خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه شهر و شهرنشینی
دانلود پروژه شهر و شهرنشینی

دانلود پروژه شهر و شهرنشینی

شهر و شهرنشینی

فهرست مطالب
۱-۱ تعریف شهر ۷
۲-۱ پدیده شهرنشینی ۸
۱-۲-۱ تعریف شهرنشینی ۸
۱- تفسیر جمعیت شناختی : ۹
۲- تفسیر ساختاری یا اقتصادی : ۱۰
۲-۲-۱ علل ظهور شهرنشینی ۱۰
۳-۲-۱ ضرورت بررسی سیر شهرنشینی ۱۱
۴-۲-۱ سیر تحول شهرنشینی در ایران ۱۲
۵-۲-۱ انقلاب صنعتی و رشد سریع شهرنشینی در جهان ۱۵
۶-۲-۱ مشکلات شهرنشینی دنیای معاصر ۱۸
۳-۱ پدیده شهروندی ۱۹
۱-۳-۱ تعریف فرهنگ ۱۹
۲-۳-۱ تعریف فرهنگ شهری ۲۲
۳-۳-۱ تعریف شهروندی ۲۳
۴-۳-۱ توسعه تاریخی پدیده شهروندی و نظریه ارسطو ۲۵
۱-۴-۳-۱ نظریه شهروندی ارسطو ۲۷
۵-۳-۱ حقوق شهروندی ۲۸
۶-۳-۱ اجزا و عناصر هویت شهروندی ۲۹
۷-۳-۱ شهروندسازی و نقش مدیریت شهری در تحقیق آن ۳۰
۸-۳-۱ جایگاه مفهوم شهروندی در قانون شهرداری ها ۳۲
۴-۱ نتیجه گیری و استنتاج ۳۳
بخش دوم : ۳۵
مدیریت شهری ۳۵
مقدمه ۳۶
۱-۲ مدیریت شهری در گرو مشارکت مردمی ۳۶
۱-۱-۲ مفهوم و معنای مشارکت ۳۷
۲-۱-۲ مشارکت مردمی ۳۸
۱-۲-۱-۲ تعریف مشارکت سنتی ۳۹
۲-۲-۱-۲ تعریف مشارکت جدید ۳۹
۳-۲-۱-۲ بررسی و ارزیابی الگوهای مشارکت ۳۹
– نقش انجمن های ایالتی و ولایتی در مشارکت مردمی ۴۳
– انجمن های بلدی آغازگر مشارکت مردم در اداره امور شهرها ۴۳
۳-۲-۳-۲-۱-۲ چند نمونه تجربه شده مشارکت جدید در دوران حاضر ۴۵
– طرح پیشگامان فضای سبز ۴۵
– طرح استقبال از بهار ۴۶
۳-۱-۲ تأثیر واگذاری اختیارات محلی به مردم در توسعه دموکراسی ۴۶
۲- تأثیر اقامت در محل کسب و کار ۴۹
۳- احاطه به احتیاجات محلی ۴۹
۵-۱-۲ خصوصی سازی ۵۲
۱-۵-۱-۲ خصوصی سازی و اهداف آن ۵۲
اهداف خصوصی سازی ۵۲
الف) اهداف اولیه : ۵۲
ب)اهداف ثانویه : ۵۳
۲-۵-۱-۲ روش های خصوصی سازی ۵۳
۳-۵-۱-۲ وضعیت سازمان های غیردولتی در ایران ۵۴
جدول ۱ : برخی از NGO های داخلی و خارجی ۵۵
۲-۲ مبانی مدیریت شهری ۵۶
۱-۲-۲ تعریف مدیریت شهری ۵۶
۲-۲-۲ تعریف حکومت محلی ۵۷
۳-۲-۲ انعطاف پذیری مدیریت شهری ۵۷
۴-۲-۲ اهداف مدیریت شهری ۵۸
جدول ۲ : اهداف و استراتژی های مدیریت شهری ۵۹
الف : نیاز به ارتقای شرایط کار و زندگی همه مردم شهر ۶۰
ج : نیاز به حفاظت از محیط کالبدی شهر ۶۰
۳-۲ مفهوم سیستم مدیریت شهری ۶۳
۱-۳-۲ روش های تحقیق اهداف مدیریت شهری ۶۳
نمودار:  ساختار مدیریت شهری در ژاپن ۶۴
۲-۳-۲ ساختار سازمانی مدیریت شهری و وظایف آن ۶۴
جدول ۳ : مدیریت شهری در شهرهای مهم جهان ۶۵
الف – مدیریت سیاسی اجتماعی ۶۷
ب – مدیریت سازمانی و برنامه ریزی ۶۷
ج –  مدیریت اجرایی و فنی ۶۹
۴-۲ مدیریت شهری در ایران ۶۹
۲-۴-۲ موانع تحقق و سیر تحولی مدیریت شهری در ایران ۷۰
۵-۲ نتایج کاربردی بخش مدیریت شهری ۷۵
جدول جمع بندی و تحلیل بخش مدیریت شهری ۷۷
بخش سوم : ۷۸
شهـرداری ۷۸
۱-۳ تعاریف ۷۹
۲-۱-۳ فلسفه وجودی شهرداری ۸۰
عناصر اساسی این تعاریف از این قرارند : ۸۳
۲-۳ شهرداری ها در ایران ۸۴
۲-۱-۲-۳ از مشروطیت تا انقلاب اسلامی ۸۶
۲-۲-۳ قانون شهرداری ها ۹۲
مرحله اول – تصویب اولین قانون بلدیه ۹۳
مرحله دوم – قانون بلدیه سال ۱۳۰۹ ۹۴
مرحله چهارم – از سال ۱۳۳۴ تا زمان حاضر ۹۵
۳-۲-۳ وظایف شهرداری ها در ایران ۹۷
۲-وظایف برنامه ریزی و سازمان دهی ۹۸
جدول ۱ : طبقه بندی عملکردی وظایف شهرداری ۹۹
۲-۳-۲-۳ جزئیات وظایف فعلی شهرداری ها ۱۰۱
۵-۲-۳ درآمد شهرداری ۱۰۴
جدول ۲ : منابع تأمین درآمد مالی سه شهر مهم جهان ۱۰۵
۶-۲-۳ رابطه شهرداری ها با شوراها ۱۰۶
۷-۲-۳ مسائل و مشکلات شهرداری های ایران ۱۰۷
نمودار  : نظام کنترل و هدایت توسعه شهری ۱۰۹

فصل اول
مطالعات پایه
– شهر، شهرنشیی، شهروندی
– مدیریت شهری
– شهرداری
بخش اول
شهر، شهرنشینی، شهروندی
– تعریف شهر
– پدیده شهرنشینی
– پدیده شهروندی
– نتیجه گیری و استنتاج
۱-۱ تعریف شهر
کره زمین در چند ده هزار سال پیش از هر نوع ترکیب ساختمانی که ساخته دست بشر باشد، بجز سکونتگاه های کلبه مانند مجزا از هم خالی بود به تدریج این سکونتگاه های مجزا از هم در قسمت هایی فشرده تر شدند تا به صورت دهکده ها و پس از طی زمان های دراز به صورت شهرها درآمدند. از چند قرن گذشته، شهرها از هسته های سکونتی ساده انسانی به صورت واحدهای بسیار پیچیده درآمدند و امروز آنها پیچیده ترین واحدهای سکونتی انسانی را با تمام خصوصیات ویژه شان تشکیل می دهند.
شهر همانند یک اندام زنده اجتماعی، محل اسکان طبیعی انسان متمدن می باشد. شهر نه تنها مجموعه ای از افراد انسانی، امکانات اجتماعی، خیابان ها، ساختمان ها و نهادهاست بلکه یک قلمرو و منطقه روانی شامل مجموعه ای از شیوه های کاربردی، نگرش های سازمان یافته و احساسات است بنابراین شهر دارای دو جنبه توأمان – جنبه کالبدی و جنبه ماهیت انسانی – می باشد.
شهر در حیات مدنی از سه رکن اساسی کالبد شهر، شهروند و مدیریت شهری تشکیل    می شود. که شهروند و مدیریت شهری ماهیتی فاعلی و کالبد شهری ماهیتی مفعولی دارد و بر این اساس مدیریت شهری مکلف به ساماندهی و مدیریت کالبد شهر است، به نحوی که هم چون لباسی شایسته و برازنده قامت و مراتب حیات مدنی باشد و شرایط حیات مطبوع را برای شهروندان فراهم سازد. در چنین وضعیتی، کالبد شهر مملو از              درون مایگی های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می شود و مشارکت فعال شهروندان در اداره امر شهر تقویت می شود و شهر به مکانی هم چون حوزه زندگی خصوصی – با عنایت به عرصه عمومی – تبدیل می شود.
۲-۱ پدیده شهرنشینی
۱-۲-۱ تعریف شهرنشینی
از پدیده شهرنشینی تعاریف گوناگونی ارائه شده است که این خود مؤید ماهیت پیچیده و چند وجهی شهرنشینی است. نگاه و تعریف این پدیده در علوم اجتماعی مانند جامعه شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری با تفاوت هایی همراه است.
در فرهنگ علوم اجتماعی از شهرنشینی به این شرح یاد شده است : فرایند یا پدیده ای است که به همراه آن، جمعیت شهری – مخصوصا با کاهش جمعیت روستایی – فزونی می یابد. اما شهرنشینی فقط افزایش جمعیت در نقاط شهری نیست. بلکه شهرنشینی به عنوان فرایندی پویا مطرح است که طی آن شاهد نوعی انتقال و حرکت هستیم.
شهرنشینی فرآیندی است که طی آن تغییراتی در سازمان اجتماعی – سکونتگاهی انسانی به وجود می آید که حاصل افزایش، تمرکز و تراکم جمعیت می باشد. از نظر سازمانی، شهرنشینی دگرگونی هایی در ساخت اجتماعی – اقتصادی و نظام آموزشی و هنجاری ایجاد می کند.
درواقع شهرنشینی فرآیندی است که در آن، تغییرات اجتماعی، نوگرایی وتمرکز جمعیت صورت می گیرد. شهرنشینی در فرهنگ جامعه شناسی این گونه تعریف شده است.
شهرنشینی به طور صحیح اشاره دارد به افزایش نسبت جمعیتی که در مراکز شهری یک کشور به سر می برند. شهرنشینی علت و محصول تغییرات مهمی است که از پراکندگی جغرافیایی مردم و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آنها به وجود آمده است.
اگر بپذیریم که شهرنشینی عبارت است از «هنر زیستن انسان ها در کنار هم»  پس شهر محل تبلور هوشمندانه و متفکرانه این هنر است. به عبارت دیگر شهر محلی است دربرگیرنده انبوه انسان ها که از سویی افکار و عقاید، هنرها و ایده های گوناگون شخصی و خصوصی دارند و از سوی دیگر دارای ویژگی ها و آرزوها، امیال و عقاید مشترک و جمعی هستند.
در تعریف شهرنشینی برخی ابعاد، مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند، که از این میان به سه مورد اساسی زیر اشاره می کنیم.
۱- تفسیر جمعیت شناختی  :
در تفسیر جمعیت شناختی، مفهوم شهرنشینی بررسی فرآیندی است که در آن سهم تمرکز جمعیت یک کشور در حوزه های شهری افزایش می یابد و حوزه های روستایی و سکونتگاه های کم جمعیت به حوزه های شهری تبدیل می شوند.
۲- تفسیر ساختاری یا اقتصادی :
فرآیندی است که در آن، فعالیت های کل جمعیت، به ویژه تغییرات به وجود آمده در ساخت اقتصادی به همراه صنعتی شدن، تحت تسلط سیستم اقتصادی مورد تأکید قرار    می گیرد.
۳- تفسیر رفتاری :
این مفهوم از شهرنشینی، بر اساس آگاهی مردم در طول زمان و الگوهای رفتاری آنها مطرح می شود و مردم بر اثر این آگاهی از سکونتگاه های غیرشهری کنده می شوند و در شهرها اقامت می کنند.
اما باید توجه داشت که در شهرنشینی هرچند قدم اول تغییر جمعیت است ولی تغییر در الگوی زندگی اهمیتی به مراتب بیش از تغییر عده یک منطقه دارد.
۲-۲-۱ علل ظهور شهرنشینی
به اعتقاد جامعه شناسان عواملی که در توسعه شهرنشینی و پیدایش شهرهای نخستین موثر بوده و موجب پاره ای تغییرات در نظام اجتماعی و روابط انسان با محیط زیست شده است، عبارتند از :
۱- افزایش تخصص های شغلی.
۲- تبدیل صنایع کوچک روستایی به صنایع ماشینی.
۳- تغییرشکل یافتن فعالیت های ساده کشاورزی مانند : باروری زمین و کشت دیمی به تأسیس سازمان آب (پیدایش شبکه آبیاری) و اداره اراضی و احشام.
۴- ظهور رهبری سیاسی و سازمان یابی نیروی کار.
۵- پیدایش تفاوت در مسائل و استقبال بیشتر از کارهای متنوع.
۶- مأموریت یافتن قسمتی از نیروی انسانی در حفظ ذخیره غذایی و امنیت شهر.
۷- پیدایش بازار به منظور مبادله کالا.
۳-۲-۱ ضرورت بررسی سیر شهرنشینی
رویای رسیدن به مدینه فاضله که درواقع آمیزه ای است از انسان های پاک و خوب و وجود آنچه برای خوب زیستن لازم است، متفکران زیادی را واداشته است در جستجوی آرمان شهر و راه های رسیدن به چنین جامعه ای به کندوکاو بپردازند.
اگرچه دستیابی به مدینه فاضله در این جهان ناممکن می نماید، اما بی شک تلاش برای رسیدن به آن ما را به زندگی بهتر و مطلوب تر رهنمون خواهد کرد. در این راستا برنامه ریزی برای رسیدن به خواسته هایمان متضمن رعایت سه نکته است.
شناخت کامل از گذشته، توجه به حال و پیش بینی متفکرانه و حساب شده برای آینده.
در این مقوله قبل از هر چیز لازم است بدانیم که چه بوده ایم؟ چه کرده ایم؟ و در کجای راه هستیم؟ و به عبارتی بدانیم شهرنشینی در کشور ما چه روندی را طی کرده است.
۴-۲-۱ سیر تحول شهرنشینی در ایران
شهرنشینی در ابتدا به صورت مجتمع های زیستی اولیه پراکنده و یا محل های ظهور تمدن ها در سرزمینی مانند ایران، دوران های اولیه خود را می گذراند. با آغاز اولین حکومت ها مانند پادشاهی مادها و هخامنشیان، شهرنشینی در دوره باستان شکل دیگری به خود گرفته و پس از طی دگرگونی هایی که ناشی از استقرار حکومت هایی مانند سلوکیان، اشکانیان (پارت ها) و ساسانیان بود به دوره پس از ورود اسلام به ایران منتقل شد.
آنچه که از سال ها پیش تا آن موقع (ورود اسلام به ایران) طی شده و تکامل یافته بود، با اعتقادات و قوانین مذهبی درهم آمیخته و جنبه های مذهبی در ساختار و سیمای شهرها نمودار شد. مسجد به عنوان نشانه تمایز شهر از روستا شناخته شد.
شهر و روستا روابطی متقابل و در عین حال سالم پیدا کرده و منطقه شهری را به وجود آوردند. بنیان های زندگی شهری، نحوه اداره شهرها، سازمان های مذهبی و آموزشی، انجمن های صنفی و اصول و قوانین ضمنی حاکم بر محلات و شهرنشینی و شهرسازی، یا وجود آمدند و یا با محیط، قوانین و اعتقادات جدید درآمیختند.
باز هم در دوره پس از ورود اسلام، همپای استقرار یا برکناری حکومت های متعدد، شهرنشینی و شهرسازی نیز تغییراتی را پذیرفتند.
دورا ن صفوی اوج شکوفایی تمدن، اقتصاد، کشاورزی، شهرسازی و هنر در این دوران بود. تمدن جدید و روند صنعتی شدن و تأثیر الگوی اقتصادی، اجتماعی غربی از عواملی بود که تغییرات عمده مهمی را در شکل شهرنشینی جدید ظاهر کرد.
در زمان قاجار نابسامانی هایی در اقتصاد کشور پدیدار شد که قراردادها و واگذاری گوشه هایی از خاک سرزمین ایران و دادن امتیازاتی در داخل کشور به بیگانگان و شیوع جنگ ها به آن دامن زدند. از طرف دیگر قدرت های استعماری در یک چنین محدوده زمانی پدیدار شدند و سلطه خود را بر دنیا اعمال کردند.
به دنبال آن دنیای سرمایه داری در پی کشف منابع جدید و بازارهای بکر، سلطه استعماری خود را بر جهان سوم تحمیل کرد. ایران نیز تحت تأثیر این تحولات قرار گرفت. حکومت پهلوی با سلطنت رضاخان شروع شد.
از ابتدای حکومت رضاخان تا سال ۱۳۲۰ با روند زیر در شهرنشینی روبرو هستیم.
شهرها تا حدودی رونق گرفته و ایران به دلیل قرار گرفتن در سیستم روابط و تجارت جهانی و وارد شدن به روند سرمایه داری و پذیرش کالاهای مصرفی، در تجارت داخلی و خارجی پیشرفت کرد.
روابط سنتی بین شهر و روستا به دلیل احتیاج به تولید مواد اولیه کشاورزی برای صادرات و استفاده از آن در روند مدرن گرائی حفظ شد. مهاجرتی در کار نبوده و شهرنشینی حرکت های کند و اولیه را طی می کرد. شروع جنگ و ورود متفقین منجر به وقفه در روند برنامه مدرن گرائی عنوان شده از سوی رضاخان شد. رکود بر شهرها حاکم شده و شهرها به سبب هرج و مرج و نابسامانی که دچار آن بودند و هم چنین موانعی که در صدور تولیدات کشاورزی روستا به خارج به وجود آمده بود، نتوانستند هم چون قبل محل تمرکز مازاد کشاورزی روستائیان و حافظ روابط سنتی با روستا باشند.
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به وقوع پیوست. ایران در تقسیم بین امللی کار، صدور نفت را به عنوان نقش صادرکننده تک محصولی، همانند کشورهای جهان سوم به عهده گرفت. تولیدات کشاورزی جای خود را به نفت در صادرات و اقتصاد کشور دادند. شهرها با تکیه بر منبع تازه تأمین مالی اقتصاد کشور، مستقل از مازاد روستا و به دنبال به هم خوردن روابط سنتی با روستا، رونق یافتند. بدین ترتیب با تمرکز و افزایش امکانات و خدمات در خود به پذیرش مهاجرینی مشغول شدند که بر اثر افزایش و آزاد شدن جمعیت روستاها راهی شهرها شده بودند. این روند تا سال ۱۳۴۰ ادامه یافت و دوره ۴۱ ساله بین سال های ۱۲۹۹ تا ۱۳۴۰ عنوان شهرنشینی بطئی به خود گرفت.
به طور کلی روند شهرنشینی سریع از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ تحت تأثیر سه عامل اصلی یعنی مهاجرت شدید روستائیان به شهرها، رونق شهرها و رشد سریع جمعیت شهری و هم چنین تبدیل نقاط روستایی بسیاری به شهر قرار گرفته و علاوه بر رشد شتاب آلود جمعیت شهری بر تعداد نقاط شهری نیز افزوده گشت.
به هر حال مشکلاتی که شهرنشینی دچار آن شد، در زمان بعد از انقلاب نیز کم نشد، بلکه همراه با شدت گرفتن شهرنشینی بر آنها افزوده شد.
۵-۲-۱ انقلاب صنعتی و رشد سریع شهرنشینی در جهان
رشد تمدن غالباً با گسترش ارتباط ناگسستنی دارد. هر یک از ملت ها که از دیرزمانی زندگی شهرنشینی را پذیرفته اند به همان نسبت با بسیاری از عوامل و مظاهر زندگی شهری از قبیل دین، شغل، سازمان های اداری گوناگون، روابط اجتماعی، آزادی های فردی و اجتماعی، نوع حکومت و سایر ارزش های اجتماعی و معتقدات گوناگون و متضاد شهری رویاروی می باشد و زودتر توانسته اند با مسائل گیج کننده و پیچیده شهری مقابله کرده و در حل آنها چاره جویی کنند.
«از آغاز دوره تولید ماشینی، شهرنشینی آغاز شد و همواره بسط یافت. در دوره تولید فلاحتی، روستا کانون جامعه بود و اکثر مردم در نواحی روستایی به سر می بردند ولی با تولید ماشینی، روستاها از اعتبار افتادند و شهرها کانون جامعه شدند و سازمان های اجتماعی از روستا به شهر منتقل شد.
قبل از انقلاب صنعتی انبوه مردم در روستاها به سر می بردند، چنانچه در امریکا به سال ۱۷۹۰ ، ۹۷ درصد مردم در روستاها و آبادی هایی با جمعیت ۸ هزار نفر می زیستند و در چین فلاحتی، به سال ۱۹۴۰ تقریباً ۹۰ درصد مردم روستانشین بودند. با رشد صنایع ماشینی، نسبت ساکنین شهر و ده تغییر کرد.»
توسعه صنعتی همچنان موجود شهرهای صنعتی عظیم کنونی شده است و دشواری های فراوانی برای جامعه ها پیش آورده است. شهرهای بزرگ پر از ازدحام کنونی از طرفی بر دامنه آسایش و آزادی انسانی افزوده اند، و از سویی محدودیت ها و فشارهای گوناگون به بار آورده اند……….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است