دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه فرهنگ مردمی ، موسیقی مردم پسند وسواد رسانه ای

فرهنگ مردمی ، موسیقی مردم پسند وسواد رسانه ای

فهرست مطالب

– مقدمه
– فرهنگ مردمی ، موسیقی مردم پسند وسواد رسانه ای
– فرهنگ و مردمی
– هنر
– بررسی موسیقی مردم پسند در دو حوزه ایران وغرب:
– بررسی موسیقی مردم پسند در ایران
– موسیقی مردم پسند مذهبی
– علل تکامل نیافتن این نوع موسیقی به شرح زیر است
– موسیقی غیر مذهبی
– آواز خوانی وتصنیف
– تنصیف خوانی
– انواع آهنگ سازی
– صدای انسانی
– موسیقی قدیم ایران
– از موسیقی کیهانی تا موسیقی شعر
– ابن سینا وموسیقی شعر
– موسیقی ایران در دوران انقلاب اسلامی
– ارکستر در موسیقی ایرانی
– بعضی از مفاهیم عمومی موسیقی مردم پسند
– علامتهای تغییر دهنده
مقام (Mode)
– معرفی بعضی سازها از دیدگاه قدما
– بعضی از انواع موسیقی
– ویژگی های موسیقی ایرانی از زمان تاسیس تدوین در نظام دستگاهی
– بداهه نوازی وبداهه خوانی(بداهه سرایی)
– مرکب خوانی ومرکب نوازی
– تنصیف (تلفیق شعروموسیقی )
– اسامی واوصاف بعضی از آلات بنا برگفته پیشینیان
– نظریه پزشکان
– کاهش شنوایی ناشی از سروصدا
– بررسی موسیقی مردم پسند در غرب
– فهم موسیقی مردم پسند
– موسیقی مردم پسندو جامعه ی توده ای
– فرهنگ باوری وموسیقی مردم پسند
– مولفان وستاره ها در موسیقی مردم پسند
– ناقدان به مثابه نگهبان در موسیقی مردم پسند
– چرا آوازها شعر دارند؟
– بررسی موسیقی ویدئو
– فهرست منابع

مقدمه

فرهنگ مردمی ، موسیقی مردم پسند وسواد رسانه ای

لازمه ی مطالعه موسیقی مردم پسند ،مطالعه ی فرهنگ مردمی است بسیاری از مقالاتی که در مورد موسیقی مردم پسند نوشته می شوند به آن دریچه ای جدا از ادبیات عمومی ای که در آنجای گرفته می نگرند توجه اصلی در اینجا به ماهیت کلی ونقش فرهنگ مردمی به عنوان یک پدیده ای اجتماعی خاصه در جامعه ی معاصر و نیزگسترش تاریخی آن است.با یک چنین حوزه ی گسترده ای توجه معطوف به مسئله ی ماهیت و تولید فرهنگ مردمی پذیرش اجتماعی و مصرف آن ارزش مطالعه برروی فرهنگ مردمی وشیوه هایی است که چنین مطالعاتی می توانند به بهترین نحو دنبال شوند.مردمی واژه ای مجادله انگیز است برای عده ای به صورت ساده به مفهوم مردم پسنداست حال آنکه برای سایرین به معنی چیزی مردمی یا متعلق به مردم می آید مورد نخست به اشکال تولید فرهنگ مردمی در بازار اشاره دارد ولی دومین به اشکال فرهنگ عامه ی مردم که به تولید محلی و نقش پیشه وران خودوابسته است محدود خواهد ماند برای مثال با نگاهی به موسیقی مردم پسند این تمایز همان تفاوتی است که درمیان موسیقی محلی خاصه از نظر گاه آکوستیک و محصولات مرتبه بندی شده ی شرکت های ضبط دیده می شود با این همه خواهیم دید چنین جداسازی ای هر ر وز ناپذیرفتنی تر می شود . تمامی شاخه های فرهنگ مردمی در ارتباط با رسانه های گروهی نیست هر چند که ارتباط متقابلی بین این دوبرقرار است رسانه ی گروهی شامل  مقیاس وسیعی از تولید توسط واحدهای بزرگ اقتصادی برای توده ای هر چند ناهمگن در بازار است واژه ی رسانه های گروهی به چاپ وابزار ارتباط شنیداری و دیداری به کلی گسترده بنگاههای نشر مطبوعات ،رادیووتلویزیون فیلم وویدئو صنعت ضبط وارتباطات راه دور اگر هدفمان اشاره به آشکارترین زمینه ها در تولید ونشر بوده باشد اطلاق می شود .اگر مردمی را به عنوان یک صفت به کار  ببریم نشان دهنده ی چیزی –فرد محصول تولیدی یک تجربه یا یک اعتقاد است که مشترکا توسط گروه یا عامه ی مخاطبان مورد توجه وتایید قرار گرفته است .کاربرد آن برای رسانه ها به معنی برنامه ی خاص تلویزیونی  ،فیلم ،صفحه،کتاب و مجلاتی است که در مقیاس بالایی مصرف دارند .میزان محبوبیت آنها از طریق ارزیابی ها،درآمد گیشه وارقام فروش مشخص می شود  .تا حدودی این تعریف از مردم پسندی به شی ء شدگی متون فرهنگ مردمی می انجامد وآنها را به کالاهایی که در بازار خرید وفروش می شوندوشیوه ی اجتماعی مصرف شان باید همواره مد نظر قرارگیرد فرو می کاهد چنین بررسی ای مردمی رابا تجاری واشکال فرهنگی سرگرمی یکی گرفته وبه بازار به عنوان بعدگریز ناپذیر فرهنگ مردمی می نگرد. مردم پسندی نکته ای مرکزی در فرهنگ مردمی است چون تولیدات مختلف و شخصیت ها رضایت و پذیرش  عمومی را به دست می آورند از یک نگاه عقیده ای آشنا در اینجا باز به میان می آید :آنچه مردمی است تودهای است وآنچه توده ای است مردمی .برای نشان دادن زمینه ای ملی فرهنگ های مردمی توجه ما را درجه ی اول متوجه فرهنگ معاصر است که تولید کننده ی قسمت اعظم محتوای رسانه های گروهی می باشند در حالی که باید بدانیم قسمت اعظم فرهنگ عامیانه از طریق رسانه های گروهی انتقال می یابد.