هرچه اکنون هستیم محصول افکاری است که سابقاً داشته ایم و حالا داریم.
خانه » پروژه » شیمی و زیست شناسی » دانلود پروژه علم ژنتیک
دانلود پروژه علم ژنتیک

دانلود پروژه علم ژنتیک

علم ژنتیک

فهرست مطالب
علم ژنتیک ۱
پیشگفتار ۴
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود عدم ۴
تاریخچه ژنتیک ۶
بخش دوم ۱۶
کاریوتیپ‌ : Karyotypes 30
شکل شماره ۸-۲ ۳۲
ایدیوگرام : (Idiogrsm) 38
پلوئید: (Ploid) 40
بخش سوم ۴۲
تقسیم سلول : ۴۴
میوز  Meiosis : 44
مراحل میوز : ۴۵
اولین تقسیم میوزی را تقسیم کاهش یابنده می‌گویند ،  Reductional  Division  و شامل مراحل زیر است : ۴۵
۲- پروفاز I  : ۴۹
الف ) لپتوتین LEPTOTENE : 49
ب ) زایگوتن Zygotene : 51
ج) پاکیتین Pachytene : 52
د ) دیپلوتین Diplotene  : ۵۹
۳- متافازI : 64
مفهوم جدایی : (Segregation) 70
۶٫ تقسیم اول یا سیتوکینز I: 73
۹٫ متافاز II: 75
مدل هاسکینز (Hakins) برای ساختمان سانترومر: ۷۷
۱۱٫ تیلوفاز II: 79
اهمیت ژنتیکی میوز (Meiosis) بطور خلاصه: ۸۱
گامتوژنز (Gametogenesis): 83
اسپرماتوژنز (Spermatogenesis): 83
میتوز (Mitosis): 86
مراحل میتوز ۸۹
۱٫ اینترفاز: ۹۰
۲٫ پرفاز: ۹۰
۳٫ متافاز: ۹۱
۴٫ آنافاز: ۹۱
۶٫ تقسیم یا سیتوکینز ۹۲
اهمیت ژنتیکی میتوز: ۹۳
بخش چهارم ۹۷
اصل تفکیک صفات (principle of segregation ) 99
علائم و اصطلاحات ۱۰۰
جدول شماره ۱-۴، توارث اتوزومی: انواع آمیزش ها و نسبت‌های منتظره نوزادان ۱۰۴
احتمالات و آزمونهای آماری ۱۰۹
کاربرد احتمالات در تجزیه شجره‌نامه‌ها ۱۱۰
بخش پنجم ۱۱۵
تغییر ژنها ۱۱۵
جهش موجد ژنهای جدید است ۱۱۵
چرا ژن جهش می‌یابد؟ ۱۱۸
عوامل موثر در جهش ژن: ۱۲۱
پرتوهای پرانرژی موجب حصول جهش میٍ‌شوند: ۱۲۱
اثرات پرتوهای پرانرژی ۱۲۳
بخش ششم ۱۲۶
اختلالات بیوشیمیائی انسان ۱۲۷
مکانیسم امراض بیوشیمیائی ۱۲۸
بخش هفتم ۱۳۱
اثرات محیطی خارجی ۱۳۴
اثرات محیط درونی ۱۳۵
اهمیت محیط در  اصلاح نباتات ۱۳۶
بخش هشتم ۱۴۲
مهندسی ژنتیک ۱۴۲
تولید DNA نو ترکیب با استفاده از آنزیمهای محدودالاثر ۱۴۳
۱-استفاده از قطعات متصل کننده : ۱۴۸
۲٫ استفاده از آنزیم ترمینال ترانسفراز: ۱۴۸
۳٫ استفاده از DNA لیگاز  : ۱۴۹
سیستم‌های کلون کردن ژن (Gene Cloning System) 151
اتصال به یک حامل کلون (Cloning Vector) 152
ورود به داخل میزبان ۱۵۳
شناسایی و جداسازی کلون حاوی ژن موردنظر ۱۵۳
تولید تعداد زیاد سلولها و یا باکتری حاوی ژن ۱۵۳
نتیجه‌‌گیری: ۱۵۴
پیشنهاد: ۱۵۵
منابع و ماخذ ۱۵۶
فهرست مطالب ۱۵۷
 پیشگفتار
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود عدم
خدایی که داننده رازهاست، نخستین سرآغاز آغازهاست
علم ژنتیک در اواخر قرن نوزدهم با آزمایشات مندل در نخودفرنگی شروع گردید. با اینکه پیشرفت آن در اوائل کند بود، ولی در اوائل قرن بیستم، جایگاه مهم خود را پیدا کرد. آزمایشات متعددی که در این قرن ابتدا در مگس سرکه و ذرت و سپس در میکروارگانیسم‌ها انجام گرفت، طیف این دانش را بحدی وسیع نمود که امروزه در بیشتر شاخه‌های علوم از سطح مولکولی گرفته تا محاسبات پیچیده ریاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با کمک مهندسی ژنتیک انتقال صفات بین گونه‌ها و جنس‌ها امکان‌پذیر شده و این شاخه جدید ژنتیک گره‌گشای بسیاری از مسائل پزشکی و کشاورزی گردیده است. مربوط به منبع شماره ۱
 مقدمه
دلربا و فریبنده،‌ تسخیر کننده و سحرآمیز،گوناگون و متنوع، پیچیده و مبهم، اما زیباست، اشکال مختلف حیات، در روی کره خاکی ما.
به همان دلربایی و فریبندگی، به همان تسخیرکنندگی و سحرآمیزی، به همان گوناگونی و تنوع،‌به همان پیچیدگی و ابهام و نیز به همان زیبایی است، علم ژنتیک.
هیچ یک از رشته‌های مختلف علوم، برای فهم و درک موجودات زنده،‌ اساسی تر از علم ژنتیک نیست و لذا برای من  و شما جویندگان دانش ژن (واحدی که ساختمان و اعمال تمام اورگانیسمهای زنده را تعیین می‌کند و ما نیز محصول اعمال ژن‌هایمان هستیم)، یکی از پرجاذبه‌ترین جنبه‌های علم‌آموزی، آموختن پتانسیل همین ژنهاست، در کمکی که می‌توانند به ما برای بهترفهمیدن خودمان بکند. از ص۴۱ منبع شماره ۲
 بخش اول
تاریخچه ژنتیک
علم ژنتیک علم انتقال اطلاعات بیولوژیکی از یک سلول به سلول دیگر، از والد به نوزاد و بنابراین از یک نسل به نسل بعد است. ژنتیک با چگونگی این انتقالات که مبنای اختلافات و تشابهات موجود در ارگانیسمهاست، سرو کار دارد. علم ژنتیک در مورد سرشت فیزیکی و شیمیایی این اطلاعات نیز صحبت می‌کند. مبنای گوناگونی ژنتیکی چیست؟ چگونه گوناگونی در جمعیت توزیع می‌گردد؟ البته تمام اختلافات ظاهری موجودات زنده توارثی نیست، عوامل محیطی و رشدی موجود نیز مهم بوده و بنابراین برای دانشمندان ژنتیک اهمیت دارد.
مدتها قبل از اینکه انسان در مورد مکانیسم ژنتیکی فکر کند، این مکانیسم در طبیعت به صورت موثری عمل کرده، جوامل گوناگونی از حیوانات و جانوران به وجود آمدند که تفاوتهای موجود در آنها در اثر همین مکانیزم به وجود می‌آمد. تغییراتی که در اثر مکانیزم ژنتیکی و در طی دوران متمادی در یک جامعه موجود زنده تثبیت شده تکامل نامیده می‌شود.
تغییرات وسیعی نیز در اثر دخالت بشر در مکانیسم ژنها بوجود آمده که برای او مفید بوده است، جانوران و گیاهان وحشی اهلی شده‌اند، با انتخاب مصنوعی موجودات اهلی بهتر از انواع وحشی در خدمت به بشر واقع شده‌اند. بهبود کمی و کیفی شیر، تخم‌مرغ، گوشت، پشم، ذرت، گندم، برنج و بسیاری از منابع دیگر غذایی در اثر همین دخالت بوده است.
درسال ۱۹۰۲ گارود (Garrod) و گالتون (Galton) که بنیانگذاران ژنتیک پزشکی نام گرفته‌اند، با بررسی الکاپتون اوری، اولین نمونه توراث مندلی در انسان را گزارش کردند. گارود در گزارش خود با تشکر از همکاریهای بیت‌سن (Bateson) زیست‌شناس نتیجه ازدواجهای فامیلی را در بوجود آمدن به اصطلاح خطاهای متابولیسم مادرزادی تاکید کرده بود. این اولین نتیجه روش همکاری تحقیقی بین علوم پزشکی و غیرپزشکی بود که تا به حال ادامه پیدا کرده و حاصل آن نیز پیشرفت سریع این علم می‌باشد.
در اواخر دهه پنجاه قرن بیستم، مطالعه علمی کروموزومهای انسان مقدور گشت و نقش نقایص کروموزومی در عقب‌افتادگی‌های رشدی و ذهنی، عقیمی و دیگر عوارض روشن شد. جدیداً تعیین نقشه کروموزومی ژنها انسان بر روی کروموزومها مشخص شده است.
توسعه و کاربرد علم ژنتیک نتایج سودمندی برای پزشکی بالینی داشته است. امروزه تخمین زده می‌شود که حداقل یک سوم نوزادان موجود دربیمارستانها از بیماری‌های ارثی رنج می‌برند. ژنتیک پزشکی در قسمتهای دیگر مانند تشخیص نقایص ژنتیکی قبل از تولد نوزاد نیز پیشرفت کرده است.
دانشمندان زیادی در علم ژنتیک بطور مستقیم و غیرمستقیم دخالت داشته اند. در زیر درمورد معدودی از انها و کارآنها بطور خلاصه صحبت خواهد شد.
ویلیام هاروی (Wiliam Harvey ) در سال ۱۶۵۱ این نظریه را بیان داشت که تمام موجودات زنده، منجمله انسان، از تخم به وجود می‌آیند و اسپرم فقط در فرآیند تولید مثل نقش دارد. او پزشک دربار چارلز اول پادشاه انگلستان بود. بعداً پرفسور دانشگاه آکسفورد شد. زمانی که او پزشک پادشاه بود با تشریح یک گوزن ماده در شکارگاه پادشاه مخصوص او شد. بعد از تشریح گوزن مذکور و مشاهده یک جنین در رحم او علاقه به پدیده زندگی پیدا کرد و بتدریج ۸۰ گونه مختلف از حیوانات را تشریح کرد.
به علت اینکه میکروسکوپ کشت نشده بود، او قادر به مشاهده تخمکهای پستانداران نبوده، ولی وجودشان را به صورت تئوریک محتمل دانست، موضوعی که بعد از سالها مسلم شد. هاروی همچنین تئوری اپی‌ژنز (Epigenesis) را ارائه داد. طبق این تئوری، درمرحله رشد جنینی، ارگانها و ساختمانهای جدیدی از ماده زنده تمایز نیافته بوجود می‌آید.
ژان سوامردام (۱۶۳۷-۱۶۸۰ Jan Swammerdam)،‌ اهل کشور آمستردام، با بکاربردن میکروسکوپ در سال ۱۶۷۹ مطالعات خود را در مورد رشد حشرات گزارش داد. او رشد را بطور ساده بزرگ شدن یک حیوان ریز ذره‌بینی به حیوانی کامل می‌دانست. بعداً با بکار بردن ایده اخیر و اختلالات با تصورات خود تئوری جدیدی در مورد رشدی بنام تئوری پیش‌تکمیلی (Preformation) ارائه داد. طبق این تئوری تخم، اسپرم یا زیگوت حاوی موجود کامل روی هم تا شده‌ایست که در موقع رشد بازمی‌گردد. این تئوری درمقابل تئوری اپی‌ژنز ارائه شد.
رودلف ژاکوب کامراریوس (۱۶۶۵-۱۷۲۱ Rudolf Jacob Camerarius)‌، پزشک آلمانی، در سال ۱۶۹۴ درمورد گرده‌افشانی و وجود ارگانهای تولید مثل درگیاهان گلدار گزارش خود را ارائه داد. او نشان داد که در گیاه ذرت، بذرها در صورتی بوجود می‌آیند که گرده بر روی مادگی پاشیده شود. بنابراین نتیجه گرفت که گرده عضو «نر» و مادگی عضو «ماده» بوده و ارتباط آنها را درقالب چند تئوری و در مورد آمیزش و لقاح توضیح داد.
با اینکه از نظر تئوری مطلبی اضافی بیان نداشت، ولی کار او آزمایشات دو رگه‌گیری را ممکن ساخت. او به عنوان اولین شخصی که گیاه دورگه را به صورت مصنوعی بوجود آورد، شناخته شده و گیاهی با آمیزش شاهدانه و رازک بوجود آورد.
جین باپتیست پی‌یر آنتون (Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet) که در تاریخ بیشتر به نام شوالیه دولامارک (Chevalier de Lamark) مشهور است (۱۸۱۹-۱۷۴۴) یک افسر اخراجی بود که در سن پنجاه‌سالگی استاد جانورشناسی در پاریس شد وعلیرغم فقدان آموزش علمی مناسب برای دراز مدتی، مشهوریت بدست آورد. در سال ۱۸۰۹ ادعا کرد که گونه‌ها می‌توانند تدریجاً با تکمیل و تحکیم خصوصیات سازگاری به گونه‌های جدیدی تبدیل شده و این خصوصیات اکتساب شده (Acquired Characters) به نوزادان منتقل گردد. این تئوری غالباً لامارکیسم (Lamarkism) نامیده می‌شود. او اهمیت سلول را درمورد موجودات زنده مورد تاکید قرار داد.
تئودور شوان (۱۸۱۰ – ۱۸۸۲ Theodor Shwann)، پروفسور آناتومی آلمانی، کار خود را با تئوری سلول که توسط شلیدن (Schleiden) ارائه شده بود، شروع کرد و آن را مبناء و منشاء پدیده حیات دانست. کشفیات شلیدن دئر گیاهان را در جانوران بکار برد و تئوری سلول را در سال ۱۸۳۸ بیان نمود، با این وجود این تئوری به هر دو آنها اطلاق شده و تاریخ آن را ۱۸۳۹ قید می‌کند. وی تئوری مزبور را به صورت زیر تکمیل کرد.
۱٫ سلول کوچکترین عضو ساختمانی موجودات پرسلولی بوده و بعنوان یک واحد خود یک موجود است.
۲٫ هر سلول در یک موجود پرسلولی دارای وظیفه خاص بوده و نماینده واحدکاری خاصی است.
۳٫ یک سلول می‌تواند فقط از طریق تقسیم سلولی از سلول دیگر بوجود آید.
این نظریه که سلول واحد حیات و مبنایی برای پدیده حیات در جانوران و گیاهان است به فوریت در سطح جهانی مورد قبول واقع شد.
گریگور مندل (۱۸۲۲-۱۸۸۴ Gregor Mendel)، اسقف صومعه اتریش، اصول اساسی توارث را توسعه داد. در سال ۱۸۶۶ رساله مشهور خود تحت عنوان (آزمایشهایی در دورگه‌گیری) را درمورد نخودفرنگی به چاپ رسانید. این رساله جاصل چندین سال کار و بر مبنای افکارهوشمندانه ریاضی و مشاهدات عینی بوده است. کشفیات او برای سالهای زیادی فراموش شده ولی عاقبت در سال ۱۹۰۰ دوباره مورد توجه قرار گرفت.
نخود فرنگی مزیت زیادی جهت آزمایش داشته ،بسادگی قابل آمیزش و محافظت از محیط خارجی است.مندل متوجه تشابه وتفاوت بین بعضی ارقام شده و نسبت به ثابت بودن چندین جفت خاصیت مثل شکل صا فی یا چروکیده بذر، رنگ سبز یا زرد آن ، رنگهای متفاوت غلاف بذر ، وپا کوتاهی وپا بلندی گیاهان اطمینان پیدا کرد .سپس این خواص را تا چندین نسل بعد از دورگه‌گیری مورد مطالعه قرار داد.او نه تنها متوجه ظهور یا عدم ظهور خواص در دورکه ها شد،بلکه فراوانی ظهور آنها را در نوزادان آمیزشهای مختلف تعیین کرد. رکورد برداری او پدیده توراث رابرای اولین بار بر مبنای اعداد بنا نهاد،و اصول جدید که تدریجا به وسیله او کامل شد بنام قوانین مندل شناخته شد که عبارتند از:
۱- قانون تفرقه: در ارگانهای جنسی عوامل زوجی موجودند که هر عامل ا زیک جفت وارد یک گامت می شوند .بنابراین، هر عضو یک زوج از جفت خود در والد جدا شده ودر نوزاد دوباره با هم جفت میشوند .این قانون با یک جفت ژن سر وکار داشته و رفتار ژنها یا آلل  ها را در یک لوکو س مورد بحث قرار می دهد.
۲- قانون ترتیب مستقل ژنها: هر کدام از ژنها به صورت مستقل از یکدیگر جدا شده و دوباره جفت می شوند لذا ایجاد ترکیبات جدیدی از خواص را می نمایند .این قانون با دو یا چند جفت ژن سرو کار داشته و رفتار ژنها یا غیر الل  ها را در لوکوسهای مجزا مورد بحث قرار می دهد.
والتر فلمینگ (Walter flemming1915-1843)سلول شناس اتریشی، در سال ۱۸۸۲ اصطلاح Mitosis را پیشنهاد نمود ، و نشان داد که کروموزمها در هنگام تقسیم سلولی و تشکیل هسته های دختری به صورت طولی تقسیم می‌شوند. او همچنین نام کروماتین
(Chromatin) را به قسمت رنگ پذیر هسته اطلاق نمود . او معلم ،تکنیسین و نظریه پرداز خارق العاده ای بود .
در یک رساله مهم (۱۸۷۹)میتوز را در سلول سمندر توضیح داد . یکی از کارهای اساسی او ابداع و بهبود روشهای تثبیت و رنگ آمیزی جهت مشاهدات سیتولوژیکی بود .در سال ۱۸۸۲ تحقیق بر روی کروموزمها ی انسان با توضیح او در مورد تقسیم سلولی بر روی اپی تلیوم قرنیه ای انسان شروع شد.
اگوست وایس من (August Weismann1914-1834)زیست شناس آلمانی است که در مقاله خود در سال ۱۸۸۳و۱۸۸۵ تئوری خود را به نام ژرم پلاسم(Germplasm که Theory) که توضیحی در مقابل تئوری لامارک بود بیان داشت.تئوری وی تاکیدی بر ثبات قابل ملاحظه ماده ژنتیکی داشت . به عبارت روشنتر ،هر چند تغییرات محیطی در خارج اتفاق می افتد ولی تاثیرات آن بر روی ژن هیچ یا بسیار کم است . تولید مثل در حیوانات توسط سلولهای سوماتیک صورت نمی گیرد بلکه توسط ژرم پلاسم که الزاما بدون تغییر از نسلی به نسل دیگر منتقل می یابد انجام می پذیرد .
اصول فرضیه اخیر به خوبی مورد قبول واقع شد ، هر چند بعضی از جزئیات این تئوری تغییر کرده است .وایس من عقیده داشت که کروموزمهای سلولهای جنسی حامل ژرم پلاسم هستند ، ولی در اینکه کروموزمها خود می توانند تمام اطلاعات ژنتیکی راد اشته باشند دچار خطا شد. او تصور کرد که بایستی کاهش دوره ای در تعداد کروموزمها در تمام ارگانیسمهای جنسی اتفاق افتد و در هنگام لقاح ترکیب جدیدی از کروموزمها و عوامل توراثی بوجود آیند .
تئوری وی  این بود که تناوب کاهش و لقاح جهت ثابت نگاه داشتن کروموزمها در تولید مثل جنسی لازم است .در آن زمان این عمل با میکروسکوپ مشاهده نشده بود و مکانیسم آن اندیشه ای بیش نبود.
تئودور بووری (Theodor Boveri1915-1862) پروفسور آلمانی با همکاری اسکار هرتویک (Odcar Hertwig) اصل تقسیم کاهشی را کشف کرد .در سال ۱۸۹۲میوزو مخصوصا سیناپس رادر آسکاریس توضیح داد.او همچنین منبع انتقال توراثی در حیوانات را که استراسبرگر (Strasburger)در گیاهان مطالعه کرده بود پی گیری نمود.
با  تکان  دادن تخمهای توتیای دریایی  در زمان خاصی از رشد، تخمهایی بدون هسته و تخم های دیگری که معمولی بودند بدست آورد. هر کدام از این انواع تخم با اسپرم نرمالی از گونه دیگر توتیای دریایی لقاح داده شد.تخم هایی که فاقد هسته بودند تولید لاروهایی که شباهت به گونه‌ای که از آن اسپرم تهیه شده بود، نمودند، ولی آنهایی که هسته داشتند به دورگه‌ای که خواص هر دو گونه را نشان می‌دادند، تبدیل شدند. سیتوپلاسم دو نوع تخم ذکر شده تغییر نیافته بودند و بنابراین نتیجه‌گیری کرد که هسته و نه سیتوپلاسم مسئول انتقال صفات ژنتیکی است.
بووری با آزمایش خود در لقاح مضاعف تخم‌های توتیای دریایی (Toxopneustes) (1904.1904.1902)،‌سهمی در تشکیل تئوری توارث کروموزومی بدست آورد.
هوگو دو وری (۱۸۴۸-۱۹۳۵ Hogo de Vries)، زیست‌شناس هلندی و کاشف دوباره قوانین مندل به خاطر تئوری‌اش در مورد جهش و مطالعاتش درپامچال و ذرت مشهور است. او سه مقاله در سال ۱۹۰۰ درباره مندلیسم انتشار  داد و بعداً ادعا کرد که روشهای مندلی را خود او انجام  داده و سپس مقاله وی را دیده است.
در دهه ۸۰ قرن نوزدهم دو روی که مشاهده‌گری زیرک و دانشمندی هدف‌دار بود، متوجه تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای درگیاهی بنام Lamarck’s eveninig Primorse Oenothera Lamarkiana که از آمریکا آورده شده بود و به صورت وحشی در اروپا کشت می‌شد، گردید.
او بذرگیاهانی را که با نوع استاندارد تفاوت داشتند، جمع‌آوری کرد و در باغ بوتانیکی خود در Hilversun کشت کرد. با مشاهدات دقیق، تفاوتهای متعددی در نوع رشد در آنها مشاهده کرد. گیاهان از نظر صفات قابل کلاسه‌بندی بوده و تغییرات متصلی را نشان نمی‌دادند. دو وری این تغییرات را بر خلاف لامارک و داروین که معتقد به تغییرات تدریجی بودند، منبع تکامل دانست. کلمه جهش، به معنی تغییر جهت در توضیح اینگونه گوناگونیها بکار برده شد. در سال ۱۹۰۱، دو وری مشاهدات جمع‌آوری شده خود را در کتابی بنام تئوری جهش (The Mutation Theory) به چاپ رسانید. جهش عمل نادری دانسته شد که قادر به ایجاد گوناگونی بوده و بدینوسیله نژادها و گونه‌ها قابل تشخیص می‌باشند. دو وری سعی در قائل شدن تفاوت بین جهش و تغییرات محیطی بوده، البته جهش مورد نظر او اکنون شامل تغییرات در ساختمان و شمارش کروموزومها هم می‌شود. اصطلاح جهش امروزه فقط شامل تغییرات ژنها یا جهش نقطه‌ای و نه تغییرات قابل رویت کروموزومها می‌گردد.
ویلیان بیت سن (۱۹۲۶-۱۸۶۱ William Bateson)،‌ زیست‌شناس انگلیسی در دانشگاه کمبریج بلافاصله بعد از کشف دوباره قوانین مندل درسال ۱۹۰۰ به آنها علاقه‌مند شد و با کمک پانت (R.c.Punnett) گونه‌های مختلف گیاهان مختلف و جانوران را مورد بررسی قرار داد. در طی دوران مطالعات خود اصطلاحات ژنتیک، F1 , (allele=) Allelomorph F2 ,  برای نسل‌های بعدی، Epistatis, Hetorozygote, Homozygote  را معرفی کرد. او برای همگانی کردن قوانین مندل در گیاهان و جانواران فعالیت زیاد کرد.
در سال ۱۹۰۶ بیت سن و پانت اولین مورد لینکاژ را که در نخودشیرین (Sweet Peas) مشاهده گردید گزارش نمودند. چون تعداد عوامل توارثی نسبت به تعداد کروموزومها زیاد بودند به نظر می‌رسید که چند فاکتور بر روی یک کروموزوم واقع شوند و بنابراین پیوسته (Linked) می‌باشند.
ویلیام لودریک یوهانس (۱۸۵۷-۱۹۲۷ William Ludrig Johannsen) ژنتیک‌دان و فیزیولوژیست گیاهی دانمارکی، در سال ۱۹۰۵ اصطلاحات Phenotype, Genotype, Gene را پیشنهاد کرد و به تفاوت بین ژنها و صفات تاکید داشت. با اینکه زمینه مطالعات او درابتدا فیزیولوژی گیاهی بود، ولی ژنتیک را به عنوان یک علم معرفی نمود. رساله ژنتیکی او در سال ۱۸۹۶ بنام On Heredity and Variation به چاپ رسیده و در سال ۱۸۹۸ تحقیقات خود را که از آن به بعد به صورت کلاسیک انجام گرفت درجو و لوبیا شروع کرد.
در رساله خود بنام لینه خالص (۱۹۰۳) تفاوت اثرات گزینش را بر جوامع گیاهان دگر لقاح و خود لقاح نشان داد. معلوم شد که گیاهان خودلقاح تولید هموزیگوسیتی (Homozygosity) یا لینه خالص می‌نماید. گزینش در جوامع دگر لقاح فقط در تغییر نسبت انواع مختلف موثر بود. زمانی که گیاهان برای مدت طولانی لقاح خودی داده می‌شوند، گزینش در آنها بی‌تاثیر بود. گیاهان کاملاً هموزیگوس شده و فاقد گوناگونی ژنتیکی برای گزینش بودند. تمام گوناگونی‌ موجود در لینه خالص بود. از  ص۱ تا ص۸ منبع شماره ۱
بخش دوم
اصطلاحات ژنتیک
اصطلاحات و مفاهیم اولیه که برای فهمیدن ژنتیک دانستن آنها لازم است.
۱ـ صفات   =   Triat: گل آذین، ارتفاع، رنگ چشم
۲ـ صفات متقابل =  Opposite trait: (انتهایی ـ محوری) (بلند ـ کوتاه) (قهوه‌ای ـ آبی)
۳ـ Domminant= غالب، بارز، مسلط = صفت متقابلی که صفت متقابل دیگر را می‌پوشاند.
۴ـ Rercessive = مغلوب، نهفته = صفت متقابلی که در حضور صفت متقابل دیگر اثر خود را ظاهر نمی‌کند.
۵ـ ژن = Gene = عامل مولد «صفت» برای هر ژن یک حرف الفبای لاتین انتخاب می‌شود. حروف برزگ معمولاً برای صف متقابل غالب و حروف کوچک برای صفت متقابل مغلوب بکار می‌رود.
۶ـ آلل = Allele= فرمهای مختلف یک ژن که بوسیله نجام «موتاسیون» ایجاد شده‌اند. حروف بزرگ و کوچک (یک) حروف لاتین برای علامت‌گذاری و نشان دادن آنها بکار می‌رود.
مثال: حرف (آ) لاتین برای «ژن» مولد صفت گل آذین انتخاب و A برای صفت متقابل گل آذین انتهایی (که با آزمایشاتی معلوم شده غالب است) و a برای صفت متقابل گل آذین محوری (مغلوب) انتخاب شده و به این شکل نشان داده می‌شود………….
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است