دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله مباني و تكنيك هاي روابط عمومي

دانلود مقاله مباني و تكنيك هاي روابط عمومي 

مقدمه:

يكي از مشكلات روابط عمومي ها در كشورها ما فقدان منابع علمي و مكتوب در اين حوزه مي باشد از ديرباز و از زماني كه روابط عمومي عنوان يك رشته و حرفه در كشور ما متولد شد، به دليل آن كه تولد اين حرفه جديد بر اساس نيازها و
زير ساخت هاي موجود در كشور ما جوابگوي اين نهاد اجتماعي نبود، ساز و كازهاي مناسب هم براي توسعه و ارتقاء روابط عمومي ايجاد نشد ولي با گذشت زمان و ايجاد نيازهاي جديد در جامعه در حال گذرا ايران نياز به داشتن روابط عمومي هاي كارآمد بيش از پيش احساس شد. با سواد شدن درصد بيشتري از مردم، ايجاد تمايلات
تساوي طلبانه، بالا رفتن توقعات مردم از حكومت ها، گسترش وسايل ارتباط جمعي، اهميت يافتن هرچه بيشتر افكار عمومي، رشد صنايع و شركت هاي سهامي و … از جمله اين عوامل به شمار مي روند.

عموماً شاهد آن هستيم كه واژه روابط عمومي در نوشتار و گفتار سازمانها، مطبوعات و مردم به ميان مي آيد، بدون آنكه اولا بدانند، روابط عمومي چيست؟ آيا علمي است، كه مورد بررسي ها و پژوهشهاي علمي قرار مي گيرد و از علوم ديگر، مانند رياضيات، فيزيك و… نيز بهره مي برد و يا هنري است، كه از خلاقيتها، ابداع ها و تكنيكهاي جديد و جذاب بهره مي برد و در رديف هنرهاي هفتگانه ناميده مي شود. و ثانياً چه تعريفي دارد؟ آيا آينه تمام نما، وكيل مدافع مدعي العموم، مغز انديشمند، مشاور مدير، چشم بينا، بازوي توانا، گوش شنوا مبلغ و اطلاع رسان، زبان گويا است. و ثالثاً از چه جايگاه و موقعيتي برخورد است؟ آيا واحد است يا اداره، در متن است يا حاشيه، اصلي است يا فرعي با واسطه است يا بي واسطه، واقعي است يا طفيلي.

از آنجايي كه روابط عمومي ها در هر سازمان و يا دستگاه اجرايي، نه تنها هم سطح و هم طراز با بخشها و واحدهاي ديگر هستند، بلكه بايد از لحاظ موقعيت و جايگاه و عملكرد بر ساير بخشها توفق و اشراف داشته باشند؛ ولي متأسفانه در حال حاضر چنين نيست و اين موضوع در ساختار همه دستگاهها بعنوان يك نقص و كاستي محسوب مي شود. اساس اين كاستي و ضعف به دو عامل اصلي باز مي گردد:

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول

بخش اول تاريخچه روابط عمومي در جهان 4

بخش دوم تاريخ روابط عمومي در ايران 7

تعاريف : روابط عمومي 8

موقعيت ها و وظايف روابط عمومي 27

نتيجه گيري 30

فصل دوم

دانش و تكنولوژي در ارتباطات 31

مراحل تكامل ارتباطات انساني 32

ارتباطات در روابط عمومي 33

مردمداري در دهكده جهاني 34

الف)ايجاد ، حفظ و تداوم اطلاع‌رساني 36

ب)ايجاد ، حفظ و تداوم پاسخگويي 38

ج)ايجاد ، حفظ و تداوم تفاهم 39

ارتباطات ميان فردي اثربخش 43

فصل سوم

انواع روابط انسان با محيط 49

آيين گفتگو 51

وجود ارتباط انسان با حيوانات 55

ارتباطات انسان با طبيعت 55

ارتباطات انسان با ماشين 56

فعاليت درون سازماني برون سازماني 57

از ديگر وظايف روابط عمومي 58

مهمترين وظايف برون سازماني 60

روابط عمومي 62

ويژگيهاي كارشناس روابط عمومي در ارتباط مردمي 64

تبليغات 65

ويژگيهاي كارشناسي روابط عمومي در رسانه ها 67

مرزهاي روابط عمومي و تحقيقات 68

فن آوري نوين در روابط عمومي  73

ويژگيهاي برنامه ريزي صحيح در مديريت زمان 78

آفتهاي عدم برنامه ريزي در روابط عمومي 82

فصل چهارم

بخش اول : فنون و تكنيك ديداري 85

بخش دوم : فنون و تكنيك هاي شنيداري 91

منابع و مأخذ 101

اول:ضعف برداشت و عدم معرفت و خويشتن شناسي خود روابط عمومي ها.

مي دانيم خويشتن شناسي سودمندترين دانشهاست و بي شك اگر يك روابط عمومي، تعريف جامع و كامل خود را بداند، جايگاه و مقام خود را بشناسد، با مسئوليت و وظابف خود آشنا و در اجراي آن كوشش كند حقيقتا به اين كاستي و ضعف گرفتار نخواهد شد.

دوم:ضعف برداشت و عدم شناخت و آگاهي مديران نسبت به روابط عمومي.

مي دانيم وجود يك روابط عمومي علمي و كارآمد در يك ضرورتي اجتناب ناپذير است، كه در اين ميان خود مدير بايد بداند كه بدون داشتن يك روابط عمومي فعال، قوي و توانمند قادر به انجام قسمت اعظم فعاليتها و نيل به اهداف خود نخواهد بود و مرحوم دكتر حميد نطقي- بنيانگذار روابط عمومي علمي در ايران- گفته است كه: هر مديريتي، سزاوار همان روابط عمومي است كه دارد.

از آنجايي كه موضوع آموزش از مهمترين عوامل مؤثر در توسعه كمي و كيفي فعاليتهاي هر مجموعه است و بهره گيري درست و مناسب از آن، دستيابي به اهداف مورد نظر را تسهيل مي كند. همچنين در ارتقاء سطح دانش و مهارت كاركنان هر دستگاه، اصلاح نگرش آنان نسبت به وظايف شان و ايجاد وفاق و همسويي در عملكرد آنان نقش بسزايي دارد.

بر آن شديم با تهيه و تنظيم يك مجموعه آموزشي جامع و كامل و مكتوب، و ارائه آن به شكل كتاب كه خود از فنون روابط عمومي محسوب مي شود، گامي چند در راه آموزش روابط عمومي ها و شناساندن روابط عمومي به مديران و كاركنان دستگاههاي اجرايي برداريم.

آنچه فراروي شما است و به مطالعه آن خواهيد پرداخت، حاصل مطالعا، تجارب و بهره برداري از كتب مختلف رشته روابط عمومي است.

 بخش اول:تاريخچه روابط عمومي در جهان

كاربرد اصطلاح روابط عمومي (public relation) به معناي خاص براي اولين بار در سال 1897 در سالناه اداره اتحاديه راه آهن ايالات متحده آمريكا به چشم مي خورد. ولي سابقه و تاريخ و تاريخ فعاليتهاي مربوط به آن، به زمانهاي بسيار دور و آغاز زندگي اجتماعي بشر باز مي گردد.

به اين صورت كه كوشش در برقراري ارتباطات با توسل به وسايل ممكن و موجود را مي توان در زمانهاي قبل از تولد مسيح جستجو كرد. از آن جمله اقوام مختلف مثل: بابليها و آشوريها در شرق ميانه، يونانيها و رومسها در اروپاي جنوبي، از فعاليت هاي روابط عمومي برخوردار بودند و ادامه اين تاريخ تا به امروز ارائه كننده شواهد و علائم بارزي است كه هريك نشانگر كوشش در برقراري ارتباطات و روابط عمومي است.

در گذشته هاي دور دولتها و سازمانهاي تحت فرمانشان به صورتهاي مختلف با مخاطبين و سرويس گيرندگان، ارتباط برقرار مي نموده اند. اطلاع رساني هم به صورتهاي ابتدايي وجود داشته است كه اين هر دو به نوعي يك كار روابط عمومي محسوب مي شود.

تغيير و تحول در روشهاي ارتباطي به صورت مدرن و امروزي آن و در نتيجه تأسيس واحدها يا دفاتر روابط عمومي از كشور آمريكا شروع شد كه طي شش مرحله
زمان بندي زير موفقيت آمروزي خود را بدست آورده است.

از سال 1900 تا 1914 با رشد بسيار سريع واحدهاي اقتصادي، توليدي و بازرگاني

خصوصي چون راه آهن ها، بانكها، صنايع مفتي و معادن و آغاز مبارزه افكار عمومي بر عليه مقاصد سودجويانه آنان به طوري كه در اثر آغاز اين جنبش تعداد از شركتهاي بزرگ تجارتي و توليدي به ورطه ورشكستگي سوق داده شدند. همين امر صاحبان صنايع و شركتهاي بزرگ تجارتي و توليدي به ورطه ورشكستگي سوق داده شدند. همين امر صاحب صنايع و شركتها را به فعاليتهاي روابط عمومي جهت جلب افكار عامه متوجه كرد و در سال 1906 اولين شركت خصوصي خدماتي تحت عنوان روابط عمومي توسط(آي وي لي) (I-V-Lee) كه فارغ التحصيل دانشگاه پرينستون و خبرنگار روزنامه نيويورك ورلد(New York world) بود، ايجاد شد كه اين فرد را پدر روابط عمومي در آمريكا مي نامند.

منابع :

1-دكتر مغيث الدين«وضعيت جهاني ارتباطات و جايگاه روابط عمومي ها» فصلنامه هنر هستم- زمستان 1375-ص 4

2-سيد محسني، سيد شهاب،«روابط عمومي، ارتباط با مخاطب و پاسخگويي به افكار عمومي» فصلنامه هنر هستم- بهار و تابستان 1378- ص 66

3-شكرخخواه، يونس رمز و رازهاي معني و پيام فصلنامه رسانه- پاييز 1372- ص 15

4-دكتر مغيث الدين «وضعيت جهاني اتباطات و جايگاه روابط عمومي» فصلنامه هنر هشتم- زمستان 1375- ص4

5-دكتر فرهنگي، علي اكبر،«ارتباطات انساني» جلد اول- موسسه فرهنگي رسا-تهران 1378، ص 185

6-دكتر محسنيان راد، مهدي «ارتباط شناسي» تهران – سروش- چتپ سوم 1378

7-دكتر فرهنگي، علي اكبر «ارتباطات انساني»جلد اول – تهران موسسه خدمات فرهنگي رسا- چاپ سوم 1378

9-ويندال، سون و ديگران«كاربرد نظريه هاي ارتباطات» ترجمه: دكتر عليرضا دهقان تهران- مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها- چاپ اول 1376

10-بوتان و هزلتون«نظريه هاي روابط عمومي» ترجمه دكتر عليرضا دهقان تهراني- مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها- چاپ اول 1378

11-كازنو، ژان« جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي«ترجمه دكتر باقر ساروخاني و دكتر منوچهر محسني- تهران- موسسه اطلاعات-چاپ پنجم 1373

12-دكتر ساروخاني، باقر« جامعه شناسي ارتباطات» تهران- موسسه اطلاعات- چاپ هفتم-1377

13-فصلنامه رسانه از انتشارات مركز تحقيقات و مطالعات رسانه ها بررسي شماره هاي چاپ شده»

14-فصلنامه تحقيقات روابط عمومي- نشريه انجمن متخصصان روابط عمومي.

15-ماهنامه سياست عمومي- نشريه انجمن روابط عمومي ايران

16-فصلنامه سياست خارجي- نشريات وازرت امور خارجه

17-علي فاطمي ،‌مير سعيد ، تئوري و عملي در روابط عمومي و ارتباطات

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 143

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مقاله مباني و تكنيك هاي روابط عمومي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد