دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طراحي و عملکرد سيستم ترمز

طراحي و عملکرد سيستم ترمز
فهرست مطالب
مقدمه. 4
انواع ترمزها 5
ترمز ديسکي. 6
کاليپر چهار پيستوني. 7
ترمز کاسه اي.. 8
استقرار ترمز کاسه اي.. 9
انواع ترمز کاسه اي.. 10
ترمز کاسه اي خود تنظيم. 11
فواصل ايمني ترمز. 12
انتقال وزن. 13
ضعيف شدن ترمز. 14
کاهش سرعت و توقف اتومبيل. 15
هيدروليک در ترمز. 15
لنت ترمز. 17
اثر فاكتورهاي مختلف بر خواص سايشي لنت ترمز : 18
1- اثر سرعت : 18
2- اثر بار : 19
3- اثر دما : 20
4- اثر اندازه ذرات سايشي : 21
تأثير اندازه ذرات سايشي بر نرخ فرسايش ويژه. 21
طراحي ترمز. 22
ترمزهاي ديسکي. 25
ترمزهاي کاسه اي.. 28
ترمزهاي کاسه اي ( استوانه اي ) با کفشک کوتاه خارجي. 29
عملکرد ترمز خود قفل کن. 30
ترمز کاسه اي با کفشک بلند خارجي. 31
ترمز هاي کاسه اي با کفشک بلند داخلي. 35
ترمز هاي لقمه اي ( نواري) 36
عملكرد سيستم ترمز. 41
شتاب کند شونده: 41
انرژي / توان. 42
نيروهاي ترمز کننده: 43
مقاومت غلتشي. 43
نيروي مقاوم آيروديناميک… 45
نيروي مقاومت انتقال قدرت.. 46
شيب.. 46
ترمزها 47
ضريب ترمز. 47
اصطکاک چرخ – جاده. 51
ارتباط با عملکرد خودرو. 55
سرعت.. 55
فشار باد. 56
بار عمودي.. 56
انتظارات ملي براي عملکرد ترمز. 57
تناسب ترمز. 59
سيستمهاي ترمز ضد قفلABS  66
راندمان ترمز. 68
محاسبه عملکرد ترمز(مسافت توقف) خودروي پژو آردي.. 70
نتيجه گيري : 72
پيشنهادات.. 72
ضمائم. 74
مراجع. 77
بخش اول
طراحي سيستم ترمز
چکيده :
اين پروژه شامل دو بخش مي باشد که در بخش اول توضيحات کلي در مورد ترمز و همچنين انواع ترمزها شامل ترمزهاي ديسکي و کاسه اي و چگونگي کارکرد آنها مورد بررسي قرار مي گيرد  ، در ادامه به توضيح مباحثي همچون  فواصل ايمني ترمز  ، انتقال وزن  ، ضعيف شدن ترمز ، کاهش سرعت و توقف اتومبيل  وهيدروليک ترمز  مي پردازيم  .  بعد از آن يکي از مهمترين پارامترهاي ترمز يعني لنت ترمز مورد بررسي قرار مي گيرد . عوامل مژثر در آن بطور مفصل بحث شده است .  در آخر اين بخش مراحل طراحي ترمز هاي ديسکي و کاسه اي ( کفشک بلند خارجي ، کفشک کوتاه خارجي ، کفشک بلند داخلي و ترمزهاي نواري ) گفته مي شود .
در بخش دوم عملکردسيستم ترمز را بررسي مي کنيم معادلات كلي در راستاي X را براي عملكرد ترمز مي توان از قانون دوم نيوتن به دست اورد. به طور كلي نيروهاي وارد بر خودرو را مي توان مطابق زير  نشان داد بنابر اين داريم :
كه در ان:
=wوزن وسيله نقليه
=gشتاب جاذبه زمين
Dx=-ax=شتاب کند شونده خطي
=Fxfنيروي ناشي از ترمز- وارد شده بر اکسل جلو
=Fxrنيروي ناشي از ترمز- وارد شده بر اکسل عقب
=DAنيروي آيروديناميک
=زاويه شيب يا سر بالايي
هستند.
نيروهاي ترمز چرخهاي عقب و جلو از گشتاور ترمزها ناشي مي شود و با نيروي مقاوم غلتشي و اصطکاک لغزشي ساچمه ها در بلبرينگ و نيروي مقاوم حاصله از شيب مسير حرکت و نيروي مقاوم آيروديناميک همراه هستند………………

دانلود پروژه طراحي و عملکرد سيستم ترمز
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد