خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود پروژه ضوابط حاکم بر شهرسازی و محوطه سازی
دانلود پروژه ضوابط حاکم بر شهرسازی و محوطه سازی

دانلود پروژه ضوابط حاکم بر شهرسازی و محوطه سازی

ضوابط حاکم بر شهرسازی و محوطه سازی

فهرست مطالب

آپارتمان : ۵
خانوار : ۵
زیرزمین : ۶
نمای ساختمان : ۶
ارتفاع ساختمان : ۷
۳-۱ آموزشی ۱۰
۱۳ – ۱ سیاحتی وتفریحی ۱۳
۱۶-۱ پایانه مسافربری ۱۴
جدول شماره (۱)، حداکثر تراکم، ارتفاع، تعداد طبقات، و حداقل عرض قطعه در تراکمهای مسکونی ۱۶
۵ – ۲ بهزیستی ۲۰
۶ – ۲ فرهنگی ۲۱
۱۲ – ۲ سیاحتی و تفریحی ۲۵
۱۶-۲ مجتمع خدمات فنی ۲۶
۱-۳  ابعاد و تناسب قطعات ۲۹
۱-۴- طبقه‌بندی راهها ۳۳
جدول شماره (۲) سلسله مراتب دسترسی در شبکه معابر پیشنهادی طرح تفصیلی شهر بجنورد ۳۳
۲-۴- دوربرگردان ۳۴
۴-۴ عرض پیاده‌رو ۳۴
۵-۴ دسترسی قطعات ۳۵
جدول شماره ( ۳ )،  پخ اراضی و معابر عمومی ۳۶
جدول شماره (۴)، حداقل عرض گذرهای بن‌باز ۳۸
جدول شماره (۵) حداقل گذرهای بن‌بست ۳۸
۶- پارکینگ ۳۸
جدول شماره (۶)،  میزان حداقل پارکینگ مورد نیاز بر حسب نوع کاربری و فعالیت ۴۰
جدول شماره (۹ )، حداقل فاصله صنایع گروه ” د “ و ” ه “ از مراکز حساس ۵۱
نحوه اجرای ضوابط ۵۲
گروه ۱- صنایع غذایی ۵۳
گروه۱-الف ۵۳
گروه ۱- ب ۵۵
گروه۱-د ۵۷
گروه۱- ه ۵۸
گروه۱- و ۵۸
گروه۲- صنایع نساجی ۵۹
گروه۲-الف ۵۹
گروه۲-ب ۵۹
گروه۲-ج ۶۰
گروه ۲-د ۶۱
گروه ۷-ه ۹۶
گروه ۸ – الف ۹۸
گروه ۸ ب ۹۸
گروه ۹- ب ۱۰۰
گروه ۹- ج ۱۰۱
گروه ۹- د ۱۰۱
گروه ۹-  ه ۱۰۲
گروه ۱۰ – الف ۱۰۲
گروه ۱۰- ب ۱۰۳
گروه ۱۰- ج ۱۰۳
گروه ۱۰- د ۱۰۴
گروه ۱۰- و ۱۰۵
گروه ۱۰-  ه ۱۰۵
گروه ۱۱- الف ۱۰۵
گروه ۱۱- د ۱۰۸
گروه ۱۱- ه ۱۰۸
گروه ۱۱- و ۱۰۸
ضوابط استاندارد ۱۱۷
الف) انتخاب لامپ و چراغ با راندمان بالا. ۱۲۰
ب) دارا بودن برنامه تعمیر و نگهداری منظم. ۱۲۰
شکل (۱) نمودار کاهش چشم زدگی نسبت به ارتفاع نصب(شارنوری لامپ ثابت) ۱۲۱
طراحی روشنایی معابر ۱۲۱
جدول (۱) شرایط لازم جهت روشنایی گذرگاههای عرضی عابر پیاده در ارتباط با حجم ۱۲۲
رفتار پیادگان ۱۲۲
جدول ۲ ۱۲۳
جدول ۳ ۱۲۴
جدول ۴ ۱۲۴
انتخاب ارتفاع نصب و لامپ مورد استفاده: ۱۲۴
محاسبه فاصله نصب پایه های متوالی: ۱۲۴
تعاریف
تعاریف زیر با استفاد‌ه از متون، قوانین و مأخذ پایه شهرسازی ارائه شده است تا از هرگونه شبهه و برداشت شخصی از مفاهیم جلوگیری به عمل آورد .
محدوده استحفاظی :
به آن قسمت از مناطق خارج از محدوده قانونی شهر اطلاق می‌گردد که در آن کنترل فعالیتهای عمرانی از قبیل تفکیک اراضی و احداث معابر و ایجاد بناها و تأسیسات به منظور عملیاتی از جمله کشاورزی، باغداری، دامداری، صنایع و نظایر آن زیر نظر شهرداری بوده و بر اساس قوانین جاری مربوط به شهرداریها انجام پذیرد حوزه استحفاظی همچنین توسعه‌های ماوراء دهسال شهر را که باید مورد حفاظت قرار گرفته و فعالیتهای در آن نباید موجب تخریب گردد.
محدوده زیست محیطی :
عبارت از محدوده‌ای است به عرض ۳ کیلومتر بعد از محدوده قانونی شهر
محدوده قانونی :
محدوده‌ایست که طبق تعاریف ضوابط و تقسیمات کشوری به تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی رسیده باشد و مناطق واقع در آن براساس قانون جزو مناطق شهری محسوب می‌شود . هرگونه فعالیت عمرانی و ساخت و ساز و تفکیک اراضی در این محدوده تحت نظارت شهرداری است.
کوی ( واحد همسایگی ) :
عبارت است از مجموعه‌ای از واحدهای مسکونی که در جوار یکدیگر قرار گرفته و از خدمات تعدادی از عناصر تجاری و رفاهی محلات برخوردار باشد، کوی (واحد همسایگی) از طریق خیابان جمع کننده محلی یا خیابانهای اصلی در سطح محله از دیگر واحدهای همسایگی جدا می‌شود.
محله :
مجموعه‌ای از کوی‌ها (واحد همسایگی) است که دارای وسعت و جمعیتی نسبتاً مشخص و تراکمی معین، همواره با خدمات رفاهی و عمومی متناسب می‌باشد .
ناحیه شهری :
مجموعه‌ای از محلات است که دارای وسعت و جمعیتی نسبتاً مشخص بوده و علاوه بر خدمات عمومی و رفاهی که در این محلات وجود خواهد داشت، شامل کلیه خدمات و امکانات شهری است.
قطعه زمین :
عبارت است از زمینی که دارای یک سند مالکیت بوده و بوسیله خیابان یا معبر مشخص گردیده است.
تفکیک زمین :
عبارت است از تقسیم یک قطعه زمین یکپارچه به دو یا چندین قطعه مجزا با ایجاد دسترسی‌های مناسب برای استفاده جداگانه از یکدیگر و همراه با تخصیص سند مالکیت جداگانه .
واحد مسکونی :
فضا یا محوطه‌ای است محصور که یک یا چند ورودی به دسترسی عمومی ( کوچه، خیابان، بازار، میدان و غیره ) یا به دسترسی خصوصی ( راهرو مشترک، راه‌پله مشترک )، داشته باشد و در آن یک یا چند خانوار سکونت داشته باشد .
آپارتمان :
عبارت است از تعدای واحد مستقل که ورودی به دسترسی خصوصی ( راهرو مشترک، راه پله مشترک)، داشته باشد و بتواند امکانات سکونت مستقل چندین خانواده را فراهم کند .
خانوار :
خانوار از چندین نفر تشکیل می‌شود که با هم در یک اقامتگاه زندگی می‌کنند و یا همخرج هستند و معمولاً
با هم غذا می‌خورند . فردی که به تنهایی زندگی می‌کند نیز خانوار تلقی می‌شود .
بر ساختمان :
عبارت است از فصل مشترک هر قطعه زمین با شارع عام .
سطح زیربنای ناخالص طبقات :
عبارت است از جمع کل مساحت زیربنا در طبقات ساختمان .
سطح زیربنای خالص طبقات :
سطح خالص طبقات عبارت است از سطح ناخالص طبقات با کسر تمامی فضاهایی که برای پارکینگ، رفت و آمد ( مانند راهروهای عمومی، آسانسور، پله و … ) و سایر مصارف مربوطه تخصیص داده شده است .
زیرزمین :
عبارت است از طبقه‌ای که مقدار ۵۰% یا بیشتر از حجم آن زیرزمین قرار دارد. ملاک زمین عبارت است از رقوم متوسط گذر یا خیابان مجاور . به هر طبقه‌ای که حداکثر ارتفاع زیر سقف تمام شده آن از کف متوسط گذر مجاور ۹۰ سانتیمتر باشد نیز زیرزمین اطلاق می‌گردد .
همکف :
عبارت از طبقه‌ای است که همتراز کف و یا بلندتر از آن و یا لااقل ۸۰% حجم آن بالاتر از کف باشد .
سطح زیر بنا در همکف :
عبارت است از قسمتی از سطح هر قطعه زمین که جهت احداث بنا طبق ضوابط اختصاص یابد .
نمای ساختمان :
عبارت است از نسبت سطح زیر بنا خالص طبقات به سطح کل زمین .
تراکم ساختمانی :
عبارت است از نسبت سطح زیربنا خالص طبقات به سطح کل زمین .
ارتفاع ساختمان :
فاصله بلندترین نقطه سقف شیبدار تا رقوم متوسط معبر مجاور و در ساختمانهای با سقف مسطح فاصله روی بلندترین نقطه دست انداز بام تا رقوم متوسط خیابان مجاور را ارتفاع ساختمان گویند .
پارکینگ :
برای توقف وسایط نقلیه ساکنان ساختمان بکار می‌رود و هیچگونه استفاده دیگری از آن مجاز نیست .
گذر پیاده :
معبری است که فقط برای عبور عابرین پیاده طرح شده باشد .
گذر سواره :
معبری است که برای عبور و مرور وسایط نقلیه طرح شده باشد .
حداقل تفکیک زمین :
حداقل مساحتی است که زمین را برای عملکردی خاص می‌توان تفکیک نمود و تقسیم زمین به میزان کمتر از آن مجاز نیست .
۱ـ موارد بهره‌برداری از زمین
۱-۱- مسکونی
الف – احداث بنای مسکونی ویلایی، چند واحدی و آپارتمانی مطابق نقشه تراکم ساختمان مسکونی طرح تفضیلی .
ب – احداث بنا و انجام فعالیتهای مشروح زیر که در نقشه طرح تفضیلی تعیین مکان نشده‌اند :
– احداث بناهای مذهبی و اجتماعی، نمایشگاه آثار هنری و موارد مشابه در خیابانهای ۱۶ متر و بیشتر.
– احداث بناهای آموزش قبل از دبستان، مراکز آموزش خصوصی زبان ، کامپیوتر، کلاسهای آموزش هنری و موارد مشابه در خیابانهای ۱۲ متر و بیشتر .
– ایجاد تأسیسات و تجهیزات شهری نظیر تأسیسات آبرسانی، برق رسانی، گازرسانی، دفاتر پست و مخابرات، برزن، ایستگاه آتش نشانی و مراکز سوخت رسانی علاوه بر موارد تعیین شده در نقشه طرح تفصیلی یا جهت جایگزینی آنها.
– احداث مراکز درمانی و بهداشتی و بهزیستی خصوصی نظیر درمانگاه، ساختمان و مطب پزشکان،‌ مراکز نگهداری سالخوردگان و معلولین، مراکز توانبخشی، آزمایشگاه تشخیص پزشکی، فیزیوتراپی، گرمابه، توالت عمومی در خیابانهای ۱۶ متر و بیشتر.
– احداث اماکن و فضاهای ورزشی و تفریحی نظیر کلوپ، باشگاه، استخر، سالنهای ورزشی در مقیاس محله و موارد مشابه در خیابانهای ۱۶ متر و بیشتر.
– احداث پانسیون، خوابگاه، مهمانپذیر، رستوران و موارد مشابه در خیابانهای ۱۸ متر و بیشتر.
– احداث دفاتر فنی و مهندسی، دفاتر حقوقی، نمایندگی شرکتهای مالی و اعتباری و موارد مشابه در خیابانهای ۱۶ متر و بیشتر.
– احداث کارگاههای کوچک خانگی، کارگاه صنایع دستی، انجام امور مربوط به بانوان نظیر آرایشگاه، خیاطی و موارد مشابه.
– احداث واحدهای صنفی تولیدی و کارگاهی کوچک و واحدهای تعمیراتی و سرویس در خیابانهای ۱۶ متر و بیشتر.
– احداث واحدهای صنفی تولیدی و کارگاهی کوچک و واحدهای تعمیراتی و سرویس در خیابانهای ۱۶ متر و بیشتر.
– ایجاد بوستان در مقیاس محله، فضای سبز عمومی، پرورش گل و نهال، ایجاد فضای باز در مقیاس محله، فضای سبز عمومی، پرورش گل و نهال، ایجاد فضای باز.
– احداث واحدهای تجاری خرد غیر قابل تفکیک از قطعه مسکونی حداکثر تا ۱۵% مساحت قطعه زمین در معابر ۱۲ تا ۱۶ متر و ۲۰% مساحت قطعه زمین در معابر ۱۶ متر به بالا مشروط به عدم افزایش سطح اشغال زمین، دسترسی از خیابانهای ۱۲ متر و بیشتر و عدم دسترسی از حریم سبز معابر، مکان احداث این واحدهای تجاری در بخشی از زمین که ساختمان در آن احداث می‌گردد خواهد بود و جزو تراکم ساختمانی محسوب می شود.
احداث واحدهای تجاری بصورت پاساژ، مجتمع تجاری و راسته بازار و بازار روز در خیابانهای ۱۸ متر و بیشتر به غیر از خیابان ۴۲ متری کمربندی جنوب شهر، خیابان امام خمینی، خیابان ۳۵ متری منتهی به جـاده اسفراین ، خیابان ۳۲ متری پیشنهادی شمال شهر و خیابانهایی که دارای حریم سبـز می‌باشند.
تبصره ۱: بررسی و صدور پروانه واحدهای تجاری منفرد غیر قابل تفکیک از قطعه مسکونی به عهده دستگاه اجرایی است. مجتمعهای تجاری، پاساژ، راسته بازار می‌بایستی به تصویب کمیته فنی برسد.
تبصره ۲: تثبیت کاربری و ادامه فعالیت واحدهای تجاری و انتفاعی موجود در کاربری مسکونی به شرط داشتن یا اخذ مجوزهای مربوطه و پرداخت عوارض و پذیره تجاری بلامانع است.
– ایجاد شبکه معابر محلی دسترسی قطعات، ایستگاه‌های تاکسی، مینی‌بوس و اتوبوس شهری، بارانداز و بارگیری، پارکینگهای عمومی.
۲-۱ مختلط
– احداث واحدهای مختلف تجاری – اداری – مسکونی، پاساژ و مجتمع تجاری
– احداث هتل، مسافرخانه، مهمانپذیر، رستوران و موارد مشابه
– احداث مراکز عرضه و نمایشگاه آثار هنری، مراکز رفاهی و تفریحی، سینما، موزه، تئاتر و کتابخانه و موارد مشابه.
– احداث نمایشگاه و فروشگاه ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، ساختمانی و خودرو.
تبصره : احداث نمایشگاه و فروشگاه خودروهای سواری و سنگین درکاربری مختلط بافت مرکزی شهر مجاز نمی باشد.
– احداث فضاها و اماکن ورزشی و تفریحی مثل کلوپ ، باشگاه ، استخر، سالن ورزشی و موارد مشابه.
– احداث مراکز مذهبی و اماکن اجتماعی، حوزه علمیه و مراکز تحقیقاتی.
– احداث مراکز اداری و انتظامی، دفاتر شرکتها و مؤسسات خصوصی، دفاتر فنی و حقوقی، مؤسسات مالی و اعتباری بصورت مستقل یا مشترک با سایر کاربریهای مجاز.
– احداث واحدهای خدمات بهداشتی و درمانی نظیر ساختمان پزشکان، آزمایشگاه تشخیص طبی، فیزیوتراپی، مراکز نگهداری سالخوردگان و معلولین، درمانگاه، گرمابه، توالت عمومی و موارد مشابه.
– احداث کارگاههای صنایع دستی و بومی، مراکز آموزشهای هنری و فنی‌ و حرفه‌ای خصوصی به صورت مستقل یا مشترک با سایر کاربریهای مجاز.
تبصره : طرح معماری مربوط به کاربری مختلط می‌بایستی به تأیید کمیته فنی برسد.
۳-۱ آموزشی
الف- احداث مراکز آموزش عمومی شامل دبستان، مدرسه راهنمایی، دبیرستان نظری، مدارس پیش دانشگاهی، مدرسه کودکان استثناءی، مدارس شبانه روزی و مراکز آموزش بزرگسالان.
ب- ایجاد یا ارائه خدمات جنبی و تکمیلی وابسته به آموزش و پرورش به شرح زیر:
– احداث خوابگاه دانش آموزی، سالن اجتماعات و سالن برگزاری امتحانات و مراسم.
– احداث سالن ورزشی، تأسیسات فرهنگی و تفریحی، خانه معلم، خانه دانش آموز، آزمایشگاه مدارس و موارد مشابه.
– احداث انبار و فروش کتب آموزشی، سالن تعمیر وسایل کمک آموزشی و سایر فعالیتهای وابسته به آموزش و پرورش.
۴-۱ آموزش فنی و حرفه‌ای و کار و دانش
الف- احداث واحـدهای آموزش فنـی و حرفـه‌ای، هنرستان، مدارس کار و دانش ، دانشسرای تربیت معلم.
ب- ایجاد یا ارائه خدمات جنبی و تکمیلی بشرح زیر:
– احداث خوابگاه، سالن اجتماعات و سالن برگزاری امتحانات و مراسم.
– احداث سالن ورزشی، تأسیسات فرهنگی و تفریحی، خانه دانش‌آموز، آزمایشگاه مدارس و موارد مشابه.
– احداث انبار و فروش کتب آموزشی، سالن تعمیر وسایل کمک آموزشی و سایر فعالیتهای مرتبط با فضاهای آموزشی.
۵ – ۱ آموزش عالی
الف- احداث مراکز آموزش عالی نظیر دانشگاه، دانشکده، دانشسرا، مرکز تربیت معلم و مراکز تحقیقاتی وابسته و حوزه‌های علمیه.
ب- ایجاد تأسیسات و امکانات جنبی و تکمیلی بشرح زیر تا حداکثر ۱۰%  از سطح کل زمین :
– احداث خوابگاه دانشجویی و اقامت اعضاء هیئت علمی.
– احداث تأسیسات ورزشی و تفریحی، فرهنگی، سالن اجتماعات و مرکز همایشها.
۶ – ۱ فرهنگی
– احداث مراکز فرهنگی نظیر سینما، تئاتر، موزه، کتابخانه، فرهنگسرا، مرکز پرورش فکری کودکان و نوجوانان و موارد مشابه.
– احداث مراکز آموزشهای هنری، نمایشگاه آثار هنری، کارگاهها و نمایشگاههای صنایع دستی، هنرکده‌های فنی و موارد مشابه.
تبصره : اختصاص حداکثر ۱۵% از سطح زیربنای غیرقابل تفکیک به خدمات فروش و پذیرایی و امکانات تفریحی مجاز می‌باشد.
۷ – ۱ ورزشی
– احداث اماکن ورزشی نظیر استادیوم، ورزشگاه، سالن ورزشی و سایر مراکز وابسته به تربیت بدنی.
– ایجاد امکانات رفاهی، پذیرایی، خوابگاه، دفاتر فدراسیونها و سایر فعالیتهای جنبی و تکمیلی تا حداکثر ۲۰% سطح قطعه.
۸ – ۱ درمانی وبهداشتی
– احداث بیمارستان، درمانگاه، خانه بهداشت، مرکز بهداشت بیمارستان، بانک خون، اورژانس، گرمابه، توالت عمومی و موارد مشابه.
– احداث مراکز آموزش پزشکی، خوابگاه و اقامتگاه کادر درمانی، امکانات رفاهی و پذیرای غیرقابل تفکیک تا حداکثر ۱۰% سطح زمین.
– احداث واحدهای تجاری و خدماتی سازگار غیرقابل تفکیک تا حداکثر ۱۰% سطح زیربنای همکف بلامانع است.
۹ – ۱ بهزیستی
– احداث مراکز نگهداری از معلولین جسمی، حرکتی و مغزی، کلینیکهای تخصصی و سایر مراکز توانبخشی و درمانی وابسته به سازمان بهزیستی.
– احداث مراکز آموزشی، اجتماعی و فرهنگی وابسته به سازمان مذکور.
۱۰ – ۱ پارک و فضای سبز عمومی
– ایجاد پارک، بوستان و سایر فضاهای سبز تجهیز شده.
– ایجاد فضای باز عمومی، فضای سبز و محوطه‌های مشجر.
– احداث بناهای غیرقابل تفکیک فرهنگی، ورزشی، پذیرایی و غرفه‌های تجاری تا حداکثر ۱۵% سطح کل زمین قطعه.
۱۱ – ۱  اداری
– احداث مراکز اداری سازمانها، ارگانها و نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی بصورت مستقل یا مجتمع اداری در سایتهای پیش بینی شده در طرح تفصیلی.
– تأمین دسترسی و شبکه معابر مورد نیاز و تخصیص بخشی از فضای سایتهای اداری به تأسیسات جنبی و تکمیلی و تصویب طرح در کمیته فنی.
۱۲ – ۱ جهانگردی و پذیرایی
– احداث اماکن اقامتی و پذیرایی نظیر هتل، مسافرخانه، مهمانپذیر، رستوران و موارد مشابه.
– ارائه خدمات جنبی و تکمیلی نظیر غرفه‌های عرضه و فروش کالاهای صنایع دستی و تولیدات محلی و بومی، آرایشگاه، عکاسی و فیلمبرداری، سالنهای تفریحی و موارد مشابه غیرقابل تفکیک تا حاکثر ۱۰% زیربنای همکف.
۱۳ – ۱ سیاحتی وتفریحی
– این کاربری به شهربازی موجود اختصاص دارد. احداث یا توسعه امکانات تفریحی غیرقابل تفکیک مجاز می‌باشد.
– ایجاد امکانات رفاهی، غرفه‌های عرضه و فروش محصولات بومی و صنایع دستی، کالاهای هنری، برگزاری بازارهای هفتگی و سایر خدمات سازگار غیرقابل تفکیک.
– ایجاد اماکنی نظیر هتل، متل و کمپینگ، رستوران و سالن برگزاری جشنها و مراسم، مراکز کمکهای اولیه و سایر تأسیسات وابسته یا سازگار با این کاربری پس از تهیه طرح جانمایی و تصویب کمیسیون ماده پنج .
۱۴ – ۱ تأسیسات و تجهیزات شهری
– احداث تأسیسات زیربنایی شهر شامل تأسیسات مربوط به تولید، تصفیه، مخازن و پمپاژ آب، تأسیسات تأمین نیرو و انرژی، تأسیسات مربوط به گازرسانی، تأسیسات جمع‌آوری و دفع فاضلاب، دفع آبهای سطحی،جمع‌آوری و دفع زباله، تأسیسات مخابراتی.
– احداث تأسیسات عمومی شامل ایستگاه آتش‌نشانی، پمپ بنزین، برزن و موارد مشابه.
۱۵-۱ نمایشگاه و بازار روز
– احداث نمایشگاه و فروش مصالح و کالاهای ساختمانی.
– احداث بازار روز.
۱۶-۱ پایانه مسافربری
– احداث پایانه‌های مسافربری روستایی و بین شهری.
– تجهیز پایانه‌های مسافربری به امکانات جنبی و تکمیلی نظیر واحدهای پذیرایی، غرفه‌های تجاری، امکانات تفریحی، تأسیسات شستشو و سرویس، پمپ بنزین و موارد مشابه غیرقابل تفکیک تا حداکثر ۱۰% سطح زمین بلامانع است.
۱۷-۱ مجتمع خدمات فنی
– احداث تعمیرگاه خودروهای سبک و ادوات کشاورزی و وسایل خانگی، در و پنجره‌سازی، واحدهای سرویس و نگهداری، فروشگاه وسایل و ابزارآلات صنعتی و موارد مشابه.
– تجهیز مجتمع خدمات فنی به خدمات جنبی و تکمیلی نظیر واحدهای پذیرایی و تفریحی و غرفه‌های تجاری تا حداکثر ۲۰% سطح زیربنا بلامانع است.
۱۸ – ۱ پارک صنعتی
– احداث واحدهای تولیدی صنعتی همگروه خدماتی مطابق ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست.
– احداث مراکز تحقیقاتی وابسته به صنایع.
– احداث نمایشگاه و فروشگاه تولیدات صنعتی، واحدهای تجاری‌، بانک، مهمانسرا، رستوران، کلینیک، سرویسهای بهداشتی عمومی حداکثر تا ۵% سطح کل زمین مطابق با طراحی مجموعه.
– احداث فضاهای سبز عمومی، شبکه معابر، پارکینگ، تأسیسات و تجهیزات شهری مورد نیاز مطابق با طراحی مجموعه.
۱۹-۱ پارک موتوری
این کاربری جهت تأمین فضای مورد نیاز توقف، سرویس و تعمیر ماشین‌آلات شهرداری و ناوگان اتوبوس داخل شهری وابسته به شهرداری منظور شده است.
۲۰-۱ انتظامی
این کاربری جهت تأمین فضاهای مورد نیاز نیروی انتظامی منظور شده و شامل کلانتـری و سایر اماکن مربوط به خدمات امنیتی و انتظامی می‌گردد.
۲۱-۱ انبارداری
احداث انبار مواد سوختنی، انبارهای خصوصی و عمومی.
۲۲-۱ پارکینگ عمومی
این کاربری جهت توقفگاه خودروهای سبک منظور شده و بجز این منظور و تجهیز آن به بناهای ضروری نظیر نگهبانی، ساختمان اداری و سرویسهای بهداشتی تا حداکثر ۵% سطح قطعه کاربرد دیگری ندارد.
۲۳-۱ باغ و زمین زراعی
– ایجاد یا توسعه باغداری و زراعت، پرورش گل ونهالکاری.
– ایجاد یا توسعه شبکه دسترسی به قطعات و بناهای مجاز.
– ایجاد یا توسعه شبکه آبرسانی، خطوط انتقال برق، گاز و تأسیسات مربوطه.
– ایجاد مراکز تحقیقات کشاورزی و مزارع نمونه.
– احداث و یا توسعه تأسیسات پرورش ماهی، زنبورداری و پرورش کرم ابریشم.
– احداث واحد مسکونی ویلایی غیرقابل تفکیک جهت نگهداری و احیاء  باغ و اراضی زراعی مطابق مصوبات و بخشنامه‌های قانونی مربوطه.
تبصره : اختصاص بخش یا کل زیربنای مجاز قطعات باغی و زراعی به کاربریهای توریستی، تفریحی، پذیرایی، عرضه فراورده‌های کشاورزی، اسنخرهای شنا با رعایت ضوابط هر یک بلامانع است.
۲۴-۱ حریم سبز
در حریم سبز معابر، مسیل و رودخانه احداث هر نوع بنایی ممنوع بوده و تنها می‌توان در آن فضای سبز و مشجر، معابر پیاده و دوچرخه و تجهیزات مربوطه را ایجاد نمود.
۲۵-۱ منطقه حفاظتی تاریخی
نحوه بهره‌برداری از این کاربری توسط سازمان میراث فرهنگی تعیین خواهد شد.
۲ـ ضوابط تفکیک، حجم و ارتفاع ساختمان
۱-۲ قطعات مسکونی
ضوابط و مقررات مربوط به اندازه، حداقل زمین مورد نیاز هر واحد مسکونی، سطح اشغال، حداکثر تراکم ساختمانی، تعداد طبقات و ارتفاع ساختمان و حداقل عرض قطعه در تراکمهای مسکونی طرح تفصیلی مطابق جدول شماره ( ۱ )، می باشد.
جدول شماره (۱)، حداکثر تراکم، ارتفاع، تعداد طبقات، و حداقل عرض قطعه در تراکمهای مسکونی
تراکم حداقل مساحت
هر قطعه حداقل زمین مورد
نیاز هر واحد مسکونی سطح اشغال زمین تراکم ساختمانی حداقل عرض
هر قطعه حداکثر تعداد طبقات حداکثر ارتفاع
کم ۱۷۰ مترمربع ۸۵  مترمربع ۶۰% ۱۰۰% ۵۰/۷ متر ۲ ۹ متر
متوسط ۲۱۰    // ۷۰ مترمربع ۶۰% ۱۲۰% ۵۰/۸ متر ۲ ۹ متر
زیاد ۲۵۰    // ۵۰ مترمربع ۶۰% ۱۸۰% ۹ متر ۳ ۱۲ متر
آپارتمانی ۱۲۰۰  // ۴۵ مترمربع ۴۰% ۱۶۰% – ۴ ۱۵ متر
تبصره ۱ : تراکم پایه در شهر بجنورد ۶۰% تعیین می‌شود. برخورداری از حداکثر تراکم ساختمانی حوزه‌های تراکم مسکونی در جدول شماره (۱) منوط به پرداخت اضافه ارزش ناشی از افزایش تراکم تا سقف مجاز می‌باشد که میزان آن توسط شورای اسلامی شهر تعیین می‌گردد.
تبصره ۲ : در صورت الزامات طراحی و تأمین دسترسی و تأیید آن توسط دستگاه اجرایی تقلیل حد نصاب قطعات پلاک تفکیکی به میزان حداکثر ۱۰% مساحت کل زمین پلاک و حداکثر تا ۱۰% تعداد کل قطعات پلاک بلامانع است.
تبصره ۳ : مساحت قطعات مسکونی نباید کمتر از ۱۰۰ مترمربع باشد. قطعات کوچکتر در صورت صلاحدید دستگاه اجرایی می‌تواند به فضای باز شهری، پارکینگ عمومی و فضای سبز تبدیل شده یا با قطعات مجاور تجمیع گردد. در غیر اینصورت با نظر موافق دستگاه اجرایی میتوان قطعات کمتر از ۱۰۰ مترمربع مساحت را به واحدهای تجاری اختصاص داد مشروط به اینکه مشمول ضوابط گذربندی فضاهای تجاری بوده و مساحت قطعه کمتر از ۵۰ مترمربع و حداقل عمق قطعه کمتر از ۴ مترمربع نباشد. در این صورت می‌بایستی ۵۰% سطح قطعه در بر معبر یا امتداد آن به فضای سبز عمومی اختصاص یابد. تراکم ساختمانی این قطعات حداکثر معادل تراکم ساختمان مسکونی مجاور می‌باشد.
۲ـ۲ تجاری و مختلط
الف – اندازه قطعات و واحدهای تجاری
– حداقل اندازه قطعات تجاری بصورت پاساژ یا مجتمع تجاری و راسته بازار در حوزه مسکونی برابر حداقل اندازه قطعات مسکونی تراکم مجاور و در کاربری مختلط۰۰ ۳ مترمربع است.
– حداقل اندازه هر واحد تجاری خرد غیرقابل تفکیک از قطعه مسکونی ۱۵ مترمربع و حداقل مساحت هر واحد تجاری در پاساژها و مجتمع‌های تجاری ۱۲ مترمربع است.
– حداقل عمق واحدهای تجاری ۴ متر است.
ب- سطح اشغال
–  حداکثر سطح اشغال بناهای تجاری بصورت پاساژ یا مجتمع تجاری و راسته بازار ۸۰% سطح زمین و در سایر کاربریهای مجاز حوزه مختلط ۶۰% سطح زمین است.
– حداکثر سطح اشغال واحدهای تجاری خرد غیرقابل تفکیک قطعات مسکونی در معابر با عرض ۱۲ تا ۱۶ متر، ۱۵% سطح قطعه و در معابر بالاتر از آن ۲۰% سطح قطعه زمین می‌باشد که در قسمتی از زمین که در آن احداث بنا می‌گردد ساخته می‌شود و جزو تراکم ساختمانی محسوب می‌گردد.
ج- تراکم ساختمانی
– حداکثر تراکم ساختمان تجاری پاساژ و مجتمع‌های تجاری برابر تراکم ساختمان مسکونی مجاور و در کاربری مختلط ۲۴۰% سطح زمین است.
– مجتمع‌های تجاری و پاساژها می‌بایستی به میزان عرض پیاده‌رو عقب نشینی کنند در اینصورت تراکم ساختمانی آنها به همان میزان افزایش می‌یابد.
تبصره : ملاک محاسبه افزایش تراکم مجاور در این قطعات وضعیت قبل از عقب‌نشینی می‌باشد.
د- تعداد طبقات و ارتفاع
– حداکثر تعداد طبقات و ارتفاع مجتمع‌های تجاری و پاساژ مشابه ضوابط مربوط به قطعات مسکونی در مناطق تراکمی مجاور است و در حوزه کاربری مختلط ۴ طبقه بالای زیرزمین و حداکثر تا ۱۸ متر می‌باشد.
– حداقل ارتفع هر واحد تجاری ۴ متر و حداکثر ۴/۸۰ متر است.
– احداث نیم طبقه بالکن در واحدهای تجاری بلامانع است.
ه-  حداقل عرض قطعه
– حداقل عرض قطعات تجاری مشابه ضوابط مربوط به قطعات مسکونی در مناطق تراکمی مجاور می‌باشد……..

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است