عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.
خانه » پروژه » کشاورزی و دامپروری » دانلود مقاله صنعت کاغذ سازی
دانلود مقاله صنعت کاغذ سازی

دانلود مقاله صنعت کاغذ سازی

فهرست مطالب
چکیده ۶
مقدمه ای بر کاغذ ۷
۱ ـ ۱ : مقدمه ۷
۱ ـ ۲ . تاریخچه ۸
۱ ـ ۳ : تاریخچه کاغذسازی در ایران ۱۱
۱ ـ ۷ : کاغذهای جدید دیجیتال ۲۴
سفید شفاف ۲۷
شرکت زاندرس ۲۸
۱ ـ ۹ : اصطلاحات کاغذ ۳۰
صیقلکاری ۳۱
الیاف قابل استفاده در تولید کاغذ ۳۲
فیبر میوه ها ۳۴
آینده منابع سلولزی غیر چوبی ۳۸
مرفولوژی ، ساختار و ترکیب شیمیایی سلول گیاهی ۴۰
ترکیب شیمیایی سلول گیاهی ۴۳
سلولز ۴۳
همی سلولز ۴۵
پنتوزان ۴۸
لیگنین ۴۹
رزینها  و مواد استخراجی ۴۹
شبکه الیاف سلولزی ۵۰
مرغوبیت الیاف برای کاغذ سازی ۵۲
ساختار لیگنین ۵۴
تشکیل لیگنین در دیوارهای سلولی گیاهان ۵۵
لیگنینی شدن ۵۵
بیوسنتز ۵۶
همبستگی لیگنین و کربوهیدراتها ۵۹
انحلال لیگنین در عملیات تهیه خمیر کاغذ ۵۹
انواع فرآیندهای تولید خمیر کاغذ ۶۱
۱ ـ تهیه چوب و یا الیاف دیگر و آماده کردن جهت پخت ۶۲
پخت ۶۴
فرآیندهای تهیه خمیر کاغذ ۶۴
ب ـ فرآیندهای مکانیکی و شیمیایی ۶۷
پ ـ فرآیندهای شیمیایی ۶۸
اساس مکانیزم پخت شیمیایی ۶۸
تخریب کربوهیدراتها در خمیر سازی قلیایی ۷۴
۲ ـ پخت به  روش آهک ۷۶
تخریب کربوهیدراتها در خمیر سازی اسیدی ۷۶
۳ ـ پخت به روش سولفات یا کرافت ۷۷
۴ ـ فرآیند پخت به روش سولفیت ۸۵
۵ ـ فرآیند پخت به روش سولفیت خنثی ۹۵
تهیه چوب در این فرایند ۹۵
شرایط پخت ۹۶
مقایسه انواع فرآیندهای خمیر سازی ۹۸
ت ـ تولید خمیر کاغذ توسط حلالهای آلی ۱۰۰
انواع فرآیندهای تهیه خیمر کاغذ به روش حلال آلی ۱۰۱
فرایندهای با کاتالیزو اسیدی ۱۰۳
فرایند خمیر کاغذ از الیاف ثانویه ۱۱۳
شستشو ، غربال کردن ، رنگبری و پالایش خمیر کاغذ ۱۱۵
رنگبری و سفید کردن ۱۱۷
به کار گیری اکسیژن و ئیدوژن پر اکسید ۱۱۹
طرز تهیه اکسیژن ۱۱۹
طرز تهیه ئیدروژن پراکسید ۱۱۹
لیگنین زدایی با اکسیژن ۱۲۰
پالایش خمیر کاغذ ۱۳۴
تولید دوباره در ریفاینر مخلوطی ۱۴۲
ساخت کاغذ در ماشین کاغذ ۱۴۷
پایانه مرطوب میزفوردرینر ۱۵۰
پخش کننده و هد باکس ۱۵۲
ساز و کار آبگیری ۱۵۳
ورقه ساز های دو قلو ۱۵۶
تولید خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی ۱۶۱
مقدمه ۱۶۱
مناسب بودن الیاف منابع زراعی برای خمیر و کاغذ ۱۶۴
ارزیابی گیاه شناختی ۱۶۵
تجزیه شیمیایی ۱۶۵
بازرسی کیفی ۱۶۶
نتیجه ۱۶۷
منابع فیبر ، برداشت و انبارسازی ۱۶۹
منابع فیبری ۱۶۹
۱ ـ محصولات فیبری منابع کشاورزی ۱۶۹
گونه های محصول ۱۶۹
چکیده
افزایش جمعیت به ویژه در کشورهای در حال توسعه که به لحاظ منابع چوبی فقیرند و ازدیاد تقاضا بار دامنه وسیعی از تولیدات حاصل از فیبر ، فشار زیادی را بر منابع چوبی اعمال نموده . با توجه به مفهوم توسعه پایدار که در آن هم حمایت از اکوسیستم و هم خواسته های در این پروژه به ارائه فرآیندهای تولید کاغذ از منابع فیبری کشاورزی پرداخته شده است . منابع فیبری کشاورزی از محصولات فیبری یا پس مانده های محصولات کشاورزی حاصل می آیند . ذخیره عظیمی از مواد اولیه تجدید شونده که در خمیر سازی قابل استفاده اند ، وجود دارد . که در سالهای آتی بطور فزاینده ای مورد استفاده قرار خواهند گرفت .
فصل اول
مقدمه ای بر کاغذ
۱ ـ ۱ : مقدمه
کاغذ یک پاره اصلی تمدن بشر طی دو هزار سال گذشته بوده است و ارتباط بسیار نزدیک ما با این ماده سبب شده است تا آن را ماده ای با پیچیدگی خاص ندانیم . اما این تصور از حقیقت به دور است . کاغذ از منابع گیاهی تهیه می شود ، لذا هم از نظر مورفولوژی و هم از نظر فیزیکی و شیمیایی ماده‌ پیچیده ای است . خود فرآیند تولید کاغذ یعنی اساس فرآیند صاف سازی و تشکیل شبکه ضعیفی از نمود الیاف تا حد زیادی پیچیده است . این نمود شبیه کاغذ با وجود مقاومت کم آن ، بایستی به طور پیوسته از بخش های پرس و خشک کن ماشین کاغذ عبور کرده و با سرعتی که در حال حاضر حدود  ۶۰ است . به صورت نوار ، پیچانده شود ؛ عملی که در جریان آن نمود کاغذ تحت کشش قرار می گیرد برای جلوگیری از پارگی های متوالی کاغذ و یکنواختی آن ، برخی از پیشرفته ترین فناوری های مهندسی کنترل مورد نیاز است . در این فصل بحثی کوتاه در زمینه کاغذ و انواع آن ، تاریخچه و کاربرد آن ارائه خواهد شد .
۱ ـ ۲ . تاریخچه
لزوم ثبت و انتقال افکار و عقاید و ارتباط با همنوع از ابتدای تاریخ ، انسان را وا داشت تا راهی برای آن پیدا کند . انسانهای اولیه با الهام گیری از محیط پیرامون خود و با ابزار و وسایل موجود این امکان را هر چند بصورت ابتدایی فراهم آوردند که اولین نشانه های آن را می توان در غارهای لاسکو   ولتامیر   مشاهده نمود . بعدها لوحه های گلی ، فلز ، سنگ ، پوست درختان ، پست حیوانات،  استخوان و …. به عنوان موردی جهت نوشتن یا نقاشی کردن مورد استفاده قرار گرفت لوحه های گلی بدست آمده از تمدن بین النهرین ( میان رودان ) حاکی از رواج این ماده برای نوشتن در این تمدن می باشد . اولین کتابها در خاورمیانه و بی الواح گلی نوشته و در مجاورت آفتات خشک شد . مهترین الواح این دوره الواحی است که مربوط به حماسه « گلیگمش » است . این الواح براحتی می شکستند و تمام زحمت سازند گانش بر باد می رفت . مصریان باستان ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ سال  قبل از میلاد ، نوشتن روی کاغذ پاپیروس را آغاز کردند . پاپیروس نام گونه ای از نی شبیه خیزان است که در کرانه رود نیل می روید . نی را بصورت تسمه می آوردند و با کمک نشاسته به یکدیگر می چسباندند . این روش Explicit.liber نامیده می شود . کمبود پاپیروس در آسیای صغیر شد . در حالیکه مردم هندوستان ، آسیای جنوب شرقی ، خاور دور به خاطر مسایل مذهبی از پوست استفاده نمی کردند . ۱۰۵ سال قبل از میلاد مسیح اولین کاغذ  را  Is’ai lum در چین ساخت . مود اولیه این کاغذ را ضایعات کنف ، بامبو و شاهدانه تشکیل داده بود . این کاغذ چون زیاد به هم مالیده و سفت نبود براحتی پاره می شد . کلمه کاغذ از نام چینی ها چندین سال نحوه ساخت کاغذ را در پرده نگه داشتند اما کم کم این روش از چین به هندوستان و اروپا رسید و از سمرقند و آسیای مرکزی گذشت .
در اروپا ، کاغذ جایگزین پوستها گردید . در سال ۱۴۵۰ با ابداع صنعت چاپ در آلمان ، تقاضا برای کاغذ و به دنبال آن نیاز به منابع جدید لیگنو سلولزی افزایش یافت ، در حدود ۱۰۵ سال بعد در بیشتر کشورهای اروپایی و نیز مکزیک کارخانه های کاغذسازی با وسایل دستی ایجاد گردید .
مردم اروپای جنوبی  این  فرایند را آموحتند و ساخت تکه های کاغذ ار نزدیک به پایان قرن چهاردهم آغار کردند . سازندگان انگلیسی در قرن هفدهم تولید را آغاز و یک قرن چهاردهم آغاز کردند . سازندگان انگلیسی در قرن هفدهم تولید را آغاز و یک کارخانه کاغذ سازی در ایالات متحده ۱۶۹۰ تأسیس کردند . در این زمان تمام کاغذ اروپا از پنبه و کتان ساخته می شود . چاپ کتاب با انجیل گوتنبرگ آغاز شد  به طور فزاینده ای تقاضا برای کاغذ را افزایش داد .
در حدود سال ۱۷۵۰ ، در هلند مخلوط کنی ابداع شد که آن را هولندر نامیدند در سال ۱۷۹۹ ، روبر فرانسوی فرایندی برای شکل دهی کاغذ ورقی روس صافی سیمی متحرک اختراع کرد . در مدت تکامل و بهبود آن . به ماشین فرد رینیز تبدیل شد . در سال ۱۸۰۹ دیکینسون ماشین استوانه ای را اختراع کرد و بدین ترتیب ماشین فوردرینیر کنار رفت ، ولی در سال ۱۸۰۳ برتری ماشین فورد رینیر برای ساخت کاغذهای خوب معلوم شد . در سال ۱۸۲۶ اولین بار استوانه های بخار را برای خشک کردن به کار گرفتند و اولین ماشین فورد رینیر در ایالات متحده در سال ۱۸۲۷  متداول شد . متناسب با پایین رفتن قیمتها و توسعه تحصیلات عمومی تقاضا برای کاغذ افزایش یافت ، بنابراین کمبود کاغذ آغاز شد . یکی از مردم ساکسوئی به نام کلر فرایندی مکانیکی برای ساخت خمیر کاغذ از چوب ابداع کرد ، ولی کیفیت کاغذ تولید شده پایین بود . فرایند قلیایی برای ساخت خمیر کاغذ از چوب را وات و بورگس در سال ۱۸۵۱ ابداع کردند . در سال ۱۸۵۷ ، به شیمیدان آمریکایی نایلمن ، گواهی ثبت اختراع اولیه برای فرایند سولفیت اهدا شد ، که خمیر کاغذی خوب با سهولت رنگبری تولید می کرد . فرایند کرافت ( از واژه آلمانی کرافت به معنی قوی ) در آزمایشهای اولیه که ذهن در دانزیگ انجام داد در سال ۱۸۸۴ به نتیجه رسید . این فرایند به طور متداول همچنین فرایند سولفات نامیده می شود  ، زیرا سدیم سولفات به عنوان ماده شیمیایی جبرانی برای محلول پخت استفاده می شود . عامل حل شده ، با وجود این ،   نیست . در سال ۱۹۰۹ فرایند سولفات به ایالات متحده معرف شد . در آن زمان تولید خمیر کاغذ به ۴۸ درصد مکانیکی ، ۴۰ درصد سولفیت ، ۱۲ درصد قلیایی تقسیم شده بود .
فرایند سولفات به تدریج در صنعت تولید کاغذ جای خودش را باز می کرد ( جدول ۲ ) ، و در سال ۱۹۸۱ توزیع آن به ۵/۱۰ درصد مکانیکی و گرما مکانیکی ، ۵/۳ درصد سولفیت ، ۲/۷۸ درصد سولفات ، و ۷/۷ درصد نیم شیمیایی تقسیم شد ساخت خمیر کاغذ به تدریج به صنعتی مستقل تبدیل شد در حالیکه به خدمت صنایع دیگر علاوه بر ساخت کاغذ در آمد . ریون ، سلولوز استرها و اترها ، و سلولوز نیترات بار مصرف در پلاستیک و مواد منفجره از لحاظ تجارتی مهم شده است و بیشتر خمیر کاغذ با کیفیت بالا را مصرف می کند . کنترل و مصرف محصولات جنبی صنعت کاغذسازی به توجه بسیار زیادی نیار دارد . ایجاد محصولات مفید از لیگنین و مایعات زاید نشان دهنده افزایش درآمد  برای این صنعت و راه حلی برای مشکل آلودگی روخانه هاست ، ولی توسعه واقعاً تازه آغاز شده است و بیشتر محصولات جنبی هنوز به صورت ضایعات تلقی و سوخته می شود .
۱ ـ ۳ : تاریخچه کاغذسازی در ایران
هخامنشیان تا زمان حمله اسکندر بر روی لوحه های گلی می نوشتند و این در حالی است که از دوران فرمانروایی پارت ها پوست های نوشته شده به دست آمده است که به آن « دیفترا » می گفتند و ریشه دفتر که امروزه به کار می رود ، از همان گرفته شده
است .
در حدود سال ۶۵۰ میلادی ساسانیان کاغذ چینی را که از پوست درخت توت ساخته می شد به ایران وارد کردند ، اما این کاغذ منحصراً برای مدرک مهم دولتی به کار برده می شد.
در سال ۷۵۱ میلادی در زمان عباسیان و در جنگ میان آنان با اعراب تعدادی از چینی هایی که اعراب را در جنگ ریزی می دادند به اسارت درآمدند . در میان اسیران چند تن کاغذساز بود که آنها را به سمرقند برده و با استفاده از دانش آنها صنعت کاغذسازی را در این شهر رایج نمودند .
۱ ـ ۴ : اهمیت کاغذ :
کاغذ در طول تاریخ پیدایش خود تاکنون ، پیوسته اصلی ترین و پایدارترین ابزار انتقال اندیشه بشری بوده و بی تردید تا سالیان مدید نیز چنین خواهد بود . پیدایش و گسترش وسایل ارتباطی صوتی و تصویری و همچنین شبکه های رایانه ای نه تنها از مصرف کاغذ در جهان کم نکرده ، بلکه همچنان این مصرف در حال افزایش است . امروزه کاغذ یکی از کاغذهای مهم و استراتژیک به شمار می آیند و رشد مصرف سرانه آن در یک کشور ، یکی از شاخصهای رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به شمار می آید .
اهمیت خمیر و کاغذ در اقتصاد برخی کشورها به حدی است که کشورهای تولید کننده و مصرف کننده سازمانها و کنسرسیومهایی برای آن ایجاد کرده اند .
نقش کاغذ در دنیای کنونی و معرفی مصرف سرانه آن به عنوان شاخص برای توسعه از یک سو و نیز قیمت گذاری چاپ و تحریر در کشور توسط دولت و نظارت بر توزیع آن ، اهمیت کاغذ را روشن می سازد .
۱ ـ ۵ : تعریف کاغذ و انواع کاغذ :
زمانی که به کاغذ فکر می کنیم ، ذهن ما  در درجه اول به سمت ماده ای برای نوشتن و چاپ متمرکز می شود و احتمالاً در مرحله بعد به ماده ای برای بسته بندی اشیاء . با وجود این به دلیل اینکه محصولات بسیار دیگری مثل پارچه ، مقوا ، کاغذ مورد نیاز است . در هر صورت ، کاغذ را می توان با تکیه بر روش تولید آن تعریف کرد ؛ ماده ای ورقه ای ساخته شده از شبکه ای از الیاف طبیعی سلولزی که به ته نشینی از یک تعلیق آبی تشکیل شده است . محصول شبکه ای از الیاف در هم رفته با ساختاری تقریباً لایه ای و ضخامت حدود mm 300 – ۳۰ است . پهنای یک لیف حدود mm 50 – ۱۰ است . در نتیجه . یک ورق کاغذ تحریر با ضخامت mm 10 حدود ۵ تا ۱۰ فیبر در مقطع عرضی ضخامت است .
همه گونه کاغذی که تاکنون ساخته شده است :
۱ ـ کاغذ آب خشک کن    ۲ ـ کاغذ سیگار
۳ ـ کاغذ نقاشی     ۴ ـ آگهی های چاپی رنگی ( پوستر )
۵ ـ کاغذ برای کیف دستی    ۶ ـ برای آتش بازی
۷ ـ ویژه کتاب مقدس    ۸ ـ  کاغذ ضد زنگ زدگی
۹ ـ کاغذ برای ترقه     ۱۰ ـ  کاغذ کامک
۱۱ ـ کاغذ دولا برای اسناد    ۱۲ ـ  کاغذ آباژور
۱۳ ـ کاتالوگ      ۱۴ ـ  کاغذ خشک کن معمولی
۱۵ ـ کپی نامه ها     ۱۶ ـ  کاغذ رنگارنگ
۱۷ ـ کاغذ طناب باقی    ۱۸ ـ  کاغذ برای تهیه تشک
۱۹ ـ  کاغذ ویژه لحاف    ۲۰ ـ  کاغذ بلوری
۲۱ ـ  کاغذ اطلسی     ۲۲ ـ  کاغذ های نازک چوب
۲۳ ـ  کاغذ پنبه کوهی    ۲۴ ـ  کاغذ نوشتنی
۲۵ ـ  کاغذ چاپ     ۲۶ ـ  کاغذ چتائی ( کنفی )
۲۷ ـ  کاغذ بسته بندی    ۲۸ ـ  کاغذ ابریشمی
۲۹ ـ  کاغذ ویژه نامه های محرمانه    ۳۰ ـ کاغذ چاپ افست
۳۱ ـ کاغذ های دو لا و چند لا   ۳۲ ـ کاغذ یوشینو
۳۳ –  کاغذ بسته بندی قهوه ای رنگ  ۳۴ ـ کاغذ  کاهی بسته بندی
۳۵ ـ  کاغذ ویژه بسته بندی میوه   ۳۶  ـ کاغذ صابون
۳۷ ـ   کاغذ بسته بدی شبه مانیلی   ۳۸ ـ کاغذ های ویژه پاکت سازی
۳۹ ـ کاغذ ویژه کارت دعوت   ۴۰ ـ کاغذ پوست نما
۴۱ ـ  کاغذ ویژه گراورسازی با نور آفتاب  ۴۲ ـ کاغذ پلی کپی ( میمئوگراف )
۴۳ ـ  کاغذ ویژه دستگاههای فشار
۴۴ ـ کاغذ ویژه القاب و عناوین ( برای اشراف قدیم )
۴۵ ـ  کاغذ های پوشش بام     ۴۶ ـ کاغذ ویژه دفتر اسناد
۴۷ ـ  کاغذ ویژه زیر قابی    ۴۸  ـ کاغذ ویژه لابی کاغذ کاربن
۴۹ ـ کاغذ ویژه نگهداری و روپوش کاغذ عکاسی
۵۰ ـ کاغذ دیواری نقش دارو رنگی
۵۱ ـ  کاغذ پارچه ای     ۵۲  ـ کاغذ واشر ( برای پیچ و مهره ها )
۵۳ ـ  کاغذ قیر اندود     ۵۴  ـ کاغذ فیبری آتش بازی
۵۵ ـ  کاغذ صافی     ۵۶ ـ کاغذ ورقی سفید فرانسوی
۵۷ ـ کاغذ غلاف     ۵۸ ـ کاغذ ضد روغن و چربی ها
۵۹ ـ  کاغذ هیدرفیل     ۶۰ ـ کاغذ عایق
۶۱ ـ کاغذ روزنامه     ۶۲ ـ کاغذ مجلات مصدر
۶۳ ـ  کاغذ کرافت اکسید سیمان   ۶۴ ـ کاغذ نازک
۶۵ ـ  کاغذ پارافینی     ۶۶ ـ کاغذ پارچه ای ویژه گیشه سازی
۶۷ ـ  کاغذهای ویژه کارت بازی   ۶۸ ـ کاغذ فشنگ سازی
۶۹ ـ  کاغذ فشنگ سازی    ۷۰ ـ کاغذ نوشتنی ساخته شده از مانیل
۱ ـ ۶ ـ کابرد کاغذ :
دو کارکرد اصلی کاغذ عبارت اند از انتقال اطلاعات و محافظت از کالا در جریان نقل و انتقال و توزیع . فرآورده های کاغذی انتقال اطلاعات عبارت انداز انواع کاغذ چاپ و تحریر ، روزنامه ، مجله ، کتاب ، برچسب ، نامه و صورت حساب . فرآورده های بسته بندی عبارت ند از جعبه های مقوایی ، قوطی ، پاکت ، کیسه ، ساک و زنبیل . غالباً کاربرد اطلاع رسانی و بسته بندی بر هم منطبق می شوند . همچنین بسته بندی کاغذی و کیفیت آن ، بر کالا جنبه تبلغی نیز دارد .
با توجه به کاربرد و شش دسته عمده کاغذ و مقوا تولید و مصرف می شود :
۱ ـ چاپ و تحریر
۲ ـ مقوای ساده و مقوای کنگره ای
۳ ـ روزنامه
۴ ـ مقوای کارتن
۵ ـ کاغذ و مقوای بسته بندی
۶ ـ انواع کاغذهای بهداشتی ( مانند دستمال کاغذی )
همانگونه که در شکل ۱ ـ ۲  دیده می شود ، مقدار تولید همه انواع کاغذ ارقام بزرگی است.
جالبترین و غالباً پر ارزشترین فرآورده های کاغذی در دسته « سایر موارد » قرار دارد . مثالها در این دسته عبارتند از کاغذ چای کیسه ای ، صافی ها ، اوراق بهادار ، کاغذ فشرده ، کاغذ عایق و کاغذ سیگار   با توجه به آمار سال ۱۹۲ بیش از ۴۰% از تمامی کاغذهای تولید شده  در جهان برای هدفهای ارتباطی و اطلاع رسانی مصرف می شود . ( روزنامه ، چاپ و تحریر ) و بیش از ۵۰% برای مصارف بسته بندی و بهداشتی به کار می رود ، حدود ۱۰% باقیمانده شامل کاربردهای ویژه مثل کاغذهای صافی و عایق سازی الکترکی در مبدلها و … است .
کاغذ کاهی و روزنامه :
کاغذی است که در خارج برای بسته بندی گوشت و یا میوه کم حجم به صورت پاکت استفاده می شود و سابقاً از کاه گندم ساخته میشد و زرد رنگ بوده است ، در حال حاضر کاغذ روزنامه و مجلات را بطور اشتباه کاهی می نمایند و نظر باینکه مصرف آن یکبار می باشد و بعدا از آن استفاده نخواهد شد احتیاج به مقاومت زیاد ندارد .
کاغذ ترن . مترو :
بلیط ترن و مترو بیشتر بصورت مقوائی ساخته می  شود که بایستی استحکام و مقاومت داشته تا از نظر سوراخ کردن بلیط مقدور باشد و حجم کوچکی دارد و مقاومت آن در قبال کشش و پارگی مطرح نبوده و فقط استحکام آن مورد نظر است .
کاغذ آلبوم :
کاغذی است سیاه رنگ و یا دارای رنگهای مختلف که بایستی فشرده و محکم باشد . همچنین پارگی و کشش کمتر در آن اثر دارد .
کاغذ تصویر نقاشی :
اصولاً بصورتی ساخته می شود که بیشتر نقش تصویر و یا نقاشی در داخل خلاء آنها نمایان باشد . این کاغذ کمتر اطو می شود تا حالت لیزری روی سطح خود را حفظ کند .
کاغذ یادداشت :
این کاغذ به مقاومت زیادی احتیاج ندارد زیر جهت یکبار مصرف استفاده می گردد .
کاغذ نیمه کرافت :
در ساخت کارتن استفاده می شود و نظر باینکه مقاومت زیادی در برابر فشردگی و ضربات احتیاج دارد اغلب از خمیر نیمه شیمیائی ساخته می شود .
کاغذ دفاتر مدرسه  :
جهت محصلین و استفاده از آن در امور تحصیلی بکار برده می شود و بایستی دوام بیشتر داشته باشد که مورد مطالعه و بهره برداری قرار بگیرد .
کاغذ جعبه کفش :
کاغذی است فشرده با چسب مخصوص که اغلب در سه قشر ترکیب می شود مانند جعبه دستمال کاغذی و یا جعبه کاغذ بهداشتی از دو قشر خمیر مکانیکی و یک قشر خمیر شیمیائی ساخته می شود .
کاغذ جلد دفاتر :
دفتر چه های مدارس  امور بازرگانی احتیاج به قشر خمیر ضخیم دارد که مورد استفاده و مصرف باشد .
کاغذ درب و سقف ماشین :
کاغذی است که برای درب و سقف ماشین ساخته می شود . مقوائی است که به چسبهای اوره آغشته شده که در برابر نفوذ آب و شستشوی ماشین کاملا مقاومت داشته و آب در داخل آن نفوذ نکند و در حالت ظاهریش تغییری داده نشده و وضع خود را حفظ نماید .
در ضمن با ایزولاسیون در مقابل سرما ، گرما از انتقال ؛ صدا جلوگیری می کند .
کاغذ اسناد رسمی ، چک و تمبر :
کاغذی است بهادار که در مقابل زمان و پارگی مقاومت زیادی دارد .
کاغذ فشنگ شکاری :
این کاغذ باید بقدری فنریتن داشته باشد که در موقع خالی کردن فشنگ به بدنه تفنگ صدمه نرساند و با گلوله مخلوط نشود .
کاغذ کپی نامه :
کاغذ نازکی است که برای کپی نامه ها بوسیله کاغذ کاربن ساخته می شود . نازکی آن اغلب جهت بایگانی است تا حجم زیادی نداشته باشد .
کاغذ پاکت :
کاغذی است که برای خواربار و میوه استفاده می گردد و در مقابل پارگی مقاومت آنرا دارد .
کاغذ دوک :
نوعی از کاغذ ضخیم بوده که می بایست مقاومت زیادی در مقابل ضربه داشته باشد استفاده این کاغذ اغلب در ریسندگی و بافندگی می باشد و استحکام آن باعث می شود که یک دوک چند بار مورد استفاده قرار گیرد .
کاغذ چمدان :
عبارتست از مقوای بسیار فشرده که مانند کاغذ درب و سقف ماشین آغشته به چسبهای اوره  جهت عدم نفوذ آب  است سطح آن با غلطکهایی دارای نقش بخصوص و فرم و عکسهای مخلتف بطور برجسته و با لاک خصوص رنگ دار منقوش می گردد .
کاغذ پوشه :
کاغذی است که از نوع مقوای بسیار فشرده که در ما قبل پارگی مقاومت دارد و برای ساختن پوشه و دیگر موارد نیاز استفاده می گردد .
کاغذ کاربن :
کاغذی است بسیار نازک و نسبتاً محکم که با محلولی سیاه و آبی و چرب آغشته شده و جهت تکثیر تعداد نامه ها مورد استفاده قرار می گیرد .
کاغذ آبکش :
در مواقعی که برای نوشتن از جوهر استفاده می شود احتیاج به کاغذی می باشد که اضافه جوهر را خشک نماید بنابراین کاغذی ساخته می شود که الیاف نسبتا بلند و بدون چسب را دارد و خاصیت حداکثر جذب مایعات را داشته باشد .
کاغذ سیگار :
کاغذ بسیار نازکی است که از الیاف بلند ساخته شده و مواد شیمیائی مخصوصی در آن بکار می رود که سوخت آنرا کاملتر و مقدار قیر آنرا کمتر نماید .
فیلتر روغن :
فیلتر روغن از عایق و مقدار زیادی پنبه تشکیل شده و در صورتی که مواد  خارجی وارد روغن شود آنرا تصفیه می نماید ، و در ساخت فیلتر عایق کاغذ حرارت داده می  شود و با قیر داغ بکلی آغشته شده و پس از سرد شدن از نفوذ آب جلوگیری می نماید . و به این دلیل در قیرگونی و روی بامها از آن استفاده می شود و فیلتر روغن و عایق مانند کاغذ آبکش هیچگونه چسبی ندارد .
کاغذ کرپه :
کاغذی است که در روی ماشین کاغذ سازی به حالت کنگره ( موجدار ) تولید می شود . از خصوصیات آن مقاومت زیاد در مقابل ضربات می باشد و از آن در پاکتهای سیمانی و یا مواد دیگر استفاده می شود و در مواقع افتاده روی زمین منفجر نمی شود و بعلت موجدار بودن ، مانند کمک فنر ماشین تحمل ضربه را دارد .
کاغذ جعبه شیر :
دارای الیاف بلند چسب دارد پارافین شده می باشد که شیر در داخل آن عرضه می کند پارافین باعث آن می شود که محتویات آن از مواد آلوده خارجی مصون باشد .
کاغذ فیبر پرس پان :
کاغذی است بسیار فشرده و آغشته به مواد مخصوص که برای عایق بندی و همچنین جهت عدم نفوذ آب در روغن بکار می رود .
به مقاومت و کشش احتیاج دارد .
کاغذ  تکثیر :
کاغذی است که خمیر چوپ مکانیکی در آن زیاد بکار رفته است و در ساخت آن چسب کمتر بکار برده می شود و می تواند در موقع تکثیر اسناد ماشین گستتنر جوهر را بلافاصله به خود جذب نماید تا جوهر به نسخه دوم سرایت نکند .
کاغذ دوبلکس :
این کاغذ حالتی مقوائی و پنبه ای دارد مانند جعبه دستمال کاغذی و دیگر جعبه های بهداشتی که در دو قشر ساخته می شود . قشر اولی آن که از الیافت ارزان مانند خرده کاغذ یا خیر چوب و قشر بالائی از آن از خمیر گران با الیاف بلند  سفید که قابلیت چاپ عالی را دارد . قشر اول مقاومت جعبه را تامین می کند و قشر دوم برای نمای ظاهری و چاپ است که ترکیب این دو قشر حالت تخته سه لائی دارد .
کاغذ مجله :
مانند کاغذ روزنامه می باشد لکن نظر با اینکه مجله مورد استفاده عموم می باشد درصد الیاف آن بیشتر از کاغذ روزنامه است تا مقاومت آن در مقابل پارگی تامین شود .
کاغذ دوبله آلومینیوم :
کاغذی است نازک و مقاومت که با قشر آلومینیوم نازک چسبانده شده و برای پیچیدن مواد دارای چربی و مواد غذائی دیگر بکار برده می شود .
کاغذ عکاسی :
این کاغذ باید هم مقاوم بوده و هم فشرده باشد که عکس حالت تابندگی کمتر داشته و همچنین مقاومت بیشتری داشته باشد .
کاغذ بهداشتی :
دارای الیاف بلند و آبگیر جهت خشک کردن دست و صورت .
کاغذ پاکت میوه :
کاغذی است از نوع گرافت و مقاومت و دارای الیافی بلند است در مقابل پارگی مقاومت دارد و محتویات داخل پاکت را حفظ می کند تا پاره نشود .
کاغذ سمباده :
کاغذی است دارای الیاف بلند و مقاومت زیاد در مقابل پارگی که یک سطح آن مواد سیلیسی آغشته به چسب می باشد و پس از خشک شدن برای سائیدن چوب و زنگ آهن استفاده می شود .
کاغذ کارت جغرافیائی :
کاغذی است دارای الیاف بلند و مواد شیمیائی مخصوص که در حالت رطوبت مقاومت فوق العاده ای در برابر پارگی دارد .
کاغذ کرافت کارتن :
کاغذی است ساخته شده از الیاف بلند چوب نوعی درخت سوزنی کاج که احتیاج به مقاومت در برابر کشش و پارگی دارد . این کاغذ در ترکیب جعبه کارتن مرکب از سه قشر است ، قشر داخلی و خارجی و در میان دو قشر آن کاغذ نیمه کرافت که مقاومت در برابر ضربات را دارد تشکیل می دهد .
کاغذ کامپیوتر :
کاغذی است بسیار سخت و فشرده که جهت سوراخ کردن کامپیوتر و استفاده مکرر برای دادن آمار و اطلاعات کامپیوتری بکار می رود .
کاغذ کیسه چای :
ساخته شده از الیاف بلند و ماده مخصوص شیمیائی که در برابر رطوبت مقاون دارد . برگهای چای را داخل آن می ریزند که پس از گذاشتن در داخل آب چوش قابل استفاده است .
اصولا تمام کاغذهائی که بوسیله سیلندرهائی با حرارت زیاد خشک می شوند تقریباً کامل استرلیزه و ضدغفونی می گردند .
۱ ـ ۷ : کاغذهای جدید دیجیتال
اگر از کاغذ دیواری خود خسته شده اید دکمه را بزنید تا طرح و رنگ آن عوض شود . راه زیادی تا رسیدن به این محصول نمانده است .
این کاغذ به دو صورت قابل عرضه است :
در فن آوری اول کپسولهای بسیار ریز پلاستکی در یک لفاف نازک جای گرفته اند که با تماس دکمه نقاط ، سیاه و یا سفید می شوند و به این وسیله شکل یک صفحه گرافیکی را به خود می گیرند ، برخی صفحه نمایش الکترونیکی در زمان قطع برق ، تصویر ایجاد شده بر …

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است