دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ضوابط حاکم بر شهرسازی و محوطه سازی

ضوابط حاکم بر شهرسازی و محوطه سازی

فهرست مطالب

آپارتمان : 5
خانوار : 5
زيرزمين : 6
نماي ساختمان : 6
ارتفاع ساختمان : 7
3-1 آموزشي 10
13 – 1 سياحتي وتفريحي 13
16-1 پايانه مسافربري 14
جدول شماره (1)، حداكثر تراكم، ارتفاع، تعداد طبقات، و حداقل عرض قطعه در تراكمهاي مسكوني 16
5 – 2 بهزيستي 20
6 – 2 فرهنگي 21
12 – 2 سياحتي و تفريحي 25
16-2 مجتمع خدمات فني 26
1-3  ابعاد و تناسب قطعات 29
1-4- طبقه‌بندي راهها 33
جدول شماره (2) سلسله مراتب دسترسي در شبكه معابر پيشنهادي طرح تفصيلي شهر بجنورد 33
2-4- دوربرگردان 34
4-4 عرض پياده‌رو 34
5-4 دسترسي قطعات 35
جدول شماره ( 3 )،  پخ اراضي و معابر عمومي 36
جدول شماره (4)، حداقل عرض گذرهاي بن‌باز 38
جدول شماره (5) حداقل گذرهاي بن‌بست 38
6- پاركينگ 38
جدول شماره (6)،  ميزان حداقل پاركينگ مورد نياز بر حسب نوع كاربري و فعاليت 40
جدول شماره (9 )، حداقل فاصله صنايع گروه ” د “ و ” ه “ از مراكز حساس 51
نحوه اجراي ضوابط 52
گروه 1- صنايع غذايي 53
گروه1-الف 53
گروه 1- ب 55
گروه1-د 57
گروه1- ه 58
گروه1- و 58
گروه2- صنايع نساجي 59
گروه2-الف 59
گروه2-ب 59
گروه2-ج 60
گروه 2-د 61
گروه 7-ه 96
گروه 8 – الف 98
گروه 8 ب 98
گروه 9- ب 100
گروه 9- ج 101
گروه 9- د 101
گروه 9-  ه 102
گروه 10 – الف 102
گروه 10- ب 103
گروه 10- ج 103
گروه 10- د 104
گروه 10- و 105
گروه 10-  ه 105
گروه 11- الف 105
گروه 11- د 108
گروه 11- ه 108
گروه 11- و 108
ضوابط استاندارد 117
الف) انتخاب لامپ و چراغ با راندمان بالا. 120
ب) دارا بودن برنامه تعمير و نگهداري منظم. 120
شكل (1) نمودار كاهش چشم زدگي نسبت به ارتفاع نصب(شارنوري لامپ ثابت) 121
طراحي روشنايي معابر 121
جدول (1) شرايط لازم جهت روشنايي گذرگاههاي عرضي عابر پياده در ارتباط با حجم 122
رفتار پيادگان 122
جدول 2 123
جدول 3 124
جدول 4 124
انتخاب ارتفاع نصب و لامپ مورد استفاده: 124
محاسبه فاصله نصب پايه هاي متوالي: 124
تعاريف
تعاريف زير با استفاد‌ه از متون، قوانين و مأخذ پايه شهرسازي ارائه شده است تا از هرگونه شبهه و برداشت شخصي از مفاهيم جلوگيري به عمل آورد .
محدوده استحفاظي :
به آن قسمت از مناطق خارج از محدوده قانوني شهر اطلاق مي‌گردد كه در آن كنترل فعاليتهاي عمراني از قبيل تفكيك اراضي و احداث معابر و ايجاد بناها و تأسيسات به منظور عملياتي از جمله كشاورزي، باغداري، دامداري، صنايع و نظاير آن زير نظر شهرداري بوده و بر اساس قوانين جاري مربوط به شهرداريها انجام پذيرد حوزه استحفاظي همچنين توسعه‌هاي ماوراء دهسال شهر را كه بايد مورد حفاظت قرار گرفته و فعاليتهاي در آن نبايد موجب تخريب گردد.
محدوده زيست محيطي :
عبارت از محدوده‌اي است به عرض 3 كيلومتر بعد از محدوده قانوني شهر
محدوده قانوني :
محدوده‌ايست كه طبق تعاريف ضوابط و تقسيمات كشوري به تأييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي رسيده باشد و مناطق واقع در آن براساس قانون جزو مناطق شهري محسوب مي‌شود . هرگونه فعاليت عمراني و ساخت و ساز و تفكيك اراضي در اين محدوده تحت نظارت شهرداري است.
كوي ( واحد همسايگي ) :
عبارت است از مجموعه‌اي از واحدهاي مسكوني كه در جوار يكديگر قرار گرفته و از خدمات تعدادي از عناصر تجاري و رفاهي محلات برخوردار باشد، كوي (واحد همسايگي) از طريق خيابان جمع كننده محلي يا خيابانهاي اصلي در سطح محله از ديگر واحدهاي همسايگي جدا مي‌شود.
محله :
مجموعه‌اي از كوي‌ها (واحد همسايگي) است كه داراي وسعت و جمعيتي نسبتاً مشخص و تراكمي معين، همواره با خدمات رفاهي و عمومي متناسب مي‌باشد .
ناحيه شهري :
مجموعه‌اي از محلات است كه داراي وسعت و جمعيتي نسبتاً مشخص بوده و علاوه بر خدمات عمومي و رفاهي كه در اين محلات وجود خواهد داشت، شامل كليه خدمات و امكانات شهري است.
قطعه زمين :
عبارت است از زميني كه داراي يك سند مالكيت بوده و بوسيله خيابان يا معبر مشخص گرديده است.
تفكيك زمين :
عبارت است از تقسيم يك قطعه زمين يكپارچه به دو يا چندين قطعه مجزا با ايجاد دسترسي‌هاي مناسب براي استفاده جداگانه از يكديگر و همراه با تخصيص سند مالكيت جداگانه .
واحد مسكوني :
فضا يا محوطه‌اي است محصور كه يك يا چند ورودي به دسترسي عمومي ( كوچه، خيابان، بازار، ميدان و غيره ) يا به دسترسي خصوصي ( راهرو مشترك، راه‌پله مشترك )، داشته باشد و در آن يك يا چند خانوار سكونت داشته باشد .
آپارتمان :
عبارت است از تعداي واحد مستقل كه ورودي به دسترسي خصوصي ( راهرو مشترك، راه پله مشترك)، داشته باشد و بتواند امكانات سكونت مستقل چندين خانواده را فراهم كند .
خانوار :
خانوار از چندين نفر تشكيل مي‌شود كه با هم در يك اقامتگاه زندگي مي‌كنند و يا همخرج هستند و معمولاً
با هم غذا مي‌خورند . فردي كه به تنهايي زندگي مي‌كند نيز خانوار تلقي مي‌شود .
بر ساختمان :
عبارت است از فصل مشترك هر قطعه زمين با شارع عام .
سطح زيربناي ناخالص طبقات :
عبارت است از جمع كل مساحت زيربنا در طبقات ساختمان .
سطح زيربناي خالص طبقات :
سطح خالص طبقات عبارت است از سطح ناخالص طبقات با كسر تمامي فضاهايي كه براي پاركينگ، رفت و آمد ( مانند راهروهاي عمومي، آسانسور، پله و … ) و ساير مصارف مربوطه تخصيص داده شده است .
زيرزمين :
عبارت است از طبقه‌اي كه مقدار 50% يا بيشتر از حجم آن زيرزمين قرار دارد. ملاك زمين عبارت است از رقوم متوسط گذر يا خيابان مجاور . به هر طبقه‌اي كه حداكثر ارتفاع زير سقف تمام شده آن از كف متوسط گذر مجاور 90 سانتيمتر باشد نيز زيرزمين اطلاق مي‌گردد .
همكف :
عبارت از طبقه‌اي است كه همتراز كف و يا بلندتر از آن و يا لااقل 80% حجم آن بالاتر از كف باشد .
سطح زير بنا در همكف :
عبارت است از قسمتي از سطح هر قطعه زمين كه جهت احداث بنا طبق ضوابط اختصاص يابد .
نماي ساختمان :
عبارت است از نسبت سطح زير بنا خالص طبقات به سطح كل زمين .
تراكم ساختماني :
عبارت است از نسبت سطح زيربنا خالص طبقات به سطح كل زمين .
ارتفاع ساختمان :
فاصله بلندترين نقطه سقف شيبدار تا رقوم متوسط معبر مجاور و در ساختمانهاي با سقف مسطح فاصله روي بلندترين نقطه دست انداز بام تا رقوم متوسط خيابان مجاور را ارتفاع ساختمان گويند .
پاركينگ :
براي توقف وسايط نقليه ساكنان ساختمان بكار مي‌رود و هيچگونه استفاده ديگري از آن مجاز نيست .
گذر پياده :
معبري است كه فقط براي عبور عابرين پياده طرح شده باشد .
گذر سواره :
معبري است كه براي عبور و مرور وسايط نقليه طرح شده باشد .
حداقل تفكيك زمين :
حداقل مساحتي است كه زمين را براي عملكردي خاص مي‌توان تفكيك نمود و تقسيم زمين به ميزان كمتر از آن مجاز نيست .
1ـ موارد بهره‌برداري از زمين
1-1- مسكوني
الف – احداث بناي مسكوني ويلايي، چند واحدي و آپارتماني مطابق نقشه تراكم ساختمان مسكوني طرح تفضيلي .
ب – احداث بنا و انجام فعاليتهاي مشروح زير كه در نقشه طرح تفضيلي تعيين مكان نشده‌اند :
– احداث بناهاي مذهبي و اجتماعي، نمايشگاه آثار هنري و موارد مشابه در خيابانهاي 16 متر و بيشتر.
– احداث بناهاي آموزش قبل از دبستان، مراكز آموزش خصوصي زبان ، كامپيوتر، كلاسهاي آموزش هنري و موارد مشابه در خيابانهاي 12 متر و بيشتر .
– ايجاد تأسيسات و تجهيزات شهري نظير تأسيسات آبرساني، برق رساني، گازرساني، دفاتر پست و مخابرات، برزن، ايستگاه آتش نشاني و مراكز سوخت رساني علاوه بر موارد تعيين شده در نقشه طرح تفصيلي يا جهت جايگزيني آنها.
– احداث مراكز درماني و بهداشتي و بهزيستي خصوصي نظير درمانگاه، ساختمان و مطب پزشكان،‌ مراكز نگهداري سالخوردگان و معلولين، مراكز توانبخشي، آزمايشگاه تشخيص پزشكي، فيزيوتراپي، گرمابه، توالت عمومي در خيابانهاي 16 متر و بيشتر.
– احداث اماكن و فضاهاي ورزشي و تفريحي نظير كلوپ، باشگاه، استخر، سالنهاي ورزشي در مقياس محله و موارد مشابه در خيابانهاي 16 متر و بيشتر.
– احداث پانسيون، خوابگاه، مهمانپذير، رستوران و موارد مشابه در خيابانهاي 18 متر و بيشتر.
– احداث دفاتر فني و مهندسي، دفاتر حقوقي، نمايندگي شركتهاي مالي و اعتباري و موارد مشابه در خيابانهاي 16 متر و بيشتر.
– احداث كارگاههاي كوچك خانگي، كارگاه صنايع دستي، انجام امور مربوط به بانوان نظير آرايشگاه، خياطي و موارد مشابه.
– احداث واحدهاي صنفي توليدي و كارگاهي كوچك و واحدهاي تعميراتي و سرويس در خيابانهاي 16 متر و بيشتر.
– احداث واحدهاي صنفي توليدي و كارگاهي كوچك و واحدهاي تعميراتي و سرويس در خيابانهاي 16 متر و بيشتر.
– ايجاد بوستان در مقياس محله، فضاي سبز عمومي، پرورش گل و نهال، ايجاد فضاي باز در مقياس محله، فضاي سبز عمومي، پرورش گل و نهال، ايجاد فضاي باز.
– احداث واحدهاي تجاري خرد غير قابل تفكيك از قطعه مسكوني حداكثر تا 15% مساحت قطعه زمين در معابر 12 تا 16 متر و 20% مساحت قطعه زمين در معابر 16 متر به بالا مشروط به عدم افزايش سطح اشغال زمين، دسترسي از خيابانهاي 12 متر و بيشتر و عدم دسترسي از حريم سبز معابر، مكان احداث اين واحدهاي تجاري در بخشي از زمين كه ساختمان در آن احداث مي‌گردد خواهد بود و جزو تراكم ساختماني محسوب مي شود.
احداث واحدهاي تجاري بصورت پاساژ، مجتمع تجاري و راسته بازار و بازار روز در خيابانهاي 18 متر و بيشتر به غير از خيابان 42 متري كمربندي جنوب شهر، خيابان امام خميني، خيابان 35 متري منتهي به جـاده اسفراين ، خيابان 32 متري پيشنهادي شمال شهر و خيابانهايي كه داراي حريم سبـز مي‌باشند.
تبصره 1: بررسي و صدور پروانه واحدهاي تجاري منفرد غير قابل تفكيك از قطعه مسكوني به عهده دستگاه اجرايي است. مجتمعهاي تجاري، پاساژ، راسته بازار مي‌بايستي به تصويب كميته فني برسد.
تبصره 2: تثبيت كاربري و ادامه فعاليت واحدهاي تجاري و انتفاعي موجود در كاربري مسكوني به شرط داشتن يا اخذ مجوزهاي مربوطه و پرداخت عوارض و پذيره تجاري بلامانع است.
– ايجاد شبكه معابر محلي دسترسي قطعات، ايستگاه‌هاي تاكسي، ميني‌بوس و اتوبوس شهري، بارانداز و بارگيري، پاركينگهاي عمومي.
2-1 مختلط
– احداث واحدهاي مختلف تجاري – اداري – مسكوني، پاساژ و مجتمع تجاري
– احداث هتل، مسافرخانه، مهمانپذير، رستوران و موارد مشابه
– احداث مراكز عرضه و نمايشگاه آثار هنري، مراكز رفاهي و تفريحي، سينما، موزه، تئاتر و كتابخانه و موارد مشابه.
– احداث نمايشگاه و فروشگاه ماشين آلات صنعتي، كشاورزي، ساختماني و خودرو.
تبصره : احداث نمايشگاه و فروشگاه خودروهاي سواري و سنگين دركاربري مختلط بافت مركزي شهر مجاز نمي باشد.
– احداث فضاها و اماكن ورزشي و تفريحي مثل كلوپ ، باشگاه ، استخر، سالن ورزشي و موارد مشابه.
– احداث مراكز مذهبي و اماكن اجتماعي، حوزه علميه و مراكز تحقيقاتي.
– احداث مراكز اداري و انتظامي، دفاتر شركتها و مؤسسات خصوصي، دفاتر فني و حقوقي، مؤسسات مالي و اعتباري بصورت مستقل يا مشترك با ساير كاربريهاي مجاز.
– احداث واحدهاي خدمات بهداشتي و درماني نظير ساختمان پزشكان، آزمايشگاه تشخيص طبي، فيزيوتراپي، مراكز نگهداري سالخوردگان و معلولين، درمانگاه، گرمابه، توالت عمومي و موارد مشابه.
– احداث كارگاههاي صنايع دستي و بومي، مراكز آموزشهاي هنري و فني‌ و حرفه‌اي خصوصي به صورت مستقل يا مشترك با ساير كاربريهاي مجاز.
تبصره : طرح معماري مربوط به كاربري مختلط مي‌بايستي به تأييد كميته فني برسد.
3-1 آموزشي
الف- احداث مراكز آموزش عمومي شامل دبستان، مدرسه راهنمايي، دبيرستان نظري، مدارس پيش دانشگاهي، مدرسه كودكان استثناءي، مدارس شبانه روزي و مراكز آموزش بزرگسالان.
ب- ايجاد يا ارائه خدمات جنبي و تكميلي وابسته به آموزش و پرورش به شرح زير:
– احداث خوابگاه دانش آموزي، سالن اجتماعات و سالن برگزاري امتحانات و مراسم.
– احداث سالن ورزشي، تأسيسات فرهنگي و تفريحي، خانه معلم، خانه دانش آموز، آزمايشگاه مدارس و موارد مشابه.
– احداث انبار و فروش كتب آموزشي، سالن تعمير وسايل كمك آموزشي و ساير فعاليتهاي وابسته به آموزش و پرورش.
4-1 آموزش فني و حرفه‌اي و كار و دانش
الف- احداث واحـدهاي آموزش فنـي و حرفـه‌اي، هنرستان، مدارس كار و دانش ، دانشسراي تربيت معلم.
ب- ايجاد يا ارائه خدمات جنبي و تكميلي بشرح زير:
– احداث خوابگاه، سالن اجتماعات و سالن برگزاري امتحانات و مراسم.
– احداث سالن ورزشي، تأسيسات فرهنگي و تفريحي، خانه دانش‌آموز، آزمايشگاه مدارس و موارد مشابه.
– احداث انبار و فروش كتب آموزشي، سالن تعمير وسايل كمك آموزشي و ساير فعاليتهاي مرتبط با فضاهاي آموزشي.
5 – 1 آموزش عالي
الف- احداث مراكز آموزش عالي نظير دانشگاه، دانشكده، دانشسرا، مركز تربيت معلم و مراكز تحقيقاتي وابسته و حوزه‌هاي علميه.
ب- ايجاد تأسيسات و امكانات جنبي و تكميلي بشرح زير تا حداكثر 10%  از سطح كل زمين :
– احداث خوابگاه دانشجويي و اقامت اعضاء هيئت علمي.
– احداث تأسيسات ورزشي و تفريحي، فرهنگي، سالن اجتماعات و مركز همايشها.
6 – 1 فرهنگي
– احداث مراكز فرهنگي نظير سينما، تئاتر، موزه، كتابخانه، فرهنگسرا، مركز پرورش فكري كودكان و نوجوانان و موارد مشابه.
– احداث مراكز آموزشهاي هنري، نمايشگاه آثار هنري، كارگاهها و نمايشگاههاي صنايع دستي، هنركده‌هاي فني و موارد مشابه.
تبصره : اختصاص حداكثر 15% از سطح زيربناي غيرقابل تفكيك به خدمات فروش و پذيرايي و امكانات تفريحي مجاز مي‌باشد.
7 – 1 ورزشي
– احداث اماكن ورزشي نظير استاديوم، ورزشگاه، سالن ورزشي و ساير مراكز وابسته به تربيت بدني.
– ايجاد امكانات رفاهي، پذيرايي، خوابگاه، دفاتر فدراسيونها و ساير فعاليتهاي جنبي و تكميلي تا حداكثر 20% سطح قطعه.
8 – 1 درماني وبهداشتي
– احداث بيمارستان، درمانگاه، خانه بهداشت، مركز بهداشت بيمارستان، بانك خون، اورژانس، گرمابه، توالت عمومي و موارد مشابه.
– احداث مراكز آموزش پزشكي، خوابگاه و اقامتگاه كادر درماني، امكانات رفاهي و پذيراي غيرقابل تفكيك تا حداكثر 10% سطح زمين.
– احداث واحدهاي تجاري و خدماتي سازگار غيرقابل تفكيك تا حداكثر 10% سطح زيربناي همكف بلامانع است.
9 – 1 بهزيستي
– احداث مراكز نگهداري از معلولين جسمي، حركتي و مغزي، كلينيكهاي تخصصي و ساير مراكز توانبخشي و درماني وابسته به سازمان بهزيستي.
– احداث مراكز آموزشي، اجتماعي و فرهنگي وابسته به سازمان مذكور.
10 – 1 پارك و فضاي سبز عمومي
– ايجاد پارك، بوستان و ساير فضاهاي سبز تجهيز شده.
– ايجاد فضاي باز عمومي، فضاي سبز و محوطه‌هاي مشجر.
– احداث بناهاي غيرقابل تفكيك فرهنگي، ورزشي، پذيرايي و غرفه‌هاي تجاري تا حداكثر 15% سطح كل زمين قطعه.
11 – 1  اداري
– احداث مراكز اداري سازمانها، ارگانها و نهادهاي دولتي و مؤسسات عمومي بصورت مستقل يا مجتمع اداري در سايتهاي پيش بيني شده در طرح تفصيلي.
– تأمين دسترسي و شبكه معابر مورد نياز و تخصيص بخشي از فضاي سايتهاي اداري به تأسيسات جنبي و تكميلي و تصويب طرح در كميته فني.
12 – 1 جهانگردي و پذيرايي
– احداث اماكن اقامتي و پذيرايي نظير هتل، مسافرخانه، مهمانپذير، رستوران و موارد مشابه.
– ارائه خدمات جنبي و تكميلي نظير غرفه‌هاي عرضه و فروش كالاهاي صنايع دستي و توليدات محلي و بومي، آرايشگاه، عكاسي و فيلمبرداري، سالنهاي تفريحي و موارد مشابه غيرقابل تفكيك تا حاكثر 10% زيربناي همكف.
13 – 1 سياحتي وتفريحي
– اين كاربري به شهربازي موجود اختصاص دارد. احداث يا توسعه امكانات تفريحي غيرقابل تفكيك مجاز مي‌باشد.
– ايجاد امكانات رفاهي، غرفه‌هاي عرضه و فروش محصولات بومي و صنايع دستي، كالاهاي هنري، برگزاري بازارهاي هفتگي و ساير خدمات سازگار غيرقابل تفكيك.
– ايجاد اماكني نظير هتل، متل و كمپينگ، رستوران و سالن برگزاري جشنها و مراسم، مراكز كمكهاي اوليه و ساير تأسيسات وابسته يا سازگار با اين كاربري پس از تهيه طرح جانمايي و تصويب كميسيون ماده پنج .
14 – 1 تأسيسات و تجهيزات شهري
– احداث تأسيسات زيربنايي شهر شامل تأسيسات مربوط به توليد، تصفيه، مخازن و پمپاژ آب، تأسيسات تأمين نيرو و انرژي، تأسيسات مربوط به گازرساني، تأسيسات جمع‌آوري و دفع فاضلاب، دفع آبهاي سطحي،جمع‌آوري و دفع زباله، تأسيسات مخابراتي.
– احداث تأسيسات عمومي شامل ايستگاه آتش‌نشاني، پمپ بنزين، برزن و موارد مشابه.
15-1 نمايشگاه و بازار روز
– احداث نمايشگاه و فروش مصالح و كالاهاي ساختماني.
– احداث بازار روز.
16-1 پايانه مسافربري
– احداث پايانه‌هاي مسافربري روستايي و بين شهري.
– تجهيز پايانه‌هاي مسافربري به امكانات جنبي و تكميلي نظير واحدهاي پذيرايي، غرفه‌هاي تجاري، امكانات تفريحي، تأسيسات شستشو و سرويس، پمپ بنزين و موارد مشابه غيرقابل تفكيك تا حداكثر 10% سطح زمين بلامانع است.
17-1 مجتمع خدمات فني
– احداث تعميرگاه خودروهاي سبك و ادوات كشاورزي و وسايل خانگي، در و پنجره‌سازي، واحدهاي سرويس و نگهداري، فروشگاه وسايل و ابزارآلات صنعتي و موارد مشابه.
– تجهيز مجتمع خدمات فني به خدمات جنبي و تكميلي نظير واحدهاي پذيرايي و تفريحي و غرفه‌هاي تجاري تا حداكثر 20% سطح زيربنا بلامانع است.
18 – 1 پارك صنعتي
– احداث واحدهاي توليدي صنعتي همگروه خدماتي مطابق ضوابط سازمان حفاظت محيط زيست.
– احداث مراكز تحقيقاتي وابسته به صنايع.
– احداث نمايشگاه و فروشگاه توليدات صنعتي، واحدهاي تجاري‌، بانك، مهمانسرا، رستوران، كلينيك، سرويسهاي بهداشتي عمومي حداكثر تا 5% سطح كل زمين مطابق با طراحي مجموعه.
– احداث فضاهاي سبز عمومي، شبكه معابر، پاركينگ، تأسيسات و تجهيزات شهري مورد نياز مطابق با طراحي مجموعه.
19-1 پارك موتوري
اين كاربري جهت تأمين فضاي مورد نياز توقف، سرويس و تعمير ماشين‌آلات شهرداري و ناوگان اتوبوس داخل شهري وابسته به شهرداري منظور شده است.
20-1 انتظامي
اين كاربري جهت تأمين فضاهاي مورد نياز نيروي انتظامي منظور شده و شامل كلانتـري و ساير اماكن مربوط به خدمات امنيتي و انتظامي مي‌گردد.
21-1 انبارداري
احداث انبار مواد سوختني، انبارهاي خصوصي و عمومي.
22-1 پاركينگ عمومي
اين كاربري جهت توقفگاه خودروهاي سبك منظور شده و بجز اين منظور و تجهيز آن به بناهاي ضروري نظير نگهباني، ساختمان اداري و سرويسهاي بهداشتي تا حداكثر 5% سطح قطعه كاربرد ديگري ندارد.
23-1 باغ و زمين زراعي
– ايجاد يا توسعه باغداري و زراعت، پرورش گل ونهالكاري.
– ايجاد يا توسعه شبكه دسترسي به قطعات و بناهاي مجاز.
– ايجاد يا توسعه شبكه آبرساني، خطوط انتقال برق، گاز و تأسيسات مربوطه.
– ايجاد مراكز تحقيقات كشاورزي و مزارع نمونه.
– احداث و يا توسعه تأسيسات پرورش ماهي، زنبورداري و پرورش كرم ابريشم.
– احداث واحد مسكوني ويلايي غيرقابل تفكيك جهت نگهداري و احياء  باغ و اراضي زراعي مطابق مصوبات و بخشنامه‌هاي قانوني مربوطه.
تبصره : اختصاص بخش يا كل زيربناي مجاز قطعات باغي و زراعي به كاربريهاي توريستي، تفريحي، پذيرايي، عرضه فراورده‌هاي كشاورزي، اسنخرهاي شنا با رعايت ضوابط هر يك بلامانع است.
24-1 حريم سبز
در حريم سبز معابر، مسيل و رودخانه احداث هر نوع بنايي ممنوع بوده و تنها مي‌توان در آن فضاي سبز و مشجر، معابر پياده و دوچرخه و تجهيزات مربوطه را ايجاد نمود.
25-1 منطقه حفاظتي تاريخي
نحوه بهره‌برداري از اين كاربري توسط سازمان ميراث فرهنگي تعيين خواهد شد.
2ـ ضوابط تفكيك، حجم و ارتفاع ساختمان
1-2 قطعات مسكوني
ضوابط و مقررات مربوط به اندازه، حداقل زمين مورد نياز هر واحد مسكوني، سطح اشغال، حداكثر تراكم ساختماني، تعداد طبقات و ارتفاع ساختمان و حداقل عرض قطعه در تراكمهاي مسكوني طرح تفصيلي مطابق جدول شماره ( 1 )، مي باشد.
جدول شماره (1)، حداكثر تراكم، ارتفاع، تعداد طبقات، و حداقل عرض قطعه در تراكمهاي مسكوني
تراكم حداقل مساحت
هر قطعه حداقل زمين مورد
نياز هر واحد مسكوني سطح اشغال زمين تراكم ساختماني حداقل عرض
هر قطعه حداكثر تعداد طبقات حداكثر ارتفاع
كم 170 مترمربع 85  مترمربع 60% 100% 50/7 متر 2 9 متر
متوسط 210    // 70 مترمربع 60% 120% 50/8 متر 2 9 متر
زياد 250    // 50 مترمربع 60% 180% 9 متر 3 12 متر
آپارتماني 1200  // 45 مترمربع 40% 160% – 4 15 متر
تبصره 1 : تراكم پايه در شهر بجنورد 60% تعيين مي‌شود. برخورداري از حداكثر تراكم ساختماني حوزه‌هاي تراكم مسكوني در جدول شماره (1) منوط به پرداخت اضافه ارزش ناشي از افزايش تراكم تا سقف مجاز مي‌باشد كه ميزان آن توسط شوراي اسلامي شهر تعيين مي‌گردد.
تبصره 2 : در صورت الزامات طراحي و تأمين دسترسي و تأييد آن توسط دستگاه اجرايي تقليل حد نصاب قطعات پلاك تفكيكي به ميزان حداكثر 10% مساحت كل زمين پلاك و حداكثر تا 10% تعداد كل قطعات پلاك بلامانع است.
تبصره 3 : مساحت قطعات مسكوني نبايد كمتر از 100 مترمربع باشد. قطعات كوچكتر در صورت صلاحديد دستگاه اجرايي مي‌تواند به فضاي باز شهري، پاركينگ عمومي و فضاي سبز تبديل شده يا با قطعات مجاور تجميع گردد. در غير اينصورت با نظر موافق دستگاه اجرايي ميتوان قطعات كمتر از 100 مترمربع مساحت را به واحدهاي تجاري اختصاص داد مشروط به اينكه مشمول ضوابط گذربندي فضاهاي تجاري بوده و مساحت قطعه كمتر از 50 مترمربع و حداقل عمق قطعه كمتر از 4 مترمربع نباشد. در اين صورت مي‌بايستي 50% سطح قطعه در بر معبر يا امتداد آن به فضاي سبز عمومي اختصاص يابد. تراكم ساختماني اين قطعات حداكثر معادل تراكم ساختمان مسكوني مجاور مي‌باشد.
2ـ2 تجاري و مختلط
الف – اندازه قطعات و واحدهاي تجاري
– حداقل اندازه قطعات تجاري بصورت پاساژ يا مجتمع تجاري و راسته بازار در حوزه مسكوني برابر حداقل اندازه قطعات مسكوني تراكم مجاور و در كاربري مختلط00 3 مترمربع است.
– حداقل اندازه هر واحد تجاري خرد غيرقابل تفكيك از قطعه مسكوني 15 مترمربع و حداقل مساحت هر واحد تجاري در پاساژها و مجتمع‌هاي تجاري 12 مترمربع است.
– حداقل عمق واحدهاي تجاري 4 متر است.
ب- سطح اشغال
–  حداكثر سطح اشغال بناهاي تجاري بصورت پاساژ يا مجتمع تجاري و راسته بازار 80% سطح زمين و در ساير كاربريهاي مجاز حوزه مختلط 60% سطح زمين است.
– حداكثر سطح اشغال واحدهاي تجاري خرد غيرقابل تفكيك قطعات مسكوني در معابر با عرض 12 تا 16 متر، 15% سطح قطعه و در معابر بالاتر از آن 20% سطح قطعه زمين مي‌باشد كه در قسمتي از زمين كه در آن احداث بنا مي‌گردد ساخته مي‌شود و جزو تراكم ساختماني محسوب مي‌گردد.
ج- تراكم ساختماني
– حداكثر تراكم ساختمان تجاري پاساژ و مجتمع‌هاي تجاري برابر تراكم ساختمان مسكوني مجاور و در كاربري مختلط 240% سطح زمين است.
– مجتمع‌هاي تجاري و پاساژها مي‌بايستي به ميزان عرض پياده‌رو عقب نشيني كنند در اينصورت تراكم ساختماني آنها به همان ميزان افزايش مي‌يابد.
تبصره : ملاك محاسبه افزايش تراكم مجاور در اين قطعات وضعيت قبل از عقب‌نشيني مي‌باشد.
د- تعداد طبقات و ارتفاع
– حداكثر تعداد طبقات و ارتفاع مجتمع‌هاي تجاري و پاساژ مشابه ضوابط مربوط به قطعات مسكوني در مناطق تراكمي مجاور است و در حوزه كاربري مختلط 4 طبقه بالاي زيرزمين و حداكثر تا 18 متر مي‌باشد.
– حداقل ارتفع هر واحد تجاري 4 متر و حداكثر 4/80 متر است.
– احداث نيم طبقه بالكن در واحدهاي تجاري بلامانع است.
ه-  حداقل عرض قطعه
– حداقل عرض قطعات تجاري مشابه ضوابط مربوط به قطعات مسكوني در مناطق تراكمي مجاور مي‌باشد……..

دانلود پروژه ضوابط حاکم بر شهرسازی و محوطه سازی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد