بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی.
خانه » پروژه » شیمی و زیست شناسی » دانلود پروژه مروری بر برخی پارامترهای بیو شیمیایی خون ماهی
دانلود پروژه مروری بر برخی پارامترهای بیو شیمیایی خون ماهی

دانلود پروژه مروری بر برخی پارامترهای بیو شیمیایی خون ماهی

دانلود پروژه مروری بر برخی پارامترهای بیو شیمیایی خون ماهی

مروری بر برخی پارامترهای بیو شیمیایی خون ماهی

خون، به عنوان یک بافت سیال و سهل الوصول یکی از مهم ترین مایعات بیولوژیک بدن بوده که تحت تأثیر حالات مختلف فیزیولوژیک و پاتولوژیک، ترکیبات آن دستخوش نوسان و تغییر می‌گردند. لذا در اختیار داشتن مقادیر طبیعی پارامترهای خونی و بررسی چگونگی تغییرات آن ها در بیماری های مختلف همواره از ابزارهای مهم تشخیص در بسیاری از بیماری های انسان و دام بوده است. در رابطه با آبزیان و از جمله ماهی نیز، این مهم با تعیین مقادیر طبیعی پارامترهای خونی به عنوان منبأ و شاخصی برای مقایسه و قضاوت در تشخیص بیماری ها مورد تأکید قرار گرفته است.
معمولا حجم خون ماهیان نسبت به سایر مهره داران کمتر و در ماهیان استخوانی حدودا بین ۴-۲ میلی لیتر به ازای ۱۰۰ گرم است. در لامپری ها حجم خون بیشتر و به ۵/۸ میلی لیتر به ازای ۱۰۰ گرم میرسد و در هاگ فیش ها حتی از این هم بیشتر است و به ۱۷ میلی لیتر به ازای ۱۰۰ گرم میرسد. در ماهیان الاسمو برانش ها،حجم خون بین ۸-۶ میلی لیتر به ازای ۱۰۰ گرم گزارش شده است. در تحقیقات اولیه که بر روی آزاد ماهیان صورت گرفت، حجم خون را در حدود ۵/۳-۳ میلی لیتر به ازای ۱۰۰ گرم گزارش کردند، اما تحقیقات اخیر نشان داد که حجم خون آن ها در حد ماهیان الاسمو برانش و بین ۵ تا بیش از ۷ میلی لیتر به ازای ۱۰۰ گرم است. حجم خون تون ماهیان زیاد بوده و بین ۸ میلی لیتر به ازای ۱۰۰ گرم در ماهی ۹ کیلویی تا ۱۳۳ میلی لیتر به ازای ۱۰۰ گرم در ماهی ۵/۴ کیلویی متغیر است. در ماهیان کوچک تر حجم خون حتی از این مقادیر هم بیشتر است. بعضی از محققان اشاره کرد اند که حجم خون در بین کل ماهیان به صورت فیلوژنیک کاهش می یابد. ماهیان استخوانی عالی تر دارای دستگاه عروقی کاملتری هستند، به همین خاطر به خون کمتری برای انتقال اکسیژن و سایر مواد نیازمندند (۳).
خون، مواد مختلف از جمله یون های غیر آلی و تعدادی از ترکیبات آلی مانند هورمون ها،ویتامین ها و پروتئین های مختلف پلاسما را منتقل میکند که میزان آن ها از ۶-۲ گرم در ۱۰۰ میلی لیتر متغیر است.این ترکیبات در ایجاد حالت بافری در مقابل تغییرات PH  و حفظ فشار اسمزی که در نقل و انتقال آب از میان دیواره مویرگ ها حائز اهمیت است، نقش دارند.اجزای سلولی خون، گلبول های قرمز یا اریتروسیت ها و گلبول های سفید یا لکوسیت ها هستند (۳).

فهرست مطالب
مقدمه: ۶
خون : ۱۱
۱-۱-۱ وظائف خون: ۱۱
۱-۱-۲ گردش خون: ۱۲
۱-۱-۳ قلب و دستگاه گردش خون: ۱۳
۱-۲ سلول های خونی: ۱۴
۱-۲-۳ گلبول های سفید (لکوسیت‌ها): ۱۵
۱-۲-۴ نوتروفیل ۱۶
۱-۲-۵ بازوفیل ۱۷
۱-۲-۶ ائوزینوفیل ۱۹
۱-۲-۷ منوسیت ۱۹
۱-۲-۸ لنفوسیت‌ها: ۲۱
۱-۲-۹ ترومبوسیت ‌: ۲۱
۱-۲-۱۰ پلاسما سل‌ : ۲۲
۱-۳ روند تشکیل سلولهای خونی : ۲۴
۱-۴ بافت‌های لنفاوی: ۲۵
۱-۴-۱ لنف: ۲۶
۱-۴-۲ کلیه: ۲۶
۱-۴-۳ طحال : ۲۷
۱-۴-۴ تیموس : ۲۸
۱-۵ کم‌خونی : ۲۹
۱-۵-۱  کم‌خونی های همولیتیک : ۲۹
۱-۵-۲ کم خونی هموراژیک : ۳۱
کم‌خونی هیپوپلاستیک : ۳۲
۱-۶ بررسی مقایسه‌ ای پارامترهای خونی  Cichlasoma dimerusبا دیگر ماهیان استخوانی : ۳۴
۲-۱ عوامل موثر بر تغییر پارامتر های خونی : ۴۳
۲-۱-۱ اثر جنس روی پارامترهای خونی ماهی: ۴۴
۲-۱-۲ اثر سن روی پارامترهای خونی: ۴۶
۲-۱-۳ اثر دما روی پارامترهای خونی ماهی: ۴۹
۲-۱-۴ اثر تغذیه روی پارامترهای خونی ماهی: ۵۴
۲-۱-۵ اثر استرس ناشی از صید، حمل و نقل و نمونه‌گیری: ۵۹
۲-۱-۶ اثر عوامل مسمومیت‌زا روی پارامترهای خونی ماهیان استخوانی : ۶۲
۲-۱-۶-۱ فلزات سنگین: ۶۳
۲-۱-۶-۳ بررسی اثر شوینده‌های آنیونی روی پارامترهای خونی: ۷۳
۲-۲ بررسی اثر بیماریهای عفونی روی پارامترهای خونی ماهیان استخوانی: ۷۷
۲-۲-۲ آلودگی‌های انگلی: ۸۲
۲-۳ اثر بیماریهای عفونی روی پارامترهای خونی ماهیان غضروفی: ۸۴
۳ -۱ نتایج: ۸۶
فهرست منابع فارسی: ۸۹
منابع انگلیسی : ۹۰
مقدمه:
خون، به عنوان یک بافت سیال و سهل الوصول یکی از مهم ترین مایعات بیولوژیک بدن بوده که تحت تأثیر حالات مختلف فیزیولوژیک و پاتولوژیک، ترکیبات آن دستخوش نوسان و تغییر می‌گردند. لذا در اختیار داشتن مقادیر طبیعی پارامترهای خونی و بررسی چگونگی تغییرات آن ها در بیماری های مختلف همواره از ابزارهای مهم تشخیص در بسیاری از بیماری های انسان و دام بوده است. در رابطه با آبزیان و از جمله ماهی نیز، این مهم با تعیین مقادیر طبیعی پارامترهای خونی به عنوان منبأ و شاخصی برای مقایسه و قضاوت در تشخیص بیماری ها مورد تأکید قرار گرفته است.
معمولا حجم خون ماهیان نسبت به سایر مهره داران کمتر و در ماهیان استخوانی حدودا بین ۴-۲ میلی لیتر به ازای ۱۰۰ گرم است. در لامپری ها حجم خون بیشتر و به ۵/۸ میلی لیتر به ازای ۱۰۰ گرم میرسد و در هاگ فیش ها حتی از این هم بیشتر است و به ۱۷ میلی لیتر به ازای ۱۰۰ گرم میرسد. در ماهیان الاسمو برانش ها،حجم خون بین ۸-۶ میلی لیتر به ازای ۱۰۰ گرم گزارش شده است. در تحقیقات اولیه که بر روی آزاد ماهیان صورت گرفت، حجم خون را در حدود ۵/۳-۳ میلی لیتر به ازای ۱۰۰ گرم گزارش کردند، اما تحقیقات اخیر نشان داد که حجم خون آن ها در حد ماهیان الاسمو برانش و بین ۵ تا بیش از ۷ میلی لیتر به ازای ۱۰۰ گرم است. حجم خون تون ماهیان زیاد بوده و بین ۸ میلی لیتر به ازای ۱۰۰ گرم در ماهی ۹ کیلویی تا ۱۳۳ میلی لیتر به ازای ۱۰۰ گرم در ماهی ۵/۴ کیلویی متغیر است. در ماهیان کوچک تر حجم خون حتی از این مقادیر هم بیشتر است. بعضی از محققان اشاره کرد اند که حجم خون در بین کل ماهیان به صورت فیلوژنیک کاهش می یابد. ماهیان استخوانی عالی تر دارای دستگاه عروقی کاملتری هستند، به همین خاطر به خون کمتری برای انتقال اکسیژن و سایر مواد نیازمندند (۳).
خون، مواد مختلف از جمله یون های غیر آلی و تعدادی از ترکیبات آلی مانند هورمون ها،ویتامین ها و پروتئین های مختلف پلاسما را منتقل میکند که میزان آن ها از ۶-۲ گرم در ۱۰۰ میلی لیتر متغیر است.این ترکیبات در ایجاد حالت بافری در مقابل تغییرات PH  و حفظ فشار اسمزی که در نقل و انتقال آب از میان دیواره مویرگ ها حائز اهمیت است، نقش دارند.اجزای سلولی خون، گلبول های قرمز یا اریتروسیت ها و گلبول های سفید یا لکوسیت ها هستند (۳).
رنگ گلبول های قرمز به واسطه وجود هموگلوبین در داخل آنها است. این ترکیب از یک گلوبین پروتئینی فاقد رنگ همچنین ماده ای به نام هم تشکیل شده است که رنگدانه قرمز-زرد دارد و حاوی آهن است. مولکول های هموگلوبین ماهیان الاسمو برانش و استخوانی از ۴ زنجیر پیچیده (تترامریک) تشکیل شده است و وزن مولکولی آن ها در حدود ۶۱۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ دالتون است. هموگلوبین‌ لامپری‌ها، بسیار شبیه میوگلوبین است. این ترکیب، هموگلوبینی است که در بافت های عضلانی یافت می شودو علاوه بر این مونومریک بوده، وزن مولکولی آن ۱۸۲۰۰ دالتون است.در بعضی از گونه‌ها، بیش از یک نوع هموگلوبین را می‌توان مشاهده کرد. هموگلوبین، اکسیژن را به صورت ترکیب با آهن فروی هم انتقال می‌دهد، این ترکیب قابل برگشت است و انجام آن بستگی به فشار نسبی اکسیژن دارد. تنها تعداد محدودی از ماهیان، فاقد هموگلوبین هستند. برای مثال، بعضی از ماهیان چان ایکتی اید قطب جنوب و نوزادان لپتوسفالوس مار ماهیان، خون بی‌رنگ دارند (۳).
ظرفیت حمل اکسیژن خون ماهیان، شامل اکسیژنی است که به صورت محلول انتقال می‌یابد و همچنین اکسیژنی که به صورت ترکیب با هموگلوبین، در داخل گلبول‌های قرمز وجود دارد. درماهی چنو سفالوس که ماهی یخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  قطب جنوب بوده و فاقد هموگلوبین است، ظرفیت حمل اکسیژن خون ۴۵/۰ تا ۰۸/۱ میلی لیتر در ۱۰۰ میلی لیتر است، در صورتی که در بسیاری از ماهیان تلئوست بین۸ تا ۱۲ درصد است. در ماهیان بسیار فعال، مانند اسکومبروئیدهای فعال و گونه‌هایی که به آب‌های فقیر از اکسیژن عادت کرده‌اند ظرفیت حمل اکسیژن تا بیش از ۲۰ حجم درصد می‌رسد. ظرفیت حمل اکسیژن خون کوسه‌ها و سپرماهیان کمتر از ماهیان استخوانی عالی و معمولاً از ۵/۳ تا ۶ حجم درصد متغیر است.میزان واقعی اکسیژن خون به عوامل زیادی از جمله، فشار نسبی اکسیژن در محیط، فشار نسبی دی‌اکسیدکربن، PH، دما و میزان فعالیت ماهی بستگی دارد. به طور طبیعی خونی که در آئورت پشتی وجود دارد، %۸۵ تا %۹۵ از اکسیژن اشباع است، در حالی که معمولاً میزان اشباع خون وریدی از اکسیژن بین %۳۰ تا % ۶۰ است. در ماهی قزل‌آلایی که در فعالیت شدید قرار گرفته بود، در هنگام بازگشت خون ورودی به  قلب هیچ اکسیژنی وجود نداشت(۳).
ارتباطات بین دی‌اکسیدکربن، pH و میل ترکیبی خون برای حمل اکسیژن بسیار جالب توجه است. یکی از این ارتباطات که به اثر بور معروف است، بدین صورت است که میل ترکیبی هموگلوبین برای اکسیژن، در pH پایین کاهش می‌یابد و علت این امر تغییراتی است که در اثر افزایش غلظت یون هیدروژن، در وضعیت مولکول هموگلوبین به وجود می‌آید. این وضعیت بیشتر در ماهیانی دیده می‌شود که در محیط‌هایی با میزان اکسیژن زیاد و دی‌اکسیدکربن کم زندگی می‌کنند (۳).
براساس اثر بور، در آبشش‌های ماهیان مختلف در حالی که فشار نسبی دی‌اکسیدکربن کم است، خون می‌تواند به راحتی اکسیژن را گرفته و منتقل کند، حتی اگر فشار نسبی اکسیژن در محیط کم باشد. در بافت‌ها نیز در حالی که فشار دی‌ اکسیدکربن زیاد است، اکسیژن می‌تواند به طور مستقل، براساس میزان  فشار نسبی خود به داخل خون آزاد شود و این امر یکی از فوائد اثر بور است. اما از معایب این اثر این است که ماهیانی که به دی‌اکسیدکربن کم و اکسیژن زیاد سازش یافته‌اند، اگر میزان دی‌اکسیدکربن محیط افزایش یابد، اکسیژن زیادتری لازم است تا توسط هموگلوبین انتقال یابد. ماهیانی مانند بول هد، بوفین و ماهیان شش‌دار که به زندگی در باتلاق و سایر مکانهای آبی راکد و آرام سازش یافته‌ اند و در این مکان‌ها، کم بودن pH و همچنین کم بودن میزان اکسیژن امری طبیعی است، در خون آنها اثر بور بسیار ضعیف است(۳).
اثر روت نیز با اثر بور در ارتباط است و براساس آن کاهش ظرفیت حمل اکسیژن توسط خون،  با افزایش فشار نسبی دی‌ اکسیدکربن همراه است. کاهش PH، منجر به آن خواهد شد که خون ماهی ۱۰۰ درصد نتواند با اکسیژن اشباع شود و این حالت، بدون توجه به فشار اکسیژن صورت می‌گیرد. این حالت در موارد تجربی که فشار اکسیژن را تا ۱۴۰ اتمسفر رسانده‌اند نشان داده شده است (۳).
بطور کلی نظر محققین بر این اساس است که فاکتورهای خونی و سرمی ماهیان در گونه‌های مختلف با هم تفاوت داشته و اتفاق نظر و ارتباط مستقیم و  غیرمستقیم زیادی با شرایط محیطی، تغذیه‌ای، سن و … دارد. بنابراین باید برای هر گونه ماهی در شرایط اقلیمی هر منطقه مقادیر طبیعی این فاکتورها وجود داشته باشد.

خون :
خون، مایعی است که در رگ های بدن جریان دارد و نوعی بافت همبند محسوب می‌شود. اختلاف عمده بافت خون با دیگر بافت ها در این است که ماده خارج سلولی در آن بصورت مایعی به نام پلاسما است که پلاسما خود شامل آب ، پروتئین (آلبومین ـ گلبولین و فاکتورهای انعقادی) ، قندها (گلوکز) ، چربی و یون ها می باشد و سلول های خونی شامل اریتروسیت‌ها (گلبول های قرمز)، لکوسیت‌ها (گلبول های سفید) و ترومبوسیت‌ها (پلاکت ها) هستند. این بافت در تمامی بافت ها به جز بافت پوششی و غضروفی وارد می‌شود و تغذیه و تنفس آنها را سبب می‌شود(۱).

۱-۱-۱ وظائف خون:
۱_ انتقال گاز (اکسیژن و گاز کربنیک) بین اندام تنفسی ، بافت ها و ذخیره اکسیژن .
۲_ انتقال مواد غذایی به بافت‌ها .
۳_ انتقال محصولات دفعی از بافت‌ها به سوی اندام های مختلف .
۴_ انتقال مواد متابولیکی اسید لاکتیک (از عضلات به کبد) .
۵_ انتشار هورمون‌ها برای کنترل اعمال بدن و تأثیر متقابل هورمون ها بر اندام های خون ساز
۶ـ تنظیم حرارت بدن با انتشار در بافت‌ها .
۷ـ انعقاد .
۸_ دفاع بدن در برابر حمله باکتری ها و ایجاد ایمنی در بدن .
۹_ تثبیت محیط داخلی مناسب برای سلول ها به منظور ایجاد PH مناسب، مواد غذایی و غیره …) .
۱۰_ انتقال نیرو مثل شکستن کیتین در سخت‌پوستان (۴).

۱-۱-۲ گردش خون:
سیستم گردش خون در ماهی ها عمدتاً به میزان زیاد و یا تماماً بسته است و قلب و مویرگ های آبششی و عمومی و رگ های بزرگ در یک آرایش خطی به هم متصلند. ماهیان در محیطی زندگی می‌کنند که در مقایسه با اتمسفری که تنفس می‌کنیم از نظر O2 فقیرتر است، هم چنین قلب آن ها که ساده‌تر است باید قبل از انتشار خون به داخل بافت ها آنها را به سمت سطوح اکسیژن دار پمپاژ کند. خون، مواد مختلف از جمله یون های غیرآلی و تعدادی از ترکیبات آلی مثل هورمون ها، ویتامین ها و پروتئین ها که شامل ۲ نوع   گلوبولین، ۲ نوع   گلوبولین و گاماگلوبولین، آلبومین، ترانسفرین و سایر پروتیئن هاست که در ایجاد ایمنی معین، ایجاد حالت بافری و حفظ فشار اسمزی نقش دارند (۳).

۱-۱-۳ قلب و دستگاه گردش خون:
دستگاه قلبی- عروقی بیشتر ماهیان یک دستگاه بسته است که مشخصاً شامل قلب به عنوان یک پمپ و بسترهای مویرگی عمومی است که توسط سرخرگ ها و سیاهرگ ها با قلب ارتباط دارند.
قلب ماهی مشخصاً دارای ۴ حفره است: سینوس وریدی، دهلیز، بطن ومخروط شریانی. این اندام در داخل حفره دور قلب (پریکارد) در زیر یا به فاصله اندکی در پشت آبشش‌ها قرار دارد. ساختار قلب در ماهیان استخوانی نسبت به سایر گروه ها بسیار متغیر است زیرا در ماهیان زنده، تغییرات تکاملی وسیعی مشاهده می‌شود. هر ۴ حوزه قلب در یک مسیر واقع شده‌اند و فقط خون سیاهرگی را پمپ می‌کنند و به استثنای تعدادی از ماهیان که از هوا تنفس می‌کنند، در بقیه ماهیان جریان خون به سمت آبشش‌هاست و قلب و آبشش ارتباط نزدیکی دارند (۳ و۱).

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۰۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است