دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مسمومیتهای ناشی از مواد شیمیایی

مسمومیتهای ناشی از مواد شیمیایی

فهرست مطالب

A-قابليت اشتعال : 5
عوارض : 6
احتياطهاي بهداشتي : 6
2-اسيد استيك 7
عوارض ( علائم ) : 9
3-استيك : 10
4-استن : 12
عوارض ( علائم ) : 13
5-استونيتريل : 15
6-استوفنون : 18
7-استيل كلريد 19
8-آديپيك  اسيد : 21
9-آمونياك بي‌آب : 22
10-آمونيوم هيدروكسايد 25
11-نيترات آمونيوم : 27
12-نرمال آميل الكل : 30
13-انيلين : 31
حمل و نگهداري : 33
14-آنتراسن : 35
15-بنزالدئيد : 36
16-بنزن : 37
18-بنزوئيك اسيد : 43
خاصيت آتش گيري : قابل اشتعال ، نقطه اشتعال  131-121 43
19-نرمال بوتانل 44
TDL: orl-rat  Ld  : 4360  mg/kg ; ihl-hmn   TCL:25ppm 45
Orl-rat  LD:251mg/kg ;ipr-rat   LDL:970 mg/kg 45
19-2-بوتانل 46
نرمال بوتيل آين : 50
24- كلسيم كلرايد 53
احتياطهاي بهداشتي : 55
عمليات و اقدامت اضطراري : 56
عمليات و اقدامات اضطراري : 60
عمليات و اقدامات اضطراري : 64
32-كربن منواكسيد : 68
33-كربن تتراكلرايد : 70
34-كلروفرم : 73
35-كلروتيون 75
36-كرميوم تري اكسايد : 78
37-گرد ذغال : 80
40-m- كروزول : 84
TLV:5ppm 85
41-سيكلوهگزان 86
43-سيكلوهگزانون : 90
44-د.د.ت 92
45-دي اتيل آمين 94
46-دي اتيل اتر : 97
48-متادي نيترو بنزن : 102
49-1و4 دي اكساين 105
50-دي فنيل : 107
52-اتيل استات : 108
54-اتيل آمين 112
TDL : ihl-hmn   TCL: 200ppm    TFX: iri 117
گلي اكسال: 132
هگزان نرمال4CH3 N-HEXANE 139
هيدرازين HXN.NH2   HYOLRAZINE 141
خطرات بالقوه: 145
عوارض ( علائم): 148
خطرات بالقوه ( نهاني): 159
عمليات و اقدامات اضطراري 164
آيدين    I   iodine 168
اكسيدهاي آهن    feo, fe2o3 , fe3o4 iron oxide 170
82: ايزوبوتيل استات: 172
83- ايزوبوتيل الكل  …………………….. 174
خطرات بالقوه: 176
منابع 177

موارد استفاده :
در صنعت تهيه اسيد استيك ، ايندريد استيك ، n- بوتانل ، 2.ايتل هگزانول،پراستيك اسيد ، پنتا اريترتول Pentaerythritol  پيريدين كلرال ، 1-3 بوتيل گلي كول و تري فيل اِل پروپان ، تركيب واسطه اي براي مواد شيميايي مختلف
خواص :
جرم مولكولي 05/44 گرم بر مول ، جرم مخصوص ( 4/18 ) 78/0 ، نقطه جوش            2/20 ، نقطه ذوب 5/123 ، ضريب شكست ( 20 ) 3116/1 ، مايعي بيرنگ با طعم ميوه اي ، سوزاننده ، كاملاً محلول در آب ، الكل ، اتر ، بنزن ، گاز ولين ،                  حلال نفتاتولوئن ، گزيلن ، روغن ، تورپن تين واستن
خطرات ( نهاني )
A-قابليت اشتعال :
نقطه اشتعال 40- ( ظرف باز  ، ( ظرف بسته ) ، 89/38 نقطه احتراق  185 درصد انفجار %57-4 ، دانسيته بخار 5/1 فشار بخار 20 ( 20 ) mmhg 0/740 بي نهايت فرار: بخارات ممكن است به منبع اشتعال رسيده شعله ور شده به منبع اوليه برگردد : در هوا بسهولت اكسيد شده و پراكسيد هاي قابل انفجار توليد مي كند .
B= ميزان سميت :
TLV : 200 ppm
TDL : ihl-hmn                  tcl : 134ppm     TFX : TRR
Ipr-rat LDL: 5-mg/kg : orl-rat ld50 : 193  mg /dg :
Scu-rat ld50 : 640 mg / dg
Scu-rat-ldl:60mg/dg 79  wi-tfx:car:
Scu-mus ld50:560mg/dg
عوارض :
محرك چشمها ، پوست ، اعضاي تنفسي ، التهاب شديد ، مخصوصاً در چشمها مي باشد . بعضي اوقات سردرد برنشيت در شخص مصدوم ظاهر مي شود همچنين ورم ريوي ، التهاب پوست و آلبومين در ادرار ، تاثير بر اعصاب مركزي يا بيهوشي و در هنگارم تنفس طولاني مستي مزمن ، تفطير مستي مزمن شخص الكلي را نشان مي دهد . بخارهاي استالوئيد به غشاء مخاطي راههاي تنفسي آسيب مي رساند و مي تواند موجب طپش شديد قلب و ناراحتيهاي معده شود .
حمل و نگهداري :
در جاي خنك و تاريك نگهداري گردد  در حوالي ظرف نگدارنده گاز نيتروژن يا گاز بي اثر موجود مي باشد. دستكشهاي پلاستيكي، دستگاههاي تنفس معمولي و البسه پلاستيكي كه تمام بدن را بپوشاند بكار برده مي شود.
عمليات و اقدامات اضطراري :
احتياطهاي بهداشتي :
تهويه به اندازه كافي –قرقره كردن
اقدامات بهداشتي ( كمكهاي اوليه)  :
چشمهاي تحريك شده و قسمتهايي از بدن كه به اين ماده آلوده شده با آب شستشو گردد . در صورت بلع ماده معده با محلولهاي نمكي شستشو داده شود .
ريختن :
مايع ريخته را با پارچه يا مواد جاذب موجود پاك نمائيد در زير هود تبخير نموده و آنها را با سوزاندن پارچه يا مواد جذب كننده از بين ببريد .
انهدام مواد زائد :
در يك حلال قابل احتراق حل گردد . از آنجا نيز محلول را در يك كوره afterbunner  بپاشيد .
2-اسيد استيك
نام هاي مترادف :
اتانوئيك اسيد ، اسيد سركه ، متان كربوكسيليك اسيد
موارد استفاده :‌
در صنعت تهيه اينيدريد اسيد ، استاتها ، استرهاي استيك ، در توليد پلاستيكها ، داروها  ، رنگها ، حشره كش ها ، مواد شيمي عكاسي ، چاشني غذا ، منهدم كننده شيره كائوچوي طبيعي ، اسيديته كردن چاههاي نفتي ، چاپ روي الياف نساجي ، حلال بكار برده مي شود .
خواص :
جرم مولكولي 5/60 ، جرم مخصوص ( 4/20 )0492/1 gr  نقطه ذوب 63/16 ، نقطه جوش 118 ضريب شكست ( 20 ) 3718/1 مايع شفاف بيرنگ با بوي تند در آب ، الكل ، گليسيرين ، اتر ، كربن تتراكلريد مخلوط مي شود . غير محلول در كربن دي سولفاليد با كربنات ها ، ئيدرواكسيدها ، بسياري اكسنده ها به فسفات ها تركيب مي شوند .
ميزان خطرات :
A-قابليت اشتعال :
نقطه اشتعال :  43 ( ظرف باز ) ،  40 ( ظرف بسته ) : در درجه حرارت اشتعال  427 ، قابليت احتراق بين 4 – %16 ، دانسيته بخار 07/2 بخارات با هوا مخلوط قابل انفجاري تشكيل مي دند در تماس با اسيد كروميك ، سديم پراكسايد ، اسيد نيتريك يا ساير مواد اكسيد كننده خطراتي ايجاد      مي كند .
B- سميت :
TLV: 10ppm
TDL: ihi-hmv tdl:816ppm/388 tfx:irr:orl-rat ld50 3310 mg/kg:orl-hmn tdl : 1470 mg/kg
Tfx:6lt:hil-hmn lcl:50ppm tfx:irr : ihl-mus
Lc50:56 ppm/ih:ivn-mus LD  525 mg/kg:rec-rbt
عوارض ( علائم ) :
سياه شدن پوست بدن و دستها ، تاول ، كلفت شدن لايه شاخي پوست و ترك خوردگي ، نارحتي ملتحمه ، خراش و تورم قرنيه ، در صورت بلع ماده در دهان ، حلق ، مري و شكم ايجاد درد مي كند ، استفراغ ، استفراغ خوني ، اسهال خوني ، مدفوع خوني ، التهاب حنجره ، برونشيت ، ناراحتي ريوي ، ذات الريه ، نارسايي قلب و عروق ، وجود آلبومين و خون در ادرار
حمل و نگهداري :
از آسيب رسيدن به ظرف محتوي ماده جلوگيري گردد . ماده را در خارج از محوطه يا انبار ضميمه گردد ، جدا از مواد اكسيد كننده نگهداري كنيد و از نگهداري‌ان در نزديكي مواد قابل اشتعال خودداري شود از آن جايي كه بهنگام انجماد حجم اين ماده زياد مي شود كه موجب شكسته شدن ظرف محتوي آن مي شود بايد در بالاي نقطه انجمادش نگهداري شود .بهنگام كار عينك با حفاظ ، دستگاه تنفس معمولي و لباس محافظ پلاستيكي بپوشيد .
عمليات و اقدامات اضطراري  :
A-احتياطهاي بهداشتي : تهويه مناسب
B-اقدامات بهداشتي ( كمكهاي اوليه ) :
چشمهاي تحريك شده را به مدت 15 دقيقه با آب بپوشيد ، قسمتهاي آلوده شده بدن را با‌اب و صابون بشوئيد در صورت بلع ماده با اب آهك شستشو داده شده و داروي مسكن نيز تجويز گردد .
C- احتياطهاي آتش سوزي :
پاشيدن آب . مواد شيميايي خشك ، كف الكل ، يا كربن دي اكسايد مورد استفاده قرار گيرد .آب براي خنك كردن ظروف درمعرض آتش بكار برده شود .
ريختن و نشد :
ماده را با كربنات سديم يا بي كربنات بپوشانيد و به مخلوط آب اضافه و خنثي نماييد و همراه با مقادير زياد آب در فاضلاب بريزيد .
انهدام مواد زائد :
مستقيماً يا بعد از حل كردن در يك حلال قابل اشتعال در كوره با Afterburner بسوزانيد .
3-استيك :
استيل اكسايد
موارد استفاده :
عامل استيله و جذب آب در سنتز شيمي آلي مي باشد ( در صنعت استات ونيل ، فيبرهاي استات سلولز و رزين ها ، داروها ، رنگ ها ، عطرها و مواد منفجره )
خواص : جرم مولكولي   9/102 جرم مخصوص 08/1 ( 20/20) نقطه جوش  9/139 نقطه ذوب  1/37 ضريب شكست 3904/1 (20 ) بيرنگ ، روان ، مايعي فوق العاده انكساري با بوي خيلي تند ، قابل مخلوط با الكل ، اتر ، اسيد استيك و استات اتيل به آرامي در آب تجزيه شده و اسيد استيك تشكيل مي دهد .
( خطرات نهايي ) :
A-  قابليت اشتعال :احتمال آتش سوزي نادر است .
قابل اشتعال : خطر ملايم آتش سوزي ، نقطه اشتعال  4/49 درجه احتراق  389 قابليت اشتعال بين %1/10-7/2  غلظت زياد اين ماده در آب يا محلول رقيق اسيد استيك در حضور اسيد معدني ايجاد حرارت زياد كرده و خطرناك است .
در حالت طبيعي پايدار است ، ولي در حالت افزايش درجه حرارت يا فشار يا تركيب شدن با ساير مواد فعال خطرناك است .
B-ميزان سميت :                       TLV : 5ppm
TDL: orl-rat ld :1780mg/kg:ihl-rat lcl, 100ppm/4h
عوارض ( علائم ): سوزش ، فساد تدريجي چشمها . پوست و پرده مخاطي ، فساد قرنيه، سوزش در بيني و حلق ، سرفه ، تهوع ، استفراغ و درد شكم
حمل و نگهداري : دور از منابع قابل اشتعال و مواد غذايي ، اسيد نيتريك ، پراكسيد سديم و … نكهداري شود . دستكشهاي پلاستيكي ، لباس ، محافظ و دستگاه تنفس
عمليات و اقدامات اضطراري
A- احتياطهاي بهداشتي : هواي آزاد همراه با قرقره كردن ، افرادي كه بيماريهاي چشمي ، ريوي ، پوستي دارند از تماس با اين ماده در حذر باشند .
B-اقدامات بهداشتي : ( كمكهاي اوليه ) شستشوي آني چشمها با آب ، قسمتهاي آلوده را با آب و صابون بشوئيد . شستشوي معده ، در صورت بلعيدن با سرم نمكي ادامه پيدا كند .
ريختن و نشد :
ماده را با خاكستر كربنات سديم يا بي كربنات بپوشانيد . مخلوط كنيد و آب اضافه نمائيد . بعد از خنثي نمودن با مقدار كافي اب به مجاري فاضلاب زهكشي كنيد .
انهدام مواد زائد : بطور مستقيم يا بعد از حل كردن در يك حلال قابل اشتعال در كوره با afterburner بسوزانيد .
4-استن :
نامهاي مترادف : دي متيل كتون ، بتا – كتوپروپان ، 2-پروپانون ، پيرواستيك اسيد
موارد استفاده : واسطه براي MMA,MIBK بيس فنول A
حلال استات سلولز پاك كردن وسايل دقيق استخراج تركيبات مختلف عمده از مواد حيواني و گياهي
خواص : جرم ملكولي08/58 . جرم خصوص ( 20/20 ) 792/0 نقطه ذوب  3/94 – نقطه جوش 2/56 و ضريب شكست ( 20 ) 3591/1
بيرنگ ، مايع فرار با بوي شيرين كه كاملاً مخلوط شدني با‌اب ، الكل ، اتر ، كلروفرم و روغنها
خطرات بالقوه ( نهاني ) :
A- قابليت اشتعال : قابل اشتعال : نقطه اشتعال ( لوله باز )  20- درجه حرارت احتراق  8/537 دانسيته بخار  0/2 : قابليت اشتعال محدود به 8/12 – 6/2 فشار بخار ( 20 ) mmHg 180
B-ميزان سميت                                                                    TLV:100ppm
بميزان ppm6/1 در هوا بوي آن استشمام مي شود.
TDL: ih-hmm tcl:500ppm sfx:exe
عوارض ( علائم ) :
التهاب ملتحمه چشم خراش قرنيه ، سردرد ،  خستگي ، زخم معده ، تهوع ، استفراغ ، بي حالي ، فلج
حمل و نگهداري : دور از كليه مواد آتش زا قرار گيرد براي تخليه تانكر محتوي اين ماده بهتر است از سيفون يا پمپ از سمت بالاي تانكر استفاده نمود .
يك گاز بي اثر مانند نيتروژن با يك لوله تخليه در تحت فشار b/sq  gauge  251 يا كمتر مي تواند مورد استفاده قرار گيرد . از قاب عينكهاي پلاستيكي ، جواهرات ، خودنويسها ، مدادها ، جورابهاي نايلني و ساير وسايل نايلوني دور نگه داشته شود . هنگام استفاده از اين ماده دستكشهاي پلاستيكي ، پيش بندهاي پلاستيكي ، عينكهاي مخصوص مواد شيميايي بكار برده شود . نبايد در كشتيهاي حمل و نقل همراه با مواد غذايي ، منفجره ، مواد سمي ، مواد راديو اكتيو ، مواد اكسيد كننده و پراكسيدهاي آلي در يكجا با هم نگهداري شود .
عمليات و اقدامات اضطراري
A- احتياطهاي بهداشتي : تهويه كافي
B-اقدامات بهداشتي : چشمهاي تحريك شده را با آب بشوئيد ، پوست‌الوده را با‌آب و صابون بشوئيد . معده را شستشو دهيد . در صورت بلع شستشو با محلول نمك انجام گيرد .

احتياطهاي آتش سوزي ( در صورت بروز ) :
استفاده از مواد شيميايي خشك ، كربن دي اكسايد ، كف الكل ، كربن تترا كلريد ، پاشيدن آب بر روي ظرف آتش گرفته شده ممكن است اثري نداشته باشد ولي وجود آب باعث خنك كردن ظروفي كه در معرض آتش است، مي شود .
ريختن و نشد :
با كاغذ‌آن را جذب نموده ، در ظرفي شيشه اي يا آهني آن را در زير هود تتبخير كنيد و كاغذ را بسوزانيد .
انهدام مواد زايد : در كوره بپاشيد ، اگر با يك حلال قابل اشتعال بيشتر مخلوط گردد سوزاندن آن آسانتر خواهد شد .
5-استونيتريل :
نامهاي مترادف : متيل سيانايد ، سيانونتان ، اتان نيتريل
موارد استفاده : حلال براي استخراج هيدروكربنهاي نفتي مخصوصاً براي بوتادين و اسيدهاي چرب ، تركيب حد واسط براي مواد دارويي
خواص : جرم مولكولي 05/41 ، جرم مخصوص ( 20 ) 78/0 نقطه جوش  6/81  نقطه ذوب  9/41  مايعي بيرنگ با بوي معطر ، شديداً قطبي ، فوق العاده فعال ، كاملاً قابل مخلوط شدن با‌آب ، الكل ، اتيل استات ، استن ، اتر ، كلروفرم كربن تترا كلرايد و اتيلن كلريد
خطرات ( نهاني ) :
A- قابليت اشتعال : فابل اشتعال : نقطه اشتعال 6/5 ( ظرف باز ) 8/12  ( ظرف بسته)، درجه حرارت احتراق   524 ، دانسيته بخار 42/1 حد انفجار %16-4-4در 120 ( در درجه حرارت كمتر در حضور قليا تجزيه شده و گاز هيدروژن سيانايت خارج مي شود).
B- ميزان سميت :
TLV: 40PPM
TDL:ORL-rat ld : 200mg/kg ihl-rat lcl:800ppm/4h
Scu-mus ldl:70mg/kg
عوارض ( علائم ) : بيماريهاي حاد  : سردرد ، سرگيجه ، تنگي نفس ( نفس زدن زياد )‌، ضربان شديد ، تهوع ، استفراغ ، اغماء تشنج ( پاما ) و مرگ، بيماريهاي مزمن سردرد، بي اشتهايي ، سرگيجه ، ضعف ، ايجاد لكه رنگي(التهاب پوستي مخصوصاً بصورت تاول)
حمل و نگهداري :
ظروف محتوي ازضربات محفوظ گردد . بهتر است در خارج يا انبار ضميمه نگهداري گردد. از هر منبع آتش گير يا قابل اشتعال دور نگهداشته شود . انبار بايد بخوبي تهويه گردد. دستكشهاي پلاستيكي بلند، كفشهاي مطمئن ، دستگاه تنفس مصنوعي  و روپوش يا پيش بند پوشيده شود.
عمليات و اقدامات اضطراري :
A- احتياطهاي بهداشتي : تهويه كافي ، در محيط كار غذا خورده نشود و سيگار كشيده نشود . افراد نبايد بتنهايي كار نمايند . افرادي كه مبتلا به امراض سيستم عصبي مركزي قلبي و ريوي مي باشند نبايد با اين ماده تماس داشته باشند .
B- اقدامات بهداشتي – كمكهاي بهداشتي :
كليه روشهاي درماني كه براي مسموميت با سيانايد ها بكار مي رود در اين مورد نيز  بكار مي رود . فوراً بيمار را از محل آلودگي دور كنيد . چشمها را با‌آب و پست آسيب ديده را با آب وصابون بشوئيد . در صورت لزوم تنفس مصنوعي و اكسيژن يا اميل نيتريت در هر 5 دقيقه بدهيد . 10 سي سي محلول سديم نيتريت در %3 تزريق عضلاني گردد و بعداً 50 سي سي محلول سديم تيوسولفات به همان طريف تزريق شود. در حالت نياز هر ساعت محلول سديم تيوسولفات %1 از طريق دهان داده شود. وقتي ماده خورده شده بوسيله تحريك استفراغ گردد ، خوراندن محلول سديم  تيوسولفات  بعد عمليات ذكر شده در بالا انجام گيرد .
C- احتياطهاي آتش سوزي ( در حالت بروز )
مواد شيميايي خشك كف الكل ، كربن دي اكسيد بكار رود پاشيدن آب بي اثر است مگر اينكه ظرف در معرض‌اتش را سرد نمايد .
ريختن و نشد :
با كاغذ جذب گردد در زير هود در شيشه يا ظرف آهني تبخير گردد ، با سوزاندن كاغذ آن را از بين ببريد . محلول ئيدرو اكسيد سديم و هيپو كلريد كلسيم زياد اضافه نمائيد . به يك بشر بزرگ منتقل كرده ، بعد از يكساعت با آب زياد به فاضلاب بريزيد و جاي‌ان را با‌آب بشوئيد .
انهدام مواد زائد : ئيدرو اكسيد سديم الكلي زياد در حال بهم زدن اضافه نماييد بعد از يكساعت الكل را تبخير نماييد و هيپو كلريت كلسيم بمقدار  كافي اضافه نمائيد . بعداز 24 ساعت با مقدار فراوان آب در فاضلاب بريزيد .
6-استوفنون :
نامها ي مترادف : فني متيل كتون ، استيل بنزن ، هايپنون
موارد استفاده : در عطر سازي ، سنتز مواد آلي ، حلال
خواص : جرم مولكولي 15/120 ، جرم مخصوص ( 15/15 ) 033/1 ،                         نقطه ذوب  5/20 ،  نقطه جوش  202 تقريباً مايعي بيرنگ، شيرين با بوي تند زننده ، نسبتاً پايدار بمقدار جزئي محلول در‌اب ، بمقدار زياد محلول در الكل ، كلر فرم ، اتر، روغن ، چربي و گليسيرول در اسيد سولفوريك غليظ حل شده و ايجاد رنگ ارغواني مي كند .
خطرات ( نهاني ) :
A- قابليت اشتعال : نقطه اشتعال  105 فشار بخار ( 78 ) : mmhg 10 ، درجه حرارت بحراني  406
ميزان سميت :                                     TDL: orl-rat ld : 300mg/kg : ipr-mus
عوارض ( علائم ) : بيماري پوستي ، خواب ناشي از اثر دارو ( فلج ) اختلالات سيستم مركزي اعصاب
حمل و نگهداري : ماسك گاز و روپوش پلاستيكي بپوشيد .
عمليات و اقدامات اضطراري :
A- اقدامات بهداشتي ( كمكهاي اوليه ) : مكانهاي آلوده شده را با آب بطور كامل بشوئيد .
B-احتياط آتش سوزي ( در حالت بروز ) : آب ، پودر شيميايي ، كف يا كرذبن دي اكسايد مصرف نماييد . آب براي سرد كردن ظروف در معرض آتش مؤثر مي باشد .
ريختن و نشد : ماده را با كاغذ جذب كنيد ، در زير هود در يك شيشه يا ظرف‌اهني تبخير نموده و كاغذ را بسوزانيد .
انهدام مواد زائد : داخل كوره بپاشيد در صورتي كه با حلالي كه قابليت اشتعال بيشتر دارد مخلوط گردد خاكستر شدن آسانتر خواهد شد .
7-استيل كلريد
نامهاي مترادف : اتانول كلريد
موارد استفاده : عامل استيلاسيون در سنتز مواد آلي ،‌تركيب حد واسط براي رنگها و مواد دارويي ،‌تجزيه كمي تعيين مقدار رطوبت موجود در مايعات آلي
خواص : جرم مولكولي 5/78 ، جرم مخصوص 5/10 ، نقطه جوش  52 ، نقطه ذوب  112 ، ضريب شكست ( 20 ) 3898 /1 بيرنگ ، مايعي دود كننده با بوي فوق العاده تند، در آب يا الكل شديداً تجزيه مي شود . كاملاً محلول در بنزن ، كلروفرم، اتر، اسيد استيك غليظ و اتر نفت

خطرات بالقوه ( نهاني ) :
A-قابليت اشتعال ،‌نقطه اشتعال  4 ( ظرف سربسته ) دانسيته بخار ( 38 )  1/2 بخارات آن با هوا مخلوط قابل انفجار توليد مي كند . با‌اب بشدت تركيب شده و اسيد استيك و اسيد كلريك تشكيل مي دهد در صورتي كه تا تجزيه شدن حرارت داده شود هيدروژن كلرايد فشرده خارج مي شود .
ميزان سميت : به شدت سوزاننده و فاسد كننده است . پوست ،‌چشمها و پرده مخاطي را ملتهب مي كند .
حمل و نگهداري : از آب دور نگهداشته شود ، در يك تهويه خوب ، خنك ، شرايط خشك نگهداري شود . ظروف را از صدمات فيزيكي محافظت نمود . داخل انبار بايد داراي شرايط استاندارد براي نگهداري مواد اشتعال وجود داشته باشد . دستكشهاي لاستيكي ، دستگاه تنفس مصنوعي و روپوش پوشيده شود .
عمليات و اقدامات اضطراري :
A- احتياط بهداشتي : تهويه كافي
B- اقدامات بهداشتي ( كمكهاي اوليه ) : كربن دي اكسايد يا مواد شيميايي خاموش كننده خشك بكار رود و پاشيدن آب يا ك توصيه نمي شود .
ريختن و نشد : به ماده سديم بي كربنات به مقدار كافي ريخته و آن را بپوشانيد . مخلوط را در يك ظرف نظير استوانه فيبري ، سطل پلاستيكي يا جعبه كارتني بريزيد تا خاكستر شدن و از بين بردن آن ساده گردد و با سوزاندن براي كوره آن را از بين ببريد يا مواد را در سطح زمين پخش يا پراكنده كنيد و بشوييد يا مبا مقدار زيادي آب در فاضلاب بريزيد و مكانهاي‌آلوده شده را بطور كامل با‌آب بشوئيد.
انهدام مواد زائد :
به آرامي ماده را به يك ظرف پلاستيكي يا شيشه اي محتوي سديم بي كربنات انتقال دهيد مخلوط را به طور كامل و به آرامي به يك ظرف بزرگ محتوي آب ريخته و مرتباً بهم بزنيد . بعد مخلوط را به فاضلاب بهمراه آب فراوان بريزيد .
8-آديپيك  اسيد :
نامهاي مترادف : هگزا دي ائيك اسيد ، 4و4 بوتان دي كربوكسيليك اسيد .
موارد استفاده : در صنعت رزين ، نايلون ، پلاسيتي سايزر DOA ، رنگ ، مواد اوليه براي داروها ، تثبيت كننده عطرها ، در سنتز مواد آلي ، بعنوان معرف در واكنشهاي‌آناليتيكي بكار مي رود .
خواص : جرم مولكولي 14/146 ، جرم مخصوص ( 4/25 ) 360/1 ، نقطه ذوب  152 ، نقطه جوش  75/33 ، كريستال سفيد كاملاً در متانول ، اتانول ،‌استن محلول است.
خطرات بالقوه :
A-قابليت اشتعال : قابل اشتعال ، نقطه اشتعال  196
B-ميزان سميت :
TDN: orl-rat  ldn:3600mg/kg:orl-mus     LD : 1900MG/KG
حمل و نگهداري : دستكشهاي پلاستيكي ، محافظ صورت ، روپوش ، لباس محافظ و دستگاه تنفس مصنوعي مورد استفاده قرار دهيد .
عمليات و اقدامات اضطراري :
احتياطهاي آتش سوزي : ( در صورت بروز ) آب ، پودر شيميايي ، كف الكل يا كربن تتراكلريد بكار ببريد . پاشيدن آب براي سرد كردن ظروف محتوي ماده و از بين بردن مواد ريخته شده بكار رود .
ريختن و نشد : با خاكستر كربنات يا بي كربنات سديم بپوشانيد بهم زده آب اضافه نماييد خنثي نموده و با آب كافي در فاضلاب يريزيد .
انهدام مواد زائد :
1-در يك حلال قابل اشتعال حل كنيد و در يك كوره با  After burner  بسوزانيد .
2-ماده را در يك كاغذ يا مواد قابل اشتعال جذب كرده و در كوره بسوزانيد .

دانلود پروژه مسمومیتهای ناشی از مواد شیمیایی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد