دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند.(آنتوان چخوف)
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغییرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع
مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغییرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع

مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغییرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع

مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغییرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع
فهرست مطالب
* چکیده
* ۱-۱ مقدمه۲
* ۱-۲ مدلهای ترانسفورماتور۳
* ۱-۲-۱ معرفی مدل ماتریسی Matrix Representation (BCTRAN Model)4
* ۱-۲-۲ مدل ترانسفورماتور قابل اشباعSaturable Transformer Component (STC Model)6
* ۱-۲-۳ مدلهای بر مبنای توپولوژیTopology-Based Models7
* ۲- مدلسازی ترانسفورماتور۱۳
* ۲-۱ مقدمه۱۳
* ۲-۲ ترانسفورماتور ایده آل۱۴
* ۲-۳ معادلات شار نشتی۱۶
* ۲-۴ معادلات ولتاژ۱۸
* ۲-۵ ارائه مدار معادل۲۰
* ۲-۶ مدلسازی ترانسفورماتور دو سیم پیچه۲۲
* ۲-۷ شرایط پایانه ها (ترمینالها)۲۵
* ۲-۸ وارد کردن اشباع هسته به شبیه سازی۲۸
* ۲-۸-۱ روشهای وارد کردن اثرات اشباع هسته۲۹
* ۲-۸-۲ شبیه سازی رابطه بینو ۳۳
* ۲-۹ منحنی اشباع با مقادیر لحظهای۳۶
* ۲-۹-۱ استخراج منحنی مغناطیس کنندگی مدار باز با مقادیر لحظهای۳۶
* ۲-۹-۲ بدست آوردن ضرایب معادله انتگرالی۳۹
* ۲-۱۰ خطای استفاده از منحنی مدار باز با مقادیر rms41
* ۲-۱۱ شبیه سازی ترانسفورماتور پنج ستونی در حوزه زمان۴۳
* ۲-۱۱-۱ حل عددی معادلات دیفرانسیل۴۷
* ۲-۱۲ روشهای آزموده شده برای حل همزمان معادلات دیفرانسیل۵۳
* ۳- انواع خطاهای نامتقارن و اثر اتصالات ترانسفورماتور روی آن۵۷
* ۳-۱ مقدمه۵۷
* ۳-۲ دامنه افت ولتاژ۵۷
* ۳-۳ مدت افت ولتاژ۵۷
* ۳-۴ اتصالات سیم پیچی ترانس۵۸
* ۳-۵ انتقال افت ولتاژها از طریق ترانسفورماتور۵۹
* ۳-۵-۱ خطای تکفاز، بار با اتصال ستاره، بدون ترانسفورماتور۵۹
* ۳-۵-۲ خطای تکفاز، بار با اتصال مثلث، بدون ترانسفورماتور۵۹
* ۳-۵-۳ خطای تکفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم۶۰
* ۳-۵-۴ خطای تکفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم۶۰
* ۳-۵-۵ خطای تکفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع سوم۶۰
* ۳-۵-۶ خطای تکفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع سوم۶۰
* ۳-۵-۷ خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، بدون ترانسفورماتور۶۱
* ۳-۵-۸ خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، بدون ترانسفورماتور۶۱
* ۳-۵-۹ خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتورنوعدوم۶۱
* ۳-۵-۱۰ خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتورنوعدوم۶۱
* ۳-۵-۱۱ خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع سوم۶۲
* ۳-۵-۱۲ خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتورنوعسوم۶۲
* ۳-۵-۱۳ خطاهای دو فاز به زمین۶۲
* ۳-۶ جمعبندی انواع خطاها۶۴
* ۳-۷ خطای Type A ، ترانسفورماتور Dd65
* ۳-۸ خطای Type B ، ترانسفورماتور Dd67
* ۳-۹ خطای Type C ، ترانسفورماتور Dd69
* ۳-۱۰ خطاهای Type D و Type F و Type G ، ترانسفورماتور Dd72
* ۳-۱۱ خطای Type E ، ترانسفورماتور Dd72
* ۳-۱۲ خطاهای نامتقارن ، ترانسفورماتور Yy73
* ۳-۱۳ خطاهای نامتقارن ، ترانسفورماتور Ygyg73
* ۳-۱۴ خطای Type A ، ترانسفورماتور Dy73
* ۳-۱۵ خطای Type B ، ترانسفورماتور Dy74
* ۳-۱۶ خطای Type C ، ترانسفورماتور Dy76
* ۳-۱۷ خطای Type D ، ترانسفورماتور Dy77
* ۳-۱۸ خطای Type E ، ترانسفورماتور Dy78
* ۳-۱۹ خطای Type F ، ترانسفورماتور Dy79
* ۳-۲۰ خطای Type G ، ترانسفورماتور Dy80
* ۳-۲۱ شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type Aشبیه سازی با PSCAD81
* شبیه سازی با برنامه نوشته شده۸۳
* ۳-۲۲ شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type Bشبیه سازی با PSCAD85
* شبیه سازی با برنامه نوشته شده۸۷
* ۳-۲۳ شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type Cشبیه سازی با PSCAD89
* شبیه سازی با برنامه نوشته شده۹۱
* ۳-۲۴ شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type Dشبیه سازی با PSCAD93
* شبیه سازی با برنامه نوشته شده۹۵
* ۳-۲۵ شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطایType Eشبیه سازی با PSCAD97
* شبیه سازی با برنامه نوشته شده۹۹
* ۳-۲۶ شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type Fشبیه سازی با PSCAD101
* شبیه سازی با برنامه نوشته شده۱۰۳
* ۳-۲۷ شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type Gشبیه سازی با PSCAD105
* شبیه سازی با برنامه نوشته شده۱۰۷
* ۳-۲۸ شکل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبکه ۱۴ باس IEEE برای خطای Type D در باس ۵۱۰۹
* ۳-۲۹ شکل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبکه ۱۴ باس IEEE برای خطای Type G در باس ۵۱۱۲
* ۳-۳۰ شکل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبکه ۱۴ باس IEEE برای خطای Type Aدر باس ۵۱۱۵
* ۴- نتیجه گیری و پیشنهادات۱۲۱
* مراجع۱۲۳
*  فهرست شکلها
* شکل (۱-۱) مدل ماتریسی ترانسفورماتور با اضافه کردن اثر هسته
* شکل (۱-۲) ) مدار ستاره­ی مدل ترانسفورماتور قابل اشباع
* شکل (۱-۳) ترانسفورماتور زرهی تک فاز
* شکل (۱-۴) مدار الکتریکی معادل شکل (۱-۳)
* شکل (۲-۱) ترانسفورماتور
* شکل (۲-۲) ترانسفورماتور ایده ال
* شکل (۲-۳) ترانسفورماتور ایده ال بل بار
* شکل (۲-۴) ترانسفورماتور با مولفه های شار پیوندی و نشتی
* شکل (۲-۵) مدرا معادل ترانسفورماتور
* شکل (۲-۶) دیاگرام شبیه سازی یک ترانسفورماتور دو سیم پیچه
* شکل (۲-۷) ترکیب RL موازی
* شکل (۲-۸) ترکیب RC موازی
* شکل (۲-۹) منحنی مغناطیس کنندگی مدار باز ترانسفورماتور
* شکل (۲-۱۰) رابطه بین  و
* شکل (۲-۱۱) دیاگرام شبیه سازی یک ترانسفورماتور دو سیم پیچه با اثر اشباع
* شکل (۲-۱۲) رابطه بینو
* شکل (۲-۱۳) رابطه بینو
* شکل (۲-۱۴) منحنی مدار باز با مقادیرrms
* شکل (۲-۱۵) شار پیوندی متناظر شکل (۲-۱۴) سینوسی
* شکل (۲-۱۶) جریان لحظه ای متناظر با تحریک ولتاژ سینوسی
* شکل (۲-۱۷) منحنی مدار باز با مقادیر لحظه­ای
* شکل (۲-۱۸) منحنی مدار باز با مقادیر rms
* شکل (۲-۱۹) میزان خطای استفاده از منحنی rms
* شکل (۲-۲۰) میزان خطای استفاده از منحنی لحظه­ای
* شکل (۲-۲۱) مدار معادل مغناطیسی ترانسفورماتور سه فاز سه ستونه
* شکل (۲-۲۲) مدار معادل الکتریکی ترانسفورماتور سه فاز سه ستونه
* شکل (۲-۲۳) مدار معادل مغناطیسی ترانسفورماتور سه فاز پنج ستونه
* شکل (۲-۲۴) ترانسفورماتور پنج ستونه
* شکل (۲-۲۵) انتگرالگیری در یک استپ زمانی به روش اولر
* شکل (۲-۲۶) انتگرالگیری در یک استپ زمانی به روش trapezoidal
* شکل (۳-۱) دیاگرام فازوری خطاها
* شکل (۳-۲) شکل موج ولتاژ Vab
* شکل (۳-۳)شکل موج ولتاژ Vbc
* شکل (۳-۴) شکل موج ولتاژ Vca
* شکل (۳-۵)شکل موج ولتاژ Vab
* شکل (۳-۶) شکل موج جریان iA
* شکل (۳-۷) شکل موج جریان iB
* شکل (۳-۸) شکل موج جریان iA
* شکل (۳-۹) شکل موج جریان iA
* شکل (۳-۱۰)شکل موجهای ولتاژ Va , Vb , Vc
* شکل (۳-۱۱)شکل موجهای ولتاژ Va , Vb , Vc
* شکل (۳-۱۲)شکل موجهای جریان ia , ib , ic
* شکل (۳-۱۳)شکل موجهای ولتاژ Va , Vb , Vc
* شکل (۳-۱۴)شکل موجهای ولتاژ Va , Vb , Vc
* شکل (۳-۱۵)شکل موجهای جریان , iB iA
* شکل (۳-۱۶)شکل موج جریان iA
* شکل (۳-۱۶)شکل موج جریان iB
* شکل (۳-۱۷)شکل موج جریان iC
* شکل (۳-۱۸)شکل موجهای ولتاژ Va , Vb , Vc
* شکل (۳-۱۹)شکل موجهای جریان ia , ib , ic
* شکل (۳-۲۰)شکل موجهای ولتاژ Va , Vb , Vc
* شکل (۳-۲۱)شکل موجهای جریان ia , ib , ic
* شکل (۳-۲۲)شکل موجهای جریان ia , ib , ic
* شکل (۳-۲۳) شکل موج ولتاژ Va
* شکل (۳-۲۴) شکل موج ولتاژ Vb
* شکل (۳-۲۵) شکل موج ولتاژ Vc
* شکل (۳-۲۶) شکل موج جریانiA
* شکل (۳-۲۷) شکل موج جریان iB
* شکل (۳-۲۸) شکل موج جریان iC
* شکل (۳-۲۹) شکل موج جریانiA
* شکل (۳-۳۰) شکل موج جریان iB
* شکل (۳-۳۱) موج جریان iC
* شکل (۳-۳۲) شکل موج جریانiA
* شکل (۳-۳۳) شکل موج جریان iB
* شکل (۳-۳۴) شکل موج جریان iC
* شکل (۳-۳۵) شکل موج ولتاژ Va
* شکل (۳-۳۶) شکل موج ولتاژ Vb
* شکل (۳-۳۷) شکل موج ولتاژ Vc
* شکل (۳-۳۸) شکل موج جریانiA
* شکل (۳-۳۹) شکل موج جریان iB
* شکل (۳-۴۰) شکل موج جریان iC
* شکل (۳-۴۱) شکل موج جریانiA
* شکل (۳-۴۲) شکل موج جریان iB
* شکل (۳-۴۳) شکل موج جریان iC
* شکل (۳-۴۴) شکل موج ولتاژ Va
* شکل (۳-۴۵) شکل موج ولتاژ Vb
* شکل (۳-۴۶) شکل موج ولتاژ Vc
* شکل (۳-۴۷) شکل موج جریانiA
* شکل (۳-۴۸) شکل موج جریان iB
* شکل (۳-۴۹) شکل موج جریان iC
* شکل (۳-۵۰) شکل موج جریانiA
* شکل (۳-۵۱) شکل موج جریان iB
* شکل (۳-۵۲) شکل موج جریان iC
* شکل (۳-۵۳) شکل موج ولتاژ Va
* شکل (۳-۵۴) شکل موج ولتاژ Vb
* شکل (۳-۵۵) شکل موج ولتاژ Vc
* شکل (۳-۵۶) شکل موج جریانiA
* شکل (۳-۵۷) شکل موج جریان iB
* شکل (۳-۵۸) شکل موج جریان iC
* شکل (۳-۵۹) شکل موج جریانiA
* شکل (۳-۶۰)شکل موج جریان iB
* شکل (۳-۶۱) شکل موج جریان iC
* شکل (۳-۶۲) شکل موج ولتاژ Va
* شکل (۳-۶۳) شکل موج ولتاژ Vb
* شکل (۳-۶۴) شکل موج ولتاژ Vc
* شکل (۳-۶۵) شکل موج جریانiA
* شکل (۳-۶۶) شکل موج جریان iB
* شکل (۳-۶۷) شکل موج جریان iC
* شکل (۳-۶۸) شکل موج جریانiA
* شکل (۳-۶۹) شکل موج جریان iB
* شکل (۳-۷۰) شکل موج جریان iC
* شکل (۳-۷۱) شکل موج ولتاژ Va
* شکل (۳-۷۲)شکل موج ولتاژ Vb
* شکل (۳-۷۳) شکل موج ولتاژ Vc
* شکل (۳-۷۴) شکل موج جریانiA
* شکل (۳-۷۵) شکل موج جریان iB
* شکل (۳-۷۶) شکل موج جریان iC
* شکل (۳-۷۷) شکل موج جریانiA
* شکل (۳-۷۸) شکل موج جریان iB
* شکل (۳-۷۹) شکل موج جریان iC
* شکل (۳-۸۰) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۸۱) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۸۲) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۸۳) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۸۴) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۸۵) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۸۶) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۸۷) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۸۸) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۸۹) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۹۰) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۹۱) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۹۲) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۹۳) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۹۴) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۹۵) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۹۶) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۹۷) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۹۸) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۹۹) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۱۰۰) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۱۰۱) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۱۰۲) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۱۰۳) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۱۰۴) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۱۰۵) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۱۰۶) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۱۰۷) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۱۰۸) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۱۰۹) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۱۱۰) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۱۱۱) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۱۱۲) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۱۱۳) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD
*  شکل (۳-۱۱۴) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۱۱۵) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۱۱۶) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۱۱۷) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۱۱۸) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۱۱۹) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۱۲۰) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۱۲۱) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۱۲۲) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۱۲۳) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۱۲۴) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۱۲۵) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۱۲۶) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۱۲۷) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۱۲۸) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۱۲۹) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۱۳۰) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۱۳۱) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD
* شکل (۳-۱۳۲) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۱۳۳) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۱۳۴) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۱۳۵) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده
* شکل (۳-۱۳۶) شکل موجهای ولتاژ) (kV
* شکل (۳-۱۳۷) شکل موجهای ولتاژ) (kV
* شکل (۳-۱۳۸) شکل موجهای جریان (kA)
* شکل (۳-۱۳۹) شکل موجهای ولتاژ) (kV
* شکل (۳-۱۴۰) شکل موجهای ولتاژ) (kV
* شکل (۳-۱۴۱) شکل موجهای جریان (kA)
* شکل (۳-۱۴۲) شکل موجهای جریان (kA)
* شکل (۳-۱۴۳) شکل موجهای جریان (kA)
* شکل (۳-۱۴۴) شکل موجهای جریان (kA)
* شکل (۳-۱۴۵) شبکه ۱۴ باس IEEE

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است