دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش كارآموزي تجزيه تحليل و طراحي ساختار

كارآموزي تجزيه ، تحليل و طراحي ساختارسازماني شركت شهاب خودرو

مفاهيم و اصطلاحات سازمان:

1-روابط سازمانی

روابط رسمی در سازمانها دو نوع است روابط عمودی و روابط افقی.روابط عمودی،درواقع همان سلسله مراتب سازمانی بوده که جنبه دستوری و لازم الاجزا است.روابط افقی ،ارتباط بين مشاغل هم سطح سازمانی است که جنبه مشورتی داشته وبه منظور تبادل نظر انجام ميشود.

2)ترکيب سازمانی (نمودار سازمانی)

سازماندهی درباره مبانی تشکيل واحدها،گسترش سازمان،حيطه نظارت و نوع اختيارات بحث ميکند. ترکيب اين مباحث در نمودار سازمانی نمايان ميشود.تقسيم فعاليتها در نمودار سازمانی متبلور است.اين نمودار تعيين ميکند که هر فرد به چه کسي بايد گزارش دهد ومجاری ارتباهای عمودی يعنی ارتباطهای مديران سرپرستان را باساير سطوح سازمان تشريح ميکند.

بطور خلاصه نمودار سازمانی :تقسيم وظايف،تعيين روابط سازمانی بين واحدها و افراد و چگونگی اين روابط را مشخص ميکند.

3)سطوح سازمانی

الف-سطح مديران عالی يا تصميم گيرنده که تعيين کننده خط مشی و سياستهای اجرايي سازمان هستند.

ب-سطوح مديران ميانی يا اجرايي که مسئول اجرای خط مشی وسياستهای کلی سازمان هستند.مديران ميانی در تدوين سياستها و تعيين خط مشي سازمان با مديران عالی ارتباط فعال دارند.

ج-رده های سرپرست

افرادی که مسئول عمليات کارگران يا کارکنان شاغل در بحث های مختلف سازمان مي باشند و به نام سرپرستان فعاليت ميکنند.

د-رده های عملياتی

افرادی که فعاليت آنها مستقيما به توليد کالا يا خدميت سازمان منجر ميشود اين افراد کارگران وکارمندان سازمان  را شامل ميشود.

4)واحدهای صف وستاد

الف-واحدهای صف که مامور اجرای عمليات اصلي مربوط به هدف سازمان هستند.

ب-واحدهای ستاد که وظيفه آنها فراهم آوردن وسايل و تسهيلات کار واحدهای صف ،از طريق انجام خدمات مشورتی و پشتيبانی ويا تخصصی است.بنا براين واحدهای ستادی نظارت مستقيم بر واحدهای صف ندارند.

5-تفويض اختيار

يعنی واگذاری قسمتی از اختيارات به روأسای  دواير و قسمت های تحت نظارت و سرپرستی توسط مدير مربوطه.فرآيند تفويض اختيارات با توسعه سازمان رابطه مستقيم داردبه گونه ای که برخی اوقات ادامه حيات سازمان بدون تفويض اختيار امکان پذير نخواهد بود.

تفويض اختيارت دارای مراحل زير است:

الف-واگذاری وظايف از طرف مقام بالاتر به افراد تحت سرپرستی.

ب-اجازه تصميم گيری در استفاده از منابع مالي و انسانی به منظور انجام اقدامات لازم در راه انجام وظايف واگذار شده.

ج-تعيين ميزان و محدوده مسئوليت افراد تحت سرپرستیدر برابر مدير به منظور حسن انجام وظايف واگذار شده بر اساس موازين  ومعيارهای مشخص سازمان و واحد مربوطه.

اصول تفويض اختيارات

الف-تنها بخشی از اختيارات قابل واگذاری است نه کل آن. زيرا برخی از اختيارات از نظر قانونی و شرايط سازمان قابل تفويض نيست.

ب-انتقال و واگذاری اختيارات ،مسئوليت تفويض کننده را سلب نمی کند.

ج-می توان اختيار واگذار شده را دوباره بدست گرفت.د-بين نوع و ميزان اختيار واگذار شده و نوع و ميزان مسئوليت خواسته شده بايد تناسب برقرار باشد.

ه-تفويض اختيار بايد همراه عدم تمرکز در نظارت باشد.

دانلود گزارش كارآموزي تجزيه ، تحليل و طراحي ساختارسازماني شركت شهاب خودرو

فهرست مطالب
مقدمه9
فصل اول (ادبيات موضوع)تجزيه و تحليل و طراحی ساختار سازمانی10
مفاهيم و اصطلاحات سازمان11
روابط سازمانی11
ترکيب سازمانی (نمودار سازمانی)11
سطوح سازمانی11
واحدهای صف وستاد11
تفويض اختيار11
تشکيلات سازمانی12
وظيفه (شغل)12
مسئوليت12
اختيار12
مقام13
واحد تشکيلات و روش ها13
وظايف واحد تشکيلات وروش ها13
هدفهای واحد تشکيلات و روش ها15
ساختار سازمانی16
اجزای اصلی ساختار سازمانی16
نمودار سازمانی16
تعريف16
ارکان اصلی نمودار16
نکات مهم در تهيه نمودار سازمانی17
راهنمای سازمان و مواردی که نمودار سازمانی نمايش می دهد18
سازمان هايي که مي توان برای آنها طراحی ساختار نمود 18
نشانه های ضعف ساختار سازمانی 19
مراحل سازماندهی رسمی (ديدگاه انديشمندان کلاسيک)19
1-تقسيم بندی کل سازمان به چند جزء اصلی(تقسيم بندی افقی)19
2-برقراری روابط بر اساس اختيارات (تقسيم بندی عمودی)19
3-مرتبت ساختن سلسله مراتب افقی 19
4-تعيين پست سازمانی کارکنان (تهيه شرح شغل و شرايط احراز شغل)20
تعريف كار20
تعريف وظيفه20
تعريف شغل20
تعريف و مفهوم تجزيه و تحليل شغل20
نتايج تجزيه و تحليل مشاغل21
كاربردهاي تجزيه و تحليل شغل21
مراحل تجزيه وتحليل شغل21
روشهاي جمع آوري اطلاعات22
روش مشاهده22
روش مصاحبه22
روش پرسشنامه22
روش تلفيقي22
روش نشست متخصصان22
روش استفاده ازسوابق گذشته22
تعريف طراحي شغل23
عوامل موثر بر طراحي شغل23
هويت وظايف24
تهيه و تدوين شرح شغل24
تعريف شرح شغل24
تعيين شرايط احراز شغل25
عوامل تشكيل دهنده ي شرايط احراز شغل25
مزايا و نتايج تجزيه و تحليل شغل25
ارزيابي و طبقه بندي مشاغل26
تعريف طبقه بندي مشاغل25
فوايد و كاربرد هاي طبقه بندي مشاغل26
روشهاي ارزيابي و طبقه بندي مشاغل26
روش درجه بندي 26
روش امتيازي28
روش طبقه بندي29
روش مقايسه عوامل29
روش شخص و شغل30
فصل دوم (معرفي مكان كار آموزي) شرکت شهاب خودرو (سهامي عام)36
تاريخچه37
موضوع شرکت طبق مفاد اساسنامـه37
انواع توليدات, محصولات و ظرفيت اسمـي کارخـانـه38
ارکـان اصلـي شرکت39
روزنامه کثيرالانتشـار شرکت40
منابع و امکانات در اختيار شرکت40
نقشه و کروکي جانمايـي ( Layout)41
تعداد کل پرسنل شرکت در پايان سال 1386    41
وضعيت سيستمهای اطلاعاتی و مديريتی مورد استفاده شرکت 41
برنامه های آتی جهت استقرار سيستمهای نوين مديريت 41
خلاصه برنامه استراتژيک ، چشم انداز ، ماموريت و ارزشهای سازمانی شرکت42
آرمان (vision)43
بيانيه چشم انداز (vision statement)43
بيانيه ماموريت ( mission statement)43
شعار(Motto)43
ارزشهای محوری سازمانی ( Value & Belives)43
اهداف بلند مدت کيفی ( سطح سازمان) طی برنامه 5 ساله راهبردی43
اهداف بلند مدت کمی ( سطح سازمان ) طی برنامه 5 ساله راهبردی43
بررسی عوامل محيطی بر اساس مدلPEST44
فرآيندهای پشتيبانی بر اساس زنجيره ارزش پورتر( porter chain value )45
تجزيه و تحليل رقابت CPM46
راهبردهای کلان ( اصلی ) شرکت شهاب خودرو47
اقدامات انجام شده جهت بهبود وضعيت توليد48
ارتقاء کيفيت48
فعاليتهای شرکت درطول سال 1386 در جهت استقرار نظام کيفيت48
ساير اقدامات جهت بهبود کيفيت و کميت محصولات49
تعميرات و نگهداری49
فعاليتهاي ايمنـي و بهداشت صنعتـي50
فعاليتهاي مهندسي51
اطلاعات نيروي انسانـي53
سياست ها و برنامه هاي شرکت در زمينه نيروي انساني53
ترکيب نيروي انساني بر حسب نوع استخـدام53
فصل سوم شناخت وضعيت سيستم موجود55
معرفی واحد مربوطه (واحد سيستم ها و روشها)56
فعاليتهای بخش تشکيلات و روشـها56
فعاليتهای انجام شده در شرکت56
معرفي فازهاي پروژه سازماندهي واحد تزئينات57
فاز اول پروژه( تعريف مشاغل واحد تزئينات)57
مطالعه اوليه 57
تشکيل جلسه با مسئولين واحد تزئينات 58
طرح موضوع با مديريت سازمان58
اخذ مجوز ايجاد تغييرات جديد58
طراحي فرم شناخت مشاغل58
تشکيل جلسه با مديريت واحد اداري و منابع انساني 58
مطالعه و بررسي فرمهاي تکميل شده شناخت اوليه شغل کارگران 58
تدوين شرح وظايف شغلها 58
فاز دوم پروژه( طراحي ساختار سازماني)59
فصل چهارم تجزيه و تحليل سيستم مطرح شده 60
مبنای سازماندهی 61
1- سازماندهی بر مبنای نوع وظيفه61
ويژگيهای اين نوع ساختار62
الف-ويژگيهای محتوايي62
ب- چگونگی فعاليت سيستمهای درون سازمانی62
ج-نقاط قوت اين نوع ساختار 62
د- نقاط ضعف62
2- سازمان بر مبنای نوع محصول63
ويژگيهای اين نوع ساختار63
3- سازمان بر مبنای منطقه عمليات( جغرافيايي)64
ويژگيهای اين نوع ساختار64
4-سازمان بر مبنای مشتری و مخاطب65
ويژگيهای اين نوع ساختار65
5- سازمان بر مبنای ساخت ويژه کار موقت( ادهوکراسی)67
ويژگيهای اين نوع ساختار67
6-سازمان بر مبنای ساخت ماتريسی68
انواع ساختار ماتريسی (1- نوع موقت ،2- نوع دائمي)69
ويژگيهای اين نوع ساختار69
7- سازمان با ساخت های جديد70
مهمترين ساخت های جديد سازمان ها70
ويژگيهای مشترک سازمانهای جديد71
مدير پروژه در سازمانهای امروزی72
ويژگيهای اصلی يک پروژه72
8- ساختار سازمانی پروژه ای72
مديريت پروژه 72
شرايط بکارگيری ساختار پروژه ای 73
محيط پروژه73
مديريت زمان پروژه73
نوع ساختار سازمانی در شرکت شهاب خودرو72
ويژگيهای ساختار وظيفه ای شرکت74
ويژگيهای ساختار وظيفه ای شرکت74
الف-ويژگيهای محتوايي74
ب- چگونگی فعاليت سيستمهای در شهاب خودرو74
ج-نقاط قوت ساختار وظيفه ای شهاب خودرو75
د- نقاط ضعف ساختار شهاب خودرو 75
فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات76
نتيجه گيري77
نکته مهم77
مزايا و نتايج تجزيه و تحليل شغل در واحد تزئينات78
فوايد و كاربرد هاي طبقه بندي مشاغل در واحد تزئينات78
طرحهاي پيشنهادي جهت بهبود کيفيت نيروي انساني79
فصل ششم منابع و ماخذ80
منابع و مآخذها81

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 80

*************************************

نکته : فایل فوق  قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین  برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

دانلود گزارش كارآموزي تجزيه تحليل و طراحي ساختار
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد