آیا می پنداری که جسم کوچکی هستی ؟ولی درون تو جهان بزرگی نهفته است.(امام علی علیه السلام)
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی تجزیه تحلیل و طراحی ساختار
دانلود گزارش کارآموزی تجزیه تحلیل و طراحی ساختار

دانلود گزارش کارآموزی تجزیه تحلیل و طراحی ساختار

کارآموزی تجزیه ، تحلیل و طراحی ساختارسازمانی شرکت شهاب خودرو

مفاهیم و اصطلاحات سازمان:

۱-روابط سازمانی

روابط رسمی در سازمانها دو نوع است روابط عمودی و روابط افقی.روابط عمودی،درواقع همان سلسله مراتب سازمانی بوده که جنبه دستوری و لازم الاجزا است.روابط افقی ،ارتباط بین مشاغل هم سطح سازمانی است که جنبه مشورتی داشته وبه منظور تبادل نظر انجام میشود.

۲)ترکیب سازمانی (نمودار سازمانی)

سازماندهی درباره مبانی تشکیل واحدها،گسترش سازمان،حیطه نظارت و نوع اختیارات بحث میکند. ترکیب این مباحث در نمودار سازمانی نمایان میشود.تقسیم فعالیتها در نمودار سازمانی متبلور است.این نمودار تعیین میکند که هر فرد به چه کسی باید گزارش دهد ومجاری ارتباهای عمودی یعنی ارتباطهای مدیران سرپرستان را باسایر سطوح سازمان تشریح میکند.

بطور خلاصه نمودار سازمانی :تقسیم وظایف،تعیین روابط سازمانی بین واحدها و افراد و چگونگی این روابط را مشخص میکند.

۳)سطوح سازمانی

الف-سطح مدیران عالی یا تصمیم گیرنده که تعیین کننده خط مشی و سیاستهای اجرایی سازمان هستند.

ب-سطوح مدیران میانی یا اجرایی که مسئول اجرای خط مشی وسیاستهای کلی سازمان هستند.مدیران میانی در تدوین سیاستها و تعیین خط مشی سازمان با مدیران عالی ارتباط فعال دارند.

ج-رده های سرپرست

افرادی که مسئول عملیات کارگران یا کارکنان شاغل در بحث های مختلف سازمان می باشند و به نام سرپرستان فعالیت میکنند.

د-رده های عملیاتی

افرادی که فعالیت آنها مستقیما به تولید کالا یا خدمیت سازمان منجر میشود این افراد کارگران وکارمندان سازمان  را شامل میشود.

۴)واحدهای صف وستاد

الف-واحدهای صف که مامور اجرای عملیات اصلی مربوط به هدف سازمان هستند.

ب-واحدهای ستاد که وظیفه آنها فراهم آوردن وسایل و تسهیلات کار واحدهای صف ،از طریق انجام خدمات مشورتی و پشتیبانی ویا تخصصی است.بنا براین واحدهای ستادی نظارت مستقیم بر واحدهای صف ندارند.

۵-تفویض اختیار

یعنی واگذاری قسمتی از اختیارات به روأسای  دوایر و قسمت های تحت نظارت و سرپرستی توسط مدیر مربوطه.فرآیند تفویض اختیارات با توسعه سازمان رابطه مستقیم داردبه گونه ای که برخی اوقات ادامه حیات سازمان بدون تفویض اختیار امکان پذیر نخواهد بود.

تفویض اختیارت دارای مراحل زیر است:

الف-واگذاری وظایف از طرف مقام بالاتر به افراد تحت سرپرستی.

ب-اجازه تصمیم گیری در استفاده از منابع مالی و انسانی به منظور انجام اقدامات لازم در راه انجام وظایف واگذار شده.

ج-تعیین میزان و محدوده مسئولیت افراد تحت سرپرستیدر برابر مدیر به منظور حسن انجام وظایف واگذار شده بر اساس موازین  ومعیارهای مشخص سازمان و واحد مربوطه.

اصول تفویض اختیارات

الف-تنها بخشی از اختیارات قابل واگذاری است نه کل آن. زیرا برخی از اختیارات از نظر قانونی و شرایط سازمان قابل تفویض نیست.

ب-انتقال و واگذاری اختیارات ،مسئولیت تفویض کننده را سلب نمی کند.

ج-می توان اختیار واگذار شده را دوباره بدست گرفت.د-بین نوع و میزان اختیار واگذار شده و نوع و میزان مسئولیت خواسته شده باید تناسب برقرار باشد.

ه-تفویض اختیار باید همراه عدم تمرکز در نظارت باشد.

دانلود گزارش کارآموزی تجزیه ، تحلیل و طراحی ساختارسازمانی شرکت شهاب خودرو

فهرست مطالب
مقدمه۹
فصل اول (ادبیات موضوع)تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار سازمانی۱۰
مفاهیم و اصطلاحات سازمان۱۱
روابط سازمانی۱۱
ترکیب سازمانی (نمودار سازمانی)۱۱
سطوح سازمانی۱۱
واحدهای صف وستاد۱۱
تفویض اختیار۱۱
تشکیلات سازمانی۱۲
وظیفه (شغل)۱۲
مسئولیت۱۲
اختیار۱۲
مقام۱۳
واحد تشکیلات و روش ها۱۳
وظایف واحد تشکیلات وروش ها۱۳
هدفهای واحد تشکیلات و روش ها۱۵
ساختار سازمانی۱۶
اجزای اصلی ساختار سازمانی۱۶
نمودار سازمانی۱۶
تعریف۱۶
ارکان اصلی نمودار۱۶
نکات مهم در تهیه نمودار سازمانی۱۷
راهنمای سازمان و مواردی که نمودار سازمانی نمایش می دهد۱۸
سازمان هایی که می توان برای آنها طراحی ساختار نمود ۱۸
نشانه های ضعف ساختار سازمانی ۱۹
مراحل سازماندهی رسمی (دیدگاه اندیشمندان کلاسیک)۱۹
۱-تقسیم بندی کل سازمان به چند جزء اصلی(تقسیم بندی افقی)۱۹
۲-برقراری روابط بر اساس اختیارات (تقسیم بندی عمودی)۱۹
۳-مرتبت ساختن سلسله مراتب افقی ۱۹
۴-تعیین پست سازمانی کارکنان (تهیه شرح شغل و شرایط احراز شغل)۲۰
تعریف کار۲۰
تعریف وظیفه۲۰
تعریف شغل۲۰
تعریف و مفهوم تجزیه و تحلیل شغل۲۰
نتایج تجزیه و تحلیل مشاغل۲۱
کاربردهای تجزیه و تحلیل شغل۲۱
مراحل تجزیه وتحلیل شغل۲۱
روشهای جمع آوری اطلاعات۲۲
روش مشاهده۲۲
روش مصاحبه۲۲
روش پرسشنامه۲۲
روش تلفیقی۲۲
روش نشست متخصصان۲۲
روش استفاده ازسوابق گذشته۲۲
تعریف طراحی شغل۲۳
عوامل موثر بر طراحی شغل۲۳
هویت وظایف۲۴
تهیه و تدوین شرح شغل۲۴
تعریف شرح شغل۲۴
تعیین شرایط احراز شغل۲۵
عوامل تشکیل دهنده ی شرایط احراز شغل۲۵
مزایا و نتایج تجزیه و تحلیل شغل۲۵
ارزیابی و طبقه بندی مشاغل۲۶
تعریف طبقه بندی مشاغل۲۵
فواید و کاربرد های طبقه بندی مشاغل۲۶
روشهای ارزیابی و طبقه بندی مشاغل۲۶
روش درجه بندی ۲۶
روش امتیازی۲۸
روش طبقه بندی۲۹
روش مقایسه عوامل۲۹
روش شخص و شغل۳۰
فصل دوم (معرفی مکان کار آموزی) شرکت شهاب خودرو (سهامی عام)۳۶
تاریخچه۳۷
موضوع شرکت طبق مفاد اساسنامـه۳۷
انواع تولیدات, محصولات و ظرفیت اسمـی کارخـانـه۳۸
ارکـان اصلـی شرکت۳۹
روزنامه کثیرالانتشـار شرکت۴۰
منابع و امکانات در اختیار شرکت۴۰
نقشه و کروکی جانمایـی ( Layout)41
تعداد کل پرسنل شرکت در پایان سال ۱۳۸۶    ۴۱
وضعیت سیستمهای اطلاعاتی و مدیریتی مورد استفاده شرکت ۴۱
برنامه های آتی جهت استقرار سیستمهای نوین مدیریت ۴۱
خلاصه برنامه استراتژیک ، چشم انداز ، ماموریت و ارزشهای سازمانی شرکت۴۲
آرمان (vision)43
بیانیه چشم انداز (vision statement)43
بیانیه ماموریت ( mission statement)43
شعار(Motto)43
ارزشهای محوری سازمانی ( Value & Belives)43
اهداف بلند مدت کیفی ( سطح سازمان) طی برنامه ۵ ساله راهبردی۴۳
اهداف بلند مدت کمی ( سطح سازمان ) طی برنامه ۵ ساله راهبردی۴۳
بررسی عوامل محیطی بر اساس مدلPEST44
فرآیندهای پشتیبانی بر اساس زنجیره ارزش پورتر( porter chain value )45
تجزیه و تحلیل رقابت CPM46
راهبردهای کلان ( اصلی ) شرکت شهاب خودرو۴۷
اقدامات انجام شده جهت بهبود وضعیت تولید۴۸
ارتقاء کیفیت۴۸
فعالیتهای شرکت درطول سال ۱۳۸۶ در جهت استقرار نظام کیفیت۴۸
سایر اقدامات جهت بهبود کیفیت و کمیت محصولات۴۹
تعمیرات و نگهداری۴۹
فعالیتهای ایمنـی و بهداشت صنعتـی۵۰
فعالیتهای مهندسی۵۱
اطلاعات نیروی انسانـی۵۳
سیاست ها و برنامه های شرکت در زمینه نیروی انسانی۵۳
ترکیب نیروی انسانی بر حسب نوع استخـدام۵۳
فصل سوم شناخت وضعیت سیستم موجود۵۵
معرفی واحد مربوطه (واحد سیستم ها و روشها)۵۶
فعالیتهای بخش تشکیلات و روشـها۵۶
فعالیتهای انجام شده در شرکت۵۶
معرفی فازهای پروژه سازماندهی واحد تزئینات۵۷
فاز اول پروژه( تعریف مشاغل واحد تزئینات)۵۷
مطالعه اولیه ۵۷
تشکیل جلسه با مسئولین واحد تزئینات ۵۸
طرح موضوع با مدیریت سازمان۵۸
اخذ مجوز ایجاد تغییرات جدید۵۸
طراحی فرم شناخت مشاغل۵۸
تشکیل جلسه با مدیریت واحد اداری و منابع انسانی ۵۸
مطالعه و بررسی فرمهای تکمیل شده شناخت اولیه شغل کارگران ۵۸
تدوین شرح وظایف شغلها ۵۸
فاز دوم پروژه( طراحی ساختار سازمانی)۵۹
فصل چهارم تجزیه و تحلیل سیستم مطرح شده ۶۰
مبنای سازماندهی ۶۱
۱- سازماندهی بر مبنای نوع وظیفه۶۱
ویژگیهای این نوع ساختار۶۲
الف-ویژگیهای محتوایی۶۲
ب- چگونگی فعالیت سیستمهای درون سازمانی۶۲
ج-نقاط قوت این نوع ساختار ۶۲
د- نقاط ضعف۶۲
۲- سازمان بر مبنای نوع محصول۶۳
ویژگیهای این نوع ساختار۶۳
۳- سازمان بر مبنای منطقه عملیات( جغرافیایی)۶۴
ویژگیهای این نوع ساختار۶۴
۴-سازمان بر مبنای مشتری و مخاطب۶۵
ویژگیهای این نوع ساختار۶۵
۵- سازمان بر مبنای ساخت ویژه کار موقت( ادهوکراسی)۶۷
ویژگیهای این نوع ساختار۶۷
۶-سازمان بر مبنای ساخت ماتریسی۶۸
انواع ساختار ماتریسی (۱- نوع موقت ،۲- نوع دائمی)۶۹
ویژگیهای این نوع ساختار۶۹
۷- سازمان با ساخت های جدید۷۰
مهمترین ساخت های جدید سازمان ها۷۰
ویژگیهای مشترک سازمانهای جدید۷۱
مدیر پروژه در سازمانهای امروزی۷۲
ویژگیهای اصلی یک پروژه۷۲
۸- ساختار سازمانی پروژه ای۷۲
مدیریت پروژه ۷۲
شرایط بکارگیری ساختار پروژه ای ۷۳
محیط پروژه۷۳
مدیریت زمان پروژه۷۳
نوع ساختار سازمانی در شرکت شهاب خودرو۷۲
ویژگیهای ساختار وظیفه ای شرکت۷۴
ویژگیهای ساختار وظیفه ای شرکت۷۴
الف-ویژگیهای محتوایی۷۴
ب- چگونگی فعالیت سیستمهای در شهاب خودرو۷۴
ج-نقاط قوت ساختار وظیفه ای شهاب خودرو۷۵
د- نقاط ضعف ساختار شهاب خودرو ۷۵
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات۷۶
نتیجه گیری۷۷
نکته مهم۷۷
مزایا و نتایج تجزیه و تحلیل شغل در واحد تزئینات۷۸
فواید و کاربرد های طبقه بندی مشاغل در واحد تزئینات۷۸
طرحهای پیشنهادی جهت بهبود کیفیت نیروی انسانی۷۹
فصل ششم منابع و ماخذ۸۰
منابع و مآخذها۸۱

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۸۰

*************************************

نکته : فایل فوق  قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین  برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است