دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله شناسايي مفهوم مديريت آموزشي و اصول آن

شناسايي  مفهوم مديريت آموزشي  واصول آن
مفهوم مديريت آموزشي  واصول آن
درارتباط  با مفهوم كلي  مديريت آموزشي  مي توان به برخي  تعاريف اشاره شده  در منابع علمي  اشاره نمود ،  براين اساس  مديريت آموزشي عبارتست از :
فرايندي  كه كليه  فعاليتهاي  افراد همكار درسازمانهاي  آموزشي و پرورشي  را در راستاي  نيل به اهداف  تعليم وتربيت  متناسب  وهماهنگ  نموده وبا برخورداري  مناسب از امكانات  فيزيكي  ومنابع انساني  بستر تحقق موارد  مطروحه  را ايجاد نمايد .
ياري  وكمك رساني  به روند اجرايي  آموزش ونظارت  بر آن ( رهبري  آموزشي ) .
ايجاد  زمينه وفراهم  ساختن تجهيزات  وامكانات  جهت بروز  استعدادهاي  دانش آموزان  ( كار آموزان )  تحكيم بخشيدن  به روابط انساني  گروهي واتخاذ  روش و تعيين خط مشي  اصولي در كليه  امور ، براي بارور ساختن  اهداف تربيتي .
آنچه مسلم است  ، قابليتهاي  شغلي وارتقاء  مهارت مورد  نياز آن ، بستگي قابل توجهي  به كيفيت محصول  آموزشي دارد  واصولا مديريت  آموزشي به ويژه آموزش  فني وحرفه اي ،حائز اهميت  ويژه اي  مي باشد .  بنابراين ، هر چند اصول  ومفاهيم  بسياري در مديريت  آموزشي از ساير مديريتها  گرفته شده ،  ولي اركان اين مديريت از چنان اهميتي  برخوردار است  كه مي توان براي رشد ساير مديريتها  نيز از آن استفاده  نمود .
درواقع ،  اهداف كلان  آموزشي  بر آورنده  نيازهاي اجتماعي ، اقتصادي و وضعيت وجودي  افرادمي باشد  كه مديريت آموزشي ، دراين مقوله جايگاه  ويژه اي دارد .
– مديريت  آموزشي  و برآورد  نيازهاي اجتماعي
اصولاً ، جامعه اي را مي توان پويا ، سالم ودر حال رشد  تلقي نمود  كه ابعاد  محوري  ( مطروحه ) آن تحقق يابد .
در واقع ، يكي از ابعاد  محوري مورد بحث  در اين قسمت ، خواسته ها  وهنجارهاي  اجتماعي مي باشد . برخي پارامترهاي  مهم نياز اجتماعي  جوامع شامل  فرهنگ ،  سنت ، ارزشهاي ديني ،  بومي وملي بوده است  وچگونگي  آموزش افراد جهت  حفظ و رعايت اين موارد در اجتماع  اهميت ويژه اي دارد . بنابراين  ، بايستي  برنامه ريزان كلان جوامع  به نقش مديريت  آموزشي  در ابعاد مختلف  آن توجه داشته باشند .
–         مديريت آموزشي  وبر آورد  نيازهاي اقتصادي
اصولا ،  در برنامه ريزيهاي اقتصادي جوامع به ويژه پيشرفته ، نگرش خاصي  به منابع عمده  اشتغال  وتوليد ( صنعت ، خدمات وكشاورزي ) در شرايط  موجود آن  وبر آورد  توسعه كوتاه مدت  ، ميان مدت وبلند مدت  در سطح آن جامعه  مي شود .
همچنين ، يكي از مشخصه هاي  مرتبط  با ظرفيتهاي  اشتغال  وبهينه سازي  شرايط آن  ،  ارتقاء عملكرد  منابع انساني  تخصصي مورد نياز ويانظارت  برروند  آموزش  مهارت و فنون وتبديل  نيروي انساني  به منابع انساني  متخصص  وماهر است .  دراين ارتباط  جايگاه مديريت  آموزشي  متناسب اهداف  پيش بيني شده ونياز سنجي  آموزشي  بررسي شده و به ويژه  درارتباط  با آموزشهاي  شغلي مشخص  مي شود . به اين ترتيب ،  اهداف وخط مشي  مديريت آموزشي را بدين شرح  مي توان مطرح  نمود :
الف ) متناسب  سازي ميل  افراد به برخورداري  از آموزش شغلي ونيل  به احراز  آن با نياز واقعي  بازار كار  وظرفيت هاي آن .
ب ) فراهم سازي  زمينه هاي  تامين ( رشد حرفه اي ) از طريق آموزش مستمر  افراد .
– مديريت آموزشي ووضعيت  وجودي  افراد
انسان موجودي است كه تحولات  روحي وجسمي  او براثر تكامل ورشد  مختص آن و روند  تربيتي كه به صورت  اكتسابي  وبرخوردار  شدن حاصل  مي شود ،  انجام مي گيرد .

دانلود مقاله شناسايي مفهوم مديريت آموزشي و اصول آن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد