مرد پارسی دروغ نگوید حتی بهنگام مرگ در جنگ (کوروش کبیر)
خانه » لیست » پروژه » جغرافیا » پروژه مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساکنان
پروژه مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساکنان

پروژه مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساکنان

مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساکنان،گردشگران و  مدیران منطقه آزاد کیش

فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول ـ طرح مسئله
– بیان و شرح مسئله …………………………..
– اهداف پژوهش
الف- هدف اصلی………………………………..
ب- اهداف فرعی………………………………..
– زمینه‌ها و ابعاد مورد پژوهش (سئوالات پژوهش)……..
– نوع پژوهش‌………………………………….
– ابزار گردآوری اطلاعات………………………..
– جامعه آماری………………………………..
– نمونه‌گیری …………………………………
الف- حجم نمونه‌……………………………….
– واحد تحلیل…………………………………
– تصریح مفاهیم……………………………….
فصل دوم ـ یافته‌های پژوهشی…………………
– سیمای پاسخگویان…………………………….
الف- جنس و سن………………………………..
ب- تحصیلات……………………………………
ج- وضعیت تأهل………………………………..
د- وضعیت اشتغال……………………………..
فصل سوم ـ نتایج تفصیلی……………………
– یافته‌های پژوهشی ……………………………
– سابقه سکونت افراد در کیش بر حسب جنس…………..
– سابقه سکونت افراد در کیش بر حسب سن……………
– سابقه سکونت افراد در کیش بر حسب میزان تحصیلات…..
– انگیزه افراد از اقامت در کیش………………..
الف- انگیزه افراد از اقامت در کیش به تفکیک جنس و سن
ب ـ انگیزه افراد از اقامت در کیش به تفکیک میزان تحصیلات   
ج ـ انگیزه افراد از اقامت در کیش به تفکیک وضعیت تأهل
– رضامندی از کار و فعالیت در جزیره کیش………….
الف- میزان رضایت افراد از فعالیت در کیش به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات
ب- مهمترین دلایل رضایت از فعالیت در کیش………….
ج- عدم رضایت از فعالیت در کیش………………….
– میزان رضایت از اقامت در کیش …………………
الف- مهمترین دلایل رضایت بالای ساکنان از سکونت در کیش
ب- مهمترین دلایل افرادی که از اقامت در کیش رضایت چندانی نداشتند
– چگونگی زندگی یکجانشینان از نظر قرابت و خویشاوندی در خانواده
الف- مهمترین دلایل این امر (جدول ۳-۷-۱)………….
ب- چگونگی زندگی ساکنان به تفکیک وضعیت تأهل و میزان تحصیلات
– نظرات ساکنان درمورد وضعیت بهداشت و درمان کیش…..
الف -پاسخگویان پیشنهادات درخور توجهی برای بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی کیش ارائه
داده‌اند
ب- چگونگی ‌ وضعیت بهداشت و درمان در کیش از نظر پاسخوگویان به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات
– معاشرت ساکنان با یکدیگر و سطح این نوع معاشرت…..
الف- میزان مشارکت افراد با دیگر ساکنان به تفکیک جنس و سن
ب- میزان مشارکت افراد با دیگر ساکنان به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات
– دفعات مسافرت ساکنان به مناطق دیگر در سال و چگونگی آن
الف- تعداد مسافرت سالانه ساکنان به خارج از کیش به تفکیک  وضعیت تأهل و تحصیلات
ب- مهمترین دلایل خروج از کیش از سوی پاسخگویان…….
ج- مهمترین دلایل  عدم خروج و سفر اندک افراد از جزیره کیش
– مشارکت ساکنان برای اداره بهتر جزیره…………..
الف- مشارکت و همفکری با مسئولان به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات  
–  نظر پاسخگویان در ارتباط با میزان رعایت برخی رفتارهای اجتماعی توسط اهالی وگردشگران
– پوشش مناسب ………………………………..
الف- ساکنان …………………………………
ب- گردشگران …………………………………
– رفتار مناسب در معابر عمومی…………………..
الف- اهالی ………………………………….
ب- گردشگران …………………………………
– رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی………………
الف –ساکنان………………………………….
ب- گردشگران………………………………….
– میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط گروههای مختلف
الف -میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط اهالی کیش
ب- میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط گردشگران.
ج- میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط مدیران و مسئولان تصمیم‌گیر
د- میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط کارکنان و مأموران سازمانها و نهادهای مختلف
– میزان وقوع پاره‌ای از جرایم اجتماعی از دیدگاه پاسخگویان در کیش
الف- جرائم اقتصادی……………………………
ب- اعتیاد……………………………………
ج- فحشا……………………………………..
د- قاچاق مواد مخدر……………………………
چگونگی گذران اوقات فراغت ساکنان کیش…………….
الف- تماشای تلویزیون………………………….
ب- گوش کردن به موسیقی…………………………
ج- دیدار دوستان و آشنایان……………………..
د- شرکت در مراسم سوگواری مذهبی…………………
ه- شرکت در اعیاد و جشنهای مذهبی………………..
و- شرکت در اعیاد و جشنهای ملی………………….
– رواج برخی از رفتارهای اجتماعی در میان اهالی کیش..
– میزان رضامندی افراد از وضعیت فرهنگی و اجتماعی کیش
مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت فرهنگی و اجتماعی کیش
الف- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز
درمانی و بهداشتی…………………………..
ب- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز فرهنگی و آموزشی
ت- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز تفریحی، سرگرمی
و ورزشی…………………………………..
ث- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز مذهبی
ج- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت وسایل ارتباط جمعی
ح- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت  مراکز اطلاع‌رسانی
خ- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت حمل و نقل درون شهری
د- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مقررات راهنمایی و رانندگی
ذ- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت امنیت فردی
ر- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت رسیدگی به شکایات
ز- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت حمل و نقل برون منطقه‌ای
س- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت نظارت بر مراکز خرید
ش- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت در مورد بهبود وضعیت
ص- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت بهبود وضعیت رستورانها و چایخانه‌ها
ض- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت سالنهای تأتر،
نمایش و سینما……………………………..
– بررسی وضعیت آموزش در جزیره کیش……………….
الف- آموزش رسمی……………………………
ب- وضعیت مدرسان……………………………
ت- محتوای آموزش……………………………
ث- فضای آموزشی…………………………….
ج- مدت آموزش ……………………………..
ح- تنوع رشته‌ها…………………………….
خ- امکانات ورزشی مدارس……………………..
د- امکانات ایاب و ذهاب……………………..
ذ- آموزش غیر رسمی………………………….
– بررسی وضعیت تشکل‌های صنفی در منطقه آزاد کیش…….
الف- درصد عضویت در تشکلهای صنفی به تفکیک جنس و سن..
ب -درصد عضویت در تشکلهای صنفی به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات
ج- نقش تشکلهای صنفی در تأمین منافع اعضا از دیدگاه پاسخگویان به
تفکیک جنس و سن……………………………….
د- میزان مشارکت اعضا در انتخابات تشکلهای صنفی……
– میزان آگاهی ساکنان از فن‌آوری اطلاعات (IT) ……..
– بررسی وضعیت مسکن ساکنان جزیره کیش……………
فصل چهارم ـ سیمای پاسخگویان ………………
– سیمای پاسخگویان…………………………….
الف- جنس و سن………………………………..
ب –تحصیلات……………………………………
ج- وضعیت اشتغال………………………………
د- وضعیت تأهل ……………………………….
– ویژگیهای سفر گردشگران……………………….
الف- مدت اقامت در کیش………………………
ب- مدت اقامت گردشگران در کیش یه تفکیک وضعیت تأهل و میزان تحصیلات 
ت- تعداد سفرهای قبلی گردشگران در کیش…………
ث- انگیزه مسافرت گردشگران در کیش…………….
ج- چگونگی سفر به کیش……………………….
ح- همراهان گردشگران………………………..
خ- محل اقامت گردشگران در جزیره کیش…………..
د- مشغله و سرگرمی گردشگران در طول اقامت در کیش..
ذ- دلپذیرترین سرگرمیهای گردشگران در کیش………
ر- جالبترین ویژگیهای کیش از نگاه گردشگران…….
ز- تصور قبلی گردشگران از کیش………………..
ژ- میزان تطابق واقعیتهای کیش با تصورات پیشین گردشگران
– تصور قبلی گردشگران در جزیره کیش قبل از سفر بر حسب جنس و سن آنها
– میزان رضایت گردشگران از مسئولین و کارکنان اماکن و سازمانهای مختلف کیش
الف- دلایل رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان هتلها و اقامتها
ب- دلایل رضایت گردشگران از رفتار فروشندگان و مغازه‌داران
ت- دلایل رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان هواپیمایی
ث- دلایل رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان گمرک
ج- دلایل رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و مأموران نیروی انتظامی
ح- دلایل رضایت گردشگران از رفتار کارکنان بانکها..
خ- دلایل رضایت گردشگران از رفتار رانندگان تاکسی..
د- دلایل رضایت گردشگران از رفتار رانندگان مینی‌بوس
ذ- دلایل رضایت گردشگران از رفتار کارکنان مراکز تفریحی
ر- دلایل رضایت گردشگران از رفتار کارکنان رستوران.
ز- دلایل رضایت گردشگران از رفتار کارکنان چایخانه‌های سنتی
– میزان عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان ـ کارکنان اماکن و سازمانهای مختلف کیش
الف- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان هتلها و اقامتگاهها
ب- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار فروشندگان و مغازه‌داران
ت- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان هواپیمایی
ث- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان گمرک
ج- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و مأموران نیروی انتظامی
ح- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار کارکنان بانکها
خ- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار رانندگان تاکسی
د- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار رانندگان مینی‌بوس
ذ- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار کارکنان مراکز تفریحی
ر- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار رستورانها…
ز- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار چایخانه‌های سنتی
– میزان حمایت مسئولان و دست‌اندرکاران جزیره کیش از گردشگران
الف- نظر گردشگران در مورد میزان حمایت مسئولان و دست‌اندرکاران جزیره
کیش از گردشگران
– کمبودهای جزیره کیش در عرصه های مختلف از نگاه گردشگران و پیشنهاد آنها
الف- پیشنهاد گردشگران در مورد رفع کمبودها در محیط‌های ورزشی جزیره کیش
ب- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در مراکز بهداشتی و درمانی
ت- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودهای موجود در سینمای جزیره کیش
ث- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها و کاستیها در سالنهای
تأتر و نمایش
ج- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودهای موجود در پلاژهای سواحل جزیره کیش
ح- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودهای موجود در کنسرتهای موسیقی
درجزیره کیش
خ- پیشنهاد گردشگران برای رفع کمبودها و کاستیها در برگزاری جشنواره در
جزیره کیش
د- پیشنهاد گردشگران برای رفع کمبودها در چایخانه‌های سنتی در جزیره کیش
ذ- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در رستورانهای جزیره کیش
ر- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در محل بازی و تفریح کودکان
ز- پیشنهاد گردشگران به منظور بهبود وضعیت بهداشتی منطقه کیش
س- پیشنهاد گردشگران برای برطرف ساختن کمبودها در مراکز اطلاع‌رسانی
جزیره کیش
ش- پیشنهاد گردشگران برای برطرف ساختن کمبودها در کتابخانه‌های عمومی
ص- پیشنهاد گردشگران برای رفع نواقص و کاستیها در ارتباط با تابلوها و علائم
رانندگی
ض- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودهای موجود در بازارهای خرید
ط- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در جایگاههای عرضه نشریات
ظ- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در جایگاههای خودپرداز بانکها
ع- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در وسایل حمل و نقل شهری
غ- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در برنامه‌های رادیو و تلویزیون کیش

– نظر گردشگران در مورد وجود برخی جرایم و ناهنجاریهای اجتماعی در کیش

الف- مشاهدات گردشگران پیرامون انواع دزدی طی مدت اقامت در کیش
ب- مشاهدات گردشگران در مورد انواع شرارت طی مدت اقامت در کیش
ت- مشاهدات گردشگران در مورد انواع توهین طی مدت اقامت در کیش
ث- مشاهدات گردشگران در مورد انواع مزاحمت طی مدت اقامت در کیش
ج- مشاهدات گردشگران در مورد انواع کلاهبرداری طی مدت اقامت در کیش
ح- مشاهدات گردشگران در مورد انواع قاچاق طی مدت اقامت در کیش
خ- مشاهدات گردشگران در مورد انواع تکدی‌گری (گدایی) طی مدت اقامت در کیش
د- مشاهدات گردشگران در ارتباط با موارد عدم رعایت مقررات اجتماعی طی مدت
اقامت در جزیره کیش
ذ- مشاهدات گردشگران در ارتباط با تخلفات رانندگی طی مدت اقامت در کیش
ر- مشاهدات گردشگران در مورد سایر تخلفات طی مدت اقامت در کیش
– نظر گردشگران و ارزشهای مورد قبول جامعه
الف -نظر گردشگران در مورد تأثیر سفر کیش در روحیه آنها
ب- نظر گردشگران در مورد مزیتهای جزیره کیش نسبت به سایر منطقه گردشگری
ج- نظر گردشگران در مورد الگوسازی از ویژگیهای برجسته کیش برای سایر شهرهای ایران
– نتیجه‌گیری
– تحلیل مدیران ومسئولان نسبت به وضعیت فرهنگی و اجتماعی کیش
– نکات قوت و ضعف منطقه آزاد کیش
– سیاست های اتخاذ شده در سالهای گذشته پیرامون نیازهای فرهنگی و اجتماعی کیش
– مهمترین نیاز فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد کیش برای پاسخ به تقاضای
گردشگران-اهالی، تجار، کسبه
الف- گردشگران
ب- اهالی
– مشکلات پیش روی مدیران و راهکارهای بدون رفت از این مشکلات در کیش
– توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه کیش و برنامه های پیش روی آن
– ایجاد الگوهای فرهنگی و اجتماعی در جزیره کیش و تبدیل آنها به صورت
هنجارهای اجتماع و تصمیم آنها به شهرهای دیگر ایران
– استفاده از الگوئی خاص در حوزه فرهنگی و اجتماعی جزیره کیش
– مزایا و معایب منطقه آزاد تجاری کیش در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای
حوزه خلیج فارس
– اولویت در برنامه های فرهنگی، اجتماعی در چشم انداز آینده جزیره کیش
– میزان همگرایی فرهنگی در گروههای صنعتی در جزیره کیش
– طول مدت همنوائی نومهاجران با فرهنگ حاکم بر جزیره کیش
– میزان موفقیت منطقه آزاد کیش در ایجاد یک همگرایی فرهنگی در میان افراد
نومهاجر
– تأثیر یگانی فرهنگی در نظم اجتماعی حاکم بر جامعه کیش
– نقش فرهنگ مداری جامعه کیش با هنجار شکنان و اثرات آن در کاهش جرائم
– مهمترین منابع و مأخذ

فرمت : WORD | صفحات:۱۸۵

************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است