دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله مطالعه تطبيقي نظام تحقيق و توسعه در بيمارستان‌هاي كشورهاي منتخب

مطالعه تطبيقي نظام تحقيق و توسعه در بيمارستان‌هاي كشورهاي منتخب
چكيده
تحقيق و توسعه مهمترين واحد تفكر در هر نظامي، به ويژه در نظام سلامت يك جامعه، كه با مهمترين عنصر وجودي انسان‌ها يعني جان آنها سروكار دارد، محسوب مي‌شود. امروزه نظام تحقيق و توسعه در قلب فعاليت‌هاي علمي جاي دارد، به طوري كه كشورهاي صنعتي سهم قابل توجهي از درآمد و نيروي كار خود را به فعاليت‌هاي تحقيق پايه و كاربردي و توسعه فن‌آوري اختصاص مي‌دهند. اين درحالي است كه در حال حاضر در بخش بهداشت ودرمان فعاليت‌هاي پراكنده و غيرمنسجمي  در زمينه تحقيق و توسعه  صورت مي گيرد  كه با نيازهاي  واقعي  اين  گونه فعاليت‌ها در مراكز  تخصصي و پراهميتي نظير بيمارستان كه ضامن سلامت و رفاه اجتماعي كشور است سازگاري ندارد.
در اين بررسي تطبيقي- توصيفي ضمن مطالعه مباني نظري، سوابق موجود و ادبيات مرتبط، وضعيت نظام تحقيق و توسعه در بيمارستان‌هاي چند كشور شامل آمريكا (نمونه نظام بهداشت و درمان خصوصي)، انگليس (نمونه نظام بهداشت و درمان ملي)، هندوستان (نمونه نظام بهداشت و درمان مختلط)، و نيز ايران با كمك نظريه سيستم‌ها و با ابزارهاي گردآوري داده‌ها شامل بررسي پايگاه‌هاي اينترنتي بيمارستان‌ها، پرسشنامه و مصاحبه مورد بررسي و تحليل قرار گرفت و با بهره‌گيري از روش كارت امتيازي متوازن (BSC) [1] مقايسه ‌شد. متغيرهاي اصلي در مطالعه تطبيقي عبارت بودند از: دروندادها، منابع، ساختار سازماني، فرايندها، ارتباطات، عملكرد، و بروندادها. سپس با استفاده از يافته‌هاي حاصل از مطالعات كتابخانه‌اي و مطالعه ميداني، الگويي با استفاده از مفاهيم مطرح شده در روش تحليل و طراحي ساخت‌يافته سيستم‌ها (SSADM)  [2] طراحي شد و با كمك تكنيك دلفي مورد آزمون قرار گرفت و نهايي گرديد.
براساس يافته‌هاي  پژوهش، وجود  يك  نظام منسجم با عنوان نظام تحقيق و توسعه بيمارستاني در بيمارستان‌هاي كشور ضرورت داردكه ابعاد و كاركرد اين نظام براساس نوع، اندازه و ويژگي‌هاي ساختاري بيمارستان مورد نظر متفاوت خواهد بود. يافته هاي پژوهش مشخص ساخت كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته از جمله آمريكا و انگليس، اصول  اوليه و پايه‌هاي نظام تحقيق وتوسعه به طور منسجم شكل گرفته است و در موارد زيادي اين نظام‌، علاوه بر انجام بررسي‌هاي مختلف و نظام‌مندسازي فعاليت‌هاي جاري مرتبط به تحقيق و توسعه، خلق، توسعه و نوآوري در زمينه‌هاي باليني،  دارويي درماني و تحقيق در خدمات بهداشتي درماني را نيزدر درون خود ايجاد كرده است.
نتيجه اين بررسي حاكي از وضعيت نامطلوب فعاليت‌هاي تحقيقاتي در بيمارستان‌هاي ايران در مقايسه با كشورهاي پيشرفته مورد بررسي بود كه در قالب متغيرهاي پژوهش به تفصيل مورد مطالعه قرار گرفت. در اين راستا الگويي مطلوب براي نظام تحقيق و توسعه در بيمارستان‌هاي ايران طراحي شد که با استفاده از روش دلفي توسط متخصصان منتخب ايراني مورد تصديق قرار گرفت. الگوي كلي نظام تحقيق و توسعه در بيمارستان‌هاي ايران داراي هفت جزء اصلي دروندادها، منابع، ساختار سازماني، فرايندها، ارتباطات، عملكرد و بروندادها است، كه در قسمت بعد، محتواي هر يك از اجزاي نظام خود در قالب يك الگوي جداگانه، با ذكر عوامل تشكيل‌دهنده هر جزء، تشريح شده است. در اين الگو استقرار نظام تحقيق و توسعه با دروندادها، منابع، فرايندها، ارتباطات و بروندادهاي مشخص و تعريف شده پيشنهاد شده است. ساختار سازماني اين نظام شامل سه جزء اصلي كميته هماهنگي تحقيق و توسعه، مراكز تحقيق و توسعه پزشكي، و مديريت تحقيق و توسعه (براي مجتمع‌هاي بيمارستاني) و دفتر تحقيق و توسعه (براي بيمارستان‌هاي كوچك و متوسط) در نظر گرفته شده است. همچنين براي ارزيابي عملكرد اين نظام، چهارچوب الگوي كارت امتيازي متوازن پيشنهاد شده است.


[1]. Balanced Scorecard
[2] .  Structured System Analysis and Design Method

دانلود مقاله مطالعه تطبيقي نظام تحقيق و توسعه در بيمارستان‌هاي كشورهاي منتخب
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد