تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. (حضرت علی علیه‌السلام)
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه طراحی وآزمون مدل بهینه تامین مالی درشرکت ایران خودرو
دانلود پروژه طراحی وآزمون مدل بهینه تامین مالی درشرکت ایران خودرو

دانلود پروژه طراحی وآزمون مدل بهینه تامین مالی درشرکت ایران خودرو

طراحی  و آزمون مدل بهینه تامین  مالی  در شرکت ایران خودرو
فهرست مطالب
چکیده: ۱
فـــــــصــــل اول : مقدمه تحقیق
۱-۱- بیان کلی موضوع و ضرورت انجام تحقیق :
۱-۱-۱- بیان موضوع و پرسشهای اصلی تحقیق۳
۲-۱-۱- اهمیت  و ضرورت انجام  تحقیق۴
۳-۱-۱- فرضیات تحقیق۵
۴-۱-۱- موضوع واهداف تحقیق۶
۵-۱-۱- روش اجرای تحقیق و آزمون  مدل۶
۶-۱-۱- مبانی اطلاعات و روشهای جمع آوری  آن ۸
۷-۱-۱- دامنه و محدوده های  مورد نظر تحقیق۹
۸-۱-۱- محدودیتهای تحقیق ۱۰
۹-۱-۱- پیشینه تحقیق ۱۱
۲-۱- تشریح  کلی ساختار پایان نامه :  
۱-۲-۱- ساختار یکپارچه پایان نامه    (مدلهای پایه ۱۳
۲-۲-۱- ساختار یکپارچه  پایان نامه  (مدلهای اصلی ) ۱۷
فـــــصل دوم :  ادبیات تحقیق  :‌ 
۱-۲- مقدمه و ‌تعاریف  و نسبت ها :‌ 
۱-۱-۲- مقدمه ۲۱
۲-۱-۲- ساختار سرمایه ۲۳
۳-۱-۲- تعاریف  و نسبت ۲۶
۲-۲- ارزش :
۱-۲-۲- مقدمه ۳۲
۲-۲-۲- چگونه اوراق  قرضه را ارزش گذاری کنیم ؟‌۳۳
۳-۲-۲- سود نقدی و درآمد سهم۳۵
۴-۲-۲- ارزش گذاری انواع مختلف سهام ۳۶
۵-۲-۲-برآورد پارامترهای موثر در مدل تنزیل سود نقدی پرداختنی۳۷
۳-۲- هزینه تامین سرمایه و ساختار سرمایه :
۱-۳-۲- ریسک  و هزینه تامین سرمایه ۴۰
۲-۳-۲- هزینه تامین سرمایه از طریق سهامداران ۴۰
۳-۳-۲- اهرم عملیاتی ۴۳
۴-۳-۲- نسبت اهرمی و بازده سهامداران۴۶
۵-۳-۲- انتخاب بین بدهی و آورده سهامداران ۴۸
۶-۳-۲- اهرم مالی و بتا۵۲
۷-۳-۲- هزینه تامین سرمایه از طریق ایجاد بدهی ۵۳
۸-۳-۲- ارزش افزوده اقتصادی و اندازه گیری نتایج اجرایی مالی ۵۵
۹-۳-۲- بدهی و ارزش ویژه ـ بهره و سود نقدی ۵۶
۱۰-۳-۲- ساختار سرمایه ۵۹
۱۱-۳-۲- ساختار سرمایه و شرایط پرداخت مالیات ۶۴
۱۲-۳-۲- محدودیتهای استفاده از بدهی در ساختار سرمایه ۶۸
۱۳-۳-۲- مدل میلر ۷۲
۱۴-۳-۲- چگونه ساختار سرمایه را میتوان  تنظیم نمود ؟ ۷۵
۱۵-۳-۲- سه روش  برای استفاده  از بودجه بندی  سرمایه  با استفاده از  اهرم مالی ۷۶
۱۶-۳-۲- بتا و اهرم مالی ۷۷
۴-۲- خط مشی تقسیم سود :
۱-۴-۲- خط مشی تقسیم سود ۷۹
۲-۴-۲- خط مشی تقسیم سود ۸۰
۵-۲- مدیریت ریسک :
۱-۵-۲- مقدمه ۸۴
۲-۵-۲-  مصون سازی مالی چیست ؟‌۸۴
۳-۵-۲- بحثهایی در رد مصون سازی  ۸۶
۴-۵-۲- بحثهایی درحمایت از مصون سازی  ۸۸
۵-۵-۲- چرا مصون سازی ؟ ۹۱
۶-۵-۲- کاهش ریسک از طریق  آپشن۹۱
۷-۵-۲- روش مقابله ای قیمت گذاری آپشن۹۸
۸-۵-۲- تاثیر تغییر در نوسانات  سهام برارزش آپشن ۱۰۲
۹-۵-۲- روش مقابله ای قیمت  گذاری آپشن در یک دوره خاص۱۰۳
۱۰-۵-۲- روش مقابله ای قیمت گذاری آپشن  برای دوره های  زمانی متعدد ۱۰۷
۱۱-۵-۲ ارزشیابی آپشن با استفاده از مدل Black & Scholes111
۶-۲- مبانی  پیش بینی  تاثیرات مولفه های  اقتصادی بر بازارهای مالی و پولی :
۱-۶-۲- مقدمه ۱۱۸
۲-۶-۲- پیش بینی و عوامل مؤثر  بر آن ۱۱۸
۳-۶-۲- اندازه گیری خطاهای پیش بینی۱۱۹
۴-۶-۲- مقدمه ای بر  تکنیکهای پیش بینی بر اساس سری های  زمانی ۱۲۳
۵-۶-۲- روش هموار سازی  نمایی بر اساس تاثیرات روند ۱۲۸
فـــــصـــل سوم  : روش انجام  تحقیق :‌
۱-۳- مقدمه ۱۳۴
۲-۳- ساختار  یکپارچه تامین مالی ۱۳۶
۱-۲-۳- مدلهای حمایتگر ۱۳۷
۲-۲-۳- مدلهای  اصلی ۱۴۰
۳-۳- نحوه پردازش اطلاعات در مدل :
۱-۳-۳- مرحله برآورد تقاضا بر اساس  محدودیتهای بازار ۱۴۴
۲-۳-۳- مرحله تنظیم مدل  ORبرای تعیین ترکیب بهینه  تولید محصولات ۱۴۴
۳-۳-۳- مرحله برآورد نقدینگی حاصل از اجرای برنامه تولیدی  محصولات ۱۴۵
۴-۳-۳- مرحله برآورد نیاز نقدینگی  سالیانه۱۴۵
۵-۳-۳-  مرحله برآورد کسری و نیازهای مالی و ارزی ۱۴۵
۴-۳- نحوه پردازش اطلاعات در بخشهای  اصلی مدل :
۱-۴-۳- تأثیر تصمیمات ساختار سرمایه  در مدل ۱۴۸
۲-۴-۳- مرحله تعیین میزان نقدینگی  در مقاطع زمانی مختلف ۱۴۸
۳-۴-۲- مدیریت ریسک۱۴۹
۴-۴-۳- هزینه تامین سرمایه ۱۴۹
۵-۴-۳- مدل بررسی  مؤلفه های  اقتصادی مؤثر بر نوسانات  نرخ ارز ۱۵۰
۵-۳- شرح معادله های  مدل ریاضی۱۵۳
۱-۵-۳- مفروضات مدل ۱۵۴
۲-۵-۳- راهنمای پارامترها و متغیرهای  مدل ۱۵۷
۳-۵-۳-تابع اصلی و محدودیتهای مدل ریاضی ۱۵۹
۶-۳- مدلهای پشتیبان مدل اصلی :
۱-۶-۳- ساختار سرمایه :  ۱۶۲
۲-۶-۳- نوسانات نرخ ارز  و آثار آن  بر روشهای تامین  مالی ۱۶۲
۳-۶-۳- هزینه تامین سرمایه  و میانگین موزون آن ۱۶۲
۴-۶-۳- روشهای مصون سازی  در مورد ریسک بازپرداخت وامهای  خارجی ۱۶۲
۵-۶-۳- ارزش زمانی پول ۱۶۲
۶-۶-۳- مقایسه هزینه تامین و نرخ بازده  سرمایه ۱۶۳
۷-۶-۳- مدیریت ریسک۱۶۵
۷-۳- مدل بررسیهای اقتصادی  :
۷-۳- تشریح  کلی مدل بررسیهای  اقتصادی ۱۶۵
۲-۷-۳- عوامل مؤثر بر نرخ برابری دلار با ریال ۱۶۹
فـــصـــل چهارم :  داده ها و آزمون مدل :
۱-۴- مقدمه ۱۷۴
۲-۴- پایگاه جمع آوری داده ها ـ شرکت ایران خودرو :‌
۱-۲-۴- مقدمه ۱۷۶
۲-۲-۴- وضعیت کلی  شرکت  و روند تغییرات آن ۱۷۷
۳-۲-۴- فعالیت اصلی  شرکت ۱۷۹
۴-۲-۴- سرمایه در سال تأسیس و تغییرات بعدی آن۱۸۰
۵-۲-۴- سوابق تولیدی۱۸۳
۶-۲-۴- رسالت چشم انداز و برنامه استراتژیک ایران خودرو ۱۸۵
۷-۲-۴- برنامه های  شرکت در سال ۱۳۸۳۱۸۷
۸-۲-۴- برنامه های مدیریت  نوین در سال ۱۳۸۳۱۹۰
۹-۲-۴- مبانی و مفروضات تهیه بودجه  سال ۱۳۸۳ ۱۹۰
۳-۴- توصیف و تحلیل داده ها ۱۹۲
۱-۳-۴- منابع تامین نقدینگی۱۹۳
۲-۳-۴- مصارف نقدینگی۱۹۹
۳-۳-۴- انواع داده ها  و فرمت دریافت  آنها ۲۰۴
۴-۳-۴-روش نحوه تهیه گزارشات  وجوه دریافتی  عملیاتی ۲۱۴
۵-۳-۴- نحوه محاسبه اصل و بهره قرار داد تسهیلات بانکی۲۱۵
۶-۳-۴- رابطه پارامترهای مدل با اطلاعات  واقعی سال  ۱۳۸۳۲۱۶
۷-۳-۴- تحلیل رابطه غیر خطی معادله  مطلوبیت سهامداران ۲۱۷
۴-۴- اجرای مدل  با اطلاعات واقعی سال ۱۳۸۳۲۱۸
۱-۴-۴- خروجی نرم افزارLingo   برای متغیرهای غیر صفر ۲۲۵
۲-۴-۴- راهنمای پارامترها و متغیرهای مدل در نرم افزار Lingo  ۲۲۷
۵-۴- اعتبار سنجی  مدل۲۲۹
۶-۴- نتایج حاصل از اجرای مدل با اطلاعات  سال ۱۳۸۳۲۲۹
۱-۶-۴- استفاده از حداکثر مجاز جهت اضافه کردن سرمایه  توسط سهامداران ۲۲۹
۲-۶-۴- اضافه شدن سرمایه  در اولین دوره ۲۲۹
۳-۶-۴- تعادل پرداخت و دریافت ها در هر دوره ۲۳۰
۴-۶-۴- استفاده مدل از تغییرات قیمت یورو و دلار با ریال ۲۳۰
۵-۶-۴- استفاده مدل از حداکثر کشش فروش آزاد و پیش فروش۲۳۰
۶-۶-۴-  دریافت وام  و پرداخت اقساط آن۲۳۱
۷-۶-۴- سایر قابلت های تحلیلی در مدل ۲۳۱
فــــــــصــل پـنــجم  :  یــافــتـه های تــحقـیـق
۱-۵- مقدمه ۲۳۲
۲-۵- نتیجه گیری
۱-۲-۵- نتیجه گیری کلی ۲۳۲
۲-۲-۵- نتیجه گیری اجرایی مدل۲۳۵
۳-۵- محدودیتهای و کاربردهای تحقیق :
۱-۳-۵- محدودیتهای تحقیق ۲۳۶
۲-۳-۵- کاربردهای تحقیق۲۳۹
۴-۵- پیشنهادات تحقیق
۱-۴-۵- پیشنهادات در زمینه  اجرای مدل در آینده۲۳۹
۲-۴-۵- پیشنهادات در زمینه انجام تحقیقات  آتی ۲۴۱
منابع و مآخذ و فهرست جداول
۱- فهرست جداول
۲- فهرست شکلها
۳- فهرست منابع فارسی
۴- فهرست منابع انگلیسی
۵- چکیده انگلیسی

چکیده تحقیق  :

این تحقیق کوشش می نماید  تا نسبت به  دستیابی  به ترکیب  بهینه  تامین مالی بر اساس ساختار مناسب و معقول سرمایه  و مبتنی بر برآورد حجم نقدینگی حاصل از  ترکیب بهینه  تولید با هدف حداکثر سازی سود و حداقل  سازی هزینه  تامین مالی  اقدام نماید . بنابراین بمنظور دستیابی به این هدف در محیط  اجرایی شرکت ایران خودرو ، لازمست ساختار و مدلهای  مناسب  علمی  و کارآمد طراحی گردیده و نتایج اجرایی  آن  با روشهای  سنتی و فعلی شرکت مقایسه گردد  ونهایتاً ماحصل  پژوهش بعنوان  یک الگوی  علمی و مناسب  به مدیریت شرکت  در زمینه  فرآیند  تامین مالی ، ارائه گردد .
با عنایت  به اهداف کلی مشروحه  فوق ،  دامنه بررسیهای انجام شده  از یکسو زمینه ها  و روشهای  موجود تامین  نقدینگی  در بازارهای پولی داخلی را در برمی گیرد  و از سوی  دیگر میزان نیازهای موجود شرکت ، لزوم بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر بازارهای پولی و مالی قابل دسترس خارجی را ایجاب می نماید .
لذا بنا بر الزامات یاد شده  برای دستیابی  به یک مدل  جامع  و علمی قابل اجرا، باید  مدل مورد  طراحی بتواند  تعادل در ساختار  سرمایه  و ساختار مالی  را حفظ  نموده و ضوابط اصولی ناظر برآنرارعایت نماید و همچنین نتایج بررسی مؤلفه ها و متغیرهای کلیدی  اقتصادی تاثیرگذار بر بازارهای  پولی بین المللی  را نیز بکارگرفته و از طریق بررسی هزینه های تامین مالی  هر یک از روشهای موجود  و قابل دسترس ، به بهترین  ترکیب تامین مالی از نقطه نظر هزینه تامین آن برسد . لازم به ذکر است  که کلیه زمینه های مورد بررسی  مذکور  در فوق ، مبتنی بر کارپایه های  تئوریک ارئه  شده در فصل دوم این پژوهش  صورت پذیرفته که ماحصل آن در بخش مفروضات مدل ترکیب بهینه تامین مالی ملحوظ گردیده است  .با عنایت به ویژگیهای کلی ارائه شده در فوق تشریح شمای کلی مدل یکپارچه در این تحقیق و روشن نمودن نحوه عملکرد مجموعه حلقه های مرتبط بهم آن ،‌در ابتداضروری میباشد.لذا موضوعات قابل ارائه در این زمینه با نمودار ساختار یکپارچه  تحقیق آغازمیشود و سپس با وارد شدن به جزئیات و ساختار مدل اصلی ادامه یافته و نهایتاً به نحوه انعکاس روابط هر یک از متغیرها در مدل و تشریح کارکرد آن میپردازد.
در ساختار کلی  این پژوهش دو نوع از مدلهای  مورد استفاده  کاربرد دارند  که دسته اول  بعنوان مدلهای  حمایتگر ((supportive )) ،کارپایه ها و مبانی برآورد مجموعه نقدینگی و نهایتاً کسری  قابل تامین آن از بازارهای مالی را مشخص می نمایندو سپس مدلهای  دسته دوم که موضوع  اصلی این پایان نامه  می  باشند  مورد تشریح قرار می گیرند .
استفاده  از محاسبات  ریاضی مختلف و متعدد در طراحی  مدل مورد نظر ،‌نحوه  استفاده از مبانی  تئوریک پیش بینی  تاثیرات مؤلفه های  اقتصادی بر بازارهای مالی و پولی  در برآورد  نرخهای  ارز، صورت پذیرفته است که تا حدودی  وسعت و دامنه  عوامل تاثیر گذار  بر مدل اصلی  ، بیان  گردد و بر این اساس ، اهمیت  توجه به  کلیه عوامل  در فرآیند  تصمیم گیری تامین  بهینه نقدینگی  در این شرکت  مورد تاکید  و تشریح  قرار گیرد . ضمناً در ارتباط با کاهش  یا بحداقل رسیدن  هزینه  تامین مالی  از بازارهای پولی بین المللی بحث مدیریت ریسک در ارتباط با کاهش تاثیرات ناشی از نوسانات  نرخ ارز  و بویژه یورو که ارز مورد استفاده شرکت  می باشد ،در مدل بررسی مؤلفه های  اقتصادی ، و مدل  تامین  بهینه مالی بصورت توام مورد استفاده قرارمیگیردکه جزئیات  بیشتر آن در بخشهای مربوطه ارائه گردیده است  . با عنایت به توضیحات فوق ،توالی مطالب ارائه شده دراین تحقیق بصورت زیر می باشد :
۱٫ ساختار یکپارچه مدل تامین مالی  و تشریح عملکرد آن
۲٫ ادبیات تحقیق و مبانی تئوریک مرتبط با انجام آن
۳٫ ارائه مفروضات و تشریح متغیرها و پارامترهای مدل ریاضی و نحوه عملکردو ارتباط روابط ساختاری آن با یکدیگر باشد .
۴٫ مولفه ها ی اقتصادی و تاثیر آن بر بازارهای مالی وپولی
۵٫ اجرای مدل با اطلاعات واقعی سال ۱۳۸۳ و تحلیل  نتایج حاصل از آن
نتیجه گیری  و پیشنهادات  تحقیق

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است