کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی.
خانه » پروژه » فیزیک ،مکانیک و تاسیسات » دانلود پروژه طراحی و بهره برداری از یک سیستم سرمایش جذبی
دانلود پروژه طراحی و بهره برداری از یک سیستم سرمایش جذبی

دانلود پروژه طراحی و بهره برداری از یک سیستم سرمایش جذبی

طراحی و بهره برداری از یک سیستم سرمایش جذبی
فهرست مطالب
فصل اول ۷
۱-۱- ماشین جذبی و کاربردهای آن ۸
۱-۱-۱- مفاهیم و اصول (۱) ۸
شکل(۱-۱) ۹
شکل(۲-۱) ۱۰
شکل (۳-۱) ۱۱
شکل (۴-۱) ۱۱
۲-۱-۱- فرایندهای ترمودینامیکی درسیکل تبرید جذبی (۳) ۱۲
شکل (۵-۱): فرایند مخلوط شدن جریان دائم و آدیاباتیک ۱۲
شکل (۶-۱) مخلوط شدن دائم دو جریان با انتقال حرارت ۱۴
شکل (۷-۱): فرایند خفگی برای مخلوط مایع دوتایی تحت شرایط جریان دائم ۱۵
۳-۱-۱- فشارهای بالا و پایین ماشین (۴) ۱۶
۴-۱-۱- یک قرارداد (۵) ۱۶
۵-۱-۱- کاربردها- ماشین جذبی در مقیاس تجارتی ۱۶
شکل (۸-۱): دیاگرام اجزا و نمودار جریان ها برای یک سرما ساز جذبی ۱۸
شکل (۱۱-۱) دیاگرام چیلر هوا خنک با گرمایش مستقیم که با آب و آمونیاک کار می کند. ۲۰
۲-۱- انواع ماشینهای جذبی و تفاوت های آنها ۲۰
۱-۲-۱- جفت مبرد- جاذب (۷) ۲۰
۲-۲-۱- روش های مختلف گرمایش ۲۳
ژنراتور(Generator Stage) 25
۴-۲-۱- سیکل جذبی برای گرمایش و سرمایش ۲۶
شکل (۱۵-۱) ماشین جذبی دو اثره برای گرمایش ۲۷
۳-۱- اهداف این تحقیق ۲۸
۱-۳-۱- ماشین جذبی در مقایسه با ماشین تراکمی ۲۸
۲-۳-۱- محلول آب- برومیدلیتیم در مقایسه با محلول آمونیاک- آب ۲۹
۳-۳-۱- سیستم هوا- خنک در مقایسه با آب- خنک ۳۰
۴-۳-۱- استفاده مستقیم از گاز شهری در مقایسه با منابع حرارتی دیگر نظیر بخار داغ و انرژی خورشیدی ۳۱
۵-۳-۱- ظرفیت دستگاه ۳۲
۴-۱ – مراجع ۳۳
فصل سوم ۳۴
۱-۳- مقدمه ۳۵
۲-۳- اوپراتور پاششی (Spray Evaporator)[1] 36
۳-۳- روشی برای تخمین طول لوله در اواپراتور – طراحی اولیه ۳۶
۱-۳-۳- انتقال حرارت ۳۶
۲-۳-۳- ضریب انتقال حرارت سمت مایع سرد شده ۳۸
۳-۳-۳- ضریب انتقال حرارت سمت مبرد ۳۹
۴-۳- تبخیر لایه ای (Falling Film Evaporation) 39
۵-۳- روش  بررسی اواپراتور ۴۰
۶-۳- روش محاسبات ۴۱
۱-۶-۳- محاسبات آب خنک شونده (Chilled water) 41
۲-۶-۳- محاسبات داخل لوله ۴۱
۳-۶-۳- محاسبه برای دیواره لوله ۴۴
۴-۶-۳- محاسبات خارج لوله ۴۵
۵-۶-۳- انتقال حرارت در اواپراتور ۴۵
۶-۶-۳- محاسبه ضریب انتقال حرارت کلی ۴۷
۷-۶-۳- حل نهایی و محاسبه طول لوله ۴۷
۷- ۳- مراجع ۴۸
فصل چهارم ۴۹
۱-۴- مقدمه ۵۰
۲-۴- توضیح ۵۱
۳-۴- انتقال حرارت ۵۱
شکل(۴-۱) مبدل حرارتی هوا خنک ۵۱
۴-۴- محدوده های تغییرات درشرایط محاسبه (۲) ۵۲
شکل (۲-۴)  شماتیک کندانسور بهمراه توزیع دما در آن ۵۴
۵-۴- بیان پارامترها ۵۵
۶-۴- ناحیه خنک شدن فاز بخار (Vapor – phase cooling region) 55
۷-۴- محاسبه ha، ضریب انتقال حرارت سطح لوله با هوا ۵۶
۸-۴- تعاریف و معادلات برای ضریب انتقال حرارت کلی ۵۸
۹-۴- تقطیر لایه ای داخل لوله ۵۹
۱۰-۴- افت فشار [۲] ۶۱
۱۱-۴- چگونگی محاسبات: ۶۲
مفروضات: ۶۲
انجام محاسبات: ۶۲
۱۲-۴- مراجع ۶۳
فصل پنجم ۶۴
۱-۵- مقدمه ۶۵
۲-۵- کریستالیزاسیون (crystalization) 65
شکل (۱-۵) دیاگرام جعبه ای ساده شده برای یک سیستم سرمایش جذبی پایه[۳] ۶۶
شکل (۲-۵) سیکل جذبی بر روی نمودار تعادل آب- برومید لیتیم [۳] ۶۷
۳-۵- مقایسه سه نوع جاذب از نظر کارکرد آنها در سیکل هوا- خنک جذبی ۶۷
۱-۳-۵- توضیحات ضروری ۶۷
۲-۳-۵- محاسبات مشابه برای هر سه سیکل ۶۸
شکل (۳-۵) سیکل جذبی ساده شده ۶۸
۳-۳-۵- مدل اول- مدل EISA [6,5] 70
شکل (۴-۵) دیاگرام شماتیک سیکل جذبی با استفاده از مدل EISA 72
۴-۳-۵- محاسبات مدل ESIA 74
۵-۳-۵- مدل دوم- مدل  [۸] KURSOAWA 75
شکل (۶-۵) پیکربندی محفظه جاذب هوا- خنک در مدل دوم [۸] ۷۷
شکل (۷-۵) دیاگرام سیکل جذبی با استفاده از محفظه جاذب مدل دوم[۸] ۷۸
شکل (۸-۵) یکی از لوله ها ۷۸
۶-۳-۵- مدل تلفیقی: ۸۰
شکل (۹-۵) سیکل جذبی با کمک جاذب هوا- خنک با تلفیقی از دو مدل ۱و ۲ ۸۲
۴-۵- طراحی جاذب ۸۲
۵-۵- مراجع ۸۴
فصل ششم ۸۵
۱-۶- مقدمه: ۸۶
۲-۶- مدل فیزیکی ۸۶
شکل (۱-۶) لوله حاوی گازهای احتراقی (L,D) 88
۳-۶- ضریب انتقال حرارت سمت آب- برومید لیتیم ۸۸
۴-۶- آنالیز سوختن سوخت ۹۰
۵-۶- محاسبات سوختن سوخت ۹۲
۶-۶- انتقال حرارت در سمت گاز[۶] ۹۳
۱-۶-۶- انتقال حرارت جابه جایی ۹۳
۲-۶-۶- انتقال حرارت تابشی[۶] ۹۶
منحنی (۱-۶) ضریب صدور برای دی اکسید کربن[۶] ۹۸
منحنی (۲-۶) ضریب صدور برای بخار آب [۶] ۹۹
منحنی (۳-۶) ضریب تصحیح برای بخار آب [۶] ۹۹
۳-۶-۶- محاسبه سطح لوله: ۱۰۰
۷-۶- مدل های عملی ۱۰۰
شکل ۲و(۳-۶) ساختمان ژنراتور مشعل [۷] ۱۰۱
شکل (۴-۶) چگونگی قرار گرفتن ژنراتور در سیکل (۷) ۱۰۳
شکل (۵-۶) مدل دیگری از ژنراتور لوله آتشی[۱۰] ۱۰۴
۸- ۶- مراجع ۱۰۵
الف) اثرات زیست محیطی ۱۰۷
ب) هزینه نسبتا بالای مصرف انرژی الکتریکی ۱۰۷
ج) سازگاری تحلیل تئوری با نکات و مسائل ساخت ۱۰۸
د) بهینه سازی و اصلاح کلی سیستم ۱۰۹
هـ) اهداف و نتایج این تحقیق ۱۱۰
 فصل اول
آشنایی
۱-۱- ماشین جذبی و کاربردهای آن
در سال ۱۷۷۷ یعنی بیش از ۲۰۰ سال پیش یک فرانسوی به نام «نایرن» (Nairne)تئوری تبرید جذبی را ارائه کرد. در سال ۱۸۶۰ اولین چیلر جذبی که با آمونیاک و آب کار می کرد ساخته شد. در سال ۱۹۴۵ اولین چیلر جذبی به وسیله کمپانی «کریر» به فروش رسید. چیلر جذبی سرگذشتی طولانی دارد، اما در دنیا چندان نام آور نیست. شاید درک این مطلب که ماشینی بتواند با استفاده از بخار آب یا سوختن سوخت آب سرد تولید کند کمی مشکل باشد! [۱] اما هم اکنون در دنیا به دلیل استفاده از منابع جدید انرژی (گاز، نور خورشید و …) استفاده ناچیز انرژی برق و عدم استفاده از مبردهای مخرب لایه ازن به این ماشین توجه خاصی شده است.
۱-۱-۱- مفاهیم و اصول (۱)
تئوری ماشین جذبی از مفهوم «افزایش نقطه جوش»
 (Boiling point increase)گرفته شده است. زمانی که یک مول از محلولی با یک لیتر آب مخلوط شود نقطه جوش در حدود    افزایش می یابد. آب خالص در شرایط استاندارد در   می جوشد، اما وقتی که چند مول از محلولی به آب افزوده شود نقطه جوش آن چند درجه زیاد خواهد شد. این مطلب که در دبیرستان آموزش داده شده برای چیلر جذبی مورد استفاده قرار گرفته است.
 تولید آب سردشده: زمانی که یک خشک کننده (desiccant) در محفظه خالی از هوا وجود دارد، بخار آب موجود در محفظه به وسیله آن جذب خواهد شد. فشار این محفظه ممکن است تقریبا در حد خلاء با دمایی حدود   باشد چرا که مقدار بخار آب بسیار کم است. (شکل ۱-۱)
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است