دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله معاونت در جرم از نظر حقوقی

معاونت در جرم از نظر حقوقی
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول :وجه تمايز معاون با شريك جرم از حيث ماهيت عمل مجرمانه
فصل اول : ملاك تشخيص فاعل اصلي و معاون جرم
مبحث اول: استعاره مجرميت در بحث معاونت در جرم
بند اول : استعاره مطلق مجرميت
بند دوم: استعاره نسبي مجرميت
عناصر و اركان معاونت در جرم
مبحث اول : مجرمانه بودن عمل اصلي
مبحث دوم : ركن مادي معاونت در جرم
بخش دوم:مصاديق معاونت در جرم در قانون جزا
مبحث اول:  تحريك
بنداول اقسام تحريك
بنددوم شرايط تحقق تحريك
مبحث دوم: ترغيب
مبحث سوم: تهديد
مبحث چهارم: تطميع
مبحث پنجم: دسيسه و فريب و نيرنگ
مبحث ششم: تهيه وسايل ارتكاب جرم
مبحث هفتم: ارائه طريق ارتكاب جرم
مبحث هشتم: تسهيل وقوع جرم
مبحث نهم: اخفاء
فصل دوم:رابطه سببيت ميان فعل معاون و جرم اصلي
بخش سوم :ركن معنوي معاونت در جرم
فصل اول:معاونت در جرايم غير عمدي
پي نوشتها و منابع
مقدمه
از نظر حقوقي معاونت در جرم را مي توان به صورت ذيل تعريف نمود گرچه قانون گذار معاونت در جرم را تعريف نكرده است :
معاونت در جرم عبارت است از همكاري با فاعل يا شريك جرم به يكي از صور
معاينه قانوني، بدون مداخله در عمليات اجرايي جرم ، قبل يا مقارن با وقوع آن.
تذكر اين نكته لازم به نظر مي رسد كه :
مجرمانه بودن عمل اصلي شرط تحقق معاونت است.بدين معنا كه ركن قانوني معاونت در جرم آن است كه مباشر عمل ، عملش مجرمانه باشد تا كار شخص فعل معاونت محصوب شود.البته ممكن است فعل معاون في نفسه جرم محسوب شود و ممكن است فعل او جرم نباشد.
بخش اول :وجه تمايز معاون با شريك جرم از حيث ماهيت عمل مجرمانه
اگر دو نفر يا بيشتر در تحقق يك جرم دخالت مستقيم داشته باشند ،به صورتي كه عمل هر كدام تاثير در تحقق ماهيت جرم داشته باشد ، در اينصورت اينان شريك جرم محصوب مي شوند.
اما همانگونه كه در سابق ذكر شد ، معاونت در جرم در صورتي تحقق ميابد كه شخص معاون دخالتي در اصل تحقق جرم ندارد بلكه مقدمات كار مجرم را فراهم ميسازد.
لازم به ذكر است كه در برخي قوانين شركت در جرم را با معاونت خلط نموده است.
به عنوان مثال به برخي قوانين ذيلا اشاراتي خواهيم داشت :
قانون جزايي مصر در ماده 40 :
در موارد ذيل مجرم شريك در جرم محسوب مي شود :
1ـ هر كسي ديگري را به ارتكاب عملي كه موجب تكوين فعل مجرمانه ميشود تحريك نموده و فعل مجرمانه بر اساس تحريك مذكور محتقق شود.
به نظر مي رسد مقنن بايد مي گفت سبب نه شريك، تحريك تسبيب است و حتي صدق معاونت هم در آن مشكل به نظر ميرسد.
2ـ هر كس با ديگري بر سر ارتكاب جرمي توافق نموده وآنرا بر اساس توافق ياد شده انجام دهد و بعد بر اساس توافق ياد شده جرم ارتكاب ميابد.
به نظر مي رسد اگر توافق هم بين دو نفر تحقق پيدا كرده است ولي بر اساس توافق جرم ارتكابي تحقق پيدا نكرد ، نميتوان گفت شركت تحقق پيدا نكرده است بلكه اين قسمت از قانون مي خواهد بگويد شركت در وقتي است كه تباني قبلي مطرح باشد و حال آنكه درست به نظر نميرسد زيرا توافق قبلي در تحقق شركت در جرم دخالتي ندارد.
3ـ هر كس كه در اختيار يك يا چند نفر اسلحه يا ابزار ديگري قرار دهد كه آگاهي به كشندگي و جرم زا بودن اين ابزار دارد شريك جرم محسوب مي شود و در ارتكاب جرم موثر بوده ويا مكمل و متمم جرم محسوب مي شود .
به نظر مي رسد ماده 40 قانون جزايي مصر همان گونه كه در بندهاي 1و 3 مشهوداست ،معاون را شريك در جرم دانسته است .قانون مجازات اسلامي شريك در جرم را تعريف نموده است ليكن تعريفي از معاونت در جرم ارائه نكرده است ………………..


دانلود مقاله معاونت در جرم از نظر حقوقی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد