دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طراحی و بهره برداری از یک سیستم سرمایش جذبی

طراحی و بهره برداری از یک سیستم سرمایش جذبی
فهرست مطالب
فصل اول 7
1-1- ماشين جذبي و كاربردهاي آن 8
1-1-1- مفاهيم و اصول (1) 8
شكل(1-1) 9
شكل(2-1) 10
شكل (3-1) 11
شكل (4-1) 11
2-1-1- فرايندهاي ترموديناميكي درسيكل تبريد جذبي (3) 12
شكل (5-1): فرايند مخلوط شدن جريان دائم و آدياباتيك 12
شكل (6-1) مخلوط شدن دائم دو جريان با انتقال حرارت 14
شكل (7-1): فرايند خفگي براي مخلوط مايع دوتايي تحت شرايط جريان دائم 15
3-1-1- فشارهاي بالا و پايين ماشين (4) 16
4-1-1- يك قرارداد (5) 16
5-1-1- كاربردها- ماشين جذبي در مقياس تجارتي 16
شكل (8-1): دياگرام اجزا و نمودار جريان ها براي يك سرما ساز جذبي 18
شكل (11-1) دياگرام چيلر هوا خنك با گرمايش مستقيم كه با آب و آمونياك كار مي كند. 20
2-1- انواع ماشينهاي جذبي و تفاوت هاي آنها 20
1-2-1- جفت مبرد- جاذب (7) 20
2-2-1- روش هاي مختلف گرمايش 23
ژنراتور(Generator Stage) 25
4-2-1- سيكل جذبي براي گرمايش و سرمايش 26
شكل (15-1) ماشين جذبي دو اثره براي گرمايش 27
3-1- اهداف اين تحقيق 28
1-3-1- ماشين جذبي در مقايسه با ماشين تراكمي 28
2-3-1- محلول آب- بروميدليتيم در مقايسه با محلول آمونياك- آب 29
3-3-1- سيستم هوا- خنك در مقايسه با آب- خنك 30
4-3-1- استفاده مستقيم از گاز شهري در مقايسه با منابع حرارتي ديگر نظير بخار داغ و انرژي خورشيدي 31
5-3-1- ظرفيت دستگاه 32
4-1 – مراجع 33
فصل سوم 34
1-3- مقدمه 35
2-3- اوپراتور پاششي (Spray Evaporator)[1] 36
3-3- روشي براي تخمين طول لوله در اواپراتور – طراحي اوليه 36
1-3-3- انتقال حرارت 36
2-3-3- ضريب انتقال حرارت سمت مايع سرد شده 38
3-3-3- ضريب انتقال حرارت سمت مبرد 39
4-3- تبخير لايه اي (Falling Film Evaporation) 39
5-3- روش  بررسي اواپراتور 40
6-3- روش محاسبات 41
1-6-3- محاسبات آب خنك شونده (Chilled water) 41
2-6-3- محاسبات داخل لوله 41
3-6-3- محاسبه براي ديواره لوله 44
4-6-3- محاسبات خارج لوله 45
5-6-3- انتقال حرارت در اواپراتور 45
6-6-3- محاسبه ضريب انتقال حرارت كلي 47
7-6-3- حل نهايي و محاسبه طول لوله 47
7- 3- مراجع 48
فصل چهارم 49
1-4- مقدمه 50
2-4- توضيح 51
3-4- انتقال حرارت 51
شكل(4-1) مبدل حرارتي هوا خنك 51
4-4- محدوده هاي تغييرات درشرايط محاسبه (2) 52
شكل (2-4)  شماتيك كندانسور بهمراه توزيع دما در آن 54
5-4- بيان پارامترها 55
6-4- ناحيه خنك شدن فاز بخار (Vapor – phase cooling region) 55
7-4- محاسبه ha، ضريب انتقال حرارت سطح لوله با هوا 56
8-4- تعاريف و معادلات براي ضريب انتقال حرارت كلي 58
9-4- تقطير لايه اي داخل لوله 59
10-4- افت فشار [2] 61
11-4- چگونگي محاسبات: 62
مفروضات: 62
انجام محاسبات: 62
12-4- مراجع 63
فصل پنجم 64
1-5- مقدمه 65
2-5- كريستاليزاسيون (crystalization) 65
شكل (1-5) دياگرام جعبه اي ساده شده براي يك سيستم سرمايش جذبي پايه[3] 66
شكل (2-5) سيكل جذبي بر روي نمودار تعادل آب- بروميد ليتيم [3] 67
3-5- مقايسه سه نوع جاذب از نظر كاركرد آنها در سيكل هوا- خنك جذبي 67
1-3-5- توضيحات ضروري 67
2-3-5- محاسبات مشابه براي هر سه سيكل 68
شكل (3-5) سيكل جذبي ساده شده 68
3-3-5- مدل اول- مدل EISA [6,5] 70
شكل (4-5) دياگرام شماتيك سيكل جذبي با استفاده از مدل EISA 72
4-3-5- محاسبات مدل ESIA 74
5-3-5- مدل دوم- مدل  [8] KURSOAWA 75
شكل (6-5) پيكربندي محفظه جاذب هوا- خنك در مدل دوم [8] 77
شكل (7-5) دياگرام سيكل جذبي با استفاده از محفظه جاذب مدل دوم[8] 78
شكل (8-5) يكي از لوله ها 78
6-3-5- مدل تلفيقي: 80
شكل (9-5) سيكل جذبي با كمك جاذب هوا- خنك با تلفيقي از دو مدل 1و 2 82
4-5- طراحي جاذب 82
5-5- مراجع 84
فصل ششم 85
1-6- مقدمه: 86
2-6- مدل فيزيكي 86
شكل (1-6) لوله حاوي گازهاي احتراقي (L,D) 88
3-6- ضريب انتقال حرارت سمت آب- بروميد ليتيم 88
4-6- آناليز سوختن سوخت 90
5-6- محاسبات سوختن سوخت 92
6-6- انتقال حرارت در سمت گاز[6] 93
1-6-6- انتقال حرارت جابه جايي 93
2-6-6- انتقال حرارت تابشي[6] 96
منحني (1-6) ضريب صدور براي دي اكسيد كربن[6] 98
منحني (2-6) ضريب صدور براي بخار آب [6] 99
منحني (3-6) ضريب تصحيح براي بخار آب [6] 99
3-6-6- محاسبه سطح لوله: 100
7-6- مدل هاي عملي 100
شكل 2و(3-6) ساختمان ژنراتور مشعل [7] 101
شكل (4-6) چگونگي قرار گرفتن ژنراتور در سيكل (7) 103
شكل (5-6) مدل ديگري از ژنراتور لوله آتشي[10] 104
8- 6- مراجع 105
الف) اثرات زيست محيطي 107
ب) هزينه نسبتا بالاي مصرف انرژي الكتريكي 107
ج) سازگاري تحليل تئوري با نكات و مسائل ساخت 108
د) بهينه سازي و اصلاح كلي سيستم 109
هـ) اهداف و نتايج اين تحقيق 110
 فصل اول
آشنايي
1-1- ماشين جذبي و كاربردهاي آن
در سال 1777 يعني بيش از 200 سال پيش يك فرانسوي به نام «نايرن» (Nairne)تئوري تبريد جذبي را ارائه كرد. در سال 1860 اولين چيلر جذبي كه با آمونياك و آب كار مي كرد ساخته شد. در سال 1945 اولين چيلر جذبي به وسيله كمپاني «كرير» به فروش رسيد. چيلر جذبي سرگذشتي طولاني دارد، اما در دنيا چندان نام آور نيست. شايد درك اين مطلب كه ماشيني بتواند با استفاده از بخار آب يا سوختن سوخت آب سرد توليد كند كمي مشكل باشد! [1] اما هم اكنون در دنيا به دليل استفاده از منابع جديد انرژي (گاز، نور خورشيد و …) استفاده ناچيز انرژي برق و عدم استفاده از مبردهاي مخرب لايه ازن به اين ماشين توجه خاصي شده است.
1-1-1- مفاهيم و اصول (1)
تئوري ماشين جذبي از مفهوم «افزايش نقطه جوش»
 (Boiling point increase)گرفته شده است. زماني كه يك مول از محلولي با يك ليتر آب مخلوط شود نقطه جوش در حدود    افزايش مي يابد. آب خالص در شرايط استاندارد در   مي جوشد، اما وقتي كه چند مول از محلولي به آب افزوده شود نقطه جوش آن چند درجه زياد خواهد شد. اين مطلب كه در دبيرستان آموزش داده شده براي چيلر جذبي مورد استفاده قرار گرفته است.
 توليد آب سردشده: زماني كه يك خشك كننده (desiccant) در محفظه خالي از هوا وجود دارد، بخار آب موجود در محفظه به وسيله آن جذب خواهد شد. فشار اين محفظه ممكن است تقريبا در حد خلاء با دمايي حدود   باشد چرا كه مقدار بخار آب بسيار كم است. (شكل 1-1)
دانلود پروژه طراحی و بهره برداری از یک سیستم سرمایش جذبی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد