دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مديريت آموزشي مبتني بر سيستم

مديريت آموزشي مبتني بر سيستم

فهرست
بخش اول    9
مقدمه:    10
نوع تحقيق:    12
روش کتابخانه اي    12
انواع سند    14
ابزار گردآوري اطلاعات درروش کتابخانه اي    14
فيش    14
ويژگي‌هاي مديران آموزشي    20
جنبه نوآوري تحقيق:    26
نتيجه گيري و پيشنهاد:    30
بخش دوم    35
فصل اول    36
تعاريف مديريت    36
تعاريف مديريت    37
فصل دوم    46
روش‌هاي تحقيق    46
روش‌هاي تحقيق    47
تحقيقات علمي‌بر اساس هدف    47
تحقيقات علمي‌بر اساس ماهيت و روش پژوهش تاريخي    50
تحقيق توصيفي    50
پژوهش تحليل محتوا    53
پژوهش موردي:    54
پژوهش قوم نگاري    55
پژوهش آزمايشي (تجربي)    56
پژوهش شبه آزمايشي:    57
تحقيقات همبستگي ياهمخواني    58
تحقيقات علي (پس رويدادي).    59
روش‌هاي گرد آوري اطلاعات    61
روش‌هاي کتابخانه اي:    61
روش‌هاي ميداني:    61
فصل سوم    63
تئوري‌هاي مديريت    63
نظريه مديريت علمي    64
نظريه مديريت اداري    66
نظريه بوروکراسي    70
نظريه روابط انساني    73
نظريه سيستم:    75
تعريف سيستم:    75
کاربرد نظريه سيستم در مديريت    76
نظريه ترکيبي    78
علاقه براي محصول يا هدف:    79
علاقه براي پرسنل:    79
مديريت کيفيت جامع    81
تعريف مديريت کيفيت جامع در صنعت:    82
تعريف مديريت کيفيت جامع در تعليم و تربيت:    83
TOSIDPAR و دلالت‌هاي آن:    84
فصل چهارم    88
سازمان‌هاي يادگيرنده    88
ايجاد يک سازمان يادگيرنده:    89
سازمان ياد گيرنده :    89
ايجاد سازمان‌هاي يادگيرنده :    91
نتيجه گيري:    95
سازمان يادگيرنده و تعريف آن:    95
ويژگي‌هاي سازمان‌هاي يادگيرنده از نظر دکتر الواني:    96
مباني اساسي:    97
تعريف و توصيف مدرسه يادگيرنده:    98
ويژگي‌هاي مدرسه يادگيرنده :    99
استقرار مدرسه يادگيرنده :    102
اقدامات کليدي براي تسهيل مدرسه يادگيرنده :    103
فصل پنجم    105
مديريت کيفيت فراگير    105
«مديريت كيفيت فراگير»    106
ادواردز دمينگ كيست و پيشنهادش براي تعليم و تربيت چيست؟    106
اصول مديريتي دكتر دمينگ:    109
كاربرد فلسفة مديريت دمينگ در مدارس:    111
بينش، مالكيت و تعهد: ابتداي مديريت كيفي فراگير در مدرسه:    113
سه كاركرد بينش:    114
تعهد- چالش راستين بينش:    115
مالكيت به منزله نداي تعهد:    116
تعريف مديريت كيفي فراگير در بافت آموزش و پرورش:    116
اجراي مديريت كيفي و فراگير    118
سه كيفيت نرم افزاري در مديريت كيفي فراگير    119
اولين جزء تشكيل دهنده مديريت كيفي فراگير:    120
دومين جزء تشكيل دهنده مديريت كيفي فراگير:    120
سومين جز تشيكل دهنده مديريت كيفي فراگير:    120
چهارمين جز تشكيل دهنده مديريت كيفي فراگير:    120
پنجمين جز تشكيل دهنده مديريت كيفي فراگير:    120
فصل ششم    121
مطالعات موردي    121
«مطالعات موردي در مديريت آموزشگاهي»    122
خواهر خواندگي مدرسه اي    122
هم دلي محصول هم فكري است    127
فعاليت‌هاي تعاملي براي هم افزايي بيشتر    128
فصل هفتم    133
مديريت دانش    133
مقدمه:    134
مديريت دانش در مدارس    136
اصول مديريت دانش    137
نظام مديريت مدرسه محور ساختاري اثر بخش براي مديريت دانش    139
1.    عدم تمركز:    139
2.    مشاركت:    140
3. پژوهش محوري    141
4.    دانش و مهارت:    142
5.    اطلاعات (و ارتباطات موثر)    142
مطالعه موردي:    144
6.    ارزشيابي عملكرد و پاداش:    145
نقش ارزش‌ها در مديريت دانش    146
پيش زمينه‌هاي دانش افريني:    150
فصل هشتم    151
کارکردهاي مديريت    151
كاركرد‌هاي مديريت    153
برنامه ريزي:    153
مراحل برنامه ريزي:    155
برنامه ريزي آموزشي:    157
سازماندهي:    158
الف ) تقسيم كار:    161
ب) اختيار و مسئوليت:    162
ج) روابط منطقي:    163
كارگزيني:    164
رهبري:    166
هماهنگي:    170
اصول هماهنگي:    172
ارتباطات:    176
تعريف ارتباطات و اهميت آن:    177
انواع ارتباطات:    179
1-    ارتباط عمودي:    179
2-    ارتباط افقي:    179
3- ارتباطات مورب:    179
بودجه:    181
اصول بودجه:    181
تهيه و تنظيم بودرجه:    182
1-    بودجه متداول:    182
2-    بودجه برنامه اي:    182
فصل نهم    185
مديران و خلاقيت    185
«نقش مديران در خلاقيت و نوآوري در آموزشگاهها»    186
فرآيند تفكر خلاق    189
1- آمادگي    189
2- پرورش دادن:    190
3-    بينش:    190
4-    تعيين روايي بينش:    190
كاوشگري:    191
اثرات آموزشي و پرورشي:    192
ترجمه مقاله انگليسي    194
مرکز EPPI    199
اولين بازنگري    204
چالش‌هاي موجود در پروسه بازنگري    205
منابع و مآخذ    209
بخش اول
مقدمه:
در جهان امروز توسعه هدف اصلي جوامع و از مهمترين سياستگذاري‌هاي دولت‌ها محسوب ميگردد. بديهي است که توفيق جوامع در زمينه‌هاي فرهنگي، سياسي، و اقتصادي در گرو برخورداي از يک نظام آموزشي منسجم و پوياست و مديريت موثر نقش اساسي در هدايت نظام آموزشي در نيل به اهداف توسعه بر عهده دارد.
از زمان تشکيل آموزش و پرورش، به صورت رسمي‌در کشورها حدود يک قرن مي‌گذرد در خلال اين مدت نظام آموزشي در اثر تحولاتي که در سطح جامعه رخ داده است ازجهات گوناگون وسعت و گستردگي پيدا کرده است و اين امر اهداف، وظايف و مسئوليت‌هاي آن را پيچيده تر و اداره امور را به مراتب دشوارتر نموده است.
رسالت اساسي آموزشي و پرورش تربيت انسان سالم و سازنده است براين اساس مديران فقط بازگوکننده بخشنامه‌ها ومجري آئين نامه‌ها وناظر بر اجراي برنامه‌ها‌ي رسمي‌ نيستند بلکه وظيفه دارند فعاليت‌هاي مدرسه را در جهت اهداف متعالي تربيت، سازندگي دانش آموزان و در نهايت موفقيت جامعه هدايت نمايند.
پس، مديران آموزشي حال و آينده موظف هستند که با تعاريف و کارکردهاي مديريت، نظريه‌ها و تئوريهاي مديريت، راه، روش و اصول جديد مديريت (سازمان‌هاي يادگيرنده، مديريت مشارکتي، مديريت خلاق، مديريت دانش، مديريت کيفيت فراگير آشنايي کامل داشته باشند تا بتوانند محيطي دلپذير و رضايت بخشي براي فعاليت پرسنل فراهم آورند.)
به اميد آنکه مديريت آموزش و پرورش، امري عادي و مرسوم تلقي نشود و مديران آموزشي در چارچوب صرف اعمال ضوابط، بايدها و اتکاء به قدرت رسمي، محبوس ومحدود نگردد، بلکه بيش از آن، زمينه براي ايجاد و توسعه روابط انساني به ويژه مديريت آموزشي فراهم گردد.
نوع تحقيق:
روش کتابخانه اي
روش‌هاي کتابخانه اي در تمامي‌تحقيقات علمي‌مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ولي در بعضي از آن‌ها در بخشي از فرآيند تحقيق از اين روش استفاده مي‌شود و در بعضي از آن‌ها مانند اين تحقيق، موضوع تحقيق از حيث روش، ماهيتا کتابخانه اي است و از آغاز تا انتها متکي بر يافته‌هاي تحقيق کتابخانه اي است.
در مهارت تحقيق کتابخانه اي، آشنايي با نحوه استفاده از کتابخانه است؛ يعني ما بايد از روش‌هاي کتابداري، نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات کتاب، نحوه‌ي جستجوي کتاب در کتابخانه و نيز رايانه‌هاي آن مقررات بهره برداري و سفارش کتاب ونظاير آن اطلاع حاصل نماييم.
براي اين کار لازم است با مطالعه منابع مربوط و نيز استفاده از تجارت ديگران و همچنين راهنمايي کتابداران کتابخانه‌ها مهارت لازم را به دست آورند.
شيوه‌ي جستجوي کتاب يا منبع مورد نياز در کتابخانه است. براي اين کار معمولا کتابخانه ها، برگه دان‌ها يا کارتهاي ويژه‌اي در اختيار دارند که به سه شکل تنظيم شده است: 1. بر اساس عنوان کتاب، 2. براساس موضوع، 3. بر اساس نام مولف
همچنين اين اطلاعات در رايانه‌هاي کتابخانه‌ها ذخيره سازي شده که مراجعان مي‌توانند آن‌ها را بازيابي کنند. بنابراين، ما مي‌توانيم با استفاده از اين شکل‌ها کتاب يا ديگر منابع مورد نظر را در برگه دان‌ها بياييم و شماره ثبت کتاب را که معمولا در گوشه بالا و سمت چپ کارت يا برگه براي کتب لاتين و در سمت راست آن براي کتب فارسي نوشته شده است روي کاغذ يا فرم ويژه ياد داشت کند و به کتابدار تحويل دهد.
هر کتابخانه آيين نامه و مقررات خاصي دارد و محقق بايد به مفاد اين آيين نامه که معمولا از روي ديوار جعبه اعلانات نصب شده ، يا نزد کتابدار است، آشنا شود و مطابق آن به عضويت کتابخانه در آيد يا از آن بهره برداري کند.
کتابداران ماموريت راهنمايي متقاضيان و نيز تامين خدمات مورد نياز را دارند و ما در هر زمان مي‌توانيم از راهنمايي و مساعدت آن‌ها بهره مند شويم.
در کتابخانه‌ها به طور کلي دو دسته منبع وجود دارد: اول ، منابعي که به امانت داده مي‌شود و ما مي‌توانيم مطابق مقررات کتابخانه آن‌ها را به امانت ببريم؛ دوم، منابعي که به امانت داده نمي‌شود و ما صرفا مجاز هستيم ‌در محل کتابخانه از آن‌ها استفاده کنيم. اين منابع عبارتند از : فرهنگ ها، کتابهاي مرجع، اطلس ها، مجلات، آرشيوها، برخي اسناد و مدارک.
کتابخانه‌ها از حيث دسترسي ما به منابع به سه گروه تقسيم مي‌شوند: 1. کتابخانه‌هاي باز، که در آن‌ها ما مي‌توانيم آزادانه بين قفسه رفت و آمد کرده، کتابها را مورد وارسي قرار دهيم و کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنيم. 2. کتابخانه‌هاي بسته، که در آن‌ها ما امکان دسترسي به منابع را به طور مستقيم نداريم بايد کليه تقاضاهاي خود را به کتابدار تحويل دهيم. 3. کتابخانه‌هاي نيمه باز، که در آن‌ها بخشي از منابع مستقيما در دسترس ما قرار دارد (بخش جرايد، مرجع و …) و بخشي ديگر در اختيار کتابداران است.
انواع سند
در مطالعات کتابخانه اي اسناد گوناگوني مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اعم از آن که تحقيق به روش کتابخانه اي انجام شود ويا اينکه بخشي از فرآيند تحقيق را مطالعات کتابخانه اي تشکيل دهد.
اسناد عمده در مطالعات کتابخانه اي عبارتند از : کتاب، ميکروفيلم، ميکروفيش، ديسکها، ديسک‌هاي رايانه اي، بانک‌هاي اطلاعاتي، مقاله‌ها و مجله ها، اسناد اصل، اسناد دولتي، نشريه‌هاي رسمي‌دولتي، اسناد شخصي و خصوصي، مطبوعات، آمارنامه‌، اسناد صوتي و تصويري و …
ابزار گردآوري اطلاعات درروش کتابخانه اي
اين ابزارها بسته به نوع سند و هدف ما از گردآوري اطلاعات و نوع آن متفاوت است. عمده ترين ابزاري که در تحقيق کتابخانه اي براي جمع‌آوري اطلاعات از آن استفاده مي‌شود عبارتند از : فيش، جدول و فرم، پرسشنامه استخراج اطلاعات، نقشه و کروکي.
فيش
ابزاري است از جنس کاغذ يا مقوا که ما بخشي از يک متن مورد مطالعه را که در رابطه مساله تحقيق خود مي‌يابيم، روي آن ثبت نموده يا الصاق مي‌نماييم.
فيش‌ها انواع گوناگوني دارند؛ يعني بر اساس سطح اطلاعات مربوط يا موضوع و نيز حجم مطلب انتخاب شده از متن متفاوتند.
متن مورد استفاده براي ثبت در فيش ممکن است عين مطلب و به صورت نقل قول مستقيم يا برداشت ما از مطلب و به صورت نقل قول غير مستقيم يا ترجمه از متن به زبان ديگري باشد، يا همچنين ممکن است چکيده مطالب مورد مطالعه ، مشاهده، ثبت و ضبط مطالب به دست آمده باشد . در هر فيش ثبت اطلاعات چند بخش وجود د ارد که عبارتند از:
1.    بخش اطلاعات مربوط به منبع يا اثري که اطلاعات از آن گرفته مي‌شود شامل نام اثر، نام نويسنده و مترجم، مشخصات اثر از قبيل نام ناشر، شماره چاپ، زمان نشو و … براي صرفه جويي در اين امر ما مي‌توانيم بر اساس کتابشناسي اوليه که براي تحقيق خود انجام داده به هر يک از منابع مربوط کد مخصوصي اختصاصي دهيم. سپس درهنگام فيش برداري از منابع به درج شماره کد بر روي فيش اکتفا کنيم.
2.    بخش اطلاعات درباره موضوع مورد مطالعه و متن ثبت شده در فيش. اين اطلاعات شامل عام و کلي و فرعي بودن مطلب، موضوعات جانبي ، نوع مطلب شامل نقل، ترجمه ، تلخيص…
منابع و مآخذ
اقتداري ، علي محمد. سازمان و مديريت. تهران : مولوي، 1366.
الواني ، مهدي. مديريت عمومي‌. تهران : ني ، 1374.
بابلي ، عزيزالله؛ يوز باشي، زهرا. مديريت آموزشي. تهران کانون فرهنگي آموزش، 1383.
جاسبي، عبدالله. اصول و مباني مديريت. تهران : دانشگاه آزاد اسلامي‌، 1380
جان بست، روش‌هاي تحقيق درعلوم تربيتي و رفتاري . ترجمه حسن پاشاشريفي. تهران: رشد، 1371.
جمالي، عيسي. مديريت خلاق در مدرسه. تهران : آواي نور، 1377.
جويس ، بروس. الگوهاي جديد تدريس. ترجمه محمد رضا بهرنگي. تهران: تابان : نشرکمال تربيت، 1378.
حافظ نيا، محمد رضا، مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني . تهران : سمت ، 1377.
خورشيدي ، عباس، غندالي، شهاب الدين. مقدمات مديريت آموزشي و آموزشگاهي. تهران : نشر پسين، 1380.
خوي نژاد، غلامرضا، روش‌هاي پژوهش در علوم تربيتي، تهران: سمت، 1380.
راد ،‌منوچهر؛ عابديني راد، امير. اصول مديريت و رفتار سازماني. تهران : منوچهر راد، 1375.
رؤوف، علي. بالانشيني مديريت آموزشي. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي، 1380.
ساکي ، رضا. تغيير و نوآوري در سازمان و مديريت. تهران: پژوهشکده تعليم وتربيت ، 1379.
سيد عباس زاده، مير محمد. کليات مديريت آموزشي. اروميه: دانشگاه اروميه، 1380.
شعباني ورکي، بختيار: آزاد، اسدالله. آموزش و پرورش کيفي فراگير. مشهد: آستان قدس رضوي، 1381.
قلعه سري، قدرت الله. تبيين جايگاه مديريت آموزشگاهي. آذر 1378.
صفر زاده، خسروشاهي . رشد (مديريت مدرسه). شماره2. دوره چهارم. (آبان 1384).
مقدم، امان. مديريت آموزشي. تهران : ابجد ، 1375.
مجد فر، مرتضي. رشد (مديريت مدرسه). دوره چهارم. (بهمن 1384).
ميرکمالي، محمد. رهبري و مديريت آموزشي. تهران: رامين ، 1373.
مقدس، جلال؛ کاشفي، مجتبي. مديريت دانشکده علوم اداري و مديريت بازرگاني . (اسفند1353).
وايلز، کيمبل ، مديريت و رهبري آموزشي. ترجمه محمد علي طوسي. تهران: نشرمرکز آموزش مديريت دولتي، 1377.
اصلي پور، محمد. مديريت آموزشگاهي (سيري در نهج‌البلاغه) . تهران : نشر تبليغات اسلامي‌، 1375.
سعيد جعفري مقدم، مديريت دانش در نظام مديريت مدرسه محور، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش، شماره 36-35، (پاييز و زمستان 1382).
محمد دوستار، فاطمه کريمي. مديريت دانش، فصلنامه مديريت، شماره 67،68 . سالذ 1381.
فرهاد قربان دوردي نژاد، کاربرد مديريت کيفيت حامعه در فرآيند ياد دهي – يادگيري،فصلنامه تعليم و تربيت . شماره 82، (تابستان 1384).
وحيد اسم نژاد، ماهنامه سپه، سال ششم، شماره 65، (آذر 1384).
جعفر ترک نژاد، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش، شماره 23 و 24.
مديريت (1)، انتشارات اداره آموزش بانک سپه.
صالحي، داوود . نقش بودجه در مديريت آموزشي، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش، شماره 7، پاييز 1372.

دانلود پروژه مديريت آموزشي مبتني بر سيستم
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد