دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

فاصله مورد نياز ساختمان هاي با قاب خمشي فولادي، به منظور جلوگيري از برخورد در حين زلزله، باتحليل غير خطي به روش ارتعاشات تصادفي

فاصله مورد نياز ساختمان هاي با قاب خمشي فولادي، به منظور جلوگيري از برخورد در حين زلزله، باتحليل غير خطي به روش ارتعاشات تصادفي
فهرست مطالب
فصل 1 معرفي درز انقطاع و پارامترهاي موثر بر آن
1-1 مقدمه
1-2 نيروي تنه اي و اهميت آن
فصل2 مروري بر تحقيقات انجام شده
2-1 سوابق تحقيق
2-1-1 Anagnostopouls 1988
2-1-2 Westermo 1989
2-1-3 Anagnostopouls 1991
2-1-3-1 تاثير مقاومت سازه¬اي
2-1-3-2 تاثير ميرايي اعضاء
2-1-3-3 تاثير بزرگي جرم سازه
2-1-3-4 خلاصه نتايج
2-2-4 Maision,kasai,Jeng 1992
2-1-5 Jeng,Hsiang,Lin 1997
2 -1-6 Lin و Weng 2001
2-1-7 Biego Lopez Garcia 2005
2-1-7-1 مدل خطي
2-1-7-2 مدل غير خطي
2-1-8 فرزانه حامدي 1374
2-1-9 حسن شفائي 1385
2-1-10 نويد سياه پلو 1387
2-2 روشهاي آيين نامه اي
2-2-1 آيين نامه IBC 2006
2-2-2 آيين نامه طراحي ساختمان¬ها در برابر زلزله (استاندارد2800)
فصل 3 معرفي تئوري ارتعاشات پيشا
3-1 فرايند ها و متغير هاي پيشا
3-2 تعريف متغير پيشاي X
3-3 تابع چگالي احتمال
3-4 اميد هاي آماري فرايند راندم (پيشا)
3-4-1 اميد آماري مرتبه اول (ميانگين) و دوم
3-5-2 واريانس و انحراف معيار فرايندهاي راندم
3-5 فرايندهاي مانا و ارگاديک
3-5-1 فرايند مانا
3-5-2 فرايند ارگاديک
3-6 همبستگي فرايندهاي پيشا
3-7 تابع خود همبستگي
3-8 چگالي طيفي
3-9 فرايند راندم باد باريک و باند پهن
3-10 انتقال ارتعاشات راندم
3-10-1 ميانگين پاسخ
3-10-2 تابع خود همبستگي پاسخ
3-10-3 تابع چگالي طيفي
3-10-4 جذر ميانگين مربع پاسخ
3-11 روشDavenport
فصل 4 مدلسازي و نتايج تحليل ديناميکي غير خطي
4-1 مقدمه
4-2 روش¬هاي مدل¬سازي رفتار غيرخطي
4-3 آناليز غيرخطي قاب هاي خمشي
4-4 مشخصات مدل¬هاي مورد بررسي
4-4-1 طراحي مدل¬ها
4-4-2 مدل تحليلي
4-4-3 مشخصات مصالح
4-4-4 مدل¬سازي تير ها و ستون¬ها
4-4-5 بارگذاري
4-5 روش آناليز
4- 5-1 معرفي روش آناليز تاريخچه پاسخ
4-5-1-1 انتخاب شتاب نگاشت¬ها
4-5-1-2 مقياس کردن شتاب نگاشت¬ها
4-5-1-3 استهلاک رايلي
4-5-1-4 روش نيوتن¬ _ رافسون
4-5-1-5 همگرايي
4-5-1-6 محاسبه پاسخ سازه ها
4-6 محاسبه درز انقطاع
4-7 تاثير زمان تناوب دو سازه
4-8 تاثير ميرايي
4-9 تاثير تعداد دهانه هاي قاب خمشي
4-10 تاثير جرم سازه¬ها
فصل 5 روش پيشنهادي براي محاسبه درز انقطاع
5-1 مقدمه
5-2 روش محاسبه جابجايي خميري سازه ها
5-2-1 تحليل ديناميکي طيفي
5-2-1-1 معرفي طيف بازتاب مورد استفاده در تحليل
5-2-1-2- بارگذاري طيفي
5-2-1-3- اصلاح مقادير بازتابها
5-2-1-4 نتايج تحليل طيفي
5-2-2 آناليز استاتيکي غير خطي
5-2-2-1 محاسبه ضريب اضافه مقاومت
5-2-2-2 محاسبه ضريب شکل پذيري ( )
5-2-2-3 محاسبه ضريب کاهش مقاومت در اثر شکل پذيري
5-2-2-4 محاسبه ضريب رفتار
5-2-3 محاسبه تغيير مکان غير الاستيک
5-2-4 محاسبه ضريب
5-3 محاسبه درز انقطاع
5-4 محاسبه جابجايي خميري بر حسب ضريب رفتار
فصل6 مقايسه روش¬هاي آيين نامه اي
6-1 مقدمه
6-2 آيين نامه (IBC 2006)
6-3 استاندارد 2800 ايران
6-4 مقايسه نتايج آيين نامه ها با روش استفاده شده در اين تحقيق
فصل7 نتيجه گيري و پيشنهادات
7-1 جمع بندي و نتايج
7-2 روش پيشنهادي محاسبه درز انقطاع
7-3 پيشنهادات براي تحقيقات آينده
مراجع
پيوست يک: آشنايي و مدل¬سازي با نرم‌افزار المان محدود Opensees
پيوست دو: واژه نامه انگليسي به فارس

فاصله مورد نياز ساختمان هاي با قاب خمشي فولادي، به منظور جلوگيري از برخورد در حين زلزله، باتحليل غير خطي به روش ارتعاشات تصادفي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد