دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طراحي وآزمون مدل بهينه تامين مالي درشركت ايران خودرو

طراحي  و آزمون مدل بهينه تامين  مالي  در شركت ايران خودرو
فهرست مطالب
چکیده: 1
فـــــــصــــل اول : مقدمه تحقیق
1-1- بیان کلی موضوع و ضرورت انجام تحقیق :
1-1-1- بیان موضوع و پرسشهای اصلی تحقیق۳
۲-۱-۱- اهمیت  و ضرورت انجام  تحقیق۴
۳-۱-۱- فرضیات تحقیق۵
۴-۱-۱- موضوع واهداف تحقیق۶
۵-۱-۱- روش اجرای تحقیق و آزمون  مدل۶
۶-۱-۱- مبانی اطلاعات و روشهای جمع آوری  آن ۸
۷-۱-۱- دامنه و محدوده های  مورد نظر تحقیق۹
۸-۱-۱- محدودیتهای تحقیق ۱۰
۹-۱-۱- پیشینه تحقیق ۱۱
۲-۱- تشریح  کلی ساختار پایان نامه :  
1-2-1- ساختار یکپارچه پایان نامه    (مدلهای پایه ۱۳
۲-۲-۱- ساختار یکپارچه  پایان نامه  (مدلهای اصلی ) ۱۷
فـــــصل دوم :  ادبیات تحقیق  :‌ 
1-2- مقدمه و ‌تعاریف  و نسبت ها :‌ 
1-1-2- مقدمه ۲۱
۲-۱-۲- ساختار سرمایه ۲۳
۳-۱-۲- تعاریف  و نسبت ۲۶
۲-۲- ارزش :
1-2-2- مقدمه ۳۲
۲-۲-۲- چگونه اوراق  قرضه را ارزش گذاری کنیم ؟‌33
3-2-2- سود نقدی و درآمد سهم۳۵
۴-۲-۲- ارزش گذاری انواع مختلف سهام ۳۶
۵-۲-۲-برآورد پارامترهای موثر در مدل تنزیل سود نقدی پرداختنی۳۷
۳-۲- هزینه تامین سرمایه و ساختار سرمایه :
1-3-2- ریسک  و هزینه تامین سرمایه ۴۰
۲-۳-۲- هزینه تامین سرمایه از طریق سهامداران ۴۰
۳-۳-۲- اهرم عملیاتی ۴۳
۴-۳-۲- نسبت اهرمی و بازده سهامداران۴۶
۵-۳-۲- انتخاب بین بدهی و آورده سهامداران ۴۸
۶-۳-۲- اهرم مالی و بتا۵۲
۷-۳-۲- هزینه تامین سرمایه از طریق ایجاد بدهی ۵۳
۸-۳-۲- ارزش افزوده اقتصادی و اندازه گیری نتایج اجرایی مالی ۵۵
۹-۳-۲- بدهی و ارزش ویژه ـ بهره و سود نقدی ۵۶
۱۰-۳-۲- ساختار سرمایه ۵۹
۱۱-۳-۲- ساختار سرمایه و شرایط پرداخت مالیات ۶۴
۱۲-۳-۲- محدودیتهای استفاده از بدهی در ساختار سرمایه ۶۸
۱۳-۳-۲- مدل میلر ۷۲
۱۴-۳-۲- چگونه ساختار سرمایه را میتوان  تنظیم نمود ؟ ۷۵
۱۵-۳-۲- سه روش  برای استفاده  از بودجه بندی  سرمایه  با استفاده از  اهرم مالی ۷۶
۱۶-۳-۲- بتا و اهرم مالی ۷۷
۴-۲- خط مشی تقسیم سود :
1-4-2- خط مشی تقسیم سود ۷۹
۲-۴-۲- خط مشی تقسیم سود ۸۰
۵-۲- مدیریت ریسک :
1-5-2- مقدمه ۸۴
۲-۵-۲-  مصون سازی مالی چیست ؟‌84
3-5-2- بحثهایی در رد مصون سازی  86
4-5-2- بحثهایی درحمایت از مصون سازی  88
5-5-2- چرا مصون سازی ؟ ۹۱
۶-۵-۲- کاهش ریسک از طریق  آپشن۹۱
۷-۵-۲- روش مقابله ای قیمت گذاری آپشن۹۸
۸-۵-۲- تاثیر تغییر در نوسانات  سهام برارزش آپشن ۱۰۲
۹-۵-۲- روش مقابله ای قیمت  گذاری آپشن در یک دوره خاص۱۰۳
۱۰-۵-۲- روش مقابله ای قیمت گذاری آپشن  برای دوره های  زمانی متعدد ۱۰۷
۱۱-۵-۲ ارزشیابی آپشن با استفاده از مدل Black & Scholes111
6-2- مبانی  پیش بینی  تاثیرات مولفه های  اقتصادی بر بازارهای مالی و پولی :
1-6-2- مقدمه ۱۱۸
۲-۶-۲- پیش بینی و عوامل مؤثر  بر آن ۱۱۸
۳-۶-۲- اندازه گیری خطاهای پیش بینی۱۱۹
۴-۶-۲- مقدمه ای بر  تکنیکهای پیش بینی بر اساس سری های  زمانی ۱۲۳
۵-۶-۲- روش هموار سازی  نمایی بر اساس تاثیرات روند ۱۲۸
فـــــصـــل سوم  : روش انجام  تحقیق :‌
1-3- مقدمه ۱۳۴
۲-۳- ساختار  یکپارچه تامین مالی ۱۳۶
۱-۲-۳- مدلهای حمایتگر ۱۳۷
۲-۲-۳- مدلهای  اصلی ۱۴۰
۳-۳- نحوه پردازش اطلاعات در مدل :
1-3-3- مرحله برآورد تقاضا بر اساس  محدودیتهای بازار ۱۴۴
۲-۳-۳- مرحله تنظیم مدل  ORبرای تعیین ترکیب بهینه  تولید محصولات ۱۴۴
۳-۳-۳- مرحله برآورد نقدینگی حاصل از اجرای برنامه تولیدی  محصولات ۱۴۵
۴-۳-۳- مرحله برآورد نیاز نقدینگی  سالیانه۱۴۵
۵-۳-۳-  مرحله برآورد کسری و نیازهای مالی و ارزی ۱۴۵
۴-۳- نحوه پردازش اطلاعات در بخشهای  اصلی مدل :
1-4-3- تأثیر تصمیمات ساختار سرمایه  در مدل ۱۴۸
۲-۴-۳- مرحله تعیین میزان نقدینگی  در مقاطع زمانی مختلف ۱۴۸
۳-۴-۲- مدیریت ریسک۱۴۹
۴-۴-۳- هزینه تامین سرمایه ۱۴۹
۵-۴-۳- مدل بررسی  مؤلفه های  اقتصادی مؤثر بر نوسانات  نرخ ارز ۱۵۰
۵-۳- شرح معادله های  مدل ریاضی۱۵۳
۱-۵-۳- مفروضات مدل ۱۵۴
۲-۵-۳- راهنمای پارامترها و متغیرهای  مدل ۱۵۷
۳-۵-۳-تابع اصلی و محدودیتهای مدل ریاضی ۱۵۹
۶-۳- مدلهای پشتیبان مدل اصلی :
1-6-3- ساختار سرمایه :  162
2-6-3- نوسانات نرخ ارز  و آثار آن  بر روشهای تامین  مالی ۱۶۲
۳-۶-۳- هزینه تامین سرمایه  و میانگین موزون آن ۱۶۲
۴-۶-۳- روشهای مصون سازی  در مورد ریسک بازپرداخت وامهای  خارجی ۱۶۲
۵-۶-۳- ارزش زمانی پول ۱۶۲
۶-۶-۳- مقایسه هزینه تامین و نرخ بازده  سرمایه ۱۶۳
۷-۶-۳- مدیریت ریسک۱۶۵
۷-۳- مدل بررسیهای اقتصادی  :
7-3- تشریح  کلی مدل بررسیهای  اقتصادی ۱۶۵
۲-۷-۳- عوامل مؤثر بر نرخ برابری دلار با ریال ۱۶۹
فـــصـــل چهارم :  داده ها و آزمون مدل :
1-4- مقدمه ۱۷۴
۲-۴- پایگاه جمع آوری داده ها ـ شرکت ایران خودرو :‌
1-2-4- مقدمه ۱۷۶
۲-۲-۴- وضعیت کلی  شرکت  و روند تغییرات آن ۱۷۷
۳-۲-۴- فعالیت اصلی  شرکت ۱۷۹
۴-۲-۴- سرمایه در سال تأسیس و تغییرات بعدی آن۱۸۰
۵-۲-۴- سوابق تولیدی۱۸۳
۶-۲-۴- رسالت چشم انداز و برنامه استراتژیک ایران خودرو ۱۸۵
۷-۲-۴- برنامه های  شرکت در سال ۱۳۸۳۱۸۷
۸-۲-۴- برنامه های مدیریت  نوین در سال ۱۳۸۳۱۹۰
۹-۲-۴- مبانی و مفروضات تهیه بودجه  سال ۱۳۸۳ ۱۹۰
۳-۴- توصیف و تحلیل داده ها ۱۹۲
۱-۳-۴- منابع تامین نقدینگی۱۹۳
۲-۳-۴- مصارف نقدینگی۱۹۹
۳-۳-۴- انواع داده ها  و فرمت دریافت  آنها ۲۰۴
۴-۳-۴-روش نحوه تهیه گزارشات  وجوه دریافتی  عملیاتی ۲۱۴
۵-۳-۴- نحوه محاسبه اصل و بهره قرار داد تسهیلات بانکی۲۱۵
۶-۳-۴- رابطه پارامترهای مدل با اطلاعات  واقعی سال  1383216
7-3-4- تحلیل رابطه غیر خطی معادله  مطلوبیت سهامداران ۲۱۷
۴-۴- اجرای مدل  با اطلاعات واقعی سال ۱۳۸۳۲۱۸
۱-۴-۴- خروجی نرم افزارLingo   برای متغیرهای غیر صفر ۲۲۵
۲-۴-۴- راهنمای پارامترها و متغیرهای مدل در نرم افزار Lingo  227
5-4- اعتبار سنجی  مدل۲۲۹
۶-۴- نتایج حاصل از اجرای مدل با اطلاعات  سال ۱۳۸۳۲۲۹
۱-۶-۴- استفاده از حداکثر مجاز جهت اضافه کردن سرمایه  توسط سهامداران ۲۲۹
۲-۶-۴- اضافه شدن سرمایه  در اولین دوره ۲۲۹
۳-۶-۴- تعادل پرداخت و دریافت ها در هر دوره ۲۳۰
۴-۶-۴- استفاده مدل از تغییرات قیمت یورو و دلار با ریال ۲۳۰
۵-۶-۴- استفاده مدل از حداکثر کشش فروش آزاد و پیش فروش۲۳۰
۶-۶-۴-  دریافت وام  و پرداخت اقساط آن۲۳۱
۷-۶-۴- سایر قابلت های تحلیلی در مدل ۲۳۱
فــــــــصــل پـنــجم  :  یــافــتـه های تــحقـیـق
1-5- مقدمه ۲۳۲
۲-۵- نتیجه گیری
1-2-5- نتیجه گیری کلی ۲۳۲
۲-۲-۵- نتیجه گیری اجرایی مدل۲۳۵
۳-۵- محدودیتهای و کاربردهای تحقیق :
1-3-5- محدودیتهای تحقیق ۲۳۶
۲-۳-۵- کاربردهای تحقیق۲۳۹
۴-۵- پیشنهادات تحقیق
1-4-5- پیشنهادات در زمینه  اجرای مدل در آینده۲۳۹
۲-۴-۵- پیشنهادات در زمینه انجام تحقیقات  آتی ۲۴۱
منابع و مآخذ و فهرست جداول
۱- فهرست جداول
2- فهرست شکلها
3- فهرست منابع فارسی
۴- فهرست منابع انگلیسی
۵- چکیده انگلیسی

چكيده تحقيق  :

اين تحقيق كوشش مي نمايد  تا نسبت به  دستيابي  به تركيب  بهينه  تامين مالي بر اساس ساختار مناسب و معقول سرمايه  و مبتني بر برآورد حجم نقدينگي حاصل از  تركيب بهينه  توليد با هدف حداكثر سازي سود و حداقل  سازي هزينه  تامين مالي  اقدام نمايد . بنابراين بمنظور دستيابي به اين هدف در محيط  اجرايي شركت ايران خودرو ، لازمست ساختار و مدلهاي  مناسب  علمي  و كارآمد طراحي گرديده و نتايج اجرايي  آن  با روشهاي  سنتي و فعلي شركت مقايسه گردد  ونهايتاً ماحصل  پژوهش بعنوان  يك الگوي  علمي و مناسب  به مديريت شركت  در زمينه  فرآيند  تامين مالي ، ارائه گردد .
با عنايت  به اهداف كلي مشروحه  فوق ،  دامنه بررسيهاي انجام شده  از يكسو زمينه ها  و روشهاي  موجود تامين  نقدينگي  در بازارهاي پولي داخلي را در برمي گيرد  و از سوي  ديگر ميزان نيازهاي موجود شركت ، لزوم بررسي متغيرهاي تاثيرگذار بر بازارهاي پولي و مالي قابل دسترس خارجي را ايجاب مي نمايد .
لذا بنا بر الزامات ياد شده  براي دستيابي  به يك مدل  جامع  و علمي قابل اجرا، بايد  مدل مورد  طراحي بتواند  تعادل در ساختار  سرمايه  و ساختار مالي  را حفظ  نموده و ضوابط اصولي ناظر برآنرارعايت نمايد و همچنين نتايج بررسي مؤلفه ها و متغيرهاي كليدي  اقتصادي تاثيرگذار بر بازارهاي  پولي بين المللي  را نيز بكارگرفته و از طريق بررسي هزينه هاي تامين مالي  هر يك از روشهاي موجود  و قابل دسترس ، به بهترين  تركيب تامين مالی از نقطه نظر هزينه تامين آن برسد . لازم به ذكر است  كه كليه زمينه های مورد بررسي  مذكور  در فوق ، مبتني بر كارپايه هاي  تئوريك ارئه  شده در فصل دوم اين پژوهش  صورت پذيرفته كه ماحصل آن در بخش مفروضات مدل تركيب بهينه تامين مالي ملحوظ گرديده است  .با عنايت به ويژگيهاي كلي ارائه شده در فوق تشريح شماي كلي مدل يكپارچه در اين تحقيق و روشن نمودن نحوه عملكرد مجموعه حلقه هاي مرتبط بهم آن ،‌در ابتداضروري ميباشد.لذا موضوعات قابل ارائه در اين زمينه با نمودار ساختار يكپارچه  تحقيق آغازميشود و سپس با وارد شدن به جزئيات و ساختار مدل اصلي ادامه يافته و نهايتاً به نحوه انعكاس روابط هر يك از متغيرها در مدل و تشريح كاركرد آن ميپردازد.
در ساختار كلي  اين پژوهش دو نوع از مدلهاي  مورد استفاده  كاربرد دارند  كه دسته اول  بعنوان مدلهاي  حمايتگر ((supportive )) ،كارپايه ها و مباني برآورد مجموعه نقدينگي و نهايتاً كسري  قابل تامين آن از بازارهاي مالي را مشخص مي نمايندو سپس مدلهاي  دسته دوم كه موضوع  اصلي اين پايان نامه  مي  باشند  مورد تشريح قرار مي گيرند .
استفاده  از محاسبات  رياضي مختلف و متعدد در طراحي  مدل مورد نظر ،‌نحوه  استفاده از مباني  تئوريك پيش بيني  تاثيرات مؤلفه هاي  اقتصادي بر بازارهاي مالي و پولي  در برآورد  نرخهاي  ارز، صورت پذيرفته است كه تا حدودي  وسعت و دامنه  عوامل تاثير گذار  بر مدل اصلي  ، بيان  گردد و بر اين اساس ، اهميت  توجه به  كليه عوامل  در فرآيند  تصميم گيري تامين  بهينه نقدينگي  در اين شركت  مورد تاكيد  و تشريح  قرار گيرد . ضمناً در ارتباط با كاهش  يا بحداقل رسيدن  هزينه  تامين مالي  از بازارهاي پولي بين المللي بحث مديريت ريسك در ارتباط با كاهش تاثيرات ناشي از نوسانات  نرخ ارز  و بويژه يورو كه ارز مورد استفاده شركت  مي باشد ،در مدل بررسي مؤلفه هاي  اقتصادي ، و مدل  تامين  بهينه مالي بصورت توام مورد استفاده قرارميگيردكه جزئيات  بيشتر آن در بخشهاي مربوطه ارائه گرديده است  . با عنايت به توضيحات فوق ،توالي مطالب ارائه شده دراين تحقيق بصورت زير مي باشد :
1. ساختار يكپارچه مدل تامين مالي  و تشريح عملكرد آن
2. ادبيات تحقيق و مباني تئوريك مرتبط با انجام آن
3. ارائه مفروضات و تشريح متغيرها و پارامترهاي مدل رياضي و نحوه عملكردو ارتباط روابط ساختاري آن با يكديگر باشد .
4. مولفه ها ي اقتصادي و تاثير آن بر بازارهاي مالي وپولي
5. اجراي مدل با اطلاعات واقعي سال 1383 و تحليل  نتايج حاصل از آن
نتيجه گيري  و پيشنهادات  تحقيق

 

دانلود پروژه طراحي وآزمون مدل بهينه تامين مالي درشركت ايران خودرو
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد