دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مدلسازي و شبيه سازي اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگي انتشار تغييرات ولتاژ در شبكه با در نظر گرفتن اثر اشباع

مدلسازي و شبيه سازي اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگي انتشار تغييرات ولتاژ در شبكه با در نظر گرفتن اثر اشباع
فهرست مطالب
* چكيده
* 1-1 مقدمه2
* 1-2 مدلهای ترانسفورماتور3
* 1-2-1 معرفی مدل ماتریسي Matrix Representation (BCTRAN Model)4
* 1-2-2 مدل ترانسفورماتور قابل اشباعSaturable Transformer Component (STC Model)6
* 1-2-3 مدلهای بر مبنای توپولوژیTopology-Based Models7
* 2- مدلسازی ترانسفورماتور13
* 2-1 مقدمه13
* 2-2 ترانسفورماتور ايده آل14
* 2-3 معادلات شار نشتی16
* 2-4 معادلات ولتاژ18
* 2-5 ارائه مدار معادل20
* 2-6 مدلسازی ترانسفورماتور دو سيم پيچه22
* 2-7 شرايط پايانه ها (ترمينالها)25
* 2-8 وارد کردن اشباع هسته به شبيه سازی28
* 2-8-1 روشهاي وارد کردن اثرات اشباع هسته29
* 2-8-2 شبيه سازي رابطه بينو 33
* 2-9 منحنی اشباع با مقادير لحظهای36
* 2-9-1 استخراج منحنی مغناطيس کنندگی مدار باز با مقادير لحظهای36
* 2-9-2 بدست آوردن ضرايب معادله انتگرالي39
* 2-10 خطاي استفاده از منحني مدار باز با مقادير rms41
* 2-11 شبيه سازي ترانسفورماتور پنج ستوني در حوزه زمان43
* 2-11-1 حل عددي معادلات ديفرانسيل47
* 2-12 روشهاي آزموده شده براي حل همزمان معادلات ديفرانسيل53
* 3- انواع خطاهاي نامتقارن و اثر اتصالات ترانسفورماتور روي آن57
* 3-1 مقدمه57
* 3-2 دامنه افت ولتاژ57
* 3-3 مدت افت ولتاژ57
* 3-4 اتصالات سيم پيچی ترانس58
* 3-5 انتقال افت ولتاژها از طريق ترانسفورماتور59
* 3-5-1 خطاي تكفاز، بار با اتصال ستاره، بدون ترانسفورماتور59
* 3-5-2 خطاي تكفاز، بار با اتصال مثلث، بدون ترانسفورماتور59
* 3-5-3 خطاي تكفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم60
* 3-5-4 خطاي تكفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم60
* 3-5-5 خطاي تكفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع سوم60
* 3-5-6 خطاي تكفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع سوم60
* 3-5-7 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، بدون ترانسفورماتور61
* 3-5-8 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، بدون ترانسفورماتور61
* 3-5-9 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتورنوعدوم61
* 3-5-10 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتورنوعدوم61
* 3-5-11 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع سوم62
* 3-5-12 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتورنوعسوم62
* 3-5-13 خطاهاي دو فاز به زمين62
* 3-6 جمعبندي انواع خطاها64
* 3-7 خطاي Type A ، ترانسفورماتور Dd65
* 3-8 خطاي Type B ، ترانسفورماتور Dd67
* 3-9 خطاي Type C ، ترانسفورماتور Dd69
* 3-10 خطاهاي Type D و Type F و Type G ، ترانسفورماتور Dd72
* 3-11 خطاي Type E ، ترانسفورماتور Dd72
* 3-12 خطاهاي نامتقارن ، ترانسفورماتور Yy73
* 3-13 خطاهاي نامتقارن ، ترانسفورماتور Ygyg73
* 3-14 خطاي Type A ، ترانسفورماتور Dy73
* 3-15 خطاي Type B ، ترانسفورماتور Dy74
* 3-16 خطاي Type C ، ترانسفورماتور Dy76
* 3-17 خطاي Type D ، ترانسفورماتور Dy77
* 3-18 خطاي Type E ، ترانسفورماتور Dy78
* 3-19 خطاي Type F ، ترانسفورماتور Dy79
* 3-20 خطاي Type G ، ترانسفورماتور Dy80
* 3-21 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي Type Aشبيه سازي با PSCAD81
* شبيه سازي با برنامه نوشته شده83
* 3-22 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي Type Bشبيه سازي با PSCAD85
* شبيه سازي با برنامه نوشته شده87
* 3-23 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي Type Cشبيه سازي با PSCAD89
* شبيه سازي با برنامه نوشته شده91
* 3-24 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي Type Dشبيه سازي با PSCAD93
* شبيه سازي با برنامه نوشته شده95
* 3-25 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطايType Eشبيه سازي با PSCAD97
* شبيه سازي با برنامه نوشته شده99
* 3-26 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي Type Fشبيه سازي با PSCAD101
* شبيه سازي با برنامه نوشته شده103
* 3-27 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي Type Gشبيه سازي با PSCAD105
* شبيه سازي با برنامه نوشته شده107
* 3-28 شكل موجهاي ولتاژ – جريان چند باس شبكه 14 باس IEEE براي خطاي Type D در باس 5109
* 3-29 شكل موجهاي ولتاژ – جريان چند باس شبكه 14 باس IEEE براي خطاي Type G در باس 5112
* 3-30 شكل موجهاي ولتاژ – جريان چند باس شبكه 14 باس IEEE براي خطاي Type Aدر باس 5115
* 4- نتيجه گيري و پيشنهادات121
* مراجع123
*  فهرست شكلها
* شكل (1-1) مدل ماتريسي ترانسفورماتور با اضافه كردن اثر هسته
* شكل (1-2) ) مدار ستاره­ي مدل ترانسفورماتور قابل اشباع
* شكل (1-3) ترانسفورماتور زرهی تک فاز
* شكل (1-4) مدار الکتريکی معادل شكل (1-3)
* شكل (2-1) ترانسفورماتور
* شكل (2-2) ترانسفورماتور ايده ال
* شكل (2-3) ترانسفورماتور ايده ال بل بار
* شكل (2-4) ترانسفورماتور با مولفه های شار پيوندی و نشتي
* شكل (2-5) مدرا معادل ترانسفورماتور
* شكل (2-6) دياگرام شبيه سازی يک ترانسفورماتور دو سيم پيچه
* شكل (2-7) ترکيب RL موازی
* شکل (2-8) ترکيب RC موازی
* شكل (2-9) منحنی مغناطيس کنندگی مدار باز ترانسفورماتور
* شكل (2-10) رابطه بين  و
* شكل (2-11) دياگرام شبيه سازی يک ترانسفورماتور دو سيم پيچه با اثر اشباع
* شكل (2-12) رابطه بينو
* شكل (2-13) رابطه بينو
* شكل (2-14) منحنی مدار باز با مقاديرrms
* شكل (2-15) شار پيوندی متناظر شكل (2-14) سينوسی
* شکل (2-16) جريان لحظه ای متناظر با تحريک ولتاژ سينوسی
* شكل (2-17) منحني مدار باز با مقادير لحظه­اي
* شكل (2-18) منحني مدار باز با مقادير rms
* شكل (2-19) ميزان خطاي استفاده از منحني rms
* شكل (2-20) ميزان خطاي استفاده از منحني لحظه­اي
* شكل (2-21) مدار معادل مغناطيسي ترانسفورماتور سه فاز سه ستونه
* شكل (2-22) مدار معادل الكتريكي ترانسفورماتور سه فاز سه ستونه
* شكل (2-23) مدار معادل مغناطيسي ترانسفورماتور سه فاز پنج ستونه
* شكل (2-24) ترانسفورماتور پنج ستونه
* شكل (2-25) انتگرالگيري در يك استپ زماني به روش اولر
* شكل (2-26) انتگرالگيري در يك استپ زماني به روش trapezoidal
* شكل (3-1) دياگرام فازوري خطاها
* شكل (3-2) شكل موج ولتاژ Vab
* شكل (3-3)شكل موج ولتاژ Vbc
* شكل (3-4) شكل موج ولتاژ Vca
* شكل (3-5)شكل موج ولتاژ Vab
* شكل (3-6) شكل موج جريان iA
* شكل (3-7) شكل موج جريان iB
* شكل (3-8) شكل موج جريان iA
* شكل (3-9) شكل موج جريان iA
* شكل (3-10)شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vc
* شكل (3-11)شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vc
* شكل (3-12)شكل موجهاي جريان ia , ib , ic
* شكل (3-13)شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vc
* شكل (3-14)شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vc
* شكل (3-15)شكل موجهاي جريان , iB iA
* شكل (3-16)شكل موج جريان iA
* شكل (3-16)شكل موج جريان iB
* شكل (3-17)شكل موج جريان iC
* شكل (3-18)شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vc
* شكل (3-19)شكل موجهاي جريان ia , ib , ic
* شكل (3-20)شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vc
* شكل (3-21)شكل موجهاي جريان ia , ib , ic
* شكل (3-22)شكل موجهاي جريان ia , ib , ic
* شكل (3-23) شكل موج ولتاژ Va
* شكل (3-24) شكل موج ولتاژ Vb
* شكل (3-25) شكل موج ولتاژ Vc
* شكل (3-26) شكل موج جريانiA
* شكل (3-27) شكل موج جريان iB
* شكل (3-28) شكل موج جريان iC
* شكل (3-29) شكل موج جريانiA
* شكل (3-30) شكل موج جريان iB
* شكل (3-31) موج جريان iC
* شكل (3-32) شكل موج جريانiA
* شكل (3-33) شكل موج جريان iB
* شكل (3-34) شكل موج جريان iC
* شكل (3-35) شكل موج ولتاژ Va
* شكل (3-36) شكل موج ولتاژ Vb
* شكل (3-37) شكل موج ولتاژ Vc
* شكل (3-38) شكل موج جريانiA
* شكل (3-39) شكل موج جريان iB
* شكل (3-40) شكل موج جريان iC
* شكل (3-41) شكل موج جريانiA
* شكل (3-42) شكل موج جريان iB
* شكل (3-43) شكل موج جريان iC
* شكل (3-44) شكل موج ولتاژ Va
* شكل (3-45) شكل موج ولتاژ Vb
* شكل (3-46) شكل موج ولتاژ Vc
* شكل (3-47) شكل موج جريانiA
* شكل (3-48) شكل موج جريان iB
* شكل (3-49) شكل موج جريان iC
* شكل (3-50) شكل موج جريانiA
* شكل (3-51) شكل موج جريان iB
* شكل (3-52) شكل موج جريان iC
* شكل (3-53) شكل موج ولتاژ Va
* شكل (3-54) شكل موج ولتاژ Vb
* شكل (3-55) شكل موج ولتاژ Vc
* شكل (3-56) شكل موج جريانiA
* شكل (3-57) شكل موج جريان iB
* شكل (3-58) شكل موج جريان iC
* شكل (3-59) شكل موج جريانiA
* شكل (3-60)شكل موج جريان iB
* شكل (3-61) شكل موج جريان iC
* شكل (3-62) شكل موج ولتاژ Va
* شكل (3-63) شكل موج ولتاژ Vb
* شكل (3-64) شكل موج ولتاژ Vc
* شكل (3-65) شكل موج جريانiA
* شكل (3-66) شكل موج جريان iB
* شكل (3-67) شكل موج جريان iC
* شكل (3-68) شكل موج جريانiA
* شكل (3-69) شكل موج جريان iB
* شكل (3-70) شكل موج جريان iC
* شكل (3-71) شكل موج ولتاژ Va
* شكل (3-72)شكل موج ولتاژ Vb
* شكل (3-73) شكل موج ولتاژ Vc
* شكل (3-74) شكل موج جريانiA
* شكل (3-75) شكل موج جريان iB
* شكل (3-76) شكل موج جريان iC
* شكل (3-77) شكل موج جريانiA
* شكل (3-78) شكل موج جريان iB
* شكل (3-79) شكل موج جريان iC
* شكل (3-80) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD
* شكل (3-81) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD
* شكل (3-82) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD
* شكل (3-83) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD
* شكل (3-84) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شكل (3-85) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شكل (3-86) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده
* شكل (3-87) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده
* شكل (3-88) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD
* شكل (3-89) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD
* شكل (3-90) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD
* شكل (3-91) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD
* شكل (3-92) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شكل (3-93) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شكل (3-94) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده
* شكل (3-95) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده
* شكل (3-96) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD
* شكل (3-97) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD
* شكل (3-98) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD
* شكل (3-99) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD
* شكل (3-100) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شكل (3-101) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شكل (3-102) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده
* شكل (3-103) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده
* شكل (3-104) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD
* شكل (3-105) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD
* شكل (3-106) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD
* شكل (3-107) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD
* شكل (3-108) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شكل (3-109) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شكل (3-110) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده
* شكل (3-111) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده
* شكل (3-112) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD
* شكل (3-113) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD
*  شكل (3-114) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD
* شكل (3-115) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD
* شكل (3-116) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شكل (3-117) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شكل (3-118) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده
* شكل (3-119) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده
* شكل (3-120) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD
* شكل (3-121) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD
* شكل (3-122) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD
* شكل (3-123) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD
* شكل (3-124) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شكل (3-125) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شكل (3-126) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده
* شكل (3-127) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده
* شكل (3-128) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD
* شكل (3-129) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCAD
* شكل (3-130) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD
* شكل (3-131) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCAD
* شكل (3-132) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شكل (3-133) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شكل (3-134) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده
* شكل (3-135) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شده
* شكل (3-136) شكل موجهاي ولتاژ) (kV
* شكل (3-137) شكل موجهاي ولتاژ) (kV
* شكل (3-138) شكل موجهاي جريان (kA)
* شكل (3-139) شكل موجهاي ولتاژ) (kV
* شكل (3-140) شكل موجهاي ولتاژ) (kV
* شكل (3-141) شكل موجهاي جريان (kA)
* شكل (3-142) شكل موجهاي جريان (kA)
* شكل (3-143) شكل موجهاي جريان (kA)
* شكل (3-144) شكل موجهاي جريان (kA)
* شكل (3-145) شبكه 14 باس IEEE

مدلسازي و شبيه سازي اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگي انتشار تغييرات ولتاژ در شبكه با در نظر گرفتن اثر اشباع
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد