دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بسته بندي و خشك كردن گل و گياه به روش Dry Freez

طرح درجه بندي ،بسته بندي و خشك كردن گل و گياه به روش Dry Freez

مطالعات امكان سنجي، مطالعات كارشناس ي است كه قبل از اجراي طرح هاي سرما يه گذاري اقتصاد ي انجام م ي گيرد. در اين مطالعات از نگاه بازار، فن ي و ما ل ي و اقتصاد ي طرح مورد بررس ي و آنا ل يز قرار
گرفته و نتا يج حاصل از آن به عنوان مبنا يي بر ا ي تصم يم گي ري سرما يه گذ اران مورد استفاده قرار مي گيرد. گزارش حاضر مطالعات امكان سنجي مقدما تي درجه بند ي ، بسته بند ي و خشك كردن گل و گ ي اه مي باشد. اين مطالعات در قالب متدولوژ ي مطالعات امكان سنج ي ته ي ه گرد ي ده Dry Freez به روش است و مطابق متدولوژ ي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به ط ور د قيق معر في شده و سپس بررس ي هاي لازم رو ي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فن ي در خصوص چگونگ ي تو ليد و امكانات سخت و نرم افزاري مورد ن ياز نيز شناسا يي شده و در نها يت ظر فيت هاي اقتصاد ي و حجم سرما يه گذاري مورد نياز بر اي اجر اي طرح برآورد و ارائه خو ا هد شد تا با استفاده از آن سرما يه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند ك ل يه اطلاعات مورد ن ياز را كسب و در جهت انجام سرما يه گذار ي اقتصاد ي با د يد باز و مسير شفاف اقدام نما يند. اميد است ا ين مطالعات كمك ي هرچند كوچك در راستا ي توسعه صنعتي كشورمان بعمل بياورد .

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول : معرفي محصول
( -1 نام و كد محصولات آيسيك
-1-2 شماره تعرفه گمركي
-1-3 شرايط واردات محصول
-1-4 بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي )
-1-5 بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول
-1-6 معرفي موارد مصرف و كاربرد
-1-7 بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول
-1-8 اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز
-1-9 كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول
-1-10 شرايط صادرات
بخش دوم : بررسي وضعيت عرضه و تقاضا
-2-1 بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون
-2-2 بررسي وضعيت طر حهاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجرا
-2-3 بررسي روند واردات محصول از آغاز برنام ه سوم تا سال 1385
-2-4 بررسي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاكنون

-2-5 بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال 1385
-2-6 بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه چهارم
بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي
-3-1 بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور
-3-2 تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم در فرايند توليد محصول
-3-3 بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمايه ثابت
-3-4 برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و منابع تامين آن
-3-5 پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
-3-6 وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال
-3-7 بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي
-3-8 وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني
-3-9 تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد …

مقدمه
مطالعات امكان سنجي، مطالعات كارشناس ي است كه قبل از اجراي طرح هاي سرما يه گذاري اقتصاد ي انجام م ي گيرد. در اين مطالعات از نگاه بازار، فن ي و ما ل ي و اقتصاد ي طرح مورد بررس ي و آنا ل يز قرار
گرفته و نتا يج حاصل از آن به عنوان مبنا يي بر ا ي تصم يم گي ري سرما يه گذ اران مورد استفاده قرار مي گيرد. گزارش حاضر مطالعات امكان سنجي مقدما تي درجه بند ي ، بسته بند ي و خشك كردن گل و گ ي اه مي باشد. اين مطالعات در قالب متدولوژ ي مطالعات امكان سنج ي ته ي ه گرد ي ده Dry Freez به روش است و مطابق متدولوژ ي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به ط ور د قيق معر في شده و سپس بررس ي هاي لازم رو ي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فن ي در خصوص چگونگ ي تو ليد و امكانات سخت و نرم افزاري مورد ن ياز نيز شناسا يي شده و در نها يت ظر فيت هاي اقتصاد ي و حجم سرما يه گذاري مورد نياز بر اي اجر اي طرح برآورد و ارائه خو ا هد شد تا با استفاده از آن سرما يه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند ك ل يه اطلاعات مورد ن ياز را كسب و در جهت انجام سرما يه گذار ي اقتصاد ي با د يد باز و مسير شفاف اقدام نما يند. اميد است ا ين مطالعات كمك ي هرچند كوچك در راستا ي توسعه صنعتي كشورمان بعمل بياورد .

فرمت : PDF | صفحات:69

**************************

نکته : فایل فوق غیر قابل ویرایش می باشد

بسته بندي و خشك كردن گل و گياه به روش Dry Freez
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد