دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه صورت حساب سود وزیان شرکت لوله سازی ایران

صورت حساب سود وزیان شرکت لوله سازی ایران
فهرست مطالب تمرین 3
جواب : 4
مطلوبست : ( 1) تهیه صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 29/12/1×13 . 7
جدول مواد مصرفی 20
کالای در جریان ساخت پایان دوره         ( 42350 ) 25
مسائل 30
جدول موارد مصرفی 32
جدول ملزومات مصرفی کارخانه 32
جدول سربار کارخانه 32
هزینه تولید: 33
جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته 34
جدول هزینه اداری توزیع و فروش 36
جدول هزینه سربار 37
صورت سود و زیان 38
تمرين 2 42
تمرين 3 46
تمرين 4 51
صورتحساب سود و زيان 55
تمرين 6 59
تمرين 7 63
تمرين 8 68
تمرین 70
سفارش 621 83
سفارش 622 83
سفارش 623 84
موجودیها در پایان ماه 84
مطلوبست: (1) تهیه جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده طی شهریورماه . 91
مطلوبست: (1) محاسبه نرخ جذب سربار کارخانه. 95
تمرین
1- صورت حساب سود و زیان – اطلاعات زیر مربوط به شرکت لوله سازی ایران در شهریور ماه میباشد :
دستمزد مستقیم 30000 ریال
بهای تمام کالای فروش رفته 111000 ریال .
سر بار کارخانه بر مبنای 150٪ دستمزد مستقیم جذب میگردد
حساب موجود یها مانده های ابتدا و پایان دوره را بشرح زیر نشان میدهد :
اول دوره                        پایان دوره
ریال                                 ریال
مواد خام                                                                7000                                7400
کالای در جریان ساخت                                         9600                                 13000
کالای ساخته شده                                               15000                                17500
سایر اطلاعات :
هزینه های توزیع و فروش      14100
هزینه های اداری و تشکیلاتی     22900
فروش شهریور ماه      18000
مطلوبست : تهیه صورت حساب سود و زیان همراه با جدولی که نشان دهنده بهای تمام شده مکالای ساخته شده و فروش رفته باشد .
جواب :
صورت سود و زیان
فروش                                                                                                          182000
بهای تمام شده کالای فروش رفته                                                                ( 111000)
سود ناخالص                                                                                                  71000
هزینه ها :
هزینه توزیع و فروش                                 14100
هزینه اداری و تشکیلاتی                              22900
جمع                                                                                                      ( 37000)
سود خالص عملیاتی                                                                               34000
جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده
هزینه های تولید :
مواد                                                   41900
دستمزد                                                30000
سربار                                    45000
جمع هزینه های تولید                116900
کالای در جریان ساخت ابتدای دوره                                 9600
بهای ساخت                                          126500
کالای در جریان ساخت پایان دوره               ( 13000)
بهای تمام شده کالای ساخته شده                                                 113500
چون خرید مواد مشخص نیست بهای تمام شده کالای فروش رفته و کالای ساخته شده را از پایین به بالا حل می کند .
جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته
کالای ساخته شده ابتدای دوره                               15000
بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره                 113500
بهای تمام شده کا لای اماده فروش                  128500
کالای ساخته شده پایان دوره                      ( 17500)
بهای تمام شده کالای فروش رفته           111000
بهای تمام شده کالای اماده برای فروش      128500 = 17500+ 111000
بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره       113500 = 15000 – 128500
سربار کارخانه                                45000 = 150٪ × 30000
بهای ساخت                     126500 = 13000 + 113500
جمع هزینه های تولید                      116900 = 9600 – 126500
جمع هزینه تولید = مواد مصرفی + دستمزد مستقیم + سربار کارخانه
116900 = مواد مصرفی + 30000 + 45000  : طبق فرمول
41900 = مواد مصرفی
=============================================================
2- صورت حساب سود و زیان ، نسبت سود – شرکت تولیدی غرب اطلاعات زیر را برای سال 1× 13 گزارش نموده است :
ریال                                                                    ریال
سربار کارخانه : بر مبنای 50٪
دستمزد مستقیم جذب میگردد
فروش                                      314000
موجودیهای  ابتدای دوره  :                                   موجودیهای پایان دوره :
کالای در جریان ساخت             4600                    کالای در جریان ساخت              6200
کالای ساخته شده                     5900                    کالای ساخته شده              9270
خرید مواد طی سال                 140000                  سایر هزینه ها :
موجودی مواد :                                                     توزیع و فروش        23115
ابتدای دوره                               3800                  اداری و تشکیلاتی        17650
پایان دوره                               4300
دستمزد مستقیم                           67350
مطلوبست : ( 1) تهیه صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 29/12/1×13 .
(2) نسبت سود خالص قبل از کسر مالیات به فروش .
جواب :
جدول مواد مصرفی
موجودی مواد ابتدای دوره                    3800
خرید مواد طی دوره                       140000
مواد آماده مصرف                 143800
موجودی مواد پایان دوره       ( 4300)
مواد مصرفی                               139500
33675 = 50٪ × 67350
جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده
کالای در جریان ساخت ابتدای دوره                                    4600
مواد                                                    13900
دستمزد                     67350
سربار                     33675
جمع هزینه های تولید                           240525
بهای ساخت                                 245125
کالای در جریان پایان دوره           ( 6200)
بهای تمام شده کالای ساخته شده                          238925
جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته
کالای ساخته شده ابتدای دوره                      5900
بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره               238925
بهای تمام شده کالای آماده برای فروش                     244825
کالای ساخته شده پایان دوره          ( 9270)
بهای تمام شده کالای فروش رفته                    235555
نسبت سود خالص قبل از کسر مالیات به فروش              12 ٪  =   37680
314000
3- جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته – دایره حسابداری شرکت دی اطلاعات زیر را تهیه و به مدیریت شرکت ارائه کرده است :
موجودی ها در ابتدای دوره  :                        ریال                                 ریال
مواد خام                                36000
کالای در جریان ساخت                         15000
سوخت                                   3400
لوازم تعمیرات                          2600
کالای ساخته شده                         12000
69000
خرید مواد خام                                           58000
خرید سوخت                              5200
دستمزد مستقیم                                    83100
سربار متفرقه کار خانه                            2300
خرید لوازم تعمیرات                             4200
استهلاک تاسیسات                           2700
سرپرستی                                         2200
هزینه حمل به خارج                                    1100
نگهبانی                                                800
دستمزد غیر مستقیم                              2000
161600
کل هزینه                                                                                               230600
موجودیها در پایان دوره  :
مواد خام                                               40000
کالای در جریان ساخت                        12000
سوخت                                     2000
لوازم تعمیرات                    2800
کالای ساخته شده                 14000
70800
جمع                                                                                                159800
مطلوبست : تهیه جدول بهای تمام شده کالای فرو ش رفته با استفاده از اطلاعات فوق  جهت ارائه به مدیریت شرکت .
جواب :

جدول مواد مصرفی
مواد خام ابتدای دوره                         36000
خرید مواد خام                     58000
مواد اماده مصرف                 94000
مواد خام پایان دوره          ( 40000 )
مواد مصرفی                       54000
جدول سوخت مصرفی
موجودی سوخت در ابتدای دوره                                 3400
خرید سوخت طی دوره                           5200
سوخت اماده مصرف              8600
موجودی سوخت پایان دوره          ( 2000 )
بهای سوخت مصرفی                                     6600
جدول لوازم تعمیرات مصرفی
موجودی  لوازم در ابتدای دوره                                  2600
خرید لوازم تعمیرات طی دوره                           4200
لوازم اماده مصرف                                       6800
موجودی لوازم در پایان دوره                    2800
بهای لوازم تعمیرات مصرفی                     4000
صورت سود و زیان
فروش                   314000
بهای تمام شده کالای فروش رفته          ( 235555 )
سود ناخالص                     78445
هزینه ها :
هزینه توزیع و فروش                       23115
هزینه اداری و تشکیلاتی                    17650
جمع هزینه ها                          ( 40765 )
سود خالص قبل از کسر مالیات               37680
جدول هزینه های سربار
سربار متفرقه کار خانه                   2300
بهای سوخت مصرفی            6600
بهای لوازم تعمیرات مصرفی                  4000
استهلاک تاسیسات                     2700
سرپرستی                                        2200
هزینه حمل به خارج                       1100
نگهبانی                        800
دستمزد غیر مستقیم                         2000
جمع هزینه های سربار                         21700
جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده
کالای در جریان ساخت ابتدای دوره                    15000
مواد خام مصرفی                                   54000
دستمزد مستقیم                 83100
هزینه های سربار                  21700
جمع هزینه های تولید                        158800
بهای ساخت                               173800
کالای در جریان ساخت پایان دوره                ( 12000 )
بهای تمام شده کالای ساخته شده                    161800
جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته
کالای ساخته شده ابتدای دوره          12000
بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره                161800
بهای تمام شده کالای آماده فروش                    173800
کالای ساخته شده پایان دوره                  ( 14000 )
بهای تمام شده کالای فروش رفته                               159800
=============================================================
4- جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته – اطلاعات زیر مربوط به شرکت بهمن میباشد :
موجودیها
پایان دوره                      اول دوره
ریال                                           ریال
کالای ساخته شده                              95000              110000
کالای در جریان ساخت               80000                         70000
مواد مستقیم                                95000                   90000
هزینه های واقع شده طی دوره :
بهای تمام شده کالای اماده برای فروش             684000
کل هزینه تولید                                                    584000
سربار کارخانه                                   167000
مواد مستقیم مصرف شده                    193000
مطلوبست : جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته که شامل تمامی موجودیهای ابتدا و پایان دوره باشد ……………

فرمت : WORD | صفحات:97

—————————————————

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

دانلود پروژه صورت حساب سود وزیان شرکت لوله سازی ایران
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد