دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح توجیهی تولید انواع باطری،پنل و سلول های خورشیدی

دانلود طرح توجیهی تولید انواع باطری، پنل و سلول های خورشیدی

مقدمه

مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایه گذاري اقتصادي انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیم گیري سرمایه گذاران مورد استفاده قرار میگیرد.

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید انواع باطري ، پیل و سلول هاي خورشیدي میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد.

تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد.

دانلود طرح توجیهی تولید انواع باطری

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول : معرفي محصول

نام و كد محصولات آيسيك

شماره تعرفه گمركي

شرايط واردات محصول

بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ) ملي يا بين المللي

بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول

معرفي موارد مصرف و كاربرد

بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول

اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز

كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول

صادرات شرايط

بخش دوم : بررسي وضعيت عرضه و تقاضا

بررسي ظرفيت بهرهبرداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون

بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا

بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال 1329

بررسي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاكنون

بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال 1391

بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه پنجم

بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي

بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور

تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژيهاي مرسوم در فرايند توليد محصول

بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمايه ثابت

برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه و منابع تامين آن

پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح

وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال

-بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي

وضعيت حمايتهاي اقتصادي و بازرگاني

تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد

بخش چهارم : مطالعات مالي و اقتصادي

ارائه اطالعات مربوط به سرمايه گذاري و سرمايه در گردش

محاسبه و تجزيه و تحليل نقطه سربسر

آناليز قيمت و حاشيه سود

آناليز جريان نقدي طرح  -آناليز ريسك پذيري پروژه

محاسبه كليه شاخصهاي مالي

آناليز حساسيت طرح نسبت به پارامترهايي نظير قيمت فروش

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 100

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


 

 

دانلود طرح توجیهی تولید انواع باطری،پنل و سلول های خورشیدی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد