دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی قاعده امرقضاوت شده

قاعده امرقضاوت شده در قانون مدنی و مقایسه آن در قانون کیفری

در بخش اول اين مقاله، قاعده «اعتبار امر قضاوت شده» در فقه و حقوق بررسي گرديد: در فقه، نفوذ حكم قضائي دادرس واجد شروط يكي مربوط به صفات قاضي و ديگري مربوط به عدم امكان تجديد دعوي است كه قاضي دوم موظّف به قبول حكمي است كه توسط قاضي اول با شهادت بيّنه صادر شده است. و در حقوق، حكم قضائي به طور قطعي، داراي سه اثر است:
الف. فراغ دادرس از رسيدگي و عدم جواز رجوع;
ب. تثبيت حق مورد نزاع يا ايجاد حق يا نفي آن;
ج. اعتبار امر قضاوت شده، به نحوي كه تجديد دعوي در مورد آن به طريق غيرعادي غيرممكن و نامسموع است.
بخش‌دوم به استدلال قاعده مزبوردرفقه‌اسلام اختصاص داشت;به اين‌نحو كه:
1. در فقه، به برخي از آيات و روايات و اجماع منقول استدلال شده است.
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول
قاعده امر   قضاوت شده در قانون مدنی و مقایسه آن در قانون کیفری
گفتار اول : طرح قاعده «امر قضاوت شده در فقه و حقوق»
الف) طرح قاعده در فقه
علت عدم تتبّع در حكم قاضی
ب) طرح قاعده در حقوق
مبحث اول : شرايط اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني
 مبحث دوم :ضرورت وجود يك امر قضاوت شده كيفري
گفتار دوم : شرايط مربوط به محكمه صادركننده راي
الف ‌ـ‌ راه حل مستنبط از مبناي قاعده
ب ‌ـ‌ راه‌حل مستنبط از قوانين
گفتار سوم: شرايط مربوط به ماهيت حكم
الف ‌ـ‌ كيفري بودن
ب ‌ـ‌ قطعيت
ج ‌ـ‌ رسيدگي به اصل مسئله مجرميت
د ‌ـ‌ صراحت و روشني
و ‌ـ‌ ضرورت رسيدگي
مبحث اول : مبناي قاعده
فصل دوم
توجيه قاعده بر مبناي قوانين
گفتار اول : توجيه قاعده بر مبناي قوانين
الف – متون غيرمرتبط
طرح و نقد مسئله
ب‌ـ تعليق دعواي مدني
طرح مسئله
ديدگاه اصولي
ديدگاه منطقي
ديدگاه تاريخي
ج) قاعده كلي اعتبار امر قضاوت
طرح مسئله
وحدت موضوع
وحدت سبب
مبحث اول : شرط وحدت اشخاص
بررسي اعتبار امر قضاوت شدة اسباب حكم
عناوين و موضوعات كلي
بند اول: معني قاعده
مبحث دوم : اعتبار امر قضاوت شده
بند دوم: مبناي قاعده
اسباب موجهه حكم
بند نخست: تعريف
1- جهات موضوعي و حكمي
الف – جهات موضوعي
ب: جهات حكمي
2- قسمت‌هاي مختلف رأي
الف – مقدمه
ب- منطوق رأي
ج: اسباب موجهه
بند دوم: آيا اسباب حكم داراي اعتبار امر قضاوت شده است يا خير؟
الف: گرايش حقوق خارجي
ب: بررسي آراء حقوقدانان ايراني
ج: رويه قضايي
د- موضع نگارنده
1- استنباط يا تفسير دادرس
2- توصيف دادرس
3- ضابطه‌ي تعارض آرا
بیان قاعده
الف) قرارهای دادسرا:
ب) آراء دادگاه­ها:
مبانی قاعده امر مختومه
مبنای قاعده در اسلام
شرایط امر مختوم
نتيجه‌گيري
منابع و ماخذ
چکیده
در بخش اول اين مقاله، قاعده «اعتبار امر قضاوت شده» در فقه و حقوق بررسي گرديد: در فقه، نفوذ حكم قضائي دادرس واجد شروط يكي مربوط به صفات قاضي و ديگري مربوط به عدم امكان تجديد دعوي است كه قاضي دوم موظّف به قبول حكمي است كه توسط قاضي اول با شهادت بيّنه صادر شده است. و در حقوق، حكم قضائي به طور قطعي، داراي سه اثر است:
الف. فراغ دادرس از رسيدگي و عدم جواز رجوع;
ب. تثبيت حق مورد نزاع يا ايجاد حق يا نفي آن;
ج. اعتبار امر قضاوت شده، به نحوي كه تجديد دعوي در مورد آن به طريق غيرعادي غيرممكن و نامسموع است.
بخش‌دوم به استدلال قاعده مزبوردرفقه‌اسلام اختصاص داشت;به اين‌نحو كه:
1. در فقه، به برخي از آيات و روايات و اجماع منقول استدلال شده است.
2. در انديشه اسلامي با توجه به امور ذيل، استدلال ممكن است:
الف. بالذات در نظر شارع، واقع شرعي است.
ب. اسلام براي قاضي مأذون اعتبار فوق العاده قرار داده و سرپيچي از آن را گناه مي داند.
ج. از نظر اسلام، واقع شرعي موضوعيت محض دارد.
بخش سوم به اعتبار قاعده مزبور در خصوص قاضي مأذون اختصاص داشت. اجتهاد شرط اساسي در قاضي مأذون و اصل اولي در نفوذ حكم او تلقّي گرديده است. با وجود اين، برخي به اقتضاي مصلحت و ضرورت، قضاوت غيرمجتهد را نيز پذيرفته و حكم او را نافذ مي دانند.
یكی از مسائل در مباحث آیین دادرسی، قضیه «اعتبار حكم صادر شده از سوی دادگاه صالح» به عنوان عمل قضایی برای حل و فصل نزاع می باشد كه در واقع ختم دعوی و فصل خصومت به حساب می آید. این مسئله محصول قضایی است، به نحوی كه اعتبار قضاوت و محاكم ارتباط محكم و ناگسستنی با ارزش و اعتبار آراء صادر شده از سوی آن ها دارد و این خود تبعات مثبت اجتماعی در پی خواهد داشت. بنابراین، اگر قاضی با داشتن شروط لازم به وظیفه مهم و اساسی خود، به خوبی عمل كند افراد جامعه با اطمینان خاطر زندگی می كنند; زیرا هیچ كسی دغدغه ضایع شدن حق خویش را ندارد. به همین دلیل، اعتبار قاعده مذكور در فقه و حقوق، به عنوان اثر مهم حكم قاضی صالح مطرح می گردد. بنابراین، در آیین دادرسی و اصول محاكمات مطرح در حقوق معاصر، این عنوان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در عین حال، گاهی بیگانگی آن با اصول قضا در اسلام از سوی بعضی مورد توهم قرار گرفته است. بدین سان، به نظر می رسد تبیین این قاعده بر اساس مبانی فقهی و تفكر قضایی دینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است; چرا كه رفع ابهامات را نیز در پی خواهد داشت. بنابراین، نوشتار حاضر در خصوص تبین قاعده اعتبار امر قضاوت شده، شناسایی و اثبات آن در فقه و حقوق، بیان ماهیت قاعده در فقه و حقوق و آثار اعتبار آن و موارد نقض حكم در فقه به بحث می پردازد…………….

فرمت : WORD | صفحات:69+OK

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود کارتحقیقی قاعده امرقضاوت شده
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد