دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه صورت حساب سود و زیان شرکت لوله سازی ایران

دانلود پروژه صورت حساب سود و زیان شرکت لوله سازی ایران

فهرست مطالب

تمرین 3
جواب : 4
مطلوبست : ( 1) تهیه صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 29/12/1×13 . 7
جدول مواد مصرفی 20
کالای در جریان ساخت پایان دوره ( 42350 ) 25
مسائل 30
جدول موارد مصرفی 32
جدول ملزومات مصرفی کارخانه 32
جدول سربار کارخانه 32
هزینه تولید: 33
جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته 34
جدول هزینه اداری توزیع و فروش 36
جدول هزینه سربار 37
صورت سود و زیان 38
تمرين 2 42
تمرين 3 46
تمرين 4 51
صورتحساب سود و زيان 55
تمرين 6 59
تمرين 7 63
تمرين 8 68
تمرین 70
سفارش 621 83
سفارش 622 83
سفارش 623 84
موجودیها در پایان ماه 84
مطلوبست: (1) تهیه جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده طی شهریورماه . 91
مطلوبست: (1) محاسبه نرخ جذب سربار کارخانه. 95

تمرین
1- صورت حساب سود و زیان – اطلاعات زیر مربوط به شرکت لوله سازی ایران در شهریور ماه میباشد :
دستمزد مستقیم 30000 ریال
بهای تمام کالای فروش رفته 111000 ریال .
سر بار کارخانه بر مبنای 150٪ دستمزد مستقیم جذب میگردد
حساب موجود یها مانده های ابتدا و پایان دوره را بشرح زیر نشان میدهد :
اول دوره پایان دوره
ریال ریال
مواد خام 7000 7400
کالای در جریان ساخت 9600 13000
کالای ساخته شده 15000 17500
سایر اطلاعات :
هزینه های توزیع و فروش 14100
هزینه های اداری و تشکیلاتی 22900
فروش شهریور ماه 18000
مطلوبست : تهیه صورت حساب سود و زیان همراه با جدولی که نشان دهنده بهای تمام شده مکالای ساخته شده و فروش رفته باشد .
جواب :
صورت سود و زیان
فروش 182000
بهای تمام شده کالای فروش رفته ( 111000)
سود ناخالص 71000
هزینه ها :
هزینه توزیع و فروش 14100
هزینه اداری و تشکیلاتی 22900
جمع ( 37000)
سود خالص عملیاتی 34000
جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده
هزینه های تولید :
مواد 41900
دستمزد 30000
سربار 45000
جمع هزینه های تولید 116900
کالای در جریان ساخت ابتدای دوره 9600
بهای ساخت 126500
کالای در جریان ساخت پایان دوره ( 13000)
بهای تمام شده کالای ساخته شده 113500
چون خرید مواد مشخص نیست بهای تمام شده کالای فروش رفته و کالای ساخته شده را از پایین به بالا حل می کند .
جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته
کالای ساخته شده ابتدای دوره 15000
بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره 113500
بهای تمام شده کا لای اماده فروش 128500
کالای ساخته شده پایان دوره ( 17500)
بهای تمام شده کالای فروش رفته 111000
بهای تمام شده کالای اماده برای فروش 128500 = 17500+ 111000
بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره 113500 = 15000 – 128500
سربار کارخانه 45000 = 150٪ × 30000
بهای ساخت 126500 = 13000 + 113500
جمع هزینه های تولید 116900 = 9600 – 126500
جمع هزینه تولید = مواد مصرفی + دستمزد مستقیم + سربار کارخانه
116900 = مواد مصرفی + 30000 + 45000 : طبق فرمول
41900 = مواد مصرفی
2- صورت حساب سود و زیان ، نسبت سود – شرکت تولیدی غرب اطلاعات زیر را برای سال 1× 13 گزارش نموده است :
ریال ریال
سربار کارخانه : بر مبنای 50٪
دستمزد مستقیم جذب میگردد
فروش 314000
موجودیهای ابتدای دوره : موجودیهای پایان دوره :
کالای در جریان ساخت 4600 کالای در جریان ساخت 6200
کالای ساخته شده 5900 کالای ساخته شده 9270
خرید مواد طی سال 140000 سایر هزینه ها :
موجودی مواد : توزیع و فروش 23115
ابتدای دوره 3800 اداری و تشکیلاتی 17650
پایان دوره 4300
دستمزد مستقیم 67350
مطلوبست : ( 1) تهیه صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 29/12/1×13 .
(2) نسبت سود خالص قبل از کسر مالیات به فروش .
جواب :
جدول مواد مصرفی
موجودی مواد ابتدای دوره 3800
خرید مواد طی دوره 140000
مواد آماده مصرف 143800
موجودی مواد پایان دوره ( 4300)
مواد مصرفی 139500
33675 = 50٪ × 67350
جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده
کالای در جریان ساخت ابتدای دوره 4600
مواد 13900
دستمزد 67350
سربار 33675
جمع هزینه های تولید 240525
بهای ساخت 245125
کالای در جریان پایان دوره ( 6200)
بهای تمام شده کالای ساخته شده 238925
جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته
کالای ساخته شده ابتدای دوره 5900
بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره 238925
بهای تمام شده کالای آماده برای فروش 244825
کالای ساخته شده پایان دوره ( 9270)
بهای تمام شده کالای فروش رفته 235555
نسبت سود خالص قبل از کسر مالیات به فروش 12 ٪ = 37680
314000
3- جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته – دایره حسابداری شرکت دی اطلاعات زیر را تهیه و به مدیریت شرکت ارائه کرده است :
موجودی ها در ابتدای دوره : ریال ریال
مواد خام 36000
کالای در جریان ساخت 15000
سوخت 3400
لوازم تعمیرات 2600
کالای ساخته شده 12000
69000
خرید مواد خام 58000
خرید سوخت 5200
دستمزد مستقیم 83100
سربار متفرقه کار خانه 2300
خرید لوازم تعمیرات 4200
استهلاک تاسیسات 2700
سرپرستی 2200
هزینه حمل به خارج 1100
نگهبانی 800
دستمزد غیر مستقیم 2000
161600
کل هزینه 230600
موجودیها در پایان دوره :
مواد خام 40000
کالای در جریان ساخت 12000
سوخت 2000
لوازم تعمیرات 2800
کالای ساخته شده 14000
70800
جمع 159800
مطلوبست : تهیه جدول بهای تمام شده کالای فرو ش رفته با استفاده از اطلاعات فوق جهت ارائه به مدیریت شرکت .
جواب :
جدول مواد مصرفی
مواد خام ابتدای دوره 36000
خرید مواد خام 58000
مواد اماده مصرف 94000
مواد خام پایان دوره ( 40000 )
مواد مصرفی 54000
جدول سوخت مصرفی
موجودی سوخت در ابتدای دوره 3400
خرید سوخت طی دوره 5200
سوخت اماده مصرف 8600
موجودی سوخت پایان دوره ( 2000 )
بهای سوخت مصرفی 6600
جدول لوازم تعمیرات مصرفی
موجودی لوازم در ابتدای دوره 2600
خرید لوازم تعمیرات طی دوره 4200
لوازم اماده مصرف 6800
موجودی لوازم در پایان دوره 2800
بهای لوازم تعمیرات مصرفی 4000
صورت سود و زیان
فروش 314000
بهای تمام شده کالای فروش رفته ( 235555 )
سود ناخالص 78445
هزینه ها :
هزینه توزیع و فروش 23115
هزینه اداری و تشکیلاتی 17650
جمع هزینه ها ( 40765 )
سود خالص قبل از کسر مالیات 37680
جدول هزینه های سربار
سربار متفرقه کار خانه 2300
بهای سوخت مصرفی 6600
بهای لوازم تعمیرات مصرفی 4000
استهلاک تاسیسات 2700
سرپرستی 2200
هزینه حمل به خارج 1100
نگهبانی 800
دستمزد غیر مستقیم 2000
جمع هزینه های سربار 21700
جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده
کالای در جریان ساخت ابتدای دوره 15000
مواد خام مصرفی 54000
دستمزد مستقیم 83100
هزینه های سربار 21700
جمع هزینه های تولید 158800
بهای ساخت 173800
کالای در جریان ساخت پایان دوره ( 12000 )
بهای تمام شده کالای ساخته شده 161800
جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته
کالای ساخته شده ابتدای دوره 12000
بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره 161800
بهای تمام شده کالای آماده فروش 173800
کالای ساخته شده پایان دوره ( 14000 )
بهای تمام شده کالای فروش رفته 159800
4- جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته – اطلاعات زیر مربوط به شرکت بهمن میباشد :
موجودیها
پایان دوره اول دوره
ریال ریال
کالای ساخته شده 95000 110000
کالای در جریان ساخت 80000 70000
مواد مستقیم 95000 90000
هزینه های واقع شده طی دوره :
بهای تمام شده کالای اماده برای فروش 684000
کل هزینه تولید 584000
سربار کارخانه 167000
مواد مستقیم مصرف شده 193000
مطلوبست : جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته که شامل تمامی موجودیهای ابتدا و پایان دوره باشد .
جواب :
شرکت بهمن
بهای تمام شده کالای فروش رفته
برای دوره مالی منتهی به تاریخ
مواد مستقیم در ابتدای دوره 90000
خرید مواد طی دوره 198000
مواد آماده مصرف 288000
مواد مستقیم در پایان دوره ( 95000 )
مواد مستقیم مصرف شده 193000
دستمزد مستقیم 224000
سربار کارخانه 167000
جمع هزینه های تولید 584000
کالای در جریان ساخت ابتدای دوره 70000
کالای در جریان ساخت پایان دوره ( 80000 )
بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره 574000

دانلود پروژه صورت حساب سود و زیان شرکت لوله سازی ایران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد