برخي برده به دنيا مي آيند، ديگران برده مي شوند و باز عده اي به سوي برده داري جذب مي شوند.
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه مدیریت پروژه
دانلود پروژه مدیریت پروژه

دانلود پروژه مدیریت پروژه

مدیریت پروژه
فهرست مطالب
بخش اول ۴
بخش اول ۴
فصل  اول ۵
مدیریت پروژه و اهمیت آن ۵
مقدمه ۶
تعریف پروژه ۷
چرخه عمر پروژه ۷
مدیریت پروژه ۸
برنامه ریزی پروژه ۸
تعریف پروژه موفق ۱۲
ارتباط مدیریان خطی- مدیر پروژه ۱۳
نقش مدیران پروژه ۱۴
نقش مدیران وظیفه ای ۱۵
نقش مجریان ۱۶
تیم مدیرت پروژه ۱۷
فصل  دوم ۱۹
برنامه ریزی ۱۹
مقدمه ۲۰
برنامه ریزی عمومی ۲۱
برنامه ریزی پروژه ۲۳
شرح کار (SOW) 24
تقدم و تاخر فعالیتها ۲۶
کدگذاری و دسته بندی فعالیتها ۲۶
شناسایی منابع – دسته بندی، کدگذاری و میزان موجودیت منابع ۲۸
تعریف محدودیتهای اجرای فعالیتها و پروژه (ها) ۲۹
تعیین و تخمین مدت زمان اجرای فعالیتها ۳۲
جدول مزایای استفاده از روش های زمان سنجی از پیش تعیین شده ۳۳
محصول استاندارد: ۳۵
میزان نیاز منابع تعریف شده ۳۷
اولویت گذاری پروژه ها ۳۸
ساختار شکستگی کار ۴۴
سطح ۴۵
توصیف ۴۵
۱ ۴۵
۲ ۴۵
۳ ۴۵
۴ ۴۵
۵ ۴۵
۶ ۴۵
چرخه عمر برنامه ریزی ۴۸
گزارشات، نمودارها و جزئیات برنامه ریزی ۴۸
نتیجه گیری ۵۱
فصل  سوم ۵۲
مدل سازی سیستمی فرآیند ۵۲
مقدمه ۵۳
مدل پیشنهادی ۵۳
اهداف سازمان ۵۳
استراتژیهای سازمانی ۵۴
سناریوهای استراتژی ۵۶
سازمان دهی تشکیلاتی ۵۷
طراحی جامع سیستم اطلاعاتی و عملیاتی ۵۸
بررسی دقیق سیستم کنترل پروژه ۶۰
طراحی شبکه فعالیت های سازمان ۶۱
ارائه برنامه زمانبندی فعالیت ها برای دپارتمانها ۶۳
جمع آوری اطلاعات واقعی ۶۴
مقایسه و آنالیز اطلاعات ۶۴
دسته بندی اطلاعات و آنالیز و اعلام گزارشات خاص جهت مدیران ۶۴
نتیجه گیری ۶۵
بخش دوم ۶۶
فصل اول ۶۷
معرفی کارخانه و محصول ۶۷
مقدمه: ۶۸
تعریف کنسرسیوم: ۶۹
اهداف شرکت: ۷۰
نقش مدیران شرکت کارینو در شرکت کنسرسیوم ذرت ایران: ۷۲
محصولات تولیدی شرکت کارینو: ۷۵
کارینو در هزاره سوم: ۷۶
دستگاه خشک کن محصولات کشاورزی مدل M6 79
ظرفیت حرارتی و تناژ خشک کن ۸۰
سیستم کدگذاری قطعات ۸۱
فصل دوم ۸۲
برنامه ریزی ۸۲
مقدمه ۸۳
پیکر بندی پروژه و شناخت فعالیتها ۸۳
تقدم و تاخر فعالیتها ۸۴
شناسایی و تخصیص منابع ۸۴
مقدمه
دنیای صنعتی امروزه دارای تغییرات شگرفی در پریودهای خاص بوده است. این تغییرات به تغییرات محیطی موسوم است. و به سازمان ها و ارگان ها تاثیر مستقیم دارند. لذا اهمیت شناخت این تغییرات مشخص است. این مهم باعث شده است که سازمان های تولیدی به سمت چند محصول حرکت کرده و دائم سیستم خود را به نحوی تغییر و گسترش دهند. این تحقیق سعی در آن دارد تا با تعریف قدم های اساسی اجرای یک پروژه چگونگی حرکت سازمان را در این مقوله به نمایش بگذارد. یکی از مهمترین خصیصه های یک سازمان تولیدی سخت سفارش تعریف پروژه های مختلف تولید از جانب مشتریان مختلف است. لذا عدم شناخت کافی به نوع کار باعث تعریف پروژه برای سازمان مورد نظر شده و دائم مدیران سازمان ( در هر رده سازمانی) با پروژه های مختلف درگیر هستند. در اجرای پروژه تولیدی سازمان های فوق الذکر هدایت امکانات و افراد سازمان به سمت اجرای پروژه از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین لزوم تعریف مدیر پروژه و وظایف اساسی آن احساس می شود. نظر به اهمیت این موضوع فصل پروژه به مدیریت پروژه و اهمیت آن پرداخته است و کلیه مسائل مختلف در آن مقوله را از دیدگاه اجرای بررسی می نماید.
تعریف پروژه
تعریف پروژه از دیدگاه اجرای عبارتست از:
 “یک پروژه شامل فعالیت های سازمان مشخص بوده که نیازمند صرف منابع مختلف بوده و کلیه فعالیتهای سازمان در جهت اجرای پروژه با امکانات تعریف شده و در زمانهای تعیین شده می باشد” جهت مشخص شدن تعریف فوق شکل ۱-۱ آمده است. همان طور که در این شکل دیده می شود محدودیتهای زمانی، هزینه (بودجه) و موارد اجرایی در جهتی سازماندهی و هدایت می شوند که به نقطه مورد نظر که همان انجام پروژه است خواهد رسید.
 چرخه عمر پروژه
پروژه مانند انسان دارای یک چرخه عمر است. ابتدا به آرامی شروع می شود که در آن مرحله، کلیه موارد اجرایی و محدودیتها شناسایی و مشخص می شود و بر اساس آن برنامه اجرایی تدوین می گردد سپس بر اساس برنامه اجرایی به مرحله اجرا گذاشته شده و از سرعت بیشتری برخوردار است. در این مرحله پروژه اجرا شده و در آخرین مرحله که انجام فعالیتهای پایانی است با شرعت کمتری حرکت کرده تا در نهایت پایان یابد. در این ارتباط در فصول بعدی بیشتر توضیح داده می شود. منحنی چرخه عمر در شکل ۱-۲ آمده است.
در سازمانهایی که نوع فعالیت آنها متناسب با پروژه شکل می گیرد عمر پروژه تغییر میکند به دلیل تعریف شدن در پریودهای مختلف پروژه دارای عمرهای مختلف است. که کل پروژه ها مجموعاً دارای عمر پروژه هستند. همان طور که در شکل دیده می شود چندین پروژه با عمرهای مختلف وجود دارد که نهایتاً در کل پریود دارای یک پروژه و یک چرخه عمر است.
مدیریت پروژه
با توجه به تعریف پروژه، یک مدیر دارای وظایف اصلی ذیل می باشد:
– برنامه ریزی
– سازمان دهی
– کنترل
– هدایت
– اجرا
مدیریت پروژه درگیر برنامه ریزی پروژه و ناظر بر اجرای پروژه بوده که شامل موارد زیر می باشد:
برنامه ریزی پروژه
– تعریف نیازمندیهای کار
– تعریف میزان و مقادیر کار
– تعریف منابع مورد نیاز
هدایت و نظارت بر پروژه
– میزان پیشرفت پروژه
– مشابه واقعیت و پیش بینهای انجام شده
– آنالیز نحوه اجرای کار و مقایسه با روشهای تعیین و تدوین شده
– تنظیم های مورد نیاز در جهت اجرای پروژه با توجه به موارد از پیش تعیین شده و تدوین شده
مدیریت پروژه هنگامی میتواند موفق نامیده شود که بتواند در موارد زیر به اهداف مورد نظر پروژه دست یابد:
– در زمان
– در هزینه
– سطح تکنولوژی/ اجرای خواسته شده
– بهره مندی از منابع و حداکثر استفاده از آن و راندمان بالا
با توجه به تعاریف انجام شده مزایای بالقوه وجود مدیریت پروژه عبارتست از:
۱) وظایف و مسئولیت های افراد سازمان برای انجام فعالیتهای خاص مشخص می باشد.
۲) حداقل کردن نیاز برای گزارشگیری مداوم، یعنی اینکه با وجود این مدیر نحوه گزارشها و گردش آنها به حداقل می رسد.
۳) مشخص کردن محدودیتهای زمانی اجرای پروژه
۴) مشخص کردن روشهای اجرایی
۵) اندازه گیری میزان پیشرفت طرحها و پروژه ها
۶) مشخص شدن مشکلات در کوتاهترین زمان در زودترین زمان جهت انجام فعالیتهای اصلاحی
۷) توسعه قابلیت تضمینی و پیش بینی جهت برنامه ریزی های آتی
۸) شناخت و فهمیدن عواملی که باعث نرسیدن سازمان به اهداف از پیش تعیین شده می شود.
۹) شناخت و فهمیدن اهدافی که سازمان به آنها نخواهد رسید یا نرسیده است.
اما متاسفانه مشکلاتی وجود دارند که سازمان را در رسیدن به اهداف و مزایای بالا دچار اشکال میکند. این عوامل عبارتند از:
۱- پیچیدگی های خاص پروژه
۲- نیازمندیهای خاص مشتریان
۳- سازن غیر ساختاری
۴- ریسکهای پروژه
۵- تغییر در تکنولوژی و دیگر عوامل محیطی
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است