ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است.
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه علل و ریشه های جرم
دانلود پروژه علل و ریشه های جرم

دانلود پروژه علل و ریشه های جرم

علل و ریشه های جرم
چکیده
روزافزون جرم و جنایت یکی از مشکلاتی است که انسان عصر حاضر با آن روبه رو است. نگارنده اعتقاد دارد که علّت اصلی این مشکلات، جدا شدن انسان از فطرت انسانی و آموزه های وحیانی است; در حالی که قرآن کریم از بینش ها و راه حل های عملی برای فائق آمدن بر این مشکلات و پیشگیری از انحراف های اجتماعی سرشار است. وی با رویکردی قرآنی، عوامل و ریشه های درونی جرم و انحراف را پژوهش کرده است. در یک بخش از رساله، به بحث از سابقه، تعریف، هدف و فایده آسیب شناسی اجتماعی، ماهیت انحراف و کجروی از منظر جامعه شناسی، و ذکر برخی دیدگاه ها در این زمینه و نیز ذکر اقسام انحراف و کجروی از زاویه آسیب شناسی اجتماعی و از نگاه آیات قرآن پرداخته، و در بخش دیگر، علل و عوامل پیدایش انحراف و جرم را در تبیین مفاهیمی چون عامل، علّت، انگیزه و شرط جرم و نیز تک عاملی بودن جرم و انحراف و جزمیت یا عدم جزمیت عوامل آن و نیز عوامل درونی جرم و انحراف، از جمله وراثت، عوامل زیستی و عوامل روانی عاطفی آن بررسی کرده، و در هر مورد آیات مربوط به موضوع را آورده رشد است
شیوة تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز از تداخل، تعارض و تکرار و سهولت دست یابی به مواد قانونی امری انکارناپذیر است.
از اقدامات بایسته و شایسته قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت. اما انتظار می رفت بعد از گذشت چندین سال، قانون گذار در فضایی آرام و مناسب و با بهره گیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل های غیر ضروری و بی نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می سازد.
فهرست مطالب
چکیده

مقدمه
کلیات
فصل اول :علل و ريشه هاي  جرم
گفتار اول : تعریف جرم
مبحث اول : عناصر عمومی جرم
مبحث سوم : تحلیل عنصر معنوی جرم
مبحث چهارم :جهل موضوعی مرتکب
مبحث پنجم :وضعیت حقوقی جرایم مادی صرف و جرائم غیر عمدی
الف) جرائم مادی صرف
ب) جرائم غیر عمدی
مبحث ششم : نقش عوامل موجهة جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری
 گفتار دوم : بررسي چند مفهوم كلي در جزا شناسي
مبحث اول : واكنش جامعه در قبال پديده مجرمانه
 مبحث دوم : تاريخچه ، خصوصيات و اهداف مجازات ها
بند يك – تاريخچه مجازات ها
 بند دو خصوصيات و اهداف مجازات ها
مبحث سوم : انواع مجازات ها و دلايل له و عليه آن ها
 بند  اول : مجازات هاي عرفي
بند دوم :مجازات هاي شرعي
فصل دوم : تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي ( شروع به جرم)
گفتار اول : دلايل موافقان و مخالفان مجازات ها
مبحث اول : دلايل موافقان و مخالفان مجازات اعدام
مبحث دوم : تعريف جرم در فقه اسلامی
مبحث سوم : تعريف علماي حقوق از جرم
بند اول : جرم در قانون مجازات اسلامي
بند دوم : عناصر تشكيل دهندۀ جرم
مبحث چهارم :تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم)
گفتار دوم: نقد ساختار جرم در قانون مجازات اسلامی
مبحث اول : عدم تدوین اصول و قواعد کلی
مبحث دوم : عدم رویة واحد درباره تعریف جرایم
نتيجه گيري
پيشنهادات
فهرست منابع
Abstract
مقدمه
انسان، موجود ارتقاء جو.، زياده طلب، متمدن و در عين حال اجتماعي ا زهمان آغاز زندگي اش نياز مند زندگي در جمع بود و زندگي در جمع اقتضاي قوانين و دساتيري را داشت كه به وسيله آن زندگي انسان ها را نظم ببخشد و حدود اميال ، خواسته ها و آرزوهاي شان را تعيين كند، از زياده روي ها جلوگيري كند و مرز منافع جمع و منافع فرد را تعيين كند و بالاخره راه ها و روش هاي بهتر زندگي كردن، در مسالمت و مفاهمه به سربردن را مشخص بدارد.
اما ، نبايد از ياد برد كه انسان علاوه بر اجتماعي بودن ، يك موجود خاطي نيز است و قانوني را كه خودش وضع كرده است، زنجير طلايي اي را كه خود ساخته است ( البته به تأسي از قوانين الهي) گاه به خاطر منافع خودش تمايل به گسستن و پاره كردنش دارد تا از محدوديت ها خلاصي يابد و به حدود ديگران نيز تعدي نمايد، حق ديگري را از آن خود نمايد بدون اين كه كسي او را محكوم بخواند، از قدرت دست داشته اش استفاده كند و هر ان چه مي خواهد همان كند و اگر مغلوب اين خواسته ها شد، در حقيقت عمل ضد اجتماعي و اعمال خلاف قانون را مرتكب مي شود. پس بايد قوانين ضمانت اجرا داشته باشند و مؤيدات در قبال عمل خلاف قانون موجود باشد و ارگاني يا نهادي موجود باشد كه اين مويدات را با درنظرداشت نحوه و چگونگي مرتكب و ارتكاب آن تطبيق نمايد… به اين نتيجه مي رسيم كه مجازات از همان آواني كه قانون به ساده ترين شكل آن و ابتدايي ترين وجه ممكن در جوامع بوجود آمده است، وجود داشته است. سير تكامل آن ، تاريخچه ان ، نحوه اجراي مجازات ها و نوعيت مجازات هاي مذكور، اهداف و اصول كلي حاكم بر مجازات ها در ادوار مختلف متفاوت بوده است و روند تكاملي اي مي پيموده است كه با آمدن اديان سماوي حالت برقراري و تأمين نسبی عدالت حكمفرما مي گرديده است ولي تاريخ گواهي مي دهد كه همواره حاكمان ، فرمانروايان، شيوخ و روحانيون به عنوان علمداران و پرچمداران دين و شريعت و تطبيق كننده مجازات ها هدف اصلي مجازات را از ياد برده اند و به جاي برقراري عدالت با تطبيق افراطي مجازات به سوي ظلم و تعدي گام برداشته اند.
جزا شناسي Penology  يا Penologie  كه يكي از رشته هاي جوان و مهم علوم جنائيست و ارتباط تنگاتنگي با علم زندان ها ، حقوق جزا و كريمنولوژي دارد، بخشي مهم آن را بحث در مورد مجازات ها يا جزا ها تشكيل ميدهد. اهميت اين علم وقتي ثابت مي گردد كه مفيديت عملي آن برازنده مي شود. طور مثال در ساحه عمل همان طوري كه براي يك داكتر تشخيص و تجويز موثرترين و بهترين دوا براي مريض و مراجعه كننده اش مهم است، براي يك متخصص حقوق ، حقوقدان، قاضي ، خارنوال و يا هر صاحب نظر ديگر در اين رشته، تشخيص بهترين مجازات ، تطبيق و تجويز آن كه ما را به اهداف مجازات نزديكتر بسازد ، لازمي به نظر مي رسد.
مجموعه حاضر حاوي مطالبي در مورد مفاهيم جرم، جزا، تاريخچه جزا، اهداف آن، انواع آن و نظريات موافق و مخالف پيرامون نوعيت جزاها مي باشد. علاوتا آن قسمت از مواد قانون جزاي كشور را كه به طور مشخص جزاها را ( هر يك جزاهاي اصلي ، تبعي ، تكميلي و تدابير امنيتي …) را در بر دارد نيز غرض وضاحت بيشتر ذكر نموده ام. هدف از تهيه اين مبحث تحقيق و علم يافتن بيشتر در باره مضمون جزاشناسي مي باشد كه منحيث يك علاقمند موضوعات حقوقی انجامش داده ام. ممكن كمي ها و كاستي هايي در اين مبحث موجود باشد چراكه به شكل اجمالي به مباحث پرداخته ام ولي انتقادات و نظریات سازنده شما عزیزان باعث اصلاح آن خواهد بود…………………

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است