مرد پارسی دروغ نگوید حتی بهنگام مرگ در جنگ (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه طراحی وب سايت اساتيد دانشگاه
دانلود پروژه طراحی وب سايت اساتيد دانشگاه

دانلود پروژه طراحی وب سايت اساتيد دانشگاه

دانلود پروژه طراحی وب سايت اساتيد دانشگاه

طراحی وب سايت اساتيد دانشگاه

دليل وجودی يك سايت كه مهمترين بخش طراحی وب ميباشد، اين عنصر بايد درتمامی تصميماتی كه شامل بخشهای ديگر ميشود در نظر گرفته شود.به طور كلي هدف از ايجاد سايت هاي وب گرفتن اصل مطلب و پخش كردن آن بين چندين صفحه مرتبط است براي اينكه درك آن توسط كاربر آسان شود(ارائه اين صفحات در فصل دوم انجام ميگيرد.)
صرفنظرازپروژه اولين قدم هميشه يكسان است:هدف كلي پروژه راتعيين كنيد.پس درابتدا لازم است كه هدف خود را درطراحی اين سايت بيان كنم:
سايتی كه توسط اينجانب در دست طراحی است يك سايت اطلاعات گرا يا سندگرا است.اين گونه سايت های متن گرا با تأكيد روي محتويات متنی طراحی ميشوند پس نسبتآسبك،قابل دريافت از اينترنت وتا حدودی داراي كوچكترين طراحی هستند.البته ناگفته نماند كه در كنار متن از سبكهای گرافيكی (GUI)مثل آيكون ها وپنجره های گشودنی و…  نيز استفاده شده است.
هدف اين است كه كاربران بتوانند با مراجعه به اين سايت به اطلاعات زير دست پيداكنند:
فهرست موضوعی
فصل اول
1-1 هدف
1-2 انگيزه
1-3 مروری بر مطالب
فصل دوم
2-1  مقدمه
2-3  تشريح موضوع
2-4 دانش فنی مورد نياز برای پياده سازی
2-5  نتيجه گيری
فصل سوم
3-1          مقدمه
3-2          اجزای سازنده صفحه
3-3          ايجاد صفحه وب
3-4          ذخيره صفحه وب
3-5           ويرايش صفحه وب
3-6          آغاز صفحه وب
3-7           ايجاد زيربنا
3-8          ايجاد عنوان برای صفحه
3-9          تقسيم صفحه به بخشها
3-10    متن
3-10-1 اندازه متن
3-10-2 ايجاد تيتردر صفحه
3-10-3 ايجاد شكست خط در متن(enter)
3-10-4 ايجاد برچسب برای عناصر در صفحه
3-10-5 برجسته كردن متن
3-10-6 ايجادمتن متحرك درصفحه
3-11       پيوندها
3-11-1ايجاد پيوند به صفحه وب ديگر
3-11-2 ايجادميانبرصفحه كليد براي پيوندها
3-11-3  ايجاد لنگرها
3-12    تصاوير
3-12-1 قالب تصاوير برای وب
3-12-2 جايگذاری تصاوير روی صفحه
3-12-3  ارائه متن جايگزين تصوير
3-12-4 مشخص كردن اندازه برای مشاهده
سريع تصاوير
3-12-5 شناور كردن تصاوير
3-12-6 اضافه كردن فضای خالی به دور تصاوير
3-12-7 جلوگيری از پيچيده شدن عناصر به دور تصاوير
3-12-8 استفاده از تصاوير به جای برچسب پيوندها
3-12-9 انيميشن تصويرها
3-13 صفحه بندي بااستفاده از سبكها
3-13-1 ايجاد صفحه سبك داخلی
3-13-2 ايجاد صفحه سبك خارجی
3-13-3 تعريف انتخاب كننده ها
3-13-4 انتخاب كردن عناصر توسط  id و class
3-13-5 انتخاب عناصر پيوند بر پايه حالتشان
3-13-6 اضافه كردن فضای خالی به دور مطالب يك عنصر
3-13-7 ايجاد دكمه های تغيير شكل دهنده
3-13-8 ايجاد فهرست ها
3-13-9 ايجاد منوهای كركره ای
 3-14 جدول ها
3-16-1 ايجاد جدول
3-16-2  اضافه كردن مرز درجدول
3-16-3 تعيين خصوصيات يك جدول با استفاده از سبكها
3-16-4 تركيب كردن جدول ها
3-16-5 تغيير رنگ پس زمينه جدول
3-16-6 كنترل فضای خالی بين خانه های جدول
3-16-7 كنترل فضای خالی دور مطالب موجود در جدول
3-16-8 توسعه تعدادستون های جدول
3-16-9 تقسيم جدول به بخش های افقی
3-16-10 انتخاب نمايش مرز ها
3-16-11 سرعت دادن به نمايش جدول
3-17 فرم ها
3-17-1 ايجاد فرم ها
3-17-2 سازماندهي عناصرفرم
3-17-3 ايجادكادرهاي متني
3-17-4 ايجادكادرمخصوص رمزعبور
3-17-5 ايجاد دكمه راديويي
3-17-6 ايجادمنوها
3-17-7 ناحيه متنی
3-17-8 ايجاد دكمه submit
3-17-9 ايجاددكمه reset
3-17-10 پردازش فرم ها
3-17-11 دربارهء php
3-18 اسكريپت ها
3-18-1 استفاده از اسكريپهای داخلی وخارجی
3-18-2 تعيين زبان اسكريپت نويسي
3-18-3 استفاده ازjava script براي تعيين
تاريخ ووزمان فعلی
3-19 نتيجه گيری
فصل چهارم
4 -1 مقدمه
4-2 تئوري هدايت
4-3 نتيجه گيري
فصل پنجم
نتيجه گيری وجمع بندی مطالب
فهرست شكلها
شكل3-1
شكل3-2
شكل3-3
شكل3-4
شكل 4-1 مؤلفه بلوكي ازنخستين صفحه
شكل4-2 مؤلفه بلوكي ازصفحه ليست اساتيد
شكل4-3 مؤلفه بلوكي ازصفحه دانشكده ها
شكل4-4 مؤلفه بلوكي ازصفحه اعضاي هيآت علمي
شكل4-5  مؤلفه بلوكي از صفحه درباره دانشگاه
شكل4-6 مؤلفه بلوكي از صفحه ليست دروس دانشگاه
شكل4-7 بيان فعاليت هاي قابل انجام توسط كاربر
فهرست جداول
جدول 5-ب-1 مرجع xhtml
جدول 5-ج-2 مرجع css
واژگان
واژه نامه اصطلاحات
فصل اول
1- 1    هدف
دليل وجودی يك سايت كه مهمترين بخش طراحی وب ميباشد، اين عنصر بايد درتمامی تصميماتی كه شامل بخشهای ديگر ميشود در نظر گرفته شود.به طور كلي هدف از ايجاد سايت هاي وب گرفتن اصل مطلب و پخش كردن آن بين چندين صفحه مرتبط است براي اينكه درك آن توسط كاربر آسان شود(ارائه اين صفحات در فصل دوم انجام ميگيرد.)
صرفنظرازپروژه اولين قدم هميشه يكسان است:هدف كلي پروژه راتعيين كنيد.پس درابتدا لازم است كه هدف خود را درطراحی اين سايت بيان كنم:
سايتی كه توسط اينجانب در دست طراحی است يك سايت اطلاعات گرا يا سندگرا است.اين گونه سايت های متن گرا با تأكيد روي محتويات متنی طراحی ميشوند پس نسبتآسبك،قابل دريافت از اينترنت وتا حدودی داراي كوچكترين طراحی هستند.البته ناگفته نماند كه در كنار متن از سبكهای گرافيكی (GUI)مثل آيكون ها وپنجره های گشودنی و…  نيز استفاده شده است.
هدف اين است كه كاربران بتوانند با مراجعه به اين سايت به اطلاعات زير دست پيداكنند:
دانشكده هاي دانشگاه مورد نظر،
ليست اساتيد هر دانشكده،
ليست دروس دانشكده،
اعضای هيأ ت هاي علمی دانشگاه،
مقاطع تحصيلی اعضای هيأت های علمی،
گروههاي آموزشي موجود در دانشگاه،
وتوضيح مختصری راجع به خود دانشگاه .همچنين كاربران ميتوانند ازاين سايت به سايت دانشگاه دسترسی پيدا كنند.
دراين طراحي سعي كرده ام اين نكته رادرنظر داشته باشم كه تأكيد اساسي درطراحي سايت بايد هميشه روي كاربر باشد يك سايت بايد با در نظر گرفتن توانايي هاي مشترك كاربران ساخته شود نه براي كاربر فوق العاده ابتدايي يا حرفه اي سايت ها.

1-2   انگيزه
انگيزه من درطراحی سايت كار با زبان HTML (البته كاملتر از آن XHTML ) است.چون وب جهاني كه متشكل از ميليونها صفحه وب ميباشد وهر كدام از جايي روي اينترنت قرار گرفته اند وهمه اين صفحات به شكلي از html  نوشته شده اندواز طرفي با توجه به اينكه من هيچ اشنايي قبلي با طراحي وب سايت نداشتم ويادگيري وكسب مهارت در html نسبت به زبان هاي ديگر دشوار نمي باشد تصميم گرفتم كه اين زبان را  براي اولين طراحي خود انتخاب كنم.
وبااستفاده ازامكانات زبان html وزبان هاي برنامه نويسي ديگري كه مكمل اين زبان درطراحي وب سايت هستندطراحي خودراانجام دهم.
1-3    مروري بر مطالب
اين گزارش در 5 فصل گنجانده شده است در فصل دوم اين گزارش به طورمفصل درباره پروژه وساختارتمام صفحات آن صحبت مي شود.
در فصل سوم تشريح كامل زبان html   وامكانات آن انجام ميگيرد و ايجادسايت مورد نظر در اين مرحله انجام ميگيرد.
بعد از ايجاد سايت در فصل چهارم درمورد چگونگي كار با سايت ودريافت اطلاعات صحبت ميشود.
و در نهايت فصل پنجم نتيجه گيري وتحويل سايت ميباشد.
فصل دوم
2-1  مقدمه
طراحی وب چيست؟
يك حرفه چند جنبه ای كه به تصميم گيری وتوليدسايت های وب مربوط می شود.سايت هاي وب به عنوان يك مكانيزم ارتباطي بين صاحبان سايت وكاربرانش وهمچنين بين خودكاربران استفاده مي شوند.
ابعاد اصلی طراحی وب عبارتند از:
محتوا: content
اين بخش شامل شكل ودسته بندی محتويات سايت است.محدوده اين بعدازروش نوشتن متن تانحوه دسته بندي،نمايش وساختاربندي آن توسط HTML گسترش مي يابد.
فناوری:technology
منظور از فناوری عناصرمختلفی از سايت است كه مشخصآ توسط فناوري های برنامه نويسی توليد ميشوند .
ديد بصری:visuals
اين بعد به طرح صفحه نمايش استفاده شده در سايت اشاره دارداين طرح معمولآ توسط HTMLوCSS يافلش ياعناصرگرافيكي ديگر ايجادمي شود.اين جنبه بصری سايت آشكارترين جنبه طراحی سايت می باشد…………..

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 75

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • امتیاز 5.00 ( 1 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است