دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مديريت پروژه

مديريت پروژه
فهرست مطالب
بخش اول 4
بخش اول 4
فصل  اول 5
مديريت پروژه و اهميت آن 5
مقدمه 6
تعريف پروژه 7
چرخه عمر پروژه 7
مديريت پروژه 8
برنامه ريزي پروژه 8
تعريف پروژه موفق 12
ارتباط مديريان خطي- مدير پروژه 13
نقش مديران پروژه 14
نقش مديران وظيفه اي 15
نقش مجريان 16
تيم مديرت پروژه 17
فصل  دوم 19
برنامه ريزي 19
مقدمه 20
برنامه ريزي عمومي 21
برنامه ريزي پروژه 23
شرح كار (SOW) 24
تقدم و تاخر فعاليتها 26
كدگذاري و دسته بندي فعاليتها 26
شناسايي منابع – دسته بندي، كدگذاري و ميزان موجوديت منابع 28
تعريف محدوديتهاي اجراي فعاليتها و پروژه (ها) 29
تعيين و تخمين مدت زمان اجراي فعاليتها 32
جدول مزاياي استفاده از روش هاي زمان سنجي از پيش تعيين شده 33
محصول استاندارد: 35
ميزان نياز منابع تعريف شده 37
اولويت گذاري پروژه ها 38
ساختار شكستگي كار 44
سطح 45
توصيف 45
1 45
2 45
3 45
4 45
5 45
6 45
چرخه عمر برنامه ريزي 48
گزارشات، نمودارها و جزئيات برنامه ريزي 48
نتيجه گيري 51
فصل  سوم 52
مدل سازي سيستمي فرآيند 52
مقدمه 53
مدل پيشنهادي 53
اهداف سازمان 53
استراتژيهاي سازماني 54
سناريوهاي استراتژي 56
سازمان دهي تشكيلاتي 57
طراحي جامع سيستم اطلاعاتي و عملياتي 58
بررسي دقيق سيستم كنترل پروژه 60
طراحي شبكه فعاليت هاي سازمان 61
ارائه برنامه زمانبندي فعاليت ها براي دپارتمانها 63
جمع آوري اطلاعات واقعي 64
مقايسه و آناليز اطلاعات 64
دسته بندي اطلاعات و آناليز و اعلام گزارشات خاص جهت مديران 64
نتيجه گيري 65
بخش دوم 66
فصل اول 67
معرفي كارخانه و محصول 67
مقدمه: 68
تعريف كنسرسيوم: 69
اهداف شركت: 70
نقش مديران شركت كارينو در شركت كنسرسيوم ذرت ايران: 72
محصولات توليدي شركت كارينو: 75
كارينو در هزاره سوم: 76
دستگاه خشك كن محصولات كشاورزي مدل M6 79
ظرفيت حرارتي و تناژ خشك كن 80
سيستم كدگذاري قطعات 81
فصل دوم 82
برنامه ريزي 82
مقدمه 83
پيكر بندي پروژه و شناخت فعاليتها 83
تقدم و تاخر فعاليتها 84
شناسايي و تخصيص منابع 84
مقدمه
دنياي صنعتي امروزه داراي تغييرات شگرفي در پريودهاي خاص بوده است. اين تغييرات به تغييرات محيطي موسوم است. و به سازمان ها و ارگان ها تاثير مستقيم دارند. لذا اهميت شناخت اين تغييرات مشخص است. اين مهم باعث شده است كه سازمان هاي توليدي به سمت چند محصول حركت كرده و دائم سيستم خود را به نحوي تغيير و گسترش دهند. اين تحقيق سعي در آن دارد تا با تعريف قدم هاي اساسي اجراي يك پروژه چگونگي حركت سازمان را در اين مقوله به نمايش بگذارد. يكي از مهمترين خصيصه هاي يك سازمان توليدي سخت سفارش تعريف پروژه هاي مختلف توليد از جانب مشتريان مختلف است. لذا عدم شناخت كافي به نوع كار باعث تعريف پروژه براي سازمان مورد نظر شده و دائم مديران سازمان ( در هر رده سازماني) با پروژه هاي مختلف درگير هستند. در اجراي پروژه توليدي سازمان هاي فوق الذكر هدايت امكانات و افراد سازمان به سمت اجراي پروژه از اهميت خاصي برخوردار است. بنابراين لزوم تعريف مدير پروژه و وظايف اساسي آن احساس مي شود. نظر به اهميت اين موضوع فصل پروژه به مديريت پروژه و اهميت آن پرداخته است و كليه مسائل مختلف در آن مقوله را از ديدگاه اجراي بررسي مي نمايد.
تعريف پروژه
تعريف پروژه از ديدگاه اجراي عبارتست از:
 “يك پروژه شامل فعاليت هاي سازمان مشخص بوده كه نيازمند صرف منابع مختلف بوده و كليه فعاليتهاي سازمان در جهت اجراي پروژه با امكانات تعريف شده و در زمانهاي تعيين شده مي باشد” جهت مشخص شدن تعريف فوق شكل 1-1 آمده است. همان طور كه در اين شكل ديده مي شود محدوديتهاي زماني، هزينه (بودجه) و موارد اجرايي در جهتي سازماندهي و هدايت مي شوند كه به نقطه مورد نظر كه همان انجام پروژه است خواهد رسيد.
 چرخه عمر پروژه
پروژه مانند انسان داراي يك چرخه عمر است. ابتدا به آرامي شروع مي شود كه در آن مرحله، كليه موارد اجرايي و محدوديتها شناسايي و مشخص مي شود و بر اساس آن برنامه اجرايي تدوين مي گردد سپس بر اساس برنامه اجرايي به مرحله اجرا گذاشته شده و از سرعت بيشتري برخوردار است. در اين مرحله پروژه اجرا شده و در آخرين مرحله كه انجام فعاليتهاي پاياني است با شرعت كمتري حركت كرده تا در نهايت پايان يابد. در اين ارتباط در فصول بعدي بيشتر توضيح داده مي شود. منحني چرخه عمر در شكل 1-2 آمده است.
در سازمانهايي كه نوع فعاليت آنها متناسب با پروژه شكل مي گيرد عمر پروژه تغيير ميكند به دليل تعريف شدن در پريودهاي مختلف پروژه داراي عمرهاي مختلف است. كه كل پروژه ها مجموعاً داراي عمر پروژه هستند. همان طور كه در شكل ديده مي شود چندين پروژه با عمرهاي مختلف وجود دارد كه نهايتاً در كل پريود داراي يك پروژه و يك چرخه عمر است.
مديريت پروژه
با توجه به تعريف پروژه، يك مدير داراي وظايف اصلي ذيل مي باشد:
– برنامه ريزي
– سازمان دهي
– كنترل
– هدايت
– اجرا
مديريت پروژه درگير برنامه ريزي پروژه و ناظر بر اجراي پروژه بوده كه شامل موارد زير مي باشد:
برنامه ريزي پروژه
– تعريف نيازمنديهاي كار
– تعريف ميزان و مقادير كار
– تعريف منابع مورد نياز
هدايت و نظارت بر پروژه
– ميزان پيشرفت پروژه
– مشابه واقعيت و پيش بينهاي انجام شده
– آناليز نحوه اجراي كار و مقايسه با روشهاي تعيين و تدوين شده
– تنظيم هاي مورد نياز در جهت اجراي پروژه با توجه به موارد از پيش تعيين شده و تدوين شده
مديريت پروژه هنگامي ميتواند موفق ناميده شود كه بتواند در موارد زير به اهداف مورد نظر پروژه دست يابد:
– در زمان
– در هزينه
– سطح تكنولوژي/ اجراي خواسته شده
– بهره مندي از منابع و حداكثر استفاده از آن و راندمان بالا
با توجه به تعاريف انجام شده مزاياي بالقوه وجود مديريت پروژه عبارتست از:
1) وظايف و مسئوليت هاي افراد سازمان براي انجام فعاليتهاي خاص مشخص مي باشد.
2) حداقل كردن نياز براي گزارشگيري مداوم، يعني اينكه با وجود اين مدير نحوه گزارشها و گردش آنها به حداقل مي رسد.
3) مشخص كردن محدوديتهاي زماني اجراي پروژه
4) مشخص كردن روشهاي اجرايي
5) اندازه گيري ميزان پيشرفت طرحها و پروژه ها
6) مشخص شدن مشكلات در كوتاهترين زمان در زودترين زمان جهت انجام فعاليتهاي اصلاحي
7) توسعه قابليت تضميني و پيش بيني جهت برنامه ريزي هاي آتي
8) شناخت و فهميدن عواملي كه باعث نرسيدن سازمان به اهداف از پيش تعيين شده مي شود.
9) شناخت و فهميدن اهدافي كه سازمان به آنها نخواهد رسيد يا نرسيده است.
اما متاسفانه مشكلاتي وجود دارند كه سازمان را در رسيدن به اهداف و مزاياي بالا دچار اشكال ميكند. اين عوامل عبارتند از:
1- پيچيدگي هاي خاص پروژه
2- نيازمنديهاي خاص مشتريان
3- سازن غير ساختاري
4- ريسكهاي پروژه
5- تغيير در تكنولوژي و ديگر عوامل محيطي
دانلود پروژه مديريت پروژه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد