حوادث چون روزها سپری می شوند.
خانه » پروژه » محیط زیست و بهداشت » دانلود پروژه مسمومیتهای ناشی از مواد شیمیایی
دانلود پروژه مسمومیتهای ناشی از مواد شیمیایی

دانلود پروژه مسمومیتهای ناشی از مواد شیمیایی

مسمومیتهای ناشی از مواد شیمیایی

فهرست مطالب

A-قابلیت اشتعال : ۵
عوارض : ۶
احتیاطهای بهداشتی : ۶
۲-اسید استیک ۷
عوارض ( علائم ) : ۹
۳-استیک : ۱۰
۴-استن : ۱۲
عوارض ( علائم ) : ۱۳
۵-استونیتریل : ۱۵
۶-استوفنون : ۱۸
۷-استیل کلرید ۱۹
۸-آدیپیک  اسید : ۲۱
۹-آمونیاک بی‌آب : ۲۲
۱۰-آمونیوم هیدروکساید ۲۵
۱۱-نیترات آمونیوم : ۲۷
۱۲-نرمال آمیل الکل : ۳۰
۱۳-انیلین : ۳۱
حمل و نگهداری : ۳۳
۱۴-آنتراسن : ۳۵
۱۵-بنزالدئید : ۳۶
۱۶-بنزن : ۳۷
۱۸-بنزوئیک اسید : ۴۳
خاصیت آتش گیری : قابل اشتعال ، نقطه اشتعال  ۱۳۱-۱۲۱ ۴۳
۱۹-نرمال بوتانل ۴۴
TDL: orl-rat  Ld  : ۴۳۶۰  mg/kg ; ihl-hmn   TCL:25ppm ۴۵
Orl-rat  LD:251mg/kg ;ipr-rat   LDL:970 mg/kg ۴۵
۱۹-۲-بوتانل ۴۶
نرمال بوتیل آین : ۵۰
۲۴- کلسیم کلراید ۵۳
احتیاطهای بهداشتی : ۵۵
عملیات و اقدامت اضطراری : ۵۶
عملیات و اقدامات اضطراری : ۶۰
عملیات و اقدامات اضطراری : ۶۴
۳۲-کربن منواکسید : ۶۸
۳۳-کربن تتراکلراید : ۷۰
۳۴-کلروفرم : ۷۳
۳۵-کلروتیون ۷۵
۳۶-کرمیوم تری اکساید : ۷۸
۳۷-گرد ذغال : ۸۰
۴۰-m- کروزول : ۸۴
TLV:5ppm ۸۵
۴۱-سیکلوهگزان ۸۶
۴۳-سیکلوهگزانون : ۹۰
۴۴-د.د.ت ۹۲
۴۵-دی اتیل آمین ۹۴
۴۶-دی اتیل اتر : ۹۷
۴۸-متادی نیترو بنزن : ۱۰۲
۴۹-۱و۴ دی اکساین ۱۰۵
۵۰-دی فنیل : ۱۰۷
۵۲-اتیل استات : ۱۰۸
۵۴-اتیل آمین ۱۱۲
TDL : ihl-hmn   TCL: 200ppm    TFX: iri ۱۱۷
گلی اکسال: ۱۳۲
هگزان نرمال۴CH3 N-HEXANE ۱۳۹
هیدرازین HXN.NH2   HYOLRAZINE ۱۴۱
خطرات بالقوه: ۱۴۵
عوارض ( علائم): ۱۴۸
خطرات بالقوه ( نهانی): ۱۵۹
عملیات و اقدامات اضطراری ۱۶۴
آیدین    I   iodine ۱۶۸
اکسیدهای آهن    feo, fe2o3 , fe3o4 iron oxide ۱۷۰
۸۲: ایزوبوتیل استات: ۱۷۲
۸۳- ایزوبوتیل الکل  …………………….. ۱۷۴
خطرات بالقوه: ۱۷۶
منابع ۱۷۷

موارد استفاده :
در صنعت تهیه اسید استیک ، ایندرید استیک ، n- بوتانل ، ۲٫ایتل هگزانول،پراستیک اسید ، پنتا اریترتول Pentaerythritol  پیریدین کلرال ، ۱-۳ بوتیل گلی کول و تری فیل اِل پروپان ، ترکیب واسطه ای برای مواد شیمیایی مختلف
خواص :
جرم مولکولی ۰۵/۴۴ گرم بر مول ، جرم مخصوص ( ۴/۱۸ ) ۷۸/۰ ، نقطه جوش            ۲/۲۰ ، نقطه ذوب ۵/۱۲۳ ، ضریب شکست ( ۲۰ ) ۳۱۱۶/۱ ، مایعی بیرنگ با طعم میوه ای ، سوزاننده ، کاملاً محلول در آب ، الکل ، اتر ، بنزن ، گاز ولین ،                  حلال نفتاتولوئن ، گزیلن ، روغن ، تورپن تین واستن
خطرات ( نهانی )
A-قابلیت اشتعال :
نقطه اشتعال ۴۰- ( ظرف باز  ، ( ظرف بسته ) ، ۸۹/۳۸ نقطه احتراق  ۱۸۵ درصد انفجار %۵۷-۴ ، دانسیته بخار ۵/۱ فشار بخار ۲۰ ( ۲۰ ) mmhg 0/740 بی نهایت فرار: بخارات ممکن است به منبع اشتعال رسیده شعله ور شده به منبع اولیه برگردد : در هوا بسهولت اکسید شده و پراکسید های قابل انفجار تولید می کند .
B= میزان سمیت :
TLV : 200 ppm
TDL : ihl-hmn                  tcl : 134ppm     TFX : TRR
Ipr-rat LDL: 5-mg/kg : orl-rat ld50 : 193  mg /dg :
Scu-rat ld50 : 640 mg / dg
Scu-rat-ldl:60mg/dg 79  wi-tfx:car:
Scu-mus ld50:560mg/dg
عوارض :
محرک چشمها ، پوست ، اعضای تنفسی ، التهاب شدید ، مخصوصاً در چشمها می باشد . بعضی اوقات سردرد برنشیت در شخص مصدوم ظاهر می شود همچنین ورم ریوی ، التهاب پوست و آلبومین در ادرار ، تاثیر بر اعصاب مرکزی یا بیهوشی و در هنگارم تنفس طولانی مستی مزمن ، تفطیر مستی مزمن شخص الکلی را نشان می دهد . بخارهای استالوئید به غشاء مخاطی راههای تنفسی آسیب می رساند و می تواند موجب طپش شدید قلب و ناراحتیهای معده شود .
حمل و نگهداری :
در جای خنک و تاریک نگهداری گردد  در حوالی ظرف نگدارنده گاز نیتروژن یا گاز بی اثر موجود می باشد. دستکشهای پلاستیکی، دستگاههای تنفس معمولی و البسه پلاستیکی که تمام بدن را بپوشاند بکار برده می شود.
عملیات و اقدامات اضطراری :
احتیاطهای بهداشتی :
تهویه به اندازه کافی –قرقره کردن
اقدامات بهداشتی ( کمکهای اولیه)  :
چشمهای تحریک شده و قسمتهایی از بدن که به این ماده آلوده شده با آب شستشو گردد . در صورت بلع ماده معده با محلولهای نمکی شستشو داده شود .
ریختن :
مایع ریخته را با پارچه یا مواد جاذب موجود پاک نمائید در زیر هود تبخیر نموده و آنها را با سوزاندن پارچه یا مواد جذب کننده از بین ببرید .
انهدام مواد زائد :
در یک حلال قابل احتراق حل گردد . از آنجا نیز محلول را در یک کوره afterbunner  بپاشید .
۲-اسید استیک
نام های مترادف :
اتانوئیک اسید ، اسید سرکه ، متان کربوکسیلیک اسید
موارد استفاده :‌
در صنعت تهیه اینیدرید اسید ، استاتها ، استرهای استیک ، در تولید پلاستیکها ، داروها  ، رنگها ، حشره کش ها ، مواد شیمی عکاسی ، چاشنی غذا ، منهدم کننده شیره کائوچوی طبیعی ، اسیدیته کردن چاههای نفتی ، چاپ روی الیاف نساجی ، حلال بکار برده می شود .
خواص :
جرم مولکولی ۵/۶۰ ، جرم مخصوص ( ۴/۲۰ )۰۴۹۲/۱ gr  نقطه ذوب ۶۳/۱۶ ، نقطه جوش ۱۱۸ ضریب شکست ( ۲۰ ) ۳۷۱۸/۱ مایع شفاف بیرنگ با بوی تند در آب ، الکل ، گلیسیرین ، اتر ، کربن تتراکلرید مخلوط می شود . غیر محلول در کربن دی سولفالید با کربنات ها ، ئیدرواکسیدها ، بسیاری اکسنده ها به فسفات ها ترکیب می شوند .
میزان خطرات :
A-قابلیت اشتعال :
نقطه اشتعال :  ۴۳ ( ظرف باز ) ،  ۴۰ ( ظرف بسته ) : در درجه حرارت اشتعال  ۴۲۷ ، قابلیت احتراق بین ۴ – %۱۶ ، دانسیته بخار ۰۷/۲ بخارات با هوا مخلوط قابل انفجاری تشکیل می دند در تماس با اسید کرومیک ، سدیم پراکساید ، اسید نیتریک یا سایر مواد اکسید کننده خطراتی ایجاد      می کند .
B- سمیت :
TLV: 10ppm
TDL: ihi-hmv tdl:816ppm/388 tfx:irr:orl-rat ld50 3310 mg/kg:orl-hmn tdl : 1470 mg/kg
Tfx:6lt:hil-hmn lcl:50ppm tfx:irr : ihl-mus
Lc50:56 ppm/ih:ivn-mus LD  ۵۲۵ mg/kg:rec-rbt
عوارض ( علائم ) :
سیاه شدن پوست بدن و دستها ، تاول ، کلفت شدن لایه شاخی پوست و ترک خوردگی ، نارحتی ملتحمه ، خراش و تورم قرنیه ، در صورت بلع ماده در دهان ، حلق ، مری و شکم ایجاد درد می کند ، استفراغ ، استفراغ خونی ، اسهال خونی ، مدفوع خونی ، التهاب حنجره ، برونشیت ، ناراحتی ریوی ، ذات الریه ، نارسایی قلب و عروق ، وجود آلبومین و خون در ادرار
حمل و نگهداری :
از آسیب رسیدن به ظرف محتوی ماده جلوگیری گردد . ماده را در خارج از محوطه یا انبار ضمیمه گردد ، جدا از مواد اکسید کننده نگهداری کنید و از نگهداری‌ان در نزدیکی مواد قابل اشتعال خودداری شود از آن جایی که بهنگام انجماد حجم این ماده زیاد می شود که موجب شکسته شدن ظرف محتوی آن می شود باید در بالای نقطه انجمادش نگهداری شود .بهنگام کار عینک با حفاظ ، دستگاه تنفس معمولی و لباس محافظ پلاستیکی بپوشید .
عملیات و اقدامات اضطراری  :
A-احتیاطهای بهداشتی : تهویه مناسب
B-اقدامات بهداشتی ( کمکهای اولیه ) :
چشمهای تحریک شده را به مدت ۱۵ دقیقه با آب بپوشید ، قسمتهای آلوده شده بدن را با‌اب و صابون بشوئید در صورت بلع ماده با اب آهک شستشو داده شده و داروی مسکن نیز تجویز گردد .
C- احتیاطهای آتش سوزی :
پاشیدن آب . مواد شیمیایی خشک ، کف الکل ، یا کربن دی اکساید مورد استفاده قرار گیرد .آب برای خنک کردن ظروف درمعرض آتش بکار برده شود .
ریختن و نشد :
ماده را با کربنات سدیم یا بی کربنات بپوشانید و به مخلوط آب اضافه و خنثی نمایید و همراه با مقادیر زیاد آب در فاضلاب بریزید .
انهدام مواد زائد :
مستقیماً یا بعد از حل کردن در یک حلال قابل اشتعال در کوره با Afterburner بسوزانید .
۳-استیک :
استیل اکساید
موارد استفاده :
عامل استیله و جذب آب در سنتز شیمی آلی می باشد ( در صنعت استات ونیل ، فیبرهای استات سلولز و رزین ها ، داروها ، رنگ ها ، عطرها و مواد منفجره )
خواص : جرم مولکولی   ۹/۱۰۲ جرم مخصوص ۰۸/۱ ( ۲۰/۲۰) نقطه جوش  ۹/۱۳۹ نقطه ذوب  ۱/۳۷ ضریب شکست ۳۹۰۴/۱ (۲۰ ) بیرنگ ، روان ، مایعی فوق العاده انکساری با بوی خیلی تند ، قابل مخلوط با الکل ، اتر ، اسید استیک و استات اتیل به آرامی در آب تجزیه شده و اسید استیک تشکیل می دهد .
( خطرات نهایی ) :
A-  قابلیت اشتعال :احتمال آتش سوزی نادر است .
قابل اشتعال : خطر ملایم آتش سوزی ، نقطه اشتعال  ۴/۴۹ درجه احتراق  ۳۸۹ قابلیت اشتعال بین %۱/۱۰-۷/۲  غلظت زیاد این ماده در آب یا محلول رقیق اسید استیک در حضور اسید معدنی ایجاد حرارت زیاد کرده و خطرناک است .
در حالت طبیعی پایدار است ، ولی در حالت افزایش درجه حرارت یا فشار یا ترکیب شدن با سایر مواد فعال خطرناک است .
B-میزان سمیت :                       TLV : 5ppm
TDL: orl-rat ld :1780mg/kg:ihl-rat lcl, 100ppm/4h
عوارض ( علائم ): سوزش ، فساد تدریجی چشمها . پوست و پرده مخاطی ، فساد قرنیه، سوزش در بینی و حلق ، سرفه ، تهوع ، استفراغ و درد شکم
حمل و نگهداری : دور از منابع قابل اشتعال و مواد غذایی ، اسید نیتریک ، پراکسید سدیم و … نکهداری شود . دستکشهای پلاستیکی ، لباس ، محافظ و دستگاه تنفس
عملیات و اقدامات اضطراری
A- احتیاطهای بهداشتی : هوای آزاد همراه با قرقره کردن ، افرادی که بیماریهای چشمی ، ریوی ، پوستی دارند از تماس با این ماده در حذر باشند .
B-اقدامات بهداشتی : ( کمکهای اولیه ) شستشوی آنی چشمها با آب ، قسمتهای آلوده را با آب و صابون بشوئید . شستشوی معده ، در صورت بلعیدن با سرم نمکی ادامه پیدا کند .
ریختن و نشد :
ماده را با خاکستر کربنات سدیم یا بی کربنات بپوشانید . مخلوط کنید و آب اضافه نمائید . بعد از خنثی نمودن با مقدار کافی اب به مجاری فاضلاب زهکشی کنید .
انهدام مواد زائد : بطور مستقیم یا بعد از حل کردن در یک حلال قابل اشتعال در کوره با afterburner بسوزانید .
۴-استن :
نامهای مترادف : دی متیل کتون ، بتا – کتوپروپان ، ۲-پروپانون ، پیرواستیک اسید
موارد استفاده : واسطه برای MMA,MIBK بیس فنول A
حلال استات سلولز پاک کردن وسایل دقیق استخراج ترکیبات مختلف عمده از مواد حیوانی و گیاهی
خواص : جرم ملکولی۰۸/۵۸ . جرم خصوص ( ۲۰/۲۰ ) ۷۹۲/۰ نقطه ذوب  ۳/۹۴ – نقطه جوش ۲/۵۶ و ضریب شکست ( ۲۰ ) ۳۵۹۱/۱
بیرنگ ، مایع فرار با بوی شیرین که کاملاً مخلوط شدنی با‌اب ، الکل ، اتر ، کلروفرم و روغنها
خطرات بالقوه ( نهانی ) :
A- قابلیت اشتعال : قابل اشتعال : نقطه اشتعال ( لوله باز )  ۲۰- درجه حرارت احتراق  ۸/۵۳۷ دانسیته بخار  ۰/۲ : قابلیت اشتعال محدود به ۸/۱۲ – ۶/۲ فشار بخار ( ۲۰ ) mmHg 180
B-میزان سمیت                                                                    TLV:100ppm
بمیزان ppm6/1 در هوا بوی آن استشمام می شود.
TDL: ih-hmm tcl:500ppm sfx:exe
عوارض ( علائم ) :
التهاب ملتحمه چشم خراش قرنیه ، سردرد ،  خستگی ، زخم معده ، تهوع ، استفراغ ، بی حالی ، فلج
حمل و نگهداری : دور از کلیه مواد آتش زا قرار گیرد برای تخلیه تانکر محتوی این ماده بهتر است از سیفون یا پمپ از سمت بالای تانکر استفاده نمود .
یک گاز بی اثر مانند نیتروژن با یک لوله تخلیه در تحت فشار b/sq  gauge  ۲۵۱ یا کمتر می تواند مورد استفاده قرار گیرد . از قاب عینکهای پلاستیکی ، جواهرات ، خودنویسها ، مدادها ، جورابهای نایلنی و سایر وسایل نایلونی دور نگه داشته شود . هنگام استفاده از این ماده دستکشهای پلاستیکی ، پیش بندهای پلاستیکی ، عینکهای مخصوص مواد شیمیایی بکار برده شود . نباید در کشتیهای حمل و نقل همراه با مواد غذایی ، منفجره ، مواد سمی ، مواد رادیو اکتیو ، مواد اکسید کننده و پراکسیدهای آلی در یکجا با هم نگهداری شود .
عملیات و اقدامات اضطراری
A- احتیاطهای بهداشتی : تهویه کافی
B-اقدامات بهداشتی : چشمهای تحریک شده را با آب بشوئید ، پوست‌الوده را با‌آب و صابون بشوئید . معده را شستشو دهید . در صورت بلع شستشو با محلول نمک انجام گیرد .

احتیاطهای آتش سوزی ( در صورت بروز ) :
استفاده از مواد شیمیایی خشک ، کربن دی اکساید ، کف الکل ، کربن تترا کلرید ، پاشیدن آب بر روی ظرف آتش گرفته شده ممکن است اثری نداشته باشد ولی وجود آب باعث خنک کردن ظروفی که در معرض آتش است، می شود .
ریختن و نشد :
با کاغذ‌آن را جذب نموده ، در ظرفی شیشه ای یا آهنی آن را در زیر هود تتبخیر کنید و کاغذ را بسوزانید .
انهدام مواد زاید : در کوره بپاشید ، اگر با یک حلال قابل اشتعال بیشتر مخلوط گردد سوزاندن آن آسانتر خواهد شد .
۵-استونیتریل :
نامهای مترادف : متیل سیاناید ، سیانونتان ، اتان نیتریل
موارد استفاده : حلال برای استخراج هیدروکربنهای نفتی مخصوصاً برای بوتادین و اسیدهای چرب ، ترکیب حد واسط برای مواد دارویی
خواص : جرم مولکولی ۰۵/۴۱ ، جرم مخصوص ( ۲۰ ) ۷۸/۰ نقطه جوش  ۶/۸۱  نقطه ذوب  ۹/۴۱  مایعی بیرنگ با بوی معطر ، شدیداً قطبی ، فوق العاده فعال ، کاملاً قابل مخلوط شدن با‌آب ، الکل ، اتیل استات ، استن ، اتر ، کلروفرم کربن تترا کلراید و اتیلن کلرید
خطرات ( نهانی ) :
A- قابلیت اشتعال : فابل اشتعال : نقطه اشتعال ۶/۵ ( ظرف باز ) ۸/۱۲  ( ظرف بسته)، درجه حرارت احتراق   ۵۲۴ ، دانسیته بخار ۴۲/۱ حد انفجار %۱۶-۴-۴در ۱۲۰ ( در درجه حرارت کمتر در حضور قلیا تجزیه شده و گاز هیدروژن سیانایت خارج می شود).
B- میزان سمیت :
TLV: 40PPM
TDL:ORL-rat ld : 200mg/kg ihl-rat lcl:800ppm/4h
Scu-mus ldl:70mg/kg
عوارض ( علائم ) : بیماریهای حاد  : سردرد ، سرگیجه ، تنگی نفس ( نفس زدن زیاد )‌، ضربان شدید ، تهوع ، استفراغ ، اغماء تشنج ( پاما ) و مرگ، بیماریهای مزمن سردرد، بی اشتهایی ، سرگیجه ، ضعف ، ایجاد لکه رنگی(التهاب پوستی مخصوصاً بصورت تاول)
حمل و نگهداری :
ظروف محتوی ازضربات محفوظ گردد . بهتر است در خارج یا انبار ضمیمه نگهداری گردد. از هر منبع آتش گیر یا قابل اشتعال دور نگهداشته شود . انبار باید بخوبی تهویه گردد. دستکشهای پلاستیکی بلند، کفشهای مطمئن ، دستگاه تنفس مصنوعی  و روپوش یا پیش بند پوشیده شود.
عملیات و اقدامات اضطراری :
A- احتیاطهای بهداشتی : تهویه کافی ، در محیط کار غذا خورده نشود و سیگار کشیده نشود . افراد نباید بتنهایی کار نمایند . افرادی که مبتلا به امراض سیستم عصبی مرکزی قلبی و ریوی می باشند نباید با این ماده تماس داشته باشند .
B- اقدامات بهداشتی – کمکهای بهداشتی :
کلیه روشهای درمانی که برای مسمومیت با سیاناید ها بکار می رود در این مورد نیز  بکار می رود . فوراً بیمار را از محل آلودگی دور کنید . چشمها را با‌آب و پست آسیب دیده را با آب وصابون بشوئید . در صورت لزوم تنفس مصنوعی و اکسیژن یا امیل نیتریت در هر ۵ دقیقه بدهید . ۱۰ سی سی محلول سدیم نیتریت در %۳ تزریق عضلانی گردد و بعداً ۵۰ سی سی محلول سدیم تیوسولفات به همان طریف تزریق شود. در حالت نیاز هر ساعت محلول سدیم تیوسولفات %۱ از طریق دهان داده شود. وقتی ماده خورده شده بوسیله تحریک استفراغ گردد ، خوراندن محلول سدیم  تیوسولفات  بعد عملیات ذکر شده در بالا انجام گیرد .
C- احتیاطهای آتش سوزی ( در حالت بروز )
مواد شیمیایی خشک کف الکل ، کربن دی اکسید بکار رود پاشیدن آب بی اثر است مگر اینکه ظرف در معرض‌اتش را سرد نماید .
ریختن و نشد :
با کاغذ جذب گردد در زیر هود در شیشه یا ظرف آهنی تبخیر گردد ، با سوزاندن کاغذ آن را از بین ببرید . محلول ئیدرو اکسید سدیم و هیپو کلرید کلسیم زیاد اضافه نمائید . به یک بشر بزرگ منتقل کرده ، بعد از یکساعت با آب زیاد به فاضلاب بریزید و جای‌ان را با‌آب بشوئید .
انهدام مواد زائد : ئیدرو اکسید سدیم الکلی زیاد در حال بهم زدن اضافه نمایید بعد از یکساعت الکل را تبخیر نمایید و هیپو کلریت کلسیم بمقدار  کافی اضافه نمائید . بعداز ۲۴ ساعت با مقدار فراوان آب در فاضلاب بریزید .
۶-استوفنون :
نامها ی مترادف : فنی متیل کتون ، استیل بنزن ، هایپنون
موارد استفاده : در عطر سازی ، سنتز مواد آلی ، حلال
خواص : جرم مولکولی ۱۵/۱۲۰ ، جرم مخصوص ( ۱۵/۱۵ ) ۰۳۳/۱ ،                         نقطه ذوب  ۵/۲۰ ،  نقطه جوش  ۲۰۲ تقریباً مایعی بیرنگ، شیرین با بوی تند زننده ، نسبتاً پایدار بمقدار جزئی محلول در‌اب ، بمقدار زیاد محلول در الکل ، کلر فرم ، اتر، روغن ، چربی و گلیسیرول در اسید سولفوریک غلیظ حل شده و ایجاد رنگ ارغوانی می کند .
خطرات ( نهانی ) :
A- قابلیت اشتعال : نقطه اشتعال  ۱۰۵ فشار بخار ( ۷۸ ) : mmhg 10 ، درجه حرارت بحرانی  ۴۰۶
میزان سمیت :                                     TDL: orl-rat ld : 300mg/kg : ipr-mus
عوارض ( علائم ) : بیماری پوستی ، خواب ناشی از اثر دارو ( فلج ) اختلالات سیستم مرکزی اعصاب
حمل و نگهداری : ماسک گاز و روپوش پلاستیکی بپوشید .
عملیات و اقدامات اضطراری :
A- اقدامات بهداشتی ( کمکهای اولیه ) : مکانهای آلوده شده را با آب بطور کامل بشوئید .
B-احتیاط آتش سوزی ( در حالت بروز ) : آب ، پودر شیمیایی ، کف یا کرذبن دی اکساید مصرف نمایید . آب برای سرد کردن ظروف در معرض آتش مؤثر می باشد .
ریختن و نشد : ماده را با کاغذ جذب کنید ، در زیر هود در یک شیشه یا ظرف‌اهنی تبخیر نموده و کاغذ را بسوزانید .
انهدام مواد زائد : داخل کوره بپاشید در صورتی که با حلالی که قابلیت اشتعال بیشتر دارد مخلوط گردد خاکستر شدن آسانتر خواهد شد .
۷-استیل کلرید
نامهای مترادف : اتانول کلرید
موارد استفاده : عامل استیلاسیون در سنتز مواد آلی ،‌ترکیب حد واسط برای رنگها و مواد دارویی ،‌تجزیه کمی تعیین مقدار رطوبت موجود در مایعات آلی
خواص : جرم مولکولی ۵/۷۸ ، جرم مخصوص ۵/۱۰ ، نقطه جوش  ۵۲ ، نقطه ذوب  ۱۱۲ ، ضریب شکست ( ۲۰ ) ۳۸۹۸ /۱ بیرنگ ، مایعی دود کننده با بوی فوق العاده تند، در آب یا الکل شدیداً تجزیه می شود . کاملاً محلول در بنزن ، کلروفرم، اتر، اسید استیک غلیظ و اتر نفت

خطرات بالقوه ( نهانی ) :
A-قابلیت اشتعال ،‌نقطه اشتعال  ۴ ( ظرف سربسته ) دانسیته بخار ( ۳۸ )  ۱/۲ بخارات آن با هوا مخلوط قابل انفجار تولید می کند . با‌اب بشدت ترکیب شده و اسید استیک و اسید کلریک تشکیل می دهد در صورتی که تا تجزیه شدن حرارت داده شود هیدروژن کلراید فشرده خارج می شود .
میزان سمیت : به شدت سوزاننده و فاسد کننده است . پوست ،‌چشمها و پرده مخاطی را ملتهب می کند .
حمل و نگهداری : از آب دور نگهداشته شود ، در یک تهویه خوب ، خنک ، شرایط خشک نگهداری شود . ظروف را از صدمات فیزیکی محافظت نمود . داخل انبار باید دارای شرایط استاندارد برای نگهداری مواد اشتعال وجود داشته باشد . دستکشهای لاستیکی ، دستگاه تنفس مصنوعی و روپوش پوشیده شود .
عملیات و اقدامات اضطراری :
A- احتیاط بهداشتی : تهویه کافی
B- اقدامات بهداشتی ( کمکهای اولیه ) : کربن دی اکساید یا مواد شیمیایی خاموش کننده خشک بکار رود و پاشیدن آب یا ک توصیه نمی شود .
ریختن و نشد : به ماده سدیم بی کربنات به مقدار کافی ریخته و آن را بپوشانید . مخلوط را در یک ظرف نظیر استوانه فیبری ، سطل پلاستیکی یا جعبه کارتنی بریزید تا خاکستر شدن و از بین بردن آن ساده گردد و با سوزاندن برای کوره آن را از بین ببرید یا مواد را در سطح زمین پخش یا پراکنده کنید و بشویید یا مبا مقدار زیادی آب در فاضلاب بریزید و مکانهای‌آلوده شده را بطور کامل با‌آب بشوئید.
انهدام مواد زائد :
به آرامی ماده را به یک ظرف پلاستیکی یا شیشه ای محتوی سدیم بی کربنات انتقال دهید مخلوط را به طور کامل و به آرامی به یک ظرف بزرگ محتوی آب ریخته و مرتباً بهم بزنید . بعد مخلوط را به فاضلاب بهمراه آب فراوان بریزید .
۸-آدیپیک  اسید :
نامهای مترادف : هگزا دی ائیک اسید ، ۴و۴ بوتان دی کربوکسیلیک اسید .
موارد استفاده : در صنعت رزین ، نایلون ، پلاسیتی سایزر DOA ، رنگ ، مواد اولیه برای داروها ، تثبیت کننده عطرها ، در سنتز مواد آلی ، بعنوان معرف در واکنشهای‌آنالیتیکی بکار می رود .
خواص : جرم مولکولی ۱۴/۱۴۶ ، جرم مخصوص ( ۴/۲۵ ) ۳۶۰/۱ ، نقطه ذوب  ۱۵۲ ، نقطه جوش  ۷۵/۳۳ ، کریستال سفید کاملاً در متانول ، اتانول ،‌استن محلول است.
خطرات بالقوه :
A-قابلیت اشتعال : قابل اشتعال ، نقطه اشتعال  ۱۹۶
B-میزان سمیت :
TDN: orl-rat  ldn:3600mg/kg:orl-mus     LD : 1900MG/KG
حمل و نگهداری : دستکشهای پلاستیکی ، محافظ صورت ، روپوش ، لباس محافظ و دستگاه تنفس مصنوعی مورد استفاده قرار دهید .
عملیات و اقدامات اضطراری :
احتیاطهای آتش سوزی : ( در صورت بروز ) آب ، پودر شیمیایی ، کف الکل یا کربن تتراکلرید بکار ببرید . پاشیدن آب برای سرد کردن ظروف محتوی ماده و از بین بردن مواد ریخته شده بکار رود .
ریختن و نشد : با خاکستر کربنات یا بی کربنات سدیم بپوشانید بهم زده آب اضافه نمایید خنثی نموده و با آب کافی در فاضلاب یریزید .
انهدام مواد زائد :
۱-در یک حلال قابل اشتعال حل کنید و در یک کوره با  After burner  بسوزانید .
۲-ماده را در یک کاغذ یا مواد قابل اشتعال جذب کرده و در کوره بسوزانید .

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است