دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله طلاق قضائي و طبيعت حقوقي آن

طلاق قضائي و طبيعت حقوقي آن
فهرست مطالب
1- حدود اختيار مرد در امر طلاق
2- طلاق بدرخواست زن و حكم دادگاه
الف – طلاق زوجه غايب مفقودالاثر
ب – عجز و امتناع شوهر از انفاق
ج – امتناع شوهر از انجام ساير وظايف زوجيت
د- عسر وحرج زن
مبناي فقهي عسروحرج براي درخواست طلاق
الف – طبيعت طلاق در مورد غايب مفقودالاثر
ب – ماهيت طلاق حاكم در مورد ترك انفاق وعسرو حرج
منابع:
حدود اختيار مرد در امر طلاق
با توجه به لحن خطاب و بيان آيات متعدد قرآن (1) د رمورد طلاق و حديث نبوي معروف : (الطلاق بيدمن اخذ بالساق ) يا(انما يملك الطلاق من اخذ بالساق ) (2) طبق فتواي فقها ختيار طلاق بدست مرد است ، و او ميتواند با رعايت شرائط صحت طلاق ، بدون جلب نظر و موافقت زن ، و يا مراجعه بدادگاه و اخذ حكم و بدون الزام بداشتن دليل موجه و يا علل و جهات خاص ، همسرخود را طلاق دهد ، هر چند از لحاظ اخلاقي ، اين عمل مكروه و مبغوض ترين حلالها ، شمرده شده است.(3)
قانون مدني نيز بر همين مبنا در ماده 1133 مقرر ميدارد: (مرد ميتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.) در صورتيكه زن بهر علتي از ادامه زندگي با شوهر خود ناراضي و كراهت دارد با او زندگي كند ، ميتواند با بخشيدن مهريه خود يا مال ديگري به شوهر او را ترغيب و تشويق به طلاق نمايد و درهر حال ، اين امر در اختيار مرد است كه بخشش زن را قبول كند و او را طلاق دهد يا قبول نكند واز دادن طلاق امتناع ورزد ، در ميان فقها ، تنها شيخ طوسي در كتاب نهايه ظاهرا” بر اين نظر است كه اگر زوجه شديدا” مايل به طلاق بود و كراهت و نفرت شديد خود ر از ادامه زندگي اعلام داشت بر شوهر ، واجب است او را طلاق خلع دهد يعني مالي را از زن بگيرد و او را مطلقه سازد.(1) ساير فقهاء اين الزام را نپذيرفتند و شيخ طوسي هم بيان نكرده اگر شوهر از انجام اين امر واجب ، سرباز زد و حاضر به طلاق دادن نشد ، آيا با درخواست زن ، دادگاه ميتواند اولا” ملزم به انجام طلاق كند ياخير؟(2) قانون دادگاه مدني خاص مصوب مهرماه 1358 شوراي انقلاب كه هم اكنون اجرا ميشود ، اختيار مرد را از لحاظ شكلي و نه ماهوي محدود ساخته است.
طبق تبصره 2 ماده 3 قانون مزبور( ….. در مواردي كه شوهر باستناد ماده 1133 قانون مدني تقاضاي طلاق ميكند ، دادگاه بدوا” حسب آيه كريمه : (فان خفتم شاقق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريدا اصلاحايوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا”) (سروه نساء آيه 35) موضوع را به داوري ارجاع ميكند و در صورتيك بين زوجين سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد ، در مواردي كه بين زوجين راجع به طلاق ، توافق باشد مراجعه بدادگاه لازم نيست.00)
براساس ماده واحده طرح قانوني اصلاح قانون طلاق كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيده و هم اكنون براي اتخاذ تصمي در مورد يكي از تبصره هاي آن ك هبين مجلس و شوراي نگهبان اختلاف حل نشده وجود داشت ، در مجمع تشخيص مصلحت مطرح است ، حتي در مورد يكه زوجين بر طلاق توافق داشته باشند ، نيز بايد بدادگاه مدني خاص مراجعه كنند و دادگاه با ارجاع امر بداوري ، سعي در سازش ميكنداو در صورت عدم حصول سازش ، اجازه طلاق ميدهد.
بهرحال هر چند نفس الزام مرد به مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه براي طلا ، محدوديت براي او ايجاد مينمايد واحيانا” جلو برخي از تصميمات و طلاقها گرفته ميشود ولي چون طبق قانون ، زوج ملزم نيست علل و جهات خاصي براي تصميم خود بر طلاق ارائه دهد. طبعا” در صورتيكه مساعي دادگاه براي ايجاد سازش و منصرف كردن شوهر از تصميم خود بجائي نرسد ، اجاره طلاق را به زوج خواهد داد. بنابراين اين الزام مراجعه بدادگاه در ماهيت امر محدوديتي در اتيار مرد در مورد طلاق ايجاد نميكند. بعلاوه ، ضمانت اجراي عدم مراجعه به دادگاه و نگرفتن اجازه ، ممنوع بودن ثبت طلاق در دفتر رسمي طلاق است وگرنه هرگاه مردي بدون مراجعه بدادگاه و اخذ اجازه با رعايت شرائط صحت طلاق ، خود مبادرت به طلاق دادن زوحه خويش نمايد ، دادگاه نميتواند اين طلاق را باطل اعلام نمايد.
در اينكه اصل اختيار مرد در امر طلاق ، سد سديد خلل ناپذير و غير قابل خدشه است يا ميتوان با توجيهاتي از جمله اينكه علي الاصول ، طلاق بدون بروز شقاق واقع نميوشد ودر مورد شقاق طبق آيه شريفه فوق الذكر خداوند امر به تعيين داور براي ايجاد سازش در حد امكان داده است وانجام اين كار ، طبعا” جز بوسيله دادگاه انجام پذير نيست ، در اصل مطلق العنان بودن مرددر امر طلاق، خدشه وارد كرده و پاي دادگاه را بميان كشيد ، مطلبي است كه شايدقابل طرح و بحث باشد ولي در اين مقال ، مجال بحث در اين خصوص نيست……….

دانلود مقاله طلاق قضائي و طبيعت حقوقي آن
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد