حافظه، پرونده تخيل و گنجينه عقل، دفتر ثبت وجدان و مخزن انديشه است.(بازيل
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه کنترل کیفیت درشرکت سایپا
دانلود پروژه کنترل کیفیت درشرکت سایپا

دانلود پروژه کنترل کیفیت درشرکت سایپا

کنترل کیفیت درشرکت سایپا
فهرست مطالب
فصل اول ۱۲
تاریخچه شرکت سایپا ۱۲
۱-ورود خودرو به ایران ۱۲
۲-روابط عمومی گروه خودروسازی سایپا ۱۲
۳-چارت سازمانی ۱۲
۴-ارتباط سالن ها ۱۲
۵-گزارش وضعیت  شرکت های خودروساز سایپا ۱۲
۶-عملکرد فروش و خدمات پس از فروش شرکت ۱۲
بخش اول ورود خودرو به ایران ۱۳
کلیات: ۱۳
تولید اتومبیل به صورت مونتاژ ۱۴
تأسیس شرکت‌های سهامی ایران ۱۵
«چارت سازمانی شرکت خودروسازی سایپا» ۲۶
بخش سوم ۲۶
بخش چهارم ۲۷
«ارتباط سالنها » ۲۷
بخش پنجم گزارش وضعیت شرکت سایپا و شرکتهای خودروساز گروه سایپا ۲۸
روند خصوصی سازی سایپا ۲۸
گزارش سایپا ۲۹
گزارش گروه سایپا ۳۴
(چهار شرکت خودروساز) ۳۴
شرکتهای گروه سایپا بر حسب موضوع فعالیت: ۳۴
خدمات مهندسی وبازرسی کیفیت: ۳۴
طرح‌های پروژه‌های سرمایه‌گذاری گروه سایپا ۳۷
سرمایه‌گذاری و پروژه‌ها : ۳۷
دستاوردهای گروه سایپا در سال۱۳۸۲ ۳۷
بخش ششمگزارش عملکرد فروش و خدمات پس از فروش شرکت سایپا ۳۸
اقدامات انجام گرفته در جهت رضایت مشتریان از خدمات فروش ۳۸
صدور بیمه نامه شخص ثالث ۳۹
انتخاب نمونه‌های تصادفی ۳۹
تهیه دفترچه راهنما ثبت نام ۳۹
برنامه‌ها، اهداف ۴۲
فصل دوم«نظریه ها و روش‌های موجود در  کنترل کیفیت فرآیند» ۴۵
بخش اول : ۴۵
الف-سیستم کنترل فرآیند ۴۵
ب-چرخه بهینه سازی فرآیند ۴۵
بخش دوم : ۴۵
الف-تاریخچه کنترل کیفیت ۴۵
ب-یک تعریف ویژه برای کنترل کیفیت ۴۵
ج-فواید کنترل کیفیت ۴۵
بخش سوم : ۴۵
استفاده از ابزارهای کنترل کیفیت در طرحریزی کنترل فرآیند ۴۵
بخش چهارم : ۴۵
روشهای آماری مفید در کنترل کیفیت فرآیند ۴۵
الف-مدلسازی ۴۵
ب-ابزارهای SPC 45
ج-نمونه گیری جهت پذیرش ۴۵
بخش پنجم : ۴۵
معرفی روش  (شش سیگما) ۴۵
بخش ششم : ۴۵
معرفی روش ارزشیابی VES 45
بخش اول ۴۶
الف-سیستم کنترل فرآیند : ۴۶
ب-چرخه بهینه سازی فرآیند : ۴۹
«چرخه بهینه سازی مستمر» ۵۳
الف)تاریخچه کنترل کیفیت : ۵۴
ب)یک تعریف ویژه برای کنترل کیفیت : ۵۹
Q (Questioning) پرسیدن ۵۹
U (Understanding) درک کردن ۵۹
A (Attitude) طرز تلقی ۵۹
I (Integrity) پرسیدن ۶۰
T (TeamWork) همکاری ۶۰
Y (You) شما ۶۰
بخش سوم استفاده از هفت ابزار کنترل کیفیت در طرح‌ریزی کنترل فرآیند ۶۳
۱-شناخت محصول – لیست قطعات / مواد ۶۴
۲-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای محصول : ۶۵
۲-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای محصول (ادامه) ۶۶
۴-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای مواد و قطعات ورودی ۶۷
۵-رم نمودار علت و معلول ۶۷
۷-تکمیل برگه های کنترل برای یک دوره خاص ۶۸
مشخصات بدنه تزریق شده ۷۱
۱۱-تعیین ایستگاههای کنترل ۷۱
۱۱-تعیین ایستگاههای کنترل (ادامه) ۷۲
۱۲-تعیین نوع ابزار کنترل برای کنترل مشخصه های هر ایستگاه ۷۲
۱۳-طراحی نمودارهای کنترل و طرحهای نمونه گیری ۷۳
۱۴-تهیه طرح کنترل (کیفیت) محصول (ادامه) ۷۴
طرحریزی واحد کنترل کیفیت ۷۵
تکنولوژی – Technology 75
تعریف مسئله / هدف : ۷۶
لایه بندی و تقسیم بندی فعالیتهای طرح ریزی واحد کنتل کیفیت ۷۷
طرحریزی واحد کنترل کیفیت ۷۷
طرحریزی واحد کنترل کیفیت ۷۹
طرحریزی واحد کنترل کیفیت ۸۱
بخش چهارم:روشهای آماری مفید در کنترل کیفیت آماری ۸۳
الف : مدلسازی کیفیت فرآیند ۸۳
۱- تعریف تغییرات ۸۳
خلاصه عددی داده‌ها ۸۷
– سایر روشهای نموداری مفید ۸۹
نمودار شاخه و برگ ۹۰
نمودار جعبه‌ای ۹۱
توزیع‌های احتمال ۹۱
۱-توزیع‌های پیوسته ۹۲
۲- توزیعهای منفصل مهم ۹۶
توزیع فوق هندسی ۹۶
توزیع بینم ۹۷
توزیع پوآسان ۹۸
توزیع پاسکال و توزیعهای وابسته ۹۹
توزیعهای پیوسته مهم ۱۰۰
توزیع نرمال ۱۰۱
قضیه حد مرکزی ۱۰۳
– توزیع نمایی ۱۰۴
– توزیع گاما ۱۰۵
توزیع ویبل ۱۰۶
ب) ابزارهای SPC (کنترل فرآیند آماری) ۱۰۷
مراحل تهیه نمودار پاراتو ۱۰۷
چگونگی تهیه نمودار علت و معلول: ۱۱۰
– چگونگی تهیه هیستوگرام ۱۱۲
ج- نوع اره‌ای( دندانه دندانه‌ای) ۱۱۳
د- نوع صخره‌ای ۱۱۴
نکته ۲: معیارتوانایی فرآیند چیست؟ ۱۱۴
قضاوت ۱۱۵
معیار توانایی فرایند ۱۱۵
– چگونگی تهیه برگه‌های کنترل : ۱۱۵
چگونگی کاربرد برگه‌های کنترل ۱۱۶
ب- کاربرد به منطور بازرسی: ۱۱۶
انواع برگه‌های کنترل ۱۱۶
۵- برگه کنترل برای بازرسی و تأییذ ۱۲۱
جدول ۸-۶ برگه کنترل برای بازرسی و تائید ۱۲۵
– تهیه نمودارها: ۱۲۸
طبقه‌بندی بر مبنای اهداف ۱۲۸
الف- نمودارهای تجریه و تحلیل: ۱۲۸
ب- نمودار‌های به منظور کنترل: ۱۲۸
نمودارهای برنامه‌ریزی ۱۲۹
ج- نمودارهای آماری ۱۲۹
چگونگی تهیه نمودارها ۱۲۹
شکل نمودار میله‌ای دو قسمتی ۱۳۱
ب- دایره‌ای ۱۳۴
شکل نمودار دایره‌ای حساب عمومی هزینه‌ها ۱۳۴
۳- نمودار نقطه‌ای ۱۳۴
نحوه تفسیر نمودار نقطه‌ای ۱۳۵
چگونگی تهیه نمودار نقطه‌ای ۱۳۵
نمودار کنترل چیست؟ ۱۳۶
الف- نمودارهای کنترل برای تجزیه و تحلیل ۱۳۶
ب- نمودارهای کنترل برای کنترل ۱۳۶
انواع نمودارهای کنترل ۱۳۶
ب- نمودارهای کنترل وصفی‌ها ۱۳۸
– نمودارهای کنترل وصفی‌ها بشرح زیر می‌باشند: ۱۳۸
روش ترسیم نمودار کنترل متغیرها: ۱۳۹
مرحله اول: جمع‌آوری اطلاعات ۱۳۹
مرحله ششم: محاسبه دامنه ۱۴۰
مرحله نهم: حدود کنترل را محاسبه کنید. ۱۴۱
محاسبه حدود کنترل برای نمودار کنترلR 142
مرحله دهم: رسم نمودار کنترل. ۱۴۲
مرحله یازدهم: سایر داده‌های مربوط را برروی نمودار بنویسید. ۱۴۳
نمودار کنترل برای وصفی‌ها ۱۴۳
نحوه تهیه نمودار کنترل p 145
تقسیم و کاربرد نمودارهای کنترل ۱۴۷
ب- خارج از مشخصات ۱۴۷
دسته ۱۴۸
گرایش ۱۴۸
تقارب نقاط به حدود کنترل: ۱۴۸
تقارب نقاط به خط مرکزی ۱۴۹
نحوه کاربرد نمودار کنترل ۱۴۹
ج- نمونه گیری جهت پذیرش ۱۵۱
۱ـ نمونه گیری جهت پذیرش ۱۵۱
۱ـ وقتی که آزمایشها مخرب هستند. ۱۵۳
۲ـ وقتی که هزینه بازرسی %۱۰۰ خیلی زیاد است. ۱۵۳
۴ـ وقتی که تعداد محصولاتی که باید بازرسی شوند خیلی زیاد است و میزان خطا ۱۵۳
آزمایش جاده (Road Test) : 212
بخش وتوش و آدیت ۲۱۴
ابزارهای مورد استفاده در خط مونتاژ : ۲۱۵
نمودار مونتاژ : ۲۱۷
مونتاژهای فرعی : ۲۱۹
نمودار فرآیند عملیات : ۲۲۰
فصل چهارم:«تعیین کیفیت فرآیند تولید در سایپا» ۲۲۳
تعیین کیفیت خودرو در انتهای خط مونتاژ ۲۲۳
» بخش اول «مراحل تعیین کیفیت قطعات ۲۲۵
پیش فرضها و قوانین عمومی برای سازندگان: ۲۲۶
شرح فعالیتهای کنترل کیفی ورودی مواد: ۲۳۰
محموله‌هایی که برگه مرغوبیت کالا Test report دارند. ۲۳۰
محموله‌هایی که برگه مرغوبیت کالا ندارند ۲۳۱
در صورت قبولی محموله: ۲۳۳
در صورت قبولی مشروط محموله: ۲۳۴
در صورت مردود شدن محموله: ۲۳۴
نقشه شماتیک مجموعه سپر عقب ۲۳۷
بخش دومکیفیت محصول پس از مونتاژ ۲۴۳
هدف VES : 244
مسؤلیتها: ۲۴۴
۵-۴ OK-VES : 245
۵-۵-  محل ارزشیابی( اتاق نور): ۲۴۵
۷-۳- طبقه‌بندی و استاندارد نمره منفی ۲۴۶
۷-۴-۴-۲ ارزشیابی کارکردی تجهیزات خارجی ۲۵۱
۷-۴-۴-۳- ارزشیابی داخلی ۲۵۱
ارزشیابی کارکرد تجهیزات داخلی ۲۵۲
کمربند ایمنی ۲۵۲
صندلی راننده و سرنشین ۲۵۲
موتور محرک در آینه‌های بغل( در صورت موجود بودن) ۲۵۳
موتور شیشه بالابر و قفلهای درب ۲۵۳
برف پاک‌کن و شیشه شور ۲۵۳
جک و ابزار آن ۲۵۶
۷-۴-۴-۶ محفظه موتور ۲۵۶
سیال گیربکس اتوماتیک ۲۵۷
سیال ترمز( مایع ترمز) ۲۵۷
مایع شیشه شور ۲۵۸
باتری ۲۵۸
سیم‌کشی ۲۵۸
۷-۴-۴-۷- چکهای زیر ماشین ۲۵۹
اجزا شاسی ۲۵۹
سیستم اگزوز( گازهای خروجی) ۲۶۰
۷-۴-۴-۸ تست نشت آب ۲۶۰
مبانی تست دوش ۲۶۱
قطعات تحت بازرسی ۲۶۱
استانداردهای ارزشیابی ۲۶۲
اصول تست پاشش آب: ۲۶۳
۷-۵- روش تأیید مشخصه‌ها ۲۶۳
گشتاور ۲۶۳
دور آرام موتور ۲۶۴
۸-۱- هدف ۲۷۰
۸-۳-۴- صدا، صدای غیرعادی ۲۷۱
۸-۳-۸- صداهای جیرجیر  تلق‌تلق مانند: ۲۷۲
۸-۳-۹-۳- برف‌پاک‌کن و شیشه‌شور ۲۷۲
کارآیی لامپهای اخطار در، بوق و سقف آفتابی ۲۷۳
۸-۳-۳- ارزیابی ۲۷۴
۸-۳-۴- نحوه ارزیابی ۲۷۴
کارآیی / وظایف دستگاه ۲۷۵
۸-۵-۱ امتیاز ارزیابی استاندارد ۲۷۶
۲) مرحله تولید ۲۷۶
۸-۵-۲- اندازه‌گیری رتبه مهم استاندارد ۲۷۶
۸-۶- جزئیات دستورالعمل اجرایی ۲۷۷
نمودار گردش کار ۲۷۹
محدوده کاربرد: ۲۸۰
۴-۲-۱ کارشناس مونتاژ ۲۸۱
۵-۱ ایراد کارگری: ۲۸۲
۵-۴- عملکرد خط تولید: ۲۸۲
۵-۶- عملکرد قسمتها: ۲۸۳
۶ – مراحل کار: ۲۸۳
مرحله ۲ : نمودار شماتیک مونتاژ سپر عقب ۲۸۷
جمع بندی و نتیجه گیری ۲۸۸
نتیجه قابل ذکر در اینجا این است که با استفاده از معیارهای مختلف ارزشیابی از جمله: ۲۹۰
نظرات و پیشنهادات ۲۹۱
منابع و مأخذ ۲۹۴
پیشگفتار :
خداوند را شکرگزارم که توفیق تدوین این مجموعه را در پایان دوره کارشناسی برایم فراهم نمود .
از آنجایی که بحث کیفیت در ‏فرآیند تولید همواره برایم جالب بوده است بر آن شدم تا موضوع پایان نامه ام را در این راستا انتخاب کنم و در اینجا از تمامی دوستان و بزرگوارانی که مرا در این امر یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم .
ابتدا مطلب را با بررسی تاریخچه شرکت سایپا آغاز خواهیم کرد و سپس به روشها، ابزار و نظریه های موجود در رابطه با کیفیت فرآیند خواهیم پرداخت . بعد از آن می بینیم که فرآیند تولید خودرو پراید صبا به چه صورت انجام می شود و در دنباله به چگونگی تعیین کیفیت قابل قبول این خودرو می پردازیم . در پایان برای روشنتر شدن مراحل تعیین کیفیت در سایپا قطعه سپر را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
با آرزوی موفقیت
            فرخ حیدری
مقدمه:
با رشد فکری انسانها انتخاب فعالیتها و فرآیندهای عملیاتی به شیوه تهیه و استفاده بهینه مواد اولیه کمیاب، روشهای تصمیم‌گیری و ماحصل کار تکامل بسزا یافتند ، در یک مقطع از زمان دیگر انسان مجبور نبود روزانه به شکار برود  نیازمندیهای آنی خانواده را فراهم سازد همفکری و همکاری و رقابت به آنها قدرت داد تا وسیعتر و عمیقتر فکر کند ، به سرعت بیاموزند با شتاب به کار گیرند با احتیاط با آزمایش بگذارند با تأمل نتایج را بررسی کنند و با تفکر در بهبود ماحصل کار اقدام ورزند در این راستا سطح خدمات رو به بهبودی رفت کالاها مرغوبیت چشمگیری بدست آوردند و نیازمندیها به سرعت فراهم گردید.
برای کاربرد صحیح ابزارهای تولید و وسایل کار، انسان مجبور شد که عمیقتر فکر کند و برای تولید فرآورده‌های مرغوب از مواد عالی و با دوام استفاده نماید. به سرعت در مورد طرح و ساخت کالاهای صنعتی و نحوه فروش و بهره‌وری فکر کرد و با گذشت زمان به مشخصه‌های ذاتی و غیر‌ذاتی و فرآیندهای چون ظاهر، زیبایی، رنگ، نرمی، سختی، خشکی، سبکی، و سنگینی، مقاومت و اندازه حجم، انعطاف‌پذیری، قدرت، سرعت، و بازده اهمیت خاص دارد و در این هنگام بود که در مورد قابلیت و دوام و کیفیت فرآورده‌ها اندیشید و در جهت بهبود و اصلاح آن گام‌های مؤثر و منظمی برداشت.
بنابراین با پیشرفت صنایع و تکنولوژی می‌توان گفت که » کیفیت محصول« یکی
از مهمترین عوامل برای تأمین نیازهای مشتریان می‌باشد و کنترل کیفیت با اهمیتی خاص امروزه در تمام صنایع مطرح و بکار گرفته می‌شوند.
معمولاَ قیمت و کیفیت دو عامل تعیین کننده در خرید کالاهای مورد نیاز مشتریان می‌باشد بعد از خرید، مشتری قیمت محصول خریداری شده را فراموش کرده اما کیفیت زمینه‌ای برای استفاده و یا تحسین از کالا مادامیکه در اختیار صاحب آن می‌باشد خواهد بود.
کیفیت عامل تعیین کننده در محصول نه تنها برای مشتری بلکه برای سازنده آن نیز می‌باشد.
مشتریان همواره در پی محصولاتی هستند که بتوانند نیازهای آنها را بطور مطمئن درتحت بدترین شرایط برآروده سازند. و سازندگان باید بدین خواسته آنها پاسخ گویند حال ما برای این وظیفه یعنی اطمینان کیفی چه باید بکنیم؟ آیا کاربرد ایده‌های خوب بطور اتفاقی سبب ایجاد کارها بطور مناسب می‌شود؟ به هیچ وجه بلکه این امر سبب اتلاف انرژی خواهد شد. ما باید بر مبنای اطلاعات کیفی روزانه قادر به تشخیص مشکلات فرآیند و نحوه رفع آنها و علل آنها باشیم.
در اینجا باید به مطالعه اصول بهبود و اطمینان کیفی بمنظور دستیابی به توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات برخورد عمیق به مسائل و روشهای خاص مورد نیاز برای کنترل کیفیت خواهیم پرداخت.
فصل اول
تاریخچه شرکت سایپا
۱-ورود خودرو به ایران
۲-روابط عمومی گروه خودروسازی سایپا
۳-چارت سازمانی
۴-ارتباط سالن ها
۵-گزارش وضعیت  شرکت های خودروساز سایپا
۶-عملکرد فروش و خدمات پس از فروش شرکت
بخش اول ورود خودرو به ایران
کلیات:
با اختراع موتورهای چهار زمانه درون‌سوز در نیمه اول قرن ۱۹ و تکمیل آن متناسب با پیشرفتهای دانش بشری و سرانجام تولید انبوه انواع خودروها در اوایل قرن بیستم، مورد استفاده اتومبیل به عنوان وسیله‌ای لوکس و تجملی جهت گشت  گذار آخر هفته و نشان دادن برتری  منزلت اجتماعی مالک آن تغییریافت و به صورت وسیله‌ای ضروری برای رتق و فتق مشکلات روزمره زندگی بخصوص در شهرهای رو به گسترش درآمد و گسترش زندگی شهرنشینی نیز بر ضرورت تولید بیشتر و متنوع‌تر انواع خودرو تأثیر نهاد.
در ایران نیز متناسب با افزایش ارتباط خارجی و توسعه زندگی شهرنشینی، مورد استفاده اتومبیل به عنوان یک کالای لوکس و سپس با تأخیر نسبتاَ طولانی به عنوان یک کالای ضروری مشهود است. بر اساس اطلاعات موجود، مظفرالدین شاه قاجار اولین پادشاهی بود که اقدام به خرید اتومبیل کرد. او در نخستین سفرش به فرنگ دستور خرید اتومبیل مورد علاقه‌اش را صادر می‌نماید و سعدالدوله وزیر مختار ایران در بلژیک را مسؤل این امر می‌گرداند. به هر حال اتومبیلی با سلیقه شاه ایران خریداری و به همراه راننده بلژیکی که به همین منظور استخدام شده بود، از را ه دریا ارسال می‌گردد تا قبل از مراجعت شاه به پایتخت، او سوار بر این اتومبیل وارد تهران شود. هر چند که این اتومبیل اولین خودور وارد شده به خاک ایران نبود اما تمایل و رغت شاه به اتومبیل، موجب ترغیب سایرین به خصوص متمولان و درباریان ایران به خرید اتومبیل ابزار برتری اجتماعی گردید. عدم وجود راههای مناسب برای تردد خودروها در ایران و حتی در تهران، قیمت نسبتا بالای اتومبیل و آشفتگی‌های مالی و اقتصادی ایران آن روز، از جمله موانع عمده ورود خودرو به میزان زیاد در عهده‌ قاجاریه بود. وادرات خودرو به ایران پس از سال ۱۳۰۰ با توجه به افزایش ارتباط بین المللی و بهبود راههای مواصلاتی تا حدودی رشد یافت اما رشد بیشتر روند واردات خودرو  مربوط به سالیان پس از جنگ جهانی دوم بود، به طوری که بر اساس آمار و ارقام موجود واردات خودرو به ایران طی سال ۱۳۳۴ بالغ بر ده هزار دستگاه خودرو با ارزش دومیلیارد و دویست و پنج میلیون ریال بوده است.
تولید اتومبیل به صورت مونتاژ
از سال ۱۳۳۷ به دنبال افزایش روزافزون تقاضای خرید خودرو، اندیشه ساخت اتومبیل البته به صورت مونتاژ در کشور صورت‌گرفت، اما اقدامات عملی در این زمینه با صدور تصویب‌نامه‌ای در سال ۱۳۲۴ از سوی وزارت اقتصاد در خصوص چگونگی شرایط صدور پروانه ساخت خودرو صورت پذیرفت. پس از صذور تصویب‌نامه مزبور افرادی با مشارکت برخی از شرکتهای خودروساز خارجی تقاضای خوردو را نمودند. از تقاضای پذیرفته شده در آن زمان می‌توان به صدور پروانه تأسیس برای شرکت‌های ایران ناسیونال( ایران خودوری فعلی) شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل‌های سیتروئن (سایپای فعلی) و جنرال موتورز ایران( پارس خوردی فعلی) اشاره نمود.
تأسیس شرکت‌های سهامی ایران
تولید اتومبیل‌های سیتروئن
شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل‌های سیتروئن در سال ۱۳۴۴ در زمینی با مساحت ۲۴۰ هزار متر مربع و زیربنایی ۲۰ هزار متر با سرمایه اولیه ۱۶۰ میلیون ریال تأسیس گردید. این شرکت در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۴۵ تحت شماره ۱۳۳۱ در اداره  ثبت و شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت و شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت و در اواخر ۱۳۴۷  با شماره پروانه ۳۲۱۰۹ با مشارکت شرکت سیتروئن فرانسه به مرحله بهره‌برداری رسید.
به موجب پروانه تأسیس صادره از سوی وزارت اقتصاد در سال ۱۳۴۴ با تأسیس کارخانه ساخت و بهره‌برداری اتومبیل سواری بیابانی به ظرفیت سالیانه چهار هزار و پانصد دستگاه و پس از اجرای کامل ضوابط ساخت تولید در حد نیازمندی‌های بازار موافقت گردیده است. همچنین مبتنی بر اساسنامه اولیه شرکت دارای تابعیت سیتروئن و لوازم و قطعات یدکی آنها در ایران طبق اجازه و امتیازی که از طرف شرکت سهامی آندره سیتروئن فرانسه به شرکت واگذار شده و فروش مصنوعات مزبور و هر گونه اعمال بازرگانی  صنعتی دیگر که به نحوی از انحاء به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع شرکت مربوط و یا آن را تسهیل نماید شروع به فعالیت نمود.
به هر حال با صدور پروانه تأسیس و تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت فعالیت خود را در اواخر سال ۱۳۴۵ به صورت رسمی آغاز نمود. تهیه زمین احداث نخستین سالن تولید( سالن بدنه و رنگ فعلی) تهیه و تدارک لوازم مورد نیاز و تقاضای ثبت علامت به همراه کلمه SAIPAC ( سیپاک) که مأخوذ از عبارت فرانسوی نام شرکت Societe Annonyme inranienne  De Production Automobil «Citroen بود و همچنین تقاضایی ثبت کلمه ژیان برای انواع اتومبیل‌های تولیدی( هرچند که بعد‌ها کلمه ژیان به یک نوع از محصولات شرکت اطلاق گردید.) و… از جمله اقداماتی بود که تا سال ۱۳۴۷ یعنی زمان بهره‌برداری از شرکت صورت گرفت. اولین تولیدات شرکت که با روشی کاملاَ دستی و بدون به کارگیری تجهیزات مدرن در نیمه دوم سال ۱۳۴۷ تولید و روانه بازار گردید، شامل اتومبیل وانت ژیان با نام اختصاصی» آکا« و خودروی سواری ژیان با نام اختصاری» ژیان« بود. آکا تنها تا سال ۱۳۵۰ ادامه داشت و به طور مجموع ۱۰۳۵ دستگاه آکا در طول سه سال تولید و روانه بازار شد. اما تولید ژیان سالیان متمادی ادامه داشت و هر ساله با افزایش تولید مواجه شد،  به خصوص از سال ۱۳۵۳ با توجه به نصب و راه‌اندازی ابزارهای بادی و سایر لوازم و امکانات مورد نیاز تولید این خودرو سیر صعودی یافت و در  طول ۱۳ سال تولید این خودرو یعنی تا سال ۱۳۵۹ تعداد ۹۹۱۲۹ هزار دستگاه ژیان تولید گردید.
اتومبیل مهاری، خودوری دیگری بود که تولید آن از سال ۱۳۵۰ در شکت سهامی ایران تولید اتومبیل‌های سیتروئن آغاز و در طی هشت سال تولید( تا پایان سال ۱۳۵۷) مجموعاَ ۱۰۵۸۴ دستگاه مهاری تولید و روانه بازار گشت. از دیگر تولیدات این شرکت می‌توان به تولید انواع خودروی پیکاب در چهار مدل معمولی، مسقف، دولوکس و کار اشاره نمود. تولید خودروی بسیار سبک و جنس بدنه فایبرگلاس، محصول دیگری بود که تنها طی دو سال ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ تولید آن در شرکت ادامه داشت که امروزه می‌توان برخی از انواع نخستین تولیدات شرکت سایپا را در سطح شهر ملاحظه نمود.
تغییر نام شرکت
در مورخ۳۰/۲/۵۴ عنوان شرکت با حذف کلمه سیتروئن از انتهای عبارت فرانسوی آن به » شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل« تغییر یافت و نام سایپا SAIPA از جمع حروف اول عبارت فرانسوی عنوان شرکت اخذ گردید.
«Societe  Annonyme    Iraniene De Production Automobile »
تولید رنو ۵
با توجه به لزوم جایگزینی خودروی مناسب‌تر به جای ژیان که از تکنولوژی به
روزتری برخوردار باشد مسؤولین وقت شرکت اقدام به انعقاد قراردادی با شرکت رنو به منظور تولید این خودرو در ایران گرفتند. لذا یکی از محصولات عمده تولید شده در این شرکت خودرو » رنو۵« بود که تولید ۳ در آن از سال ۱۳۵۵ در شرکت ساپیا آغاز گردید و سپس تولید مدل۵ درب آن تا سال ۱۳۷۲ ادامه داشت. در این سال با جایگزینی اتومبیل کلاس کوچک» پراید« عملا تولید رنو در شرکت ساپیا متوقف گردید و خط تولید این خودرو به شرکت پارس خودرو(یکی از اعضای گروه خودروسازی ساپیا)منتقل گشت.
تولید انواع پراید
از سال ۱۳۷۱ با توجه به بررسی‌های انجام شده و گزارش‌های تکمیلی که حاوی توجیه فنی و اقتصادی لازم بود جایگزینی خودرویی برتر با تکنولوژی روز و قیمت مناسب احساس گردید. لذا تولید» پراید« با نام‌های ایرانی نسیم و صبا در دو مدل ۵ و۴ از سال ۱۳۷۲ پس از انعقاد قراردادی با شرکت کیاموتورکره آغاز گردید. نکته حایز اهمیت در تولید»پراید« روند رو به رشد ساخت داخلی قطعات این خودرو می‌باشد. در حالی که در بدو تولید این محصول در ایران اکثر قطعات آن از خارج وارد می‌شد، امروزه با تلاش مستمر متخصصین داخلی شاهد ساخت بیش از ۸۵% کل قطعات این خودرو در ایران هستیم. همچنین با تغییرات به عمل آمده بر روی شکل ظاهری این محصول توسط مرکز تحقیقات و نوآوری خودرو شرکت سایپا مدل‌های جدیدی از پراید طراحی گردید که در این میان می‌توان به مدل پراید استیشن با نام اختصاصی» نسیم سفری«، از سال ۱۳۷۷ به بازار عرضه گردیده است. و مدل‌های دیگر چون» پراید لیفت بک«، » پراید فیس لیفت« اشاره نمود.
تولید انواع نیسان
از سال ۱۳۶۲، وانت نیسان جونیور نیز با حجم موتور ۲۰۰۰ سی‌سی جزو تولیدات شرکت سایپا قرار گرفت و از سال ۱۳۶۴ امتیاز ساخت این وانت از شرکت زامیاد خریداری و تولید این خودرو در انحصار شرکت سایپا واقع شد. در سال ۱۳۶۹ به منظور افزایش قدرت این اتومبیل، با استفاده از تکنولوژی پیشرفته‌تر موتور جونیور با حجم ۲۴۰۰ سی‌سی جایگزین موتور قبلی گشت. طراحی، ساخت و عرضه وانت نیسان دوکابین از سال ۱۳۷۱ و اعمال تغییراتی در اطاق بار این خودرو به منظور افزایش کیفیت آن در سال ۱۳۷۳ از فعالیتهای دیگر شرکت سایپا بود و سرانجام در اواخر سال ۱۳۷۶ با توجه به خرید ۵۱% از کل سهام شرکت زامیاد توسط شرکت سایپا و الحاق این شرکت به گروه خودروسازی سایپا، خط تولید این محصول مجدداَ به شرکت زامیاد منتقل گردید.
تولید انواع خودرو کلاس متوسط
در سال ۱۳۷۱ با نصب تجهیزات تولید خودروی کلاس متوسط در سالن‌های
تولید، تولید خودرو » رنو۲۱« با همکاری شرکت رنو فرانسه و با حجم موتور ۱۷۲۱ آغاز گردید اما هنوز دو سال از تولید این خودرو نگذشته بود که طرف فرانسوی خواهان افزایش قیمت محصول تولید شده گردید که با رد این درخواست از سوی مدیران شرکت عملاََ قرارداد تولید رنو ۲۱ فسخ و تولید این خودرو در ایران خاتمه یافت.
به منظور انتخاب و جایگزینی خودرو سواری کلاس متوسط دیگری به جای» رنو ۲۱« پس از بررسی و پیگیری‌های لازم و مطالعات فنی و اقتصادی، خودرو سواری »زانتیا« از محصولات شرکت سیتروئن بر مبنا و شرایط قرارداد تراز ارزی مطرح و در بهمن‌ماه سال ۱۳۷۸ قراردادی بین شرکت سایپا و شرکت سیتروئن فرانسه منعقد گردید که براساس آن در مرحله نخست و ظرف یک سال شرکت سیتروئن ۱۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی تولیدی سایپا را خریداری خواهد کرد. همچنین شرکت سیتروئن متعهد گردیده است که قالب‌ها و ابزار و تجهیزات مربوط به قطعات بدنه و وسایل تزیینی خودرو را به تدریج به سایپا منتقل نماید.
با انعقاد این قرارداد، شرکت سایپا به عنوان پایگاه اصلی صادرات خودرو سیتروئن به کشورهای تازه استقلال یافته و حوزه خلیج فارس عمل خواهد کرد و می‌تواند تولیدات خود را به سایر کشورها همچون کشورهای ترکیه، روسیه و اوکراین نیز صادر کند.
لازم به ذکر است عنوان تراز ارزی در قرارداد فوق بدین معناست که طرف فرانسوی موافقت نموده به جای دریافت ارز محصولات تولیدی شرکت سایپا را دریافت کند. به عبارت دیگر مجموع خرید سایپا از طرف فرانسوی معادل خریدی است که سیتروئن از سایپا خواهد داشت. بدیهی است انعقاد چنین قراردادی حاکی از حرکت جدی در عرصه صنعت خودروسازی کشور است که با سرمایه‌گذاری‌های عدیده ، به‌کارگیری دانش و فن‌آوریهای نوین، و… هر روز بالنده خواهد شد.
بخش دوم روابط عمومی گروه خودروسازی سایپا
در سال ۱۳۷۷ با توجه به سیاست‌های جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر تمرکز بیشتر در فعالیت‌های صنعت خودروسازی کشور، استفاده بهینه از امکانات موجود در مجموعه شرکت‌های تحت پوشش سازمان، ایجاد رقابت و… وزارت صنایع زمینه‌های ادغام مجموعه‌های خودروسازی را در قالب دو گروه بزرگ خودروساز ایجاد و تحت عناوین:
۱- گروه خودروسازی سایپا
۲- گروه خودروسازی ایران خودرو
متمرکز نمود. امروزه گروه بزرگ خودروسازی سایپا با بیش از ۷۷ شرکت وابسته و با در اختیار داشتن سهم عمده‌ای از بازار داخلی خودرو یکی از قطب‌های بزرگ صنعت خودروسازی ایران را تشکیل می‌دهد. به طوری که ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های سایپا یدک، قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا، آیتسکو، اس‌سی‌تی(SCT)، سازه‌گستر،مؤسسه فرهنگی ورزشی سایپا، نماد سازه خودرو، شیشه ایمنی، متاخودرو، مهندسی توسعه خودرو، سایکو، سایپاپرس، رایان سایپا، تولید رینگ سایپا، مرکزتحقیقات و نوآوری خودرو سایپا، سایان توسعه سرمایه‌گذار، سایان الکترنیک، خدمات بیمه‌ای رایان سایپا، سایان اعتبار و شرکت مهندسی و بازرگانی تأمین و جمع‌آوری و بسته‌بندی سایپا. همچنین بیش از ۵۰ درصد سهام ۱۵ شرکت و سهام ۴۲ شرکت را با کمتر از ۵۰ درصد به خود اختصاص داده است.
استراتژی و برنامه‌های گروه خودروسازی سایپا
گروه خودروسازی سایپا به منظور تبدیل شدن به یک خودروساز بین‌المللی، با تشکیل شورای برنامه‌ریزی استراتژیک در سال ۱۳۷۶ و با عضویت مدیران عامل شرکت‌های عمده تحت پوشش، مشاورین مدیر عامل، معاونین شرکت، و جمعی از اقتصاددانان با ریاست مدیریت عامل شرکت سایپا، برنامه بلند مدتی را در سه مرحله با فواصل زمانی معین به جهت انطباق با برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصاد کشور به ترتیب ذیل:
۱) برنامه‌های کوتاه مدت(از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳): شامل برنامه‌هایی که از قبل به مرحله اجراء درآمده و باید برای تثبیت و نهادینه کردن آنها اقدام نمود.
۲) برنامه‌های میان مدت(از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰): شامل برنامه‌هایی که مبانی و مقدمات آن وجود دارد و برای اجرای آن باید تلاش بیشتر نمود.
۳) برنامه‌های بلند مدت(از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰): شامل استراتژیهایی که فعلاَ در
دسترس نیستند و جهت اجرای آن باید مقدمات و امکاناتی را فراهم نمود. که برخی از محورهای اصلی برنامه به شرح ذیل می‌باشد:
۱) تبدیل شدن به خودروساز بین‌‌المللی با تنوع تولید انواع خودرو
۲) بهبود کیفیت خودروهای ساخته شده در حد استانداردهای جهانی به منظور حفاظت از محیط زیست و سلامت و رفاه بشری
۳) مشتری‌گرایی و کسب رضایت مشتریان از طریق بهبود کیفی، افزایش امکانات خودروها، تنوع محصولات تولید شده و گسترش خدمات بعد از فروش
۴) توسعه صادرات با توجه به ظرفیت‌های موجود در بازارهای جمهوری‌های تازه‌ استقلال یافته آسیای میانه و حوزه خلیج فارس
۵) انعقاد قراردادهایی مبتنی بر تراز ارزی با خودروسازان معتبر بین‌المللی به منظور راه‌یابی در شبکه بازارهای جهانی خودرو
۶) کاهش ارزبری واحد محصول با تأکید بر توانایی طراحی و ساخت کلیه قطعات خودرو در داخل کشور
۷) برنامه‌ریزی برای تأمین و اعتلای سطح توانایی‌های نیروی انسانی به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد و توسعه
۸) اصلاح ساختار سازمانی گروه و دست‌یابی به اصول جدید مدیریت
۹) متمرکزسازی و استفاده از حداکثر ظرفیت‌های موجود
۱۰) خصوصی‌سازی گروه سایپا

فرمت : WORD | صفحات:۲۹۴

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است