دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه شناسایی خودرو از طریق عکسهای هوایی

شناسایی خودرو از طریق عکسهای هوایی

فهرست مطالب
چکیده: ۱
مقدمه. ۵
مقدمه‌ای بر روشهای شناسایی خودرو: ۵
شناسایی ماشین در عکس‌های هوایی.. ۷
۱- Ralated work  : ۷
۲-  our apprack. 10
دیاگرام سیستم تشخیص…. ۱۰
۳- تست‌ روانشناختی (A Psychophysical test) 11
4- Feature Extraction (استخراج ویژگی) ۱۴
۱-۴ clustering of  road direction. 14
2-4- ویژگی‌های به کار برده شده برای ردیابی: ۱۵
۳-۴ model – based  Feature Prediction : 17
5.Multi –feature integration. 19
1-5 : پارامتریزه کردن خصوصیات: ۱۹
۲-۵ یکپارچگی.. ۲۰
۳-۵ : پارامتر‌های BN :  handcraft 22
4-5: یادگیری پارامتر‌ها : ۲۳
۶ . شناسایی و پس پردازش… ۲۶
۱-۶ : شناسایی.. ۲۶
۲-۶ پس پردازش (Post – Processsing) 29
7- نتایج و بحث (Result & Discussion) 31
1-7: نتایج. ۳۱
۲-۷ زمان محاسبات.. ۳۴
۸- نتایج و آینده کار. ۳۵
Compont – based cardetection  in street Scencee Images. 38
1- Object  detaction frome work. 40
2- Experiment (آزمایش) ۴۱
Street Scenes Subset database. 43
keypoint – based car detector 44
Compaison to global SVMs. 44
car detection. 45
1-3 : ترکیب اجزا Component Combination. 48
2-3 : شناساگر اجزاComponent  detector 50
3-3 :  Component Combination classifier 50
4- car detection. 52
5- نتایج Conclusion. 56
Comporison with Prior work in Car detection. 59
مقایسه با کارهای اولیه در شناسایی خودرو: ۵۹
Reference: 61
استفاده‌ی ICM… 63
Tests of the ICM on imagery (معیارهای ICM روی تصویرسازی ) ۶۴
شناسایی ماشین.. ۶۴
Refrence. 65
A M onocular Solution to vision – based Acc in road vehicles. 66
1- توصیف سیستم پیگیری خط: ۶۶
۲-شناخت وردیابی ماشین: ۶۷
سیستم حمل و نقل هوشمند. ۶۹
تاریخچه ی ITS : ۷۰
تکنولوژیهای سیستم‌های حمل ونقل هوشمند. ۷۱
Wireless communications. 72
Longer range: 73
Computational technologies. 74
Floating Car Data: 75
Sensing technologies: 76
سنسور: ۷۶
• Distance: 77
Inductive loop detection. 78
Video vehicle detection. 78
Intelligent transportation applications. 79
مشکلات روشها ۸۴
مراجع. ۸۵

چکیده:

در این پایان نامه تحقیقاتی چندین روش همراه با بعضی معایب و محاسن آن مورد بررسی واقع شده است از جمله: شناسایی خودرو در تصاویر هوایی شناسایی خودرو مبتنی بر جزئیات در تصاویر خیابانی، شناسایی خودرو در الگوریتم Icm و در نهایت Vision bqased ACC در پایان پروژه توضیحاتی در باب سیستم حمل و نقل هوشمند و چگونگی و کاربرد شناسایی خودرو ارائه شده است.
حال به صورت کلی به بیان برخی از این یافته‌ها می‌پردازیم.  درشناسایی خودرو در عکسهای هوایی، یک سیستم برای شناسایی خودروها در تصاویر هوایی در طول جاده عرضه می‌شود و شروع کار ازتست‌های روانشناسی می‌باشد تا ویژگی‌های مهمی برای شناسایی (همانند مرز بدنه ماشین، مرز جلوی شیشه جلو و…)پیدا شود. که در ساختار Baysian نشان داده شده است.

مقدمه

داستان cartell با یک فرد به نام Dr William M Flook شروع می‌شود.
علاقه‌ی او در علم با یک خواسته (میل) جرقه زده شد تا آن را به طور عملی در خانه و شغلش اجرا کند بعد از چندین سال مطالعه و کسب تجربه Dr.Flook سیستم شناسایی ماشین مبتنی بر تکنولوژی مغناطیس سنج، توسعه داد و آن را Cartell  نامید. در سال ۱۹۶۹ ، آن را ساخت و اولین سیستم را در خانه‌اش بکار انداخت. چندین سال بعد او بیشتر از ۴۰ سیستم را برای خانواده و دوستانش به‌کار انداخت. با آگاهی از اهمیت این کشف، Dr. Flook، این تکنولوژی را در سال ۱۹۷۵ به نام خودش کرد. فروش Cartell در سال ۱۹۷۹، آغاز شد  مهمترین چالش آن فیلتر‌کردن فرکانس راذیویی تولید شده بوسیله‌ی برق بود.

مراجع

عنوان مقاله
۱-         Theoretical foundtion off the intersecting cortical model and its use for change detection of aircaft , cars , and nuclear explosion tests.
نوشته‌ی :
UIFEKblad , Jason M. Kinser .
Received 15 August 2003 , received in revised from 17 March 2004
برگرفته از:
www. Else vierComputer Science . com .
2-               عنوان مقاله
Monocular Solution to vision – based ACC in Road Vehicles .
نوشته‌ی
Hesus Nuevo , Miguel Angel Soteb , Manuel Ocana , Luis Miguel Bergasa.
برگرفته از:
www. Depdca .  uah . es / Persoual / mocana / Publicacionos/ eurocst 2005 PDF
3-               عنوان مقاله
Component – based Car Detection in Street Scene Images

دانلود پروژه شناسایی خودرو از طریق عکسهای هوایی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد