دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه كنترل كيفيت درشرکت سايپا

كنترل كيفيت درشرکت سايپا
فهرست مطالب
فصل اول 12
تاريخچه شركت سايپا 12
1-ورود خودرو به ايران 12
2-روابط عمومي گروه خودروسازي سايپا 12
3-چارت سازماني 12
4-ارتباط سالن ها 12
5-گزارش وضعيت  شركت هاي خودروساز سايپا 12
6-عملكرد فروش و خدمات پس از فروش شركت 12
بخش اول ورود خودرو به ايران 13
كليات: 13
توليد اتومبيل به صورت مونتاژ 14
تأسيس شركت‌هاي سهامي ايران 15
«چارت سازماني شركت خودروسازي سايپا» 26
بخش سوم 26
بخش چهارم 27
«ارتباط سالنها » 27
بخش پنجم گزارش وضعيت شركت سايپا و شركتهاي خودروساز گروه سايپا 28
روند خصوصي سازي سايپا 28
گزارش سايپا 29
گزارش گروه سايپا 34
(چهار شركت خودروساز) 34
شركتهاي گروه سايپا بر حسب موضوع فعاليت: 34
خدمات مهندسي وبازرسي كيفيت: 34
طرح‌هاي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري گروه سايپا 37
سرمايه‌گذاري و پروژه‌ها : 37
دستاوردهاي گروه سايپا در سال1382 37
بخش ششمگزارش عملكرد فروش و خدمات پس از فروش شركت سايپا 38
اقدامات انجام گرفته در جهت رضايت مشتريان از خدمات فروش 38
صدور بيمه نامه شخص ثالث 39
انتخاب نمونه‌هاي تصادفي 39
تهيه دفترچه راهنما ثبت نام 39
برنامه‌ها، اهداف 42
فصل دوم«نظريه ها و روش‌هاي موجود در  كنترل كيفيت فرآيند» 45
بخش اول : 45
الف-سيستم كنترل فرآيند 45
ب-چرخة بهينه سازي فرآيند 45
بخش دوم : 45
الف-تاريخچة كنترل كيفيت 45
ب-يك تعريف ويژه براي كنترل كيفيت 45
ج-فوايد كنترل كيفيت 45
بخش سوم : 45
استفاده از ابزارهاي كنترل كيفيت در طرحريزي كنترل فرآيند 45
بخش چهارم : 45
روشهاي آماري مفيد در كنترل كيفيت فرآيند 45
الف-مدلسازي 45
ب-ابزارهاي SPC 45
ج-نمونه گيري جهت پذيرش 45
بخش پنجم : 45
معرفي روش  (شش سيگما) 45
بخش ششم : 45
معرفي روش ارزشيابي VES 45
بخش اول 46
الف-سيستم كنترل فرآيند : 46
ب-چرخة بهينه سازي فرآيند : 49
«چرخه بهينه سازي مستمر» 53
الف)تاريخچه كنترل كيفيت : 54
ب)يك تعريف ويژه براي كنترل كيفيت : 59
Q (Questioning) پرسيدن 59
U (Understanding) درك كردن 59
A (Attitude) طرز تلقي 59
I (Integrity) پرسيدن 60
T (TeamWork) همكاري 60
Y (You) شما 60
بخش سوم استفاده از هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند 63
1-شناخت محصول – ليست قطعات / مواد 64
2-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي محصول : 65
2-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي محصول (ادامه) 66
4-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي مواد و قطعات ورودي 67
5-رم نمودار علت و معلول 67
7-تكميل برگه هاي كنترل براي يك دوره خاص 68
مشخصات بدنه تزريق شده 71
11-تعيين ايستگاههاي كنترل 71
11-تعيين ايستگاههاي كنترل (ادامه) 72
12-تعيين نوع ابزار كنترل براي كنترل مشخصه هاي هر ايستگاه 72
13-طراحي نمودارهاي كنترل و طرحهاي نمونه گيري 73
14-تهيه طرح كنترل (كيفيت) محصول (ادامه) 74
طرحريزي واحد كنترل كيفيت 75
تكنولوژي – Technology 75
تعريف مسئله / هدف : 76
لايه بندي و تقسيم بندي فعاليتهاي طرح ريزي واحد كنتل كيفيت 77
طرحريزي واحد كنترل كيفيت 77
طرحريزي واحد كنترل كيفيت 79
طرحريزي واحد كنترل كيفيت 81
بخش چهارم:روشهاي آماري مفيد در كنترل كيفيت آماري 83
الف : مدلسازي كيفيت فرآيند 83
1- تعريف تغييرات 83
خلاصة عددي داده‌ها 87
– ساير روشهاي نموداري مفيد 89
نمودار شاخه و برگ 90
نمودار جعبه‌اي 91
توزيع‌هاي احتمال 91
1-توزيع‌هاي پيوسته 92
2- توزيعهاي منفصل مهم 96
توزيع فوق هندسي 96
توزيع بينم 97
توزيع پوآسان 98
توزيع پاسكال و توزيعهاي وابسته 99
توزيعهاي پيوسته مهم 100
توزيع نرمال 101
قضيه حد مركزي 103
– توزيع نمايي 104
– توزيع گاما 105
توزيع ويبل 106
ب) ابزارهاي SPC (كنترل فرآيند آماري) 107
مراحل تهيه نمودار پاراتو 107
چگونگي تهيه نمودار علت و معلول: 110
– چگونگي تهيه هيستوگرام 112
ج- نوع اره‌اي( دندانه دندانه‌اي) 113
د- نوع صخره‌اي 114
نكته 2: معيارتوانايي فرآيند چيست؟ 114
قضاوت 115
معيار توانايي فرايند 115
– چگونگي تهيه برگه‌هاي كنترل : 115
چگونگي كاربرد برگه‌هاي كنترل 116
ب- كاربرد به منطور بازرسي: 116
انواع برگه‌هاي كنترل 116
5- برگه كنترل براي بازرسي و تأييذ 121
جدول 8-6 برگه كنترل براي بازرسي و تائيد 125
– تهيه نمودارها: 128
طبقه‌بندي بر مبناي اهداف 128
الف- نمودارهاي تجريه و تحليل: 128
ب- نمودار‌هاي به منظور كنترل: 128
نمودارهاي برنامه‌ريزي 129
ج- نمودارهاي آماري 129
چگونگي تهيه نمودارها 129
شكل نمودار ميله‌اي دو قسمتي 131
ب- دايره‌اي 134
شكل نمودار دايره‌اي حساب عمومي هزينه‌ها 134
3- نمودار نقطه‌اي 134
نحوه تفسير نمودار نقطه‌اي 135
چگونگي تهيه نمودار نقطه‌اي 135
نمودار كنترل چيست؟ 136
الف- نمودارهاي كنترل براي تجزيه و تحليل 136
ب- نمودارهاي كنترل براي كنترل 136
انواع نمودارهاي كنترل 136
ب- نمودارهاي كنترل وصفي‌ها 138
– نمودارهاي كنترل وصفي‌ها بشرح زير مي‌باشند: 138
روش ترسيم نمودار كنترل متغيرها: 139
مرحله اول: جمع‌آوري اطلاعات 139
مرحله ششم: محاسبه دامنه 140
مرحله نهم: حدود كنترل را محاسبه كنيد. 141
محاسبه حدود كنترل براي نمودار كنترلR 142
مرحله دهم: رسم نمودار كنترل. 142
مرحله يازدهم: ساير داده‌هاي مربوط را برروي نمودار بنويسيد. 143
نمودار كنترل براي وصفي‌ها 143
نحوه تهيه نمودار كنترل p 145
تقسيم و كاربرد نمودارهاي كنترل 147
ب- خارج از مشخصات 147
دسته 148
گرايش 148
تقارب نقاط به حدود كنترل: 148
تقارب نقاط به خط مركزي 149
نحوه كاربرد نمودار كنترل 149
ج- نمونه گيري جهت پذيرش 151
1ـ نمونه گيري جهت پذيرش 151
1ـ وقتي كه آزمايشها مخرب هستند. 153
2ـ وقتي كه هزينة بازرسي %100 خيلي زياد است. 153
4ـ وقتي كه تعداد محصولاتي كه بايد بازرسي شوند خيلي زياد است و ميزان خطا 153
آزمايش جاده (Road Test) : 212
بخش وتوش و آديت 214
ابزارهاي مورد استفاده در خط مونتاژ : 215
نمودار مونتاژ : 217
مونتاژهاي فرعي : 219
نمودار فرآيند عمليات : 220
فصل چهارم:«تعيين كيفيت فرآيند توليد در سايپا» 223
تعيين كيفيت خودرو در انتهاي خط مونتاژ 223
» بخش اول «مراحل تعيين كيفيت قطعات 225
پيش فرضها و قوانين عمومي براي سازندگان: 226
شرح فعاليتهاي كنترل كيفي ورودي مواد: 230
محموله‌هايي كه برگة مرغوبيت كالا Test report دارند. 230
محموله‌هايي كه برگه مرغوبيت كالا ندارند 231
در صورت قبولي محموله: 233
در صورت قبولي مشروط محموله: 234
در صورت مردود شدن محموله: 234
نقشه شماتيك مجموعه سپر عقب 237
بخش دومكيفيت محصول پس از مونتاژ 243
هدف VES : 244
مسؤليتها: 244
5-4 OK-VES : 245
5-5-  محل ارزشيابي( اتاق نور): 245
7-3- طبقه‌بندي و استاندارد نمره منفي 246
7-4-4-2 ارزشيابي كاركردي تجهيزات خارجي 251
7-4-4-3- ارزشيابي داخلي 251
ارزشيابي كاركرد تجهيزات داخلي 252
كمربند ايمني 252
صندلي راننده و سرنشين 252
موتور محرك در آينه‌هاي بغل( در صورت موجود بودن) 253
موتور شيشه بالابر و قفلهاي درب 253
برف پاك‌كن و شيشه شور 253
جك و ابزار آن 256
7-4-4-6 محفظه موتور 256
سيال گيربكس اتوماتيك 257
سيال ترمز( مايع ترمز) 257
مايع شيشه شور 258
باتري 258
سيم‌كشي 258
7-4-4-7- چكهاي زير ماشين 259
اجزا شاسي 259
سيستم اگزوز( گازهاي خروجي) 260
7-4-4-8 تست نشت آب 260
مباني تست دوش 261
قطعات تحت بازرسي 261
استانداردهاي ارزشيابي 262
اصول تست پاشش آب: 263
7-5- روش تأييد مشخصه‌ها 263
گشتاور 263
دور آرام موتور 264
8-1- هدف 270
8-3-4- صدا، صداي غيرعادي 271
8-3-8- صداهاي جيرجير  تلق‌تلق مانند: 272
8-3-9-3- برف‌پاك‌كن و شيشه‌شور 272
كارآيي لامپهاي اخطار در، بوق و سقف آفتابي 273
8-3-3- ارزيابي 274
8-3-4- نحوه ارزيابي 274
كارآيي / وظايف دستگاه 275
8-5-1 امتياز ارزيابي استاندارد 276
2) مرحله توليد 276
8-5-2- اندازه‌گيري رتبه مهم استاندارد 276
8-6- جزئيات دستورالعمل اجرايي 277
نمودار گردش كار 279
محدوده كاربرد: 280
4-2-1 كارشناس مونتاژ 281
5-1 ايراد كارگري: 282
5-4- عملكرد خط توليد: 282
5-6- عملكرد قسمتها: 283
6 – مراحل كار: 283
مرحله 2 : نمودار شماتيك مونتاژ سپر عقب 287
جمع بندي و نتيجه گيري 288
نتيجه قابل ذكر در اينجا اين است كه با استفاده از معيارهاي مختلف ارزشيابي از جمله: 290
نظرات و پيشنهادات 291
منابع و مأخذ 294
پيشگفتار :
خداوند را شكرگزارم كه توفيق تدوين اين مجموعه را در پايان دورة كارشناسي برايم فراهم نمود .
از آنجايي كه بحث كيفيت در ‏فرآيند توليد همواره برايم جالب بوده است بر آن شدم تا موضوع پايان نامه ام را در اين راستا انتخاب كنم و در اينجا از تمامي دوستان و بزرگواراني كه مرا در اين امر ياري نمودند كمال تشكر و قدرداني را دارم .
ابتدا مطلب را با بررسي تاريخچة شركت سايپا آغاز خواهيم كرد و سپس به روشها، ابزار و نظريه هاي موجود در رابطه با كيفيت فرآيند خواهيم پرداخت . بعد از آن مي بينيم كه فرآيند توليد خودرو پرايد صبا به چه صورت انجام مي شود و در دنباله به چگونگي تعيين كيفيت قابل قبول اين خودرو مي پردازيم . در پايان براي روشنتر شدن مراحل تعيين كيفيت در سايپا قطعه سپر را مورد بررسي قرار خواهيم داد .
با آرزوي موفقيت
            فرخ حيدري
مقدمه:
با رشد فكري انسانها انتخاب فعاليتها و فرآيندهاي عملياتي به شيوة تهيه و استفاده بهينه مواد اوليه كمياب، روشهاي تصميم‌گيري و ماحصل كار تكامل بسزا يافتند ، در يك مقطع از زمان ديگر انسان مجبور نبود روزانه به شكار برود  نيازمنديهاي آني خانواده را فراهم سازد همفكري و همكاري و رقابت به آنها قدرت داد تا وسيعتر و عميقتر فكر كند ، به سرعت بياموزند با شتاب به كار گيرند با احتياط با آزمايش بگذارند با تأمل نتايج را بررسي كنند و با تفكر در بهبود ماحصل كار اقدام ورزند در اين راستا سطح خدمات رو به بهبودي رفت كالاها مرغوبيت چشمگيري بدست آوردند و نيازمنديها به سرعت فراهم گرديد.
براي كاربرد صحيح ابزارهاي توليد و وسايل كار، انسان مجبور شد كه عميقتر فكر كند و براي توليد فرآورده‌هاي مرغوب از مواد عالي و با دوام استفاده نمايد. به سرعت در مورد طرح و ساخت كالاهاي صنعتي و نحوة فروش و بهره‌وري فكر كرد و با گذشت زمان به مشخصه‌هاي ذاتي و غير‌ذاتي و فرآيندهاي چون ظاهر، زيبايي، رنگ، نرمي، سختي، خشكي، سبكي، و سنگيني، مقاومت و اندازه حجم، انعطاف‌پذيري، قدرت، سرعت، و بازده اهميت خاص دارد و در اين هنگام بود كه در مورد قابليت و دوام و كيفيت فرآورده‌ها انديشيد و در جهت بهبود و اصلاح آن گام‌هاي مؤثر و منظمي برداشت.
بنابراين با پيشرفت صنايع و تكنولوژي مي‌توان گفت كه » كيفيت محصول« يكي
از مهمترين عوامل براي تأمين نيازهاي مشتريان مي‌باشد و كنترل كيفيت با اهميتي خاص امروزه در تمام صنايع مطرح و بكار گرفته مي‌شوند.
معمولاَ قيمت و كيفيت دو عامل تعيين كننده در خريد كالاهاي مورد نياز مشتريان مي‌باشد بعد از خريد، مشتري قيمت محصول خريداري شده را فراموش كرده اما كيفيت زمينه‌اي براي استفاده و يا تحسين از كالا ماداميكه در اختيار صاحب آن مي‌باشد خواهد بود.
كيفيت عامل تعيين كننده در محصول نه تنها براي مشتري بلكه براي سازنده آن نيز مي‌باشد.
مشتريان همواره در پي محصولاتي هستند كه بتوانند نيازهاي آنها را بطور مطمئن درتحت بدترين شرايط برآروده سازند. و سازندگان بايد بدين خواسته آنها پاسخ گويند حال ما براي اين وظيفه يعني اطمينان كيفي چه بايد بكنيم؟ آيا كاربرد ايده‌هاي خوب بطور اتفاقي سبب ايجاد كارها بطور مناسب مي‌شود؟ به هيچ وجه بلكه اين امر سبب اتلاف انرژي خواهد شد. ما بايد بر مبناي اطلاعات كيفي روزانه قادر به تشخيص مشكلات فرآيند و نحوه رفع آنها و علل آنها باشيم.
در اينجا بايد به مطالعه اصول بهبود و اطمينان كيفي بمنظور دستيابي به توانايي تجزيه و تحليل اطلاعات برخورد عميق به مسائل و روشهاي خاص مورد نياز براي كنترل كيفيت خواهيم پرداخت.
فصل اول
تاريخچه شركت سايپا
1-ورود خودرو به ايران
2-روابط عمومي گروه خودروسازي سايپا
3-چارت سازماني
4-ارتباط سالن ها
5-گزارش وضعيت  شركت هاي خودروساز سايپا
6-عملكرد فروش و خدمات پس از فروش شركت
بخش اول ورود خودرو به ايران
كليات:
با اختراع موتورهاي چهار زمانه درون‌سوز در نيمه اول قرن 19 و تكميل آن متناسب با پيشرفتهاي دانش بشري و سرانجام توليد انبوه انواع خودروها در اوايل قرن بيستم، مورد استفاده اتومبيل به عنوان وسيله‌اي لوكس و تجملي جهت گشت  گذار آخر هفته و نشان دادن برتري  منزلت اجتماعي مالك آن تغييريافت و به صورت وسيله‌اي ضروري براي رتق و فتق مشكلات روزمره زندگي بخصوص در شهرهاي رو به گسترش درآمد و گسترش زندگي شهرنشيني نيز بر ضرورت توليد بيشتر و متنوع‌تر انواع خودرو تأثير نهاد.
در ايران نيز متناسب با افزايش ارتباط خارجي و توسعه زندگي شهرنشيني، مورد استفاده اتومبيل به عنوان يك كالاي لوكس و سپس با تأخير نسبتاَ طولاني به عنوان يك كالاي ضروري مشهود است. بر اساس اطلاعات موجود، مظفرالدين شاه قاجار اولين پادشاهي بود كه اقدام به خريد اتومبيل كرد. او در نخستين سفرش به فرنگ دستور خريد اتومبيل مورد علاقه‌اش را صادر مي‌نمايد و سعدالدوله وزير مختار ايران در بلژيك را مسؤل اين امر مي‌گرداند. به هر حال اتومبيلي با سليقه شاه ايران خريداري و به همراه راننده بلژيكي كه به همين منظور استخدام شده بود، از را ه دريا ارسال مي‌گردد تا قبل از مراجعت شاه به پايتخت، او سوار بر اين اتومبيل وارد تهران شود. هر چند كه اين اتومبيل اولين خودور وارد شده به خاك ايران نبود اما تمايل و رغت شاه به اتومبيل، موجب ترغيب سايرين به خصوص متمولان و درباريان ايران به خريد اتومبيل ابزار برتري اجتماعي گرديد. عدم وجود راههاي مناسب براي تردد خودروها در ايران و حتي در تهران، قيمت نسبتا بالاي اتومبيل و آشفتگي‌هاي مالي و اقتصادي ايران آن روز، از جمله موانع عمده ورود خودرو به ميزان زياد در عهده‌ قاجاريه بود. وادرات خودرو به ايران پس از سال 1300 با توجه به افزايش ارتباط بين المللي و بهبود راههاي مواصلاتي تا حدودي رشد يافت اما رشد بيشتر روند واردات خودرو  مربوط به ساليان پس از جنگ جهاني دوم بود، به طوري كه بر اساس آمار و ارقام موجود واردات خودرو به ايران طي سال 1334 بالغ بر ده هزار دستگاه خودرو با ارزش دوميليارد و دويست و پنج ميليون ريال بوده است.
توليد اتومبيل به صورت مونتاژ
از سال 1337 به دنبال افزايش روزافزون تقاضاي خريد خودرو، انديشه ساخت اتومبيل البته به صورت مونتاژ در كشور صورت‌گرفت، اما اقدامات عملي در اين زمينه با صدور تصويب‌نامه‌اي در سال 1324 از سوي وزارت اقتصاد در خصوص چگونگي شرايط صدور پروانه ساخت خودرو صورت پذيرفت. پس از صذور تصويب‌نامه مزبور افرادي با مشاركت برخي از شركتهاي خودروساز خارجي تقاضاي خوردو را نمودند. از تقاضاي پذيرفته شده در آن زمان مي‌توان به صدور پروانه تأسيس براي شركت‌هاي ايران ناسيونال( ايران خودوري فعلي) شركت سهامي ايراني توليد اتومبيل‌هاي سيتروئن (سايپاي فعلي) و جنرال موتورز ايران( پارس خوردي فعلي) اشاره نمود.
تأسيس شركت‌هاي سهامي ايران
توليد اتومبيل‌هاي سيتروئن
شركت سهامي ايراني توليد اتومبيل‌هاي سيتروئن در سال 1344 در زميني با مساحت 240 هزار متر مربع و زيربنايي 20 هزار متر با سرمايه اوليه 160 ميليون ريال تأسيس گرديد. اين شركت در تاريخ 15 اسفند ماه 1345 تحت شماره 1331 در اداره  ثبت و شركت‌ها و مالكيت صنعتي تهران ثبت و شركت‌ها و مالكيت صنعتي تهران ثبت و در اواخر 1347  با شماره پروانه 32109 با مشاركت شركت سيتروئن فرانسه به مرحله بهره‌برداري رسيد.
به موجب پروانه تأسيس صادره از سوي وزارت اقتصاد در سال 1344 با تأسيس كارخانه ساخت و بهره‌برداري اتومبيل سواري بياباني به ظرفيت ساليانه چهار هزار و پانصد دستگاه و پس از اجراي كامل ضوابط ساخت توليد در حد نيازمندي‌هاي بازار موافقت گرديده است. همچنين مبتني بر اساسنامه اوليه شركت داراي تابعيت سيتروئن و لوازم و قطعات يدكي آنها در ايران طبق اجازه و امتيازي كه از طرف شركت سهامي آندره سيتروئن فرانسه به شركت واگذار شده و فروش مصنوعات مزبور و هر گونه اعمال بازرگاني  صنعتي ديگر كه به نحوي از انحاء به طور مستقيم يا غير مستقيم به موضوع شركت مربوط و يا آن را تسهيل نمايد شروع به فعاليت نمود.
به هر حال با صدور پروانه تأسيس و تعيين اعضاي هيئت مديره شركت فعاليت خود را در اواخر سال 1345 به صورت رسمي آغاز نمود. تهيه زمين احداث نخستين سالن توليد( سالن بدنه و رنگ فعلي) تهيه و تدارك لوازم مورد نياز و تقاضاي ثبت علامت به همراه كلمه SAIPAC ( سيپاك) كه مأخوذ از عبارت فرانسوي نام شركت Societe Annonyme inranienne  De Production Automobil «Citroen بود و همچنين تقاضايي ثبت كلمه ژيان براي انواع اتومبيل‌هاي توليدي( هرچند كه بعد‌ها كلمه ژيان به يك نوع از محصولات شركت اطلاق گرديد.) و… از جمله اقداماتي بود كه تا سال 1347 يعني زمان بهره‌برداري از شركت صورت گرفت. اولين توليدات شركت كه با روشي كاملاَ دستي و بدون به كارگيري تجهيزات مدرن در نيمه دوم سال 1347 توليد و روانه بازار گرديد، شامل اتومبيل وانت ژيان با نام اختصاصي» آكا« و خودروي سواري ژيان با نام اختصاري» ژيان« بود. آكا تنها تا سال 1350 ادامه داشت و به طور مجموع 1035 دستگاه آكا در طول سه سال توليد و روانه بازار شد. اما توليد ژيان ساليان متمادي ادامه داشت و هر ساله با افزايش توليد مواجه شد،  به خصوص از سال 1353 با توجه به نصب و راه‌اندازي ابزارهاي بادي و ساير لوازم و امكانات مورد نياز توليد اين خودرو سير صعودي يافت و در  طول 13 سال توليد اين خودرو يعني تا سال 1359 تعداد 99129 هزار دستگاه ژيان توليد گرديد.
اتومبيل مهاري، خودوري ديگري بود كه توليد آن از سال 1350 در شكت سهامي ايران توليد اتومبيل‌هاي سيتروئن آغاز و در طي هشت سال توليد( تا پايان سال 1357) مجموعاَ 10584 دستگاه مهاري توليد و روانه بازار گشت. از ديگر توليدات اين شركت مي‌توان به توليد انواع خودروي پيكاب در چهار مدل معمولي، مسقف، دولوكس و كار اشاره نمود. توليد خودروي بسيار سبك و جنس بدنه فايبرگلاس، محصول ديگري بود كه تنها طي دو سال 1352 و 1353 توليد آن در شركت ادامه داشت كه امروزه مي‌توان برخي از انواع نخستين توليدات شركت سايپا را در سطح شهر ملاحظه نمود.
تغيير نام شركت
در مورخ30/2/54 عنوان شركت با حذف كلمه سيتروئن از انتهاي عبارت فرانسوي آن به » شركت سهامي ايراني توليد اتومبيل« تغيير يافت و نام سايپا SAIPA از جمع حروف اول عبارت فرانسوي عنوان شركت اخذ گرديد.
«Societe  Annonyme    Iraniene De Production Automobile »
توليد رنو 5
با توجه به لزوم جايگزيني خودروي مناسب‌تر به جاي ژيان كه از تكنولوژي به
روزتري برخوردار باشد مسؤولين وقت شركت اقدام به انعقاد قراردادي با شركت رنو به منظور توليد اين خودرو در ايران گرفتند. لذا يكي از محصولات عمده توليد شده در اين شركت خودرو » رنو5« بود كه توليد 3 در آن از سال 1355 در شركت ساپيا آغاز گرديد و سپس توليد مدل5 درب آن تا سال 1372 ادامه داشت. در اين سال با جايگزيني اتومبيل كلاس كوچك» پرايد« عملا توليد رنو در شركت ساپيا متوقف گرديد و خط توليد اين خودرو به شركت پارس خودرو(يكي از اعضاي گروه خودروسازي ساپيا)منتقل گشت.
توليد انواع پرايد
از سال 1371 با توجه به بررسي‌هاي انجام شده و گزارش‌هاي تكميلي كه حاوي توجيه فني و اقتصادي لازم بود جايگزيني خودرويي برتر با تكنولوژي روز و قيمت مناسب احساس گرديد. لذا توليد» پرايد« با نام‌هاي ايراني نسيم و صبا در دو مدل 5 و4 از سال 1372 پس از انعقاد قراردادي با شركت كياموتوركره آغاز گرديد. نكته حايز اهميت در توليد»پرايد« روند رو به رشد ساخت داخلي قطعات اين خودرو مي‌باشد. در حالي كه در بدو توليد اين محصول در ايران اكثر قطعات آن از خارج وارد مي‌شد، امروزه با تلاش مستمر متخصصين داخلي شاهد ساخت بيش از 85% كل قطعات اين خودرو در ايران هستيم. همچنين با تغييرات به عمل آمده بر روي شكل ظاهري اين محصول توسط مركز تحقيقات و نوآوري خودرو شركت سايپا مدل‌هاي جديدي از پرايد طراحي گرديد كه در اين ميان مي‌توان به مدل پرايد استيشن با نام اختصاصي» نسيم سفري«، از سال 1377 به بازار عرضه گرديده است. و مدل‌هاي ديگر چون» پرايد ليفت بك«، » پرايد فيس ليفت« اشاره نمود.
توليد انواع نيسان
از سال 1362، وانت نيسان جونيور نيز با حجم موتور 2000 سي‌سي جزو توليدات شركت سايپا قرار گرفت و از سال 1364 امتياز ساخت اين وانت از شركت زامياد خريداري و توليد اين خودرو در انحصار شركت سايپا واقع شد. در سال 1369 به منظور افزايش قدرت اين اتومبيل، با استفاده از تكنولوژي پيشرفته‌تر موتور جونيور با حجم 2400 سي‌سي جايگزين موتور قبلي گشت. طراحي، ساخت و عرضه وانت نيسان دوكابين از سال 1371 و اعمال تغييراتي در اطاق بار اين خودرو به منظور افزايش كيفيت آن در سال 1373 از فعاليتهاي ديگر شركت سايپا بود و سرانجام در اواخر سال 1376 با توجه به خريد 51% از كل سهام شركت زامياد توسط شركت سايپا و الحاق اين شركت به گروه خودروسازي سايپا، خط توليد اين محصول مجدداَ به شركت زامياد منتقل گرديد.
توليد انواع خودرو كلاس متوسط
در سال 1371 با نصب تجهيزات توليد خودروي كلاس متوسط در سالن‌هاي
توليد، توليد خودرو » رنو21« با همكاري شركت رنو فرانسه و با حجم موتور 1721 آغاز گرديد اما هنوز دو سال از توليد اين خودرو نگذشته بود كه طرف فرانسوي خواهان افزايش قيمت محصول توليد شده گرديد كه با رد اين درخواست از سوي مديران شركت عملاََ قرارداد توليد رنو 21 فسخ و توليد اين خودرو در ايران خاتمه يافت.
به منظور انتخاب و جايگزيني خودرو سواري كلاس متوسط ديگري به جاي» رنو 21« پس از بررسي و پيگيري‌هاي لازم و مطالعات فني و اقتصادي، خودرو سواري »زانتيا« از محصولات شركت سيتروئن بر مبنا و شرايط قرارداد تراز ارزي مطرح و در بهمن‌ماه سال 1378 قراردادي بين شركت سايپا و شركت سيتروئن فرانسه منعقد گرديد كه براساس آن در مرحله نخست و ظرف يك سال شركت سيتروئن 13 هزار و 500 دستگاه خودروي توليدي سايپا را خريداري خواهد كرد. همچنين شركت سيتروئن متعهد گرديده است كه قالب‌ها و ابزار و تجهيزات مربوط به قطعات بدنه و وسايل تزييني خودرو را به تدريج به سايپا منتقل نمايد.
با انعقاد اين قرارداد، شركت سايپا به عنوان پايگاه اصلي صادرات خودرو سيتروئن به كشورهاي تازه استقلال يافته و حوزه خليج فارس عمل خواهد كرد و مي‌تواند توليدات خود را به ساير كشورها همچون كشورهاي تركيه، روسيه و اوكراين نيز صادر كند.
لازم به ذكر است عنوان تراز ارزي در قرارداد فوق بدين معناست كه طرف فرانسوي موافقت نموده به جاي دريافت ارز محصولات توليدي شركت سايپا را دريافت كند. به عبارت ديگر مجموع خريد سايپا از طرف فرانسوي معادل خريدي است كه سيتروئن از سايپا خواهد داشت. بديهي است انعقاد چنين قراردادي حاكي از حركت جدي در عرصه صنعت خودروسازي كشور است كه با سرمايه‌گذاري‌هاي عديده ، به‌كارگيري دانش و فن‌آوريهاي نوين، و… هر روز بالنده خواهد شد.
بخش دوم روابط عمومي گروه خودروسازي سايپا
در سال 1377 با توجه به سياست‌هاي جديد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مبني بر تمركز بيشتر در فعاليت‌هاي صنعت خودروسازي كشور، استفاده بهينه از امكانات موجود در مجموعه شركت‌هاي تحت پوشش سازمان، ايجاد رقابت و… وزارت صنايع زمينه‌هاي ادغام مجموعه‌هاي خودروسازي را در قالب دو گروه بزرگ خودروساز ايجاد و تحت عناوين:
1- گروه خودروسازي سايپا
2- گروه خودروسازي ايران خودرو
متمركز نمود. امروزه گروه بزرگ خودروسازي سايپا با بيش از 77 شركت وابسته و با در اختيار داشتن سهم عمده‌اي از بازار داخلي خودرو يكي از قطب‌هاي بزرگ صنعت خودروسازي ايران را تشكيل مي‌دهد. به طوري كه 100 درصد سهام شركت‌هاي سايپا يدك، قالب‌هاي بزرگ صنعتي سايپا، آيتسكو، اس‌سي‌تي(SCT)، سازه‌گستر،مؤسسه فرهنگي ورزشي سايپا، نماد سازه خودرو، شيشه ايمني، متاخودرو، مهندسي توسعه خودرو، سايكو، سايپاپرس، رايان سايپا، توليد رينگ سايپا، مركزتحقيقات و نوآوري خودرو سايپا، سايان توسعه سرمايه‌گذار، سايان الكترنيك، خدمات بيمه‌اي رايان سايپا، سايان اعتبار و شركت مهندسي و بازرگاني تأمين و جمع‌آوري و بسته‌بندي سايپا. همچنين بيش از 50 درصد سهام 15 شركت و سهام 42 شركت را با كمتر از 50 درصد به خود اختصاص داده است.
استراتژي و برنامه‌هاي گروه خودروسازي سايپا
گروه خودروسازي سايپا به منظور تبديل شدن به يك خودروساز بين‌المللي، با تشكيل شوراي برنامه‌ريزي استراتژيك در سال 1376 و با عضويت مديران عامل شركت‌هاي عمده تحت پوشش، مشاورين مدير عامل، معاونين شركت، و جمعي از اقتصاددانان با رياست مديريت عامل شركت سايپا، برنامه بلند مدتي را در سه مرحله با فواصل زماني معين به جهت انطباق با برنامه‌ريزي‌هاي كلان اقتصاد كشور به ترتيب ذيل:
1) برنامه‌هاي كوتاه مدت(از 1379 تا 1383): شامل برنامه‌هايي كه از قبل به مرحله اجراء درآمده و بايد براي تثبيت و نهادينه كردن آنها اقدام نمود.
2) برنامه‌هاي ميان مدت(از 1384 تا 1390): شامل برنامه‌هايي كه مباني و مقدمات آن وجود دارد و براي اجراي آن بايد تلاش بيشتر نمود.
3) برنامه‌هاي بلند مدت(از سال 1391 تا 1400): شامل استراتژيهايي كه فعلاَ در
دسترس نيستند و جهت اجراي آن بايد مقدمات و امكاناتي را فراهم نمود. كه برخي از محورهاي اصلي برنامه به شرح ذيل مي‌باشد:
1) تبديل شدن به خودروساز بين‌‌المللي با تنوع توليد انواع خودرو
2) بهبود كيفيت خودروهاي ساخته شده در حد استانداردهاي جهاني به منظور حفاظت از محيط زيست و سلامت و رفاه بشري
3) مشتري‌گرايي و كسب رضايت مشتريان از طريق بهبود كيفي، افزايش امكانات خودروها، تنوع محصولات توليد شده و گسترش خدمات بعد از فروش
4) توسعه صادرات با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در بازارهاي جمهوري‌هاي تازه‌ استقلال يافته آسياي ميانه و حوزه خليج فارس
5) انعقاد قراردادهايي مبتني بر تراز ارزي با خودروسازان معتبر بين‌المللي به منظور راه‌يابي در شبكه بازارهاي جهاني خودرو
6) كاهش ارزبري واحد محصول با تأكيد بر توانايي طراحي و ساخت كليه قطعات خودرو در داخل كشور
7) برنامه‌ريزي براي تأمين و اعتلاي سطح توانايي‌هاي نيروي انساني به عنوان اصلي‌ترين عامل رشد و توسعه
8) اصلاح ساختار سازماني گروه و دست‌يابي به اصول جديد مديريت
9) متمركزسازي و استفاده از حداكثر ظرفيت‌هاي موجود
10) خصوصي‌سازي گروه سايپا

فرمت : WORD | صفحات:294

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه كنترل كيفيت درشرکت سايپا
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد