دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

كارآموزي در دفتر كارشناس راه و ساختمان

كارآموزي حقوق در دفتر كارشناس راه و ساختمان

فهرست مطالب
گزارش شماره: 1 3
نتيجه‌گيري، اظهارنظر كارشناسي و پيشنهادات: 4
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره كلاسه 865/85 – شعبه 4 6
شرح اقدامات انجام شده: 6
نتيجه‌گيري، اظهارنظر كارشناسي و پيشنهادات: 7
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره كلاسه 826/85 – شعبه 4 9
نتيجه‌گيري، اظهارنظر كارشناسي و پيشنهادات: 10
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره كلاسه 371/85 – شعبه 4 11
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره كلاسه 180/86 – شعبه 7 14
شرح اقدامات انجام شده: 14
نتيجه‌گيري، اظهارنظر كارشناسي و پيشنهادات: 15
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره كلاسه192/85 – شعبه 7 شوراي حل اختلاف گرگان 17
نتيجه‌گيري، اظهارنظر كارشناسي و پيشنهادات: 18
شرح اقدامات انجام شده: 21
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره كلاسه 384/85 – شعبه 8 شوراي حل اختلاف گرگان 23
نتيجه‌گيري، اظهارنظر كارشناسي و پيشنهادات: 24
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره كلاسه 159/86 – شعبه 8 شوراي حل اختلاف گرگان 25
شرح اقدامات انجام شده: 25
نتيجه‌گيري، اظهارنظر كارشناسي و پيشنهادات: 26
شرح اقدامات انجام شده: 27
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره 239/85/37 شعبه 37 شوراي حل اختلاف 31
نتيجه‌گيري، اظهار نظر كارشناسي و پيشنهادات: 38
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره كلاسه 1049/85 شعبه پنجم دادسراي عمومي وانقلاب گرگان 41
نتيجه‌گيري، اظهار نظر كارشناسي و پيشنهادات: 42
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به پرونده كلاسه712/85/4 دادگاه شعبه 4 حقوقی گرگان 45
نتيجه‌گيري، اظهار نظر كارشناسي و پيشنهادات: 50
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي به شماره كلاسه 284/86/5 شعبه پنجم دادسراي عمومي وانقلاب گرگان 51
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره 174/86/5 شعبه پنجم دادسراي عمومي وانقلاب گرگان 53
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره 174/85/5 شعبه پنجم دادسراي عمومي وانقلاب گرگان 55
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره كلاسه 707/85/5 شعبه پنجم دادسراي عمومي وانقلاب گرگان 59
موضوع كارآموزي: ارزيابي و كارشناسي ملك آقاي رجبعلي عرب احمدي 65
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره پرونده كلاسه 239/85/37 شعبه 37 شوراي حل اختلاف 67
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره كلاسه 69
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره پرونده 293/87/7 1529/84/19 و تاریخ 12/3/87 71
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده شماره 8601305/2 – 1/10/87 و به شرح زیر: 74
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره 897/83/19 شعبه دوم 79
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره 870998005600572/2 – 17/6/87. 83
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره 870998005600572/2 – 17/6/87 85
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره 870012/2 – 30/9/87 و به شرح زیر: 88
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره 0051/86/4ح – 1/5/86 و به شرح زیر: 91
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره 0882/86/5 و به شرح زیر: 99
كارآموزي در شعبه پنجم حقوقي دادگستري گرگان – گلستان 102

كارآموزي در دفتر كارشناس راه و ساختمان

پرونده كلاسه384/85/ش8 128
3-اظهار نظر كارشناسي: 134
2- مشخصات ملكي: 136
3-اظهار نظر كارشناسي: 137
شعبه پنجم دادسراي عمومي وانقلاب گرگان: 140
شعبه هشتم حقوقی شهرستان گرگان: 157
3-اظهار نظر كارشناسي: 160
پرونده كلاسه192/85/7 163
ج)وضعيت موجود: 166
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره كلاسه 712/85 – شعبه 4 شوراي حل اختلاف گرگان 176
شرح اقدامات انجام شده: 187
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره كلاسه292/85 – شعبه 7 شوراي حل اختلاف گرگان 192
شرح اقدامات انجام شده: 192
نتيجه‌گيري، اظهارنظر كارشناسي و پيشنهادات: 193
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره كلاسه 340 – 85 – شعبه 8 شوراي حل اختلاف گرگان 194
نتيجه‌گيري، اظهارنظر كارشناسي و پيشنهادات: 213
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره كلاسه 1049/85 شعبه پنجم دادسراي عمومي وانقلاب گرگان 214
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به پرونده كلاسه712/85/4 دادگاه شعبه 4 حقوقی گرگان 218
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده كلاسه 78/86/5 شعبه پنجم دادسراي عمومي وانقلاب گرگان 222
نتيجه‌گيري، اظهار نظر كارشناسي و پيشنهادات: 223
نتيجه‌گيري، اظهار نظر كارشناسي و پيشنهادات: 227
شرح اقدامات انجام شده: 232
نتيجه‌گيري، اظهار نظر كارشناسي و پيشنهادات: 233
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره پرونده كلاسه 239/85/37 شعبه 37 شوراي حل اختلاف 240
نتیجه گیری اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات: 246
شرح اقدامات انجام شده: 252
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره 870998005600572/2 – 17/6/87. 256
نتیجه گیری اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات: 257
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره 870998005600572/2 – 17/6/87 259
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره 870012/2 – 30/9/87 و به شرح زیر: 262
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره: 00531/86/4ح – 3/5/86 و به شرح زیر: 267
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره: 0056300296 87.998 25/3/87 و به شرح زیر: 269
گزارش شماره: 1
كارآموزي در دفتر كارشناس راه و ساختمان
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره كلاسه 712/85 – شعبه 4 شوراي حل اختلاف گرگان و به شرح ذيل:
شرح اقدامات انجام شده:
پس از مطالعه و بررسي پرونده مربوطه به اتفاق وراهنمايي خواهان و نماینده محترم دادگاه در تاريخ 24/11/85 ساعت 11صبح از محل موردنظر بازديد به عمل آمد که بعلت بسته بودن در موفق به بازدید از داخل ساختمان نشدند.
با توجه به اظهارات خواهان در مورد وضعیت داخلی ساختمان موضوع كارشناسي به شرح زير مي‌باشد:
الف) آدرس: گرگان – خیابان خمینی – آفتاب 18 – کوچه شهید محمد علی ناظری – داخل کوچه قطعه دوم شمالی – پلاک3 – کد پستی 89898/49176 و 89887/49176
ب) مشخصات: طبق اظهارات خواهان ملک موصوف دارای عرصه به مساحت حدود107 متر مربع است که در آن یک ساختمان قدیمی ساز خشتی دارای پوشش نهایی سقف سفالی در دو طبقه بنا شده است.
در طبقه همکف که به خوانده اجاره داده شده است دو اتاق به متراژ حدود 6و12مترمربع تعبیه شده است. آشپزخانه بمتراژ حدود 5 مترمربع به همراه حمام و دستشویی در حیاط واقع است.
نتيجه‌گيري، اظهارنظر كارشناسي و پيشنهادات:
با توجه به مواردخواسته شده توسط قاضی محترم مبنی بر تعیین میزان و سابقه تصرفات خوانده و همچنین تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف با توجه به میزان سهم خواهانها (5/1دانگ از6دانگ) نظریه کارشناس به شرح ذیل نگارش ‌گرديد:
طبق اجاره نامه موجود در پرونده که از تاریخ 20/9/77 ملک موصوف به خوانده اجاره داده شده است سابقه تصرفات تا تاریخ دادخوست (8/6/85) نودودوماه و نوزده روز (92ماه و19روز) اعلام می‌گردد.
در مورد اجور معوقه با توجه به خواسته خواهان ها که از تاریخ 1/2/82به بعدمطالبه آن مدنظر ایشان می‌باشد با عنایت به موقعیت مکانی – مساحت – قدمت بنا و با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه به شرح ذیل تفکیک و كارشناسي گرديد:
ردیف تاریخ مدت (ماه) ماهیانه (بریال) سهم خواهان (5/1 از 6 دانگ) بریال
1 ازمورخ 1/2/82  لغایت  20/9/82 7ماه و 19روز 000/400 000/100
2 از مورخ 20/9/82  لغایت  20/9/83 12 ماه 000/480 000/120
3 از مورخ 20/9/83  لغایت  20/9/84 12 ماه 000/576 000/144
4 از مورخ 20/9/84  لغایت  8/6/85 8ماه و19روز 200/691 800/172
جمع كل 572/678/21 ریال 643/419/5 ریال
کل تصرفات خوانده که در طول آن اجاره پرداخت نشده است از مورخ 1/2/82  لغایت  8/6/85 (تاریخ دادخواست) چهل ماه و هشت روزمی باشدکه اجورمعوقه آن براساس سهم هر یک ازخواهانها (5/1از6دانگ) بمیزان پنج میلیون و چهارصدونوزده هزار وششصدوچهل وسه ریال (643/419/5ریال) برآورد و بوسيله كارشناس گرامي اعلام شد.
گزارش شماره: 2
كارآموزي در دفتر كارشناس راه و ساختمان
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره كلاسه 865/85 – شعبه 4 شوراي حل اختلاف گرگان و به شرح ذيل:
خواهان:
خواسته:
شرح اقدامات انجام شده:
پس از تشکیل جلسه دادگاه به تاریخ 15/12/85 در ساعت10صبح كارشناس گرامي به دستور مقام محترم قضائی وباحضورو راهنمایی خواهان و وکیل ایشان به ملک مورد نظر عزیمت نمودند واز آن ملک بازدید ومعاینه فنی بعمل آوردند که گزارش کارشناسی به شرح زير مي‌باشد:
1 – آدرس ملك:
گرگان – بلوار مدرس – مدرس4 – بن بست شهید ملک2 – کدپستی13875/49158
2 – مشخصات ملكي:
ملک موصوف دارای عرصه ای به‌ مساحت 48 مترمربع واعیانی قابل استفاده سکونت به مساحت 5/44مترمربع می‌باشد که دراین عرصه سازه ای در دو طبقه بنا شده است که از نوع ساختمانهای آجری بدون کلاف می‌باشد.
در طبقه همکف سرویس بهداشتی حمام باکف سرامیک ودیوار تا زیر سقف کاشی وتوالت باکف سنگ ودیوارتا ارتفاع نسبی 1 متر سنگ وهمچنین یک آرایشگاه زنانه به مساحت حدود 50/18مترمربع قرار دارد.
در طبقه دوم یک سالن نشیمن وپذیرایی ویک اتاق خواب هردو با کف بتن و دیوارها گچکاری شده وآشپزخانه با کف سنگ ودیوارها تا زیر سقف کاشی ودر ضلع غربی این طبقه یک انباری نیز واقع است.
درب ورودی اصلی به طبقه دوم ودرب انباری ودرب سرویس‌های بهداشتی آلومینیوم می‌باشدوهمچنین کلیه پنجره هاآلومینیومی است. درب اتاق خواب چوبی می‌باشد.
پوشش سقف نهایی ایرانیت و نمای شرقی آن قسمتی آجر وقسمتی نیزبلوک سفالی (ایتال) است.
دارای امتیاز آب (بشماره اشتراک96855) ‚ برق (بشماره اشتراک56369) وگاز (بشماره اشتراک 3652076) می‌باشد.
دارای سیستم گرمایشی بخاری گازی وفاقد سیستم سرمایشی است.
حدود اربعه اين ملک بقرار زير است:
شمالا به منزل آقای امیرخانی ‚شرقا به کوچه بن بست ملک2‚جنوبا به منزل آقای نخعی وغرب آن زمین بکر می‌باشد.
نتيجه‌گيري، اظهارنظر كارشناسي و پيشنهادات:
با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده وبا توجه به موقعيت مكاني ومساحت وکاربری مسکونی ومشخصات ساختمانی و مصالح مصرفی و با در نظر گرفتن جمیع جهات و جوانب امروعوامل موثر در قضیه ارزش شش دانگ عرصه واعیان به آدرس صدرالاشاره با کلیه مستحدثات وملحقات ومتعلقات ومنضمات مبلغ یکصدوسی و دو میلیون و سیصدهزارریال (000/300/132ریال) تقویم و برآورد ‌گرديد و سهم خواهان ازقیمت ملک مذکور شصت وشش میلیون یکصدوپنجاه هزار ریال (000/150/66 ریال) می‌باشد.
در مورد اجور معوقه از تاریخ 1/1/82  لغایت  6/7/85 (تاریخ دادخواست) با عنایت به موقعیت مکانی – مساحت – قدمت بنا و با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه به شرح زير تفکیک و اعلام گرديد:
ردیف تاریخ مدت (ماه) ماهیانه (بریال) سهم خواهان (5/1 از 6 دانگ) بریال
1 از مورخ 1/1/82  لغایت  1/1/83 12 ماه 000/300 000/150
2 از مورخ 1/1/83  لغایت  1/1/84 12 ماه 000/360 000/180
3 از مورخ 1/1/84  لغایت  1/1/85 12 ماه 000/425 500/212
4 از مورخ 1/1/85  لغایت  6/7/85 6ماه و5روز 000/500 000/250
جمع كل 333/103/16 ریال 666/051/8 ریال
کل تصرفات خوانده که در طول آن اجاره پرداخت نشده است از مورخ 1/1/82  لغایت  6/7/85 (تاریخ دادخواست) سه سال وشش ماه و پنج روز می‌باشد.
اجورمعوقه این تصرفات براساس سهم خواهان (3 از 6 دانگ) بمیزان هشت میلیون و پنجاه و یک هزاروششصدوشصت وشش ریال (666/015/8ریال) برآورد ‌گرديد.
کل طلب خواهان (هم از بهاء ملک وهم از اجور معوقه نسبت به سهم ایشان ( 3 از 6 دانگ) مبلغ هفتادوچهار میلیون و دویست و یک هزاروششصدوشصت وشش ریال (666/201/74ریال) بوسيله كارشناس محترم برآورد و اعلام گرديد.
گزارش شماره: 3
كارآموزي در دفتر كارشناس راه و ساختمان
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره كلاسه 826/85 – شعبه 4 شوراي حل اختلاف گرگان و به شرح ذيل:
خواسته:
شرح اقدامات انجام شده:
پس از تشکیل جلسه دادگاه به تاریخ 20/12/85در ساعت10صبح كارشناس گرامي به دستور مقام محترم قضائی وباحضورو راهنمایی خواهان وخوانده به ملک مورد نظر عزیمت نمودیم واز آن ملک بازدید و معاینه فنی بعمل آوردند که گزارش کارشناسی به شرح زير به استحضار می‌رسد:
1 – آدرس ملك:
گرگان – جرجان – روبروی خط اوزینه – میدان بار آزادی – داخل میدان – اولین مغازه واقع در ضلع شرقی از سمت جنوب – کدپستی13753/49149
2 – مشخصات ملكي:
مکان مورد نظر شامل یک باب مغازه به مساحت حدودا 51/23 مترمربع که در تصرف خوانده می‌باشدو به کسب دوزندگی اتومبیل (ایساکو) اشتغال دارد.
کف مغازه بتن٬ بدنه بدون پوشش فقط آجرچینی شده٬ و ابعاد طبق کروکی ذیل می‌باشد٬ ارتفاع آن حدود70/4متر می‌باشد که پوشش سقف نهایی ایرانیت می‌باشد.
در انتهای شرقی مغازه یک اتاقک به ابعادی در حدود 3×45/5 متر (35/16مترمربع) به ارتفاع 17/3 متر واقع شده است که پوشش سقف آن نئوپان و درب و دو پنجره آن آهنی می‌باشد.
ملک فاقد امتیاز آب و برق وگاز و تلفن می‌باشد.
نتيجه‌گيري، اظهارنظر كارشناسي و پيشنهادات:
این مغازه از تاریخ1/9/79 با پرداخت اجاره ماهیانه 000/300هزارریال به تصرف خوانده در آمده است. که تا کنون در تصرف خوانده می‌باشد. بنا بر اظهارات خواهان چهار ماه از اجاره ماهیانه مبلغ000/200/1ریال توسط خوانده پرداخت شده است که باقیمانده اجور معوقه آن مبلغ دو میلیون چهارصد هزار ریال (000/400/2ریال) می‌باشد.
با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده بلحاظ موقعیت٬مساحت واجاره بهاء قبلی وکلیه موارد معنونه و جمیع جوانب امر موثر در قضیه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1/9/80  لغایت  تاریخ1/7/85 (تاریخ دادخواست) بمدت 58 ماه بطور متوسط به شرح ذیل تفکیک و باستحضار می‌رساند:
ردیف تاریخ مدت (ماه) ماهیانه (بریال) سهم خواهان (5/1 از 6 دانگ) بریال
1 از تاریخ1/9/80  لغایت  1/9/81 12 ماه 000/400 000/800/4
2 از تاریخ1/9/81  لغایت  1/9/82 12 ماه 000/500 000/000/6
3 از تاریخ1/9/82  لغایت  1/9/83 12 ماه 000/600 000/200/7
4 از تاریخ1/9/83  لغایت  1/9/84 12 ماه 000/750 000/000/9
5 از تاریخ1/9/84  لغایت  1/7/85 10 ماه 000/900 000/000/9
جمع كل 000/000/36
اجرت المثل ایام تصرف ازتاریخ1/9/80  لغایت  1/7/85تاریخ دادخواست بمدت58ماه مبلغ سی وشش میلیون ریال (000/000/36ریال) برآورد و اعلام ‌گرديد.
گزارش شماره: 4
كارآموزي در دفتر كارشناس راه و ساختمان
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره كلاسه 371/85 – شعبه 4 شوراي حل اختلاف گرگان و به شرح ذيل:
خواسته:
شرح اقدامات انجام شده:
پس از مطالعه وبررسی پرونده كارشناس گرامي به دستور مقام محترم قضائی وباحضورو راهنمایی اخوی خواهان ونمایندگان محترم دادگاه به ملک مورد نظر عزیمت نمودند و از آن ملک بازدید و معاینه فنی بعمل آوردند که گزارش کارشناسی به شرح زير مي‌باشد:
1 – آدرس ملك: گرگان – خیابان رجایی – گلشن9 – بر کوچه امامزاده نه تن – کدپستی68769 – 49196
2 – مشخصات ملكي: مکان مورد نظر شامل یک کارگاه موزائیک سازی ویک واحد مسکونی ویلایی قدیمی ساخت می‌باشدکه این ملک تماما موقوفه بوده که آقای عبدا… واثقی متولی آن می‌باشد.
با توجه به اظهارات خوانده تمام موارد ساخته شده در این ملک اعم از انبارها و دفتر کارگاه ومنزل مسکونی ویلایی وغیره توسط ایشان (خوانده) بنا شده و رونق گرفته است.
2 – 1 – حدود اربعه این ملک: شمالا 70/27متربه کوچه و55/4متربه خیابان گلشن نهم– جنوباً 10/28 متر به ملک مجاورآقای شربت خوری – شرقا 54 متربه ملک آقای حسینی – غربا ً50/54 متر به خیابان گلشن نهم که کل مساحت ملک اعم ازفضای کارگاه و فضای مسکونی 1347مترمربع می‌باشد.

نتيجه‌گيري، اظهارنظر كارشناسي و پيشنهادات:
با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده بلحاظ موقعیت٬مساحت واجاره بهاء‌های قبلی پرداخت شده وکلیه موارد معنونه و جمیع جوانب امر موثر در قضیه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ1/1/75  لغایت  تاریخ دادخواست (29/8/85) بمدت127ماه و28 روز بطور متوسط به شرح زير مي‌باشد:
ردیف تاریخ مدت (ماه) اجاره كارگاه (ماهيانه ريال) اجاره مسكوني (ماهيانه ريال) مبلغ كل اجاره سالانه
1 از1/1/75  لغایت  1/1/76 12 ماه 000/13 000/6 000/228
2 از1/1/76  لغایت  1/1/77 12 ماه 500/15 12000/7 000/270
3 از1/1/77  لغایت  1/1/78 12 ماه 500/18 400/8 800/322
4 از1/1/78  لغایت  1/1/79 12 ماه 000/22 000/10 000/384
5 از1/1/79  لغایت  1/1/80 12 ماه 000/26 000/12 000/456
6 از1/1/80  لغایت  1/1/81 12 ماه 000/31 000/14 000/540
7 1/1/81  لغایت  1/1/82 12 ماه 000/37 500/16 000/642
8 1/1/82  لغایت  1/1/83 12 ماه 000/44 500/19 000/762
9 1/1/83  لغایت  1/1/84 12 ماه 500/52 000/23 000/906
10 1/1/84  لغایت  1/1/85 12 ماه 000/63 500/27 000/086/1
11 1/1/85  لغایت  29/8/85 7ماه و28روز 500/75 000/33 700/860
جمع کل مبلغ ازتاریخ1/1/75  لغایت  29/8/85 (تاریخ دادخواست) 500/457/6ریال
جمع کل اجرت المثل ازتاریخ1/1/75  لغایت  29/8/85 (تاریخ دادخواست) شش میلیون و چهارصد وپنجاه وهفت هزاروپانصدریال می‌باشد و مقدار اجرت المثل از تاریخ دادخواست (29/8/75) تا اکنون (18/4/86) بمدت7ماه و18روز بطور متوسط به شرح زير مي‌باشد:
ردیف تاریخ مدت (ماه) اجاره كارگاه (ريال) اجاره مسكوني (ريال) مبلغ كل
1 از 29/8/85  لغایت  1/1/86 4ماه ویک روز 500/75 000/33 500/437
2 از1/1/86  لغایت  18/4/86 3ماه و17روز 600/90 500/39 600/461
جمع کل مبلغ از تاریخ دادخواست (29/8/75)  لغایت  اکنون (18/4/86) 100/899ریال
کل مبلغ اجرت المثل از تاریخ 1/1/75  لغایت  18/4/86 مبلغ هفت میلیون و سیصدو پنجاه و شش هزاروششصدریال (600/356/7ریال) تقویم و بدینوسیله اعلام می‌گرديد.
گزارش شماره: 5
كارآموزي در دفتر كارشناس راه و ساختمان
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره كلاسه 180/86 – شعبه 7 شوراي حل اختلاف گرگان و به شرح ذيل:
خواهان:
خواسته:
شرح اقدامات انجام شده:
پس از مطالعه وبررسی پرونده كارشناس گرامي به دستور مقام محترم قضائی و با حضور و راهنمایی خواهان و نمایندگان محترم دادگاه به مغازه مورد نظر عزیمت نموده و از آن مغازه بازدید ومعاینه فنی بعمل آوردند که گزارش کارشناسی به شرح زير مي‌باشد:
1 – آدرس ملك: گرگان –روستای امیرآباد – برجاده اصلی گرگان آق قلا – مغازه آقای محمدعظیم دهمرده
2 – مشخصات ملكي: مکان مورد نظر مغازه ای است که منزل آقای دهمرده در قسمت فوقانی این مغازه و مغازههای دیگر ایشان بنا گردیده است و هم اکنون نیزاجاره داده است وبه کسب باطری سازی (بهرام) مشغول است و فاقد امتیاز آب و برق وگاز می‌باشد. ابعادآن40/5*70/4متر (مساحت38/25 مترمربع) بارتفاع42/2متراست پوشش سطوح قائم گچ وخاک وکف بتن ویک چال تعویض روغن به ابعاد90/2*60/0متربه عمق50/1متردرکف تعبیه شده است. حدوداربعه این ملک شمالا مغازه موتورسازی ملک خواهان – جنوبامغازه فروشگاه لوازم یدکی ملک خواهان – غرباً ملک خواهان – شرقاً جاده اصلی گرگان آق قلا
با توجه به اظهارات خوانده این مغازه از اول سال1363در دست ماه بی بی دهمرده بوده است که اجاره ای در طی این مدت به ایشان پرداخت نکرده است.
نتيجه‌گيري، اظهارنظر كارشناسي و پيشنهادات:
با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده بلحاظ موقعیت٬مساحت واجاره بهاء‌های قبلی پرداخت شده وکلیه موارد معنونه و جمیع جوانب امر موثر در قضیه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ1/1/63  لغایت  تاریخ دادخواست (20/4/86) بمدت279ماه و19روز بطور متوسط به شرح زير توسط كارشناس اعلام گرديد:
ردیف تاریخ مدت اجاره ماهيانه مغازه (ريال) مبلغ كل اجاره ساليانه (ريال)
1 از1/1/63  لغایت  1/1/64 12 ماه 000/3 000/36
2 از1/1/64  لغایت  1/1/65 12 ماه 500/3 000/42
3 از1/1/65  لغایت  1/1/66 500/4 000/54
4 از1/1/66  لغایت  1/1/67 300/5 600/63
5 از1/1/67  لغایت  1/1/68 500/6 000/78
6 از1/1/68  لغایت  1/1/69 300/8 600/99
7 1/1/69  لغایت  1/1/70 200/10 400/122
8 1/1/70  لغایت  1/1/71 800/12 600/153
9 1/1/71  لغایت  1/1/72 000/16 000/192
10 1/1/72  لغایت  1/1/73 000/20 000/240
11 1/1/73  لغایت  29/8/74 000/25 000/300
12 1/1/74  لغایت  1/1/75 000/31 000/372
13 1/1/75  لغایت  1/1/76 000/38 000/456
14 1/1/76  لغایت  1/1/77 000/48 000/576
15 از 1/1/77  لغایت  1/1/78 500/60 000/726
16 از1/1/78  لغایت  1/1/79 500/75 000/906
17 از1/1/79  لغایت  1/1/80 000/95 000/140/1
18 1/1/80  لغایت  1/1/81 000/118 000/416/1
19 از1/1/81  لغایت  1/1/82 000/150 000/800/1
20 از1/1/82  لغایت  1/1/83 000/185 000/220/2
21 از1/1/83  لغایت  1/1/84 500/230 000/766/2
22 از1/1/84  لغایت  1/1/85 000/288 000/456/3
23 از1/1/85  لغایت  1/1/86 000/360 000/320/4
24 از1/1/86  لغایت  20/4/86 سه ماه ونوزده روز 000/450 807/625/1
جمع كل 007/161/23ریال
کل مبلغ اجرت المثل از تاریخ 1/1/63  لغایت  20/4/86 (تاربخ دادخواست) مبلغ بیست وسه میلیون ویکصدوشصت ویک هزارو هفت ریال (007/161/23ریال) تقویم و بوسیله كارشناس اعلام ‌گرديد.
گزارش شماره: 6
كارآموزي در دفتر كارشناس راه و ساختمان
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره كلاسه192/85 – شعبه 7 شوراي حل اختلاف گرگان و به شرح ذيل:
شرح اقدامات انجام شده:
پس از مطالعه وبررسي پرونده مربوطه كارشناس گرامي به اتفاق وراهنمايي فرزند خواهان و حضور و دستور مقام محترم قضايي در تاريخ18/5/85 از محل مورد نظر بازديد بعمل آوردند كه موضوع كارشناسي را به شرح زير مي‌باشد:
الف) محل وقوع ملك:
گرگان – خيابان امام رضا – كوچه18 – داخل كوچه سمت چپ درب سوم – پلاك211
ب) مشخصات ملكي:
موصوف بصورت ويلايي بوده ومساحت اعيان در حدود 79/38 مترمربع (9/8 *8/1 متر) مي‌باشد و ساختمان از نوع ساختمانهاي آجري بدون كلاف با مصالح بنايي پوشش كف موزائيك و پوشش سطوح قائم گچ مي‌باشد كه شامل دو اتاق خواب هال وپذيرايي وآشپزخانه بوده وسرويس بهداشتي درحياط جلو واقع است.
ج) وضعيت وموقعيت نفوذ رطوبت:
طبق كروكي در قسمت اتاق پذيرايي آثار رطوبت در موارد ذكر شده ذيل مشهود است:
1 – ديوارغربي اتاق مشرف به ديوار همسايه (اكبرمحمدي) به ابعاد 8/0*2/10 متر
2 – ديوار جنوبي آن مشرف به حياط جلو به ابعاد 5/0*0/8 متر
3 – ديوار شرقي آن مشرف به هال به ابعاد 0/3*10/5 متر
4 – كف اتاق به ابعاد 0/1 *10/5 متر
كل مساحت رطوبت زده سطوح قائم برابر 2/53 مترمربع ورطوبت كف اتاق 4/5 مترمربع مي‌باشد.
لازم به ياد آوري است كه آثار رطوبت فقط در اتاق پذيرايي مشاهده گرديد.

نتيجه‌گيري، اظهارنظر كارشناسي و پيشنهادات:
طبق نظر كارشناسي، با توجه به بازديد و معاينه فني محل مذكور، با توجه به اينكه لوله‌هاي آب سازه روكار بوده و لوله‌هاي فاضلاب از نقطه نم گرفته عبور نكرده است دليلي جز نشت آب از ديوار همسايه (آقاي اكبر محمدي) باقي نمي ماند.
گزارش شماره: 7
كارآموزي در دفتر كارشناس راه و ساختمان
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره كلاسه292/85 – شعبه 7 شوراي حل اختلاف گرگان و به شرح ذيل:
شرح اقدامات انجام شده:
پس از مطالعه و بررسي پرونده مربوطه كارشناس گرامي به اتفاق و راهنمايي خواهان و دستور مقام محترم قضايي در تاريخ
10/8/85 از محل مورد نظر بازديد و معاينه فني بعمل آوردند كه موضوع كارشناسي را بشرح زير مي‌باشد:
الف) محل وقوع ملك:
گرگان – روستاي زيارت – كوچه اول – بعد از كوچه مخابرات – سمت راست
ب) مشخصات ملكي:
ملك موصوف زميني است كه مساحت آن در حدود162مترمربع مي‌باشد و حدود اربعه آن بقرار زير است:
1 – از طرف شمال وصل به زمين آقاي حاج احمد رحيمي بطول هجده متر
2 – ازطرف جنوب وصل به زمين وساختمان آقاي ابراهيم بادلي بطول هجده متر
3 – از طرف شرق وصل به كوچه چهارمتري بطول نه متر
4 – و ازطرف غرب وصل به زمين آقاي محمود پورحسن (فروشنده اين ملك) بطول نه متر.
كه در عرصه فوق الذكرساختمان ويلايي از نوع ساختمانهاي آجري بدون كلاف با مصالح بنايي واقع است.
ج) وضعيت موجود:
از طرف جنوب كه به ملك ابراهيم بادلي متصل مي‌باشد ديواري تازه بنا شده است كه قسمتي از پله وپاگرد تخريب شده وصدمه ديدن فضاي سبزمنزل خواهان در امتداد ديوار مشهود است. وآثار ديوار قديمي كه قبلا وجود داشته نيز به چشم مي‌خورد.
نتيجه‌گيري، اظهارنظر كارشناسي و پيشنهادات:
با توجه به بازديدكارشناس محترم و معاينه فني ملك مذكور اينطور بنظر مي‌رسد كه اين ديوار نوسازواقع درضلع جنوبي كمي وارد حريم عرصه خواهان شده است.
گزارش شماره: 8
كارآموزي در دفتر كارشناس راه و ساختمان
موضوع كارآموزي: بررسي و مطالعه كارشناسي پرونده به شماره كلاسه 340 – 85 – شعبه 8 شوراي حل اختلاف گرگان و به شرح ذيل:
شرح اقدامات انجام شده:
در اين پرونده پس از چند جلسه دادگاه كارشناسي به آقاي مهندس حسين اورسجي ارجاع گرديد كه كارشناس محترم به شرح ذيل عمل نمود:
پس از مطالعه وبررسي پرونده مربوطه به اتفاق وراهنمايي خواهان و نماینده محترم شورا در تاريخ15/11/85 از محل مورد نظر بازديد بعمل آوردند كه موضوع كارشناسي به شرح مي‌باشد:
الف) آدرس:
گرگان – شهرک امام – کوچه15 – قطعه 6 ازسر کوچه (غرب) – سمت راست
ب) مشخصات:
ملک موصوف دارای مساحت عرصه 75/492متر مربع است که خوانده درحال ساخت آپارتمان با اسکلت بتونی وسقف تیرچه بلوک و هرطبقه به مساحت 25/283مترمربع می‌باشد که تا کنون 3سقف را اجرا نموده است.
ج) وضعيت و ارائه مشاهدات:
طبق اظهارات خوانده فنداسیون توسط خواهان اجرا شده و از ابزار خواهان برای اجرای سقف اول استفاده شده است که از آن ابزار فقط یک دستگاه بتونیر وحدود 2مترمربع تخته و تعدادی لوله رویت شد…….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 300

*************************************

نکته : فایل فوق  قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین  برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

كارآموزي در دفتر كارشناس راه و ساختمان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد