بازنگری و بهبود است .    واژه های كلیدی     فرهنگ سازمانی ،فرهنگ مدرسه ، مدل دنیسون    مقدمه  در عصر حاضر كه جهان  رو به ترقی و پیشرفت ناگهانی است  و كشور ما هم دوران حساسی را می گذراند نقش سازمان های اداری ، صنعتی و مخصوصاٌ آموزشی در چرخه ی اقتصاد و توسعه و پیشرفت اهداف عالی مملكت انكار ناپذیر است . اما آیا تمام آنها در حصول به اهداف تعیین شده موفق بوده اندحقیقتاًجای تعمق و تامل دارد . زیرا بعضی از آنها در انجام وظایف خود موفق تر عمل كردند .با نگاهی عمیق به سازمان ها موفق می توان عوامل كلیدی و مشترك بین آنها كه بستر ساز و احتمالاٌ عامل اساسی موفقیت آنها بوده است را كشف كرد.یكی از عوامل اساسی و كلیدی ، فرهنگ  قوی است كه بر آن سازمان ها حاكم است

1-   دانشیار دانشكده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان  2 –   كارشناس ارشد مدیریت آموزشی . 1- Richard I. Daft 2- Owens [5]- Invovelment [6]Consistency [7] Adaptability [8] Mission [9] -Empowerment                                          [10]. Team Orientation [11]. Capability Development [12] -Core Values [13]- Agreemwnt [14] -Coordination & Integration                         [15] – Creating Change [16]- Customer focuse [17]- Organizational  Learning [18] -Strategic Direction & Itent [19] – Goals & Objectives [20] – Vision 1- Denison [22]-Validity [23]-Reliability [24]- Cronbach,s Alpha [25] -MANOVA

منبع : Article.University

لطفا جهت حمایت از ما به این مطلب امتیاز دهید

دکمه دانلود 2

فرمت : WORD  | صفحات:20

——————————————————————–

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد