دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه مطالعه و بررسي نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان

مطالعه و بررسي نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان،گردشگران و  مديران منطقه آزاد كيش

فهرست مطالب
پيشگفتار
فصل اول ـ طرح مسئله
– بيان و شرح مسئله …………………………..
– اهداف پژوهش
الف- هدف اصلي………………………………..
ب- اهداف فرعي………………………………..
– زمينه‌ها و ابعاد مورد پژوهش (سئوالات پژوهش)……..
– نوع پژوهش‌………………………………….
– ابزار گردآوري اطلاعات………………………..
– جامعه آماري………………………………..
– نمونه‌گيري …………………………………
الف- حجم نمونه‌……………………………….
– واحد تحليل…………………………………
– تصريح مفاهيم……………………………….
فصل دوم ـ يافته‌هاي پژوهشي…………………
– سيماي پاسخگويان…………………………….
الف- جنس و سن………………………………..
ب- تحصيلات……………………………………
ج- وضعيت تأهل………………………………..
د- وضعيت اشتغال……………………………..
فصل سوم ـ نتايج تفصيلي……………………
– يافته‌هاي پژوهشي ……………………………
– سابقه سكونت افراد در كيش بر حسب جنس…………..
– سابقه سكونت افراد در كيش بر حسب سن……………
– سابقه سكونت افراد در كيش بر حسب ميزان تحصيلات…..
– انگيزه افراد از اقامت در كيش………………..
الف- انگيزه افراد از اقامت در كيش به تفكيك جنس و سن
ب ـ انگيزه افراد از اقامت در كيش به تفكيك ميزان تحصيلات   
ج ـ انگيزه افراد از اقامت در كيش به تفكيك وضعيت تأهل
– رضامندي از كار و فعاليت در جزيره كيش………….
الف- ميزان رضايت افراد از فعاليت در كيش به تفكيك وضعيت تأهل و تحصيلات
ب- مهمترين دلايل رضايت از فعاليت در كيش………….
ج- عدم رضايت از فعاليت در كيش………………….
– ميزان رضايت از اقامت در كيش …………………
الف- مهمترين دلايل رضايت بالاي ساكنان از سكونت در كيش
ب- مهمترين دلايل افرادي كه از اقامت در كيش رضايت چنداني نداشتند
– چگونگي زندگي يكجانشينان از نظر قرابت و خويشاوندي در خانواده
الف- مهمترين دلايل اين امر (جدول 3-7-1)………….
ب- چگونگي زندگي ساكنان به تفكيك وضعيت تأهل و ميزان تحصيلات
– نظرات ساكنان درمورد وضعيت بهداشت و درمان كيش…..
الف -پاسخگويان پيشنهادات درخور توجهي براي بهبود وضعيت بهداشتي و درماني كيش ارائه
داده‌اند
ب- چگونگي ‌ وضعيت بهداشت و درمان در كيش از نظر پاسخوگويان به تفكيك وضعيت تأهل و تحصيلات
– معاشرت ساكنان با يكديگر و سطح اين نوع معاشرت…..
الف- ميزان مشاركت افراد با ديگر ساكنان به تفكيك جنس و سن
ب- ميزان مشاركت افراد با ديگر ساكنان به تفكيك وضعيت تأهل و تحصيلات
– دفعات مسافرت ساكنان به مناطق ديگر در سال و چگونگي آن
الف- تعداد مسافرت سالانه ساكنان به خارج از كيش به تفكيك  وضعيت تأهل و تحصيلات
ب- مهمترين دلايل خروج از كيش از سوي پاسخگويان…….
ج- مهمترين دلايل  عدم خروج و سفر اندك افراد از جزيره كيش
– مشاركت ساكنان براي اداره بهتر جزيره…………..
الف- مشاركت و همفكري با مسئولان به تفكيك وضعيت تأهل و تحصيلات  
–  نظر پاسخگويان در ارتباط با ميزان رعايت برخي رفتارهاي اجتماعي توسط اهالي وگردشگران
– پوشش مناسب ………………………………..
الف- ساكنان …………………………………
ب- گردشگران …………………………………
– رفتار مناسب در معابر عمومي…………………..
الف- اهالي ………………………………….
ب- گردشگران …………………………………
– رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي………………
الف –ساكنان………………………………….
ب- گردشگران………………………………….
– ميزان رعايت قوانين و مقررات عمومي توسط گروههاي مختلف
الف -ميزان رعايت قوانين و مقررات عمومي توسط اهالي كيش
ب- ميزان رعايت قوانين و مقررات عمومي توسط گردشگران.
ج- ميزان رعايت قوانين و مقررات عمومي توسط مديران و مسئولان تصميم‌گير
د- ميزان رعايت قوانين و مقررات عمومي توسط كاركنان و مأموران سازمانها و نهادهاي مختلف
– ميزان وقوع پاره‌اي از جرايم اجتماعي از ديدگاه پاسخگويان در كيش
الف- جرائم اقتصادي……………………………
ب- اعتياد……………………………………
ج- فحشا……………………………………..
د- قاچاق مواد مخدر……………………………
چگونگي گذران اوقات فراغت ساكنان كيش…………….
الف- تماشاي تلويزيون………………………….
ب- گوش كردن به موسيقي…………………………
ج- ديدار دوستان و آشنايان……………………..
د- شركت در مراسم سوگواري مذهبي…………………
ه- شركت در اعياد و جشنهاي مذهبي………………..
و- شركت در اعياد و جشنهاي ملي………………….
– رواج برخي از رفتارهاي اجتماعي در ميان اهالي كيش..
– ميزان رضامندي افراد از وضعيت فرهنگي و اجتماعي كيش
مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت فرهنگي و اجتماعي كيش
الف- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت مراكز
درماني و بهداشتي…………………………..
ب- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت مراكز فرهنگي و آموزشي
ت- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت مراكز تفريحي، سرگرمي
و ورزشي…………………………………..
ث- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت مراكز مذهبي
ج- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت وسايل ارتباط جمعي
ح- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت  مراكز اطلاع‌رساني
خ- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت حمل و نقل درون شهري
د- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت مقررات راهنمايي و رانندگي
ذ- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت امنيت فردي
ر- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت رسيدگي به شكايات
ز- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت حمل و نقل برون منطقه‌اي
س- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت نظارت بر مراكز خريد
ش- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت در مورد بهبود وضعيت
ص- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت بهبود وضعيت رستورانها و چايخانه‌ها
ض- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت سالنهاي تأتر،
نمايش و سينما……………………………..
– بررسي وضعيت آموزش در جزيره كيش……………….
الف- آموزش رسمي……………………………
ب- وضعيت مدرسان……………………………
ت- محتواي آموزش……………………………
ث- فضاي آموزشي…………………………….
ج- مدت آموزش ……………………………..
ح- تنوع رشته‌ها…………………………….
خ- امكانات ورزشي مدارس……………………..
د- امكانات اياب و ذهاب……………………..
ذ- آموزش غير رسمي………………………….
– بررسي وضعيت تشكل‌هاي صنفي در منطقه آزاد كيش…….
الف- درصد عضويت در تشكلهاي صنفي به تفكيك جنس و سن..
ب -درصد عضويت در تشكلهاي صنفي به تفكيك وضعيت تأهل و تحصيلات
ج- نقش تشكلهاي صنفي در تأمين منافع اعضا از ديدگاه پاسخگويان به
تفكيك جنس و سن……………………………….
د- ميزان مشاركت اعضا در انتخابات تشكلهاي صنفي……
– ميزان آگاهي ساكنان از فن‌آوري اطلاعات (IT) ……..
– بررسي وضعيت مسكن ساكنان جزيره كيش……………
فصل چهارم ـ سيماي پاسخگويان ………………
– سيماي پاسخگويان…………………………….
الف- جنس و سن………………………………..
ب –تحصيلات……………………………………
ج- وضعيت اشتغال………………………………
د- وضعيت تأهل ……………………………….
– ويژگيهاي سفر گردشگران……………………….
الف- مدت اقامت در كيش………………………
ب- مدت اقامت گردشگران در كيش يه تفكيك وضعيت تأهل و ميزان تحصيلات 
ت- تعداد سفرهاي قبلي گردشگران در كيش…………
ث- انگيزه مسافرت گردشگران در كيش…………….
ج- چگونگي سفر به كيش……………………….
ح- همراهان گردشگران………………………..
خ- محل اقامت گردشگران در جزيره كيش…………..
د- مشغله و سرگرمي گردشگران در طول اقامت در كيش..
ذ- دلپذيرترين سرگرميهاي گردشگران در كيش………
ر- جالبترين ويژگيهاي كيش از نگاه گردشگران…….
ز- تصور قبلي گردشگران از كيش………………..
ژ- ميزان تطابق واقعيتهاي كيش با تصورات پيشين گردشگران
– تصور قبلي گردشگران در جزيره كيش قبل از سفر بر حسب جنس و سن آنها
– ميزان رضايت گردشگران از مسئولين و كاركنان اماكن و سازمانهاي مختلف كيش
الف- دلايل رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان هتلها و اقامتها
ب- دلايل رضايت گردشگران از رفتار فروشندگان و مغازه‌داران
ت- دلايل رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان هواپيمايي
ث- دلايل رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان گمرك
ج- دلايل رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و مأموران نيروي انتظامي
ح- دلايل رضايت گردشگران از رفتار كاركنان بانكها..
خ- دلايل رضايت گردشگران از رفتار رانندگان تاكسي..
د- دلايل رضايت گردشگران از رفتار رانندگان ميني‌بوس
ذ- دلايل رضايت گردشگران از رفتار كاركنان مراكز تفريحي
ر- دلايل رضايت گردشگران از رفتار كاركنان رستوران.
ز- دلايل رضايت گردشگران از رفتار كاركنان چايخانه‌هاي سنتي
– ميزان عدم رضايت گردشگران از رفتار مسئولان ـ كاركنان اماكن و سازمانهاي مختلف كيش
الف- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان هتلها و اقامتگاهها
ب- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار فروشندگان و مغازه‌داران
ت- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان هواپيمايي
ث- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان گمرك
ج- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و مأموران نيروي انتظامي
ح- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار كاركنان بانكها
خ- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار رانندگان تاكسي
د- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار رانندگان ميني‌بوس
ذ- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار كاركنان مراكز تفريحي
ر- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار رستورانها…
ز- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار چايخانه‌هاي سنتي
– ميزان حمايت مسئولان و دست‌اندركاران جزيره كيش از گردشگران
الف- نظر گردشگران در مورد ميزان حمايت مسئولان و دست‌اندركاران جزيره
كيش از گردشگران
– كمبودهاي جزيره كيش در عرصه هاي مختلف از نگاه گردشگران و پيشنهاد آنها
الف- پيشنهاد گردشگران در مورد رفع كمبودها در محيط‌هاي ورزشي جزيره كيش
ب- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در مراكز بهداشتي و درماني
ت- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودهاي موجود در سينماي جزيره كيش
ث- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها و كاستيها در سالنهاي
تأتر و نمايش
ج- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودهاي موجود در پلاژهاي سواحل جزيره كيش
ح- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودهاي موجود در كنسرتهاي موسيقي
درجزيره كيش
خ- پيشنهاد گردشگران براي رفع كمبودها و كاستيها در برگزاري جشنواره در
جزيره كيش
د- پيشنهاد گردشگران براي رفع كمبودها در چايخانه‌هاي سنتي در جزيره كيش
ذ- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در رستورانهاي جزيره كيش
ر- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در محل بازي و تفريح كودكان
ز- پيشنهاد گردشگران به منظور بهبود وضعيت بهداشتي منطقه كيش
س- پيشنهاد گردشگران براي برطرف ساختن كمبودها در مراكز اطلاع‌رساني
جزيره كيش
ش- پيشنهاد گردشگران براي برطرف ساختن كمبودها در كتابخانه‌هاي عمومي
ص- پيشنهاد گردشگران براي رفع نواقص و كاستيها در ارتباط با تابلوها و علائم
رانندگي
ض- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودهاي موجود در بازارهاي خريد
ط- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در جايگاههاي عرضه نشريات
ظ- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در جايگاههاي خودپرداز بانكها
ع- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در وسايل حمل و نقل شهري
غ- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در برنامه‌هاي راديو و تلويزيون كيش

– نظر گردشگران در مورد وجود برخي جرايم و ناهنجاريهاي اجتماعي در كيش

الف- مشاهدات گردشگران پيرامون انواع دزدي طي مدت اقامت در كيش
ب- مشاهدات گردشگران در مورد انواع شرارت طي مدت اقامت در كيش
ت- مشاهدات گردشگران در مورد انواع توهين طي مدت اقامت در كيش
ث- مشاهدات گردشگران در مورد انواع مزاحمت طي مدت اقامت در كيش
ج- مشاهدات گردشگران در مورد انواع كلاهبرداري طي مدت اقامت در كيش
ح- مشاهدات گردشگران در مورد انواع قاچاق طي مدت اقامت در كيش
خ- مشاهدات گردشگران در مورد انواع تكدي‌گري (گدايي) طي مدت اقامت در كيش
د- مشاهدات گردشگران در ارتباط با موارد عدم رعايت مقررات اجتماعي طي مدت
اقامت در جزيره كيش
ذ- مشاهدات گردشگران در ارتباط با تخلفات رانندگي طي مدت اقامت در كيش
ر- مشاهدات گردشگران در مورد ساير تخلفات طي مدت اقامت در كيش
– نظر گردشگران و ارزشهاي مورد قبول جامعه
الف -نظر گردشگران در مورد تأثير سفر كيش در روحيه آنها
ب- نظر گردشگران در مورد مزيتهاي جزيره كيش نسبت به ساير منطقه گردشگري
ج- نظر گردشگران در مورد الگوسازي از ويژگيهاي برجسته كيش براي ساير شهرهاي ايران
– نتيجه‌گيري
– تحليل مديران ومسئولان نسبت به وضعيت فرهنگي و اجتماعي كيش
– نكات قوت و ضعف منطقه آزاد كيش
– سياست هاي اتخاذ شده در سالهاي گذشته پيرامون نيازهاي فرهنگي و اجتماعي كيش
– مهمترين نياز فرهنگي و اجتماعي منطقه آزاد كيش براي پاسخ به تقاضاي
گردشگران-اهالي، تجار، كسبه
الف- گردشگران
ب- اهالي
– مشكلات پيش روي مديران و راهكارهاي بدون رفت از اين مشكلات در كيش
– توسعه فرهنگي و اجتماعي منطقه كيش و برنامه هاي پيش روي آن
– ايجاد الگوهاي فرهنگي و اجتماعي در جزيره كيش و تبديل آنها به صورت
هنجارهاي اجتماع و تصميم آنها به شهرهاي ديگر ايران
– استفاده از الگوئي خاص در حوزه فرهنگي و اجتماعي جزيره كيش
– مزايا و معايب منطقه آزاد تجاري كيش در مقايسه با مناطق آزاد كشورهاي
حوزه خليج فارس
– اولويت در برنامه هاي فرهنگي، اجتماعي در چشم انداز آينده جزيره كيش
– ميزان همگرايي فرهنگي در گروههاي صنعتي در جزيره كيش
– طول مدت همنوائي نومهاجران با فرهنگ حاكم بر جزيره كيش
– ميزان موفقيت منطقه آزاد كيش در ايجاد يك همگرايي فرهنگي در ميان افراد
نومهاجر
– تأثير يگاني فرهنگي در نظم اجتماعي حاكم بر جامعه كيش
– نقش فرهنگ مداري جامعه كيش با هنجار شكنان و اثرات آن در كاهش جرائم
– مهمترين منابع و مأخذ

فرمت : WORD | صفحات:185

************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

پروژه مطالعه و بررسي نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد