یكدیگر را مسخره نكنید (اگر دین دارید)
خانه » لیست » پروژه » فرهنگ و معارف » دانلود پروژه معاد
دانلود پروژه معاد

دانلود پروژه معاد

معاد
فهرست مطالب
مقدمه
خصوصیات معاد ربطی به عقل ندارد
آیا مرده حرف میزند
نطق اختصاص به زبان ندارد
حکمت رویا،تصدیق انبیا است
نپذیرفتن از کم ظرفیتی است
منزل اول مرگ
روح به بدن داخل و خارج ندارد
کیفیت قبض روح                                                                                          
خدا میمیراند یا عزرائیل یا ملائکه                                                                         
خداوند برای مرگ اسبابی ساخته                                                                
شکل عزارئیل نسبت به محتضرها  
حضور ملائکه و شیاطین هنگام مرگ
آسانی و سختی جان دادن
سختی جان دادن کفاره گناهان مومن
آسان جان دادن کافر به خطر نیکی کرده
قبض ارواح کفار با شکنجه
شاگرد فضیل بی ایمان میمیرد
بی ایمان مردن در اثر گناهان
دوست داشتن مرگ
عالقمندی بهدنیا مذموم است عقلاً و شرعاً
دوستی دنیا صفت کفار و سر هر گناه
کراهت مرگ و گریه بر بستگان                                                                    
بی صبری نتیجه از آخرت                                                                            
الطاف وانعام خداوندی                                                                                                                         
حضور اهلبیت (ع)‌هنگام نزع                                                                        
گزارشهای پس از مرگ  
سئوال و جواب قبر
پرسش و عقائد و اعمال
فایده سوال و جواب در قبر چیست
دیدار ملائک عذاب و ابتدای ناراحتی
در سایر پرسشها در میماند
از کردار پرسش می شود
انیس قبر عمل است
خداوند میترساند
قیامت به حکم عقل
منکرین اخرت حکمت خدا را نفهمیده اند
ناخن به منزله اهرم دست
دفع مواد زائد بوسیله موها
گرد دوای چشم درد از بدن جعل
آیا عالم وجود بی حکمت است
یک دندان بی حکمت نیست
اگر خوشی بود باز بیهوده بود
هر نوشی با هزاران نیش
برای لذت بی درد
معاد قابل شک نیست
لازمه عدل خدا بر پا کردن روز جزا است
راستگویان از قیامت خبر میدهند
بهترین دلیل امکان وقوع است
در معاد اعاده معدوم نیست
اقوی دلیل امکان وقوع است
برای سومین با رنیز جمع میفرماید
زنده شدن مرده ها دردنیا
عزیر صد سال مرد
چهار پرنده ای را که دوباره زنده کرد
خدا بر هر کاری تواناست                                                                   
در علم خدا اشتباه وجود ندارد                                                             
دفع ضرر محتمل عقلا واجب است                                                      
احتمال عقلائی قابل اعتناء است                                                            
همه پیغمبران هشدار دادند   
قیامت بزرگ است
عمرو از فزع قیامت ترسید
زمین آتشین زیر پای کافر
حشر سخن چین و حرامخوار و رباخوار
عذاب همسایه آذار و حاکم جور و خود پسند
گنهکاران از تچهره هایشان شناخته میشوند
چگونه بر صورتهایشان حرکت میکنند
آنها که از فزع قیامت در امانند
برزخ عالمی میان دنیا و آخرت
حد وسط در نعمتها و نقمتها
عالم مثالی وبدن مثالی
تصویر در آینه با دوشرط
همه خوردنیها در یک خوردنی جمعند
شدت تاثیر و تاثر
صاحب قبری که پذیرائی کرد
ترک کم فروشی و انجام نماز اول وقت
دوام لذت در عالم برزخ
عبای پر از برنج در وادی السلام
حیوانات ناله اموات را میشنوند
قاتل هاشمی و ناله اش در خواب
موعظه عطار و یهودی طلبکار
آیا میشود منکر مطالب گذشته شد
مراتب سه گانه خبر
دلیل عقلی بر نبودن معاد نیست
محمد (ص) راستگوی مطلق است

مقدمه

 معاد از ماده عود بمعنی برگشتن است چون روح دوباره ببدن برگردانیده میشود. معاد از اصول دین مقدس اسلام و اعتقاد به آن واجب است که هر کس دوباره پس از مرگ زنده میشود و بجزای عقیده و عملش میرسد.مساله معاد که ابتدایش مرگ و قبر و بعد برزخ و سپس قیامت کبری و پایانش بهشت یا جهنم است با این حواس ظاهری درک نمیشود هر چند اصل معاد بدلیل عقل ثابت است بتفصیلی که ذکر میشود لکن محال است کسی بتنهائی سر در بیاورد که بعد از مرگ چه خبر است غیر از وحی راه دیگری ندارد زیرا هر کس در هر عالم و مقامی است ادراکش از حدود آن عالم تجاوز نخواهد کرد مثلا طفلی که د رعالم دحم است محال است چگونگی و بزرگی عالم بیرون رحم را بفهمد و محال است بی پایانی فضا و موجودات آنرا دریابد همچنین کسی که در عالم ملک و اسیر ماد۹ و طبیعت است چگونه میشود ملکوت را بفهمد که باطن عالم ملک است و جایگاهش پس از خلاصی از این عالم میباشد و خلاصه خصوصیات عوالم پس از مرگ نسبت بکسی که در عالم دنیا است غیب است و برا یشناختن آن جز تصدیق آنچه را که حضرت آفریدگار خبر داده راهی نیست.
خصوصیات معاد ، ربطی بعقل ندارد
بنابراین اگر کسی بگوید از عقل ما دور است که پس از مرگ فالن طور شود اصلا حرفش مورد قبول نیست چون ربطی بعقل ندارد و جمیع عقلا پشت بپشت هم بزنند از جزئیانات عالم دیگر خبری نخاهند داشت چیزی که هست آنچه را که محمد (ص) و آل او فرموده اند ما هم تصدیق مینمائیم زیرا آن بزرگواران معصوم و محل نزول وحی حضرت آفریدگارند.
آیا مرده حرف میزند؟
با این بیان شبهاتی که بعضی از بیخردان میکنند معلوم شد که همه بی اساس است مانند اینکه میگویند کسی که مرد بدنش در حکم جماد اس نظیر چوب خشک، دیگر سئوال و جوابش در قبرش چیشت و ما اگر دهان مرده را از چیزی پر کنیم  روز دیگر قبرش را بشکافیم و جسدش را ملاحظه کنیم خواهیم دید که چیزی از دهانش خارج نشده است (جواب این اشبه بزودی روشن میشود)

 نطق اختصاص بزبان ندارد

این اشکالات د راثر بیخبری از آخرت  دستگاه آفرینش و نداشتن ایمان بغیب اس این استعجابها شاهد کمی اطلاع و فهم است خیال میکند نطق فقط مال زبان اس ارواح نطقی نداردند جنبش برای پای حیوانی است ارواح جنبش ندارند، در حالیکه خودش هر شب هنگام خواب گفتگوها دارد بدون اینکه زبان و لبش جنبش داشته باشد و کسیکه نزدیکش بیدار باشد صدایش را نمیشنود و همچنین سیرها دارد بدون اینکه بدنش در بستر جنبش داشته باشد.
حکمت رویا ، تصدیق انبیا است
حضرت موسی بن جعفر (ع) میفرماید بشر در ابتدای خلقت ، رویا (خواب دیدن) نداشت و بع خدا به او داد سببش آن بود که خداوند پیغمبری را برای دعوت و هدایت مردم زمانش فرستاد و او مردم را به اطاعت و بندگی پروردگار عالم امر کرد گفتند اگر ما خدای را بپرستیم در برابرش چه داریم در حالیکه دارائی تو از ما بیشتر نیست آن پیغمبر فرمود اگر اطاعت خدا کنید جزای شما بهشت است و اگر معصیت کردید و حرف مرا نشنیدید جای شما دوزخ است گفتند بهشت و دوزخ چیست؟
پس برای ایشان هر دو را توصیف کرد و شرح داد پرسیدند کی به آن میرسیم فرمود هنگامیکه مردید گفتند ما می بینیم که مرده های ما پوسیده و ریسیده و خاک می شوند و برا یآنها چیزی از آنچه و صف کردی نیست و آن پیغمبر را تکذیب کردند.
خداوند احلام (خواب دیدن) را برای آنها قرار داد در خواب دیدند که میخورند و می آشامند و حرکت میکنند میگویند و غیره چون بیدار شدند اثری از آنچه دیده بودند ندیدند پس نزد آن پیغمبر آمدند و خوابهای خود را بیان کردند آن پیغمبر فرمود خداوند خواست حجت را بر شما تمام کند روح شما چنین است هنگامی که مردید هر چند بدنهای شما در خاک پوسیده شود ارواح شما در عذاب است تا قیامت (یا در روح و ریحان و ناز و نعمت)

نپذیرفتن از کم ظرفیتی است

لازمه عقل کثرت محتملات است یعنی هر مطلبی که میشنود و محال فقلی نباشد احتمال بدهد شاید صحیح باشد و اگر خبر دهنده اش معصوم باشد بگوید حتما صحیح است. وقتی که کم عقل و جاهل است میگوید این حرفها چیست؟
نپذیرفتن دلیل بر گوچکی و کم ظرفیتی است که نمیتواند فوق طبیعت را دریابد مثل حیوان دو پائی است که اندازه ادراکش همین است خوردن و خوابیدن و با جنس مخالف جمع شدن است البته با خر و گاو هم اگر بگویند وقت مردن ملک می اید یا در قبر سئوال و جواب میشود نمیتواند قبول کند چون حد ادراکش از شکم و فرجش نمیگذرد. چنانکه قبول مطالب عالیه مال بزرگی و وسعت روح است. شرح مساله معاد بطور تفصیل اقتضاء ندارد آنچه که میشود از منزل اول تا آخر که د راخبا ر اهل بیت (ع) ذکر شده گفته میشود.
منزل اول مرگ
حقیقت مرگ بدیده شدن علاقه روح از بدن است برای علاقه روح به بدن تشبیهات زیادی شده است بعضی گفته اند مثل کشتی بان و کشتی که مرگ، کشتی را از تحت اختیار کشتیبا ن بیرون میبرد میگوئی پای، دست من، چشم من، من غیر از دست و پا و چشم و گوش است وقت یکه میگوئی رفتم درست است که تو رفتی لکن بپایت رفتی و تو غیر از پا هستی، میگوئی دیدم؛ شنیدم، گفتم همه برگشتش بشخص واحد است این شخص، روح شریف تواست که از این مظاهر ظهور پیدا میکند روح می بیند، می شنود اما از این سوراخ چشم و گوش پس بیننده روح است این چشم آلت دیدن اوست روح چراغی است که در ظلمتکده تن روشن گردیده اس از مجرای چشم و گوش و سایر حواس روشنائی میدهد.
مرگ یعنی جابجا کردن چراغ. مثلا فرض کنید د رکلبه ای که چندین سوراخ داشته باشد چراغ کازی قرار دهید از این مجراها روشنی میدهد چراغ را ک بیرون بردند تاریک میشود مرگ یعنی بیرون بردن این چراغ از بدن…………

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است