آینده را قضا و قدر می سازد و امید و تلاش تو آن را می گذراند.
خانه » پروژه » زمین شناسی و معدن » دانلود پروژه معدن سنگ آهن
دانلود پروژه معدن سنگ آهن

دانلود پروژه معدن سنگ آهن

معدن سنگ آهن

فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه: ۵
فصل اول : ۷
خصوصیات مغناطیسی سنگ ها ۷
و مغناطیس زمین ۷
۱-۱- خواص مغناطیسی کانی ها ۸
۱-۱-۱- کانی های  دیا مغناطیس ۸
۱-۱-۲- کانی های پارامغناطیس ۹
۱-۱-۳- کانی های فرومغناطیس ۱۰
۱-۱-۴- خودپذیری مغناطیسی ۱۱
۱-۲- خواص مغناطیسی سنگ ها ۱۱
۱-۳- مغناطیس باقیمانده ۱۴
۱-۴- مغناطیس زمین ۱۵
۱-۵- عناصر مغناطیسی زمین و خواص مشخصه آن ها ۱۶
فصل دوم ۱۹
کانسارهای آهن ۱۹
واکتشاف و استخراج کانسار آهن داوران ۱۹
۲-۱- منشاء، ویژگیهای ساختاری و خصوصیات سنگ آهن ۲۰
۲-۲- انواع کانسارهای آهن ۲۱
۲-۲-۱- کانسارهای آهن ماگمائی همراه با سنگهای بازی و فوق بازی ۲۱
۲-۲-۲- کانسارهای اسکارنی آهن ۲۱
۲-۲-۳- کانسارهای آتشفشانی آهن ۲۲
۲-۲-۴- کانسارهای گرمابی آهن ۲۳
۲-۲-۵- کانسارهای رسوبی آهن ۲۴
۲-۳- کانسارهای آهن در ایران ۲۶
فصل سوم ۲۷
موقعیت جغرافیایی ۲۷
و ۲۷
زمین شناسی منطقه داوران ۲۷
۳-۱- کلیاتی در مورد کانسار های استان کرمان ۲۸
۳-۲- مشخصات محدوده اکتشافی و راه های ارتباطی به معدن ۲۹
۳-۳- موقعیت تکتونیکی منطقه ایران مرکزی ۳۰
۳-۴- مختصری از زمین شناسی صفحه رفسنجان ۳۱
۳-۵- زمین شناسی محدوده مورد مطالعه ۳۲
۳-۶- آب و هوای منطقه و پوشش گیاهی ۳۸
فصل چهارم ۳۹
نرم افزارهای مورد استفاده ۳۹
در این پروژه ۳۹
۴-۱- نرم افزار EXCEL 40
۴-۲- نرم افزارSurfer 40
۴-۲-۱- رسم نقشه هم مقدار در نرم افزارSurfer 40
۴-۲-۲- آماده سازی اطلاعات برای نرم افزار Mag Pick 41
۴-۳- نرم افزار Mag pick 42
۴-۳-۱- ادامه فراسو (UpWard Continuation) 42
۴-۳-۲- تبدیل به قطب مغناطیسی و شبه گرانی ۴۴
۴-۳-۳- تعیین محل کانسار روی نقشه هم مقدار مغناطیسی توسط نرم افزار magpick 49
۴-۴- نرم افزار Mag2dc 52
۴-۴-۱- توضیحاتی در مورد این نرم افزار ۵۲
۴-۴-۲- روش کار ۵۳
۴-۴-۳- آشنایی با برخی از منوهای این نرم افزار ۵۶
۴-۵- نرم افزار Sign Proc 58
۴-۵-۱- انجام فراسو روی یک پروفیل توسط نرم افزار Sign Proc 58
۴-۵-۲- ترسیم پروفیل مشتق دوم ۶۲
۴-۵-۳- پروفیل تبدیل به قطب ۶۲
فصل پنجم ۶۳
تعبیر و تفسیر داده های ۶۳
مغناطیسی منطقه داوران ۶۳
۵-۱- بررسی نمودار فاصله-شدت میدان مغناطیسی ۶۴
۵-۲- ترسیم نقشه های هم مقدار مغناطیسی توسط نرم افزار Surfer 72
۵-۳- نقشه های ادامه فراسو Upward Continuation 75
۵-۴- نقشه تبدیل به قطب Reduction To Pole 82
۵-۵- رسم نقشه ی شبه گرانی  Pseudo Gravity 84
۵-۶- تعیین محل کانسار از روی نقشه ی هم مقدار مغناطیسی ۸۶
۵-۷- روش پیترز برای بدست آوردن عمق کانسار ۸۷
۵-۸- مدلسازی پروفیل ۳ ۹۴
۵-۹- بررسی دو بعدی کانسار روی پروفیل ۵ ۹۵
۵-۹-۱- ادامه فراسو روی پروفیل ۵ توسط نرم افزار Sign Proc 95
۵-۹-۲- نمودار مشتق دوم پروفیل ۵ ۹۷
۵-۹-۳- نمودار انتقال به قطب پروفیل ۵ ۹۸
۵-۹-۴- مدلسازی پروفیل ۵ توسط نرم افزار Mag2dc 99
۵-۱۰- بررسی دو بعدی کانسار روی پروفیل ۷ ۱۰۰
۵-۱۱- بررسی دو بعدی کانسار روی پروفیل ۸ ۱۰۲
۵-۱۱-۱- انجام ادامه ی فراسو روی پروفیل ۸ ۱۰۲
۵-۱۱-۲- مدلسازی پروفیل ۸ ۱۰۴
۵-۱۲- تخمین ذخیره ۱۰۵
۵-۱۲-۱- محاسبه ذخیره به روش مخروط ناقص ۱۰۵
۵-۱۲-۲- برون یابی ۱۰۵
۵-۱۲-۳- استفاده از روش مخروط ناقص برای محاسبه ذخیره کانسار داوران ۱۰۶
فصل ششم ۱۰۹
نتایج و پیشنهادات ۱۰۹
نتایج و پیشنهادات ۱۱۰
منابع و مآخذ ۱۱۲
چکیده
در معدن سنگ آهن داوران آثاری از رگه های آهن در جهت شمال به جنوب مشاهده شده، که لزوم انجام مطالعات اکتشافی در این منطقه را نشان می دهد. در راستای اکتشاف مقدماتی در این منطقه اقدام به برداشتهای ژئوفیزیکی شده است، که این برداشت طی ۱۱ پروفیل شمالی-جنوبی و یک پروفیل عرضی انجام گرفته و تعداد نقاط برداشت شده ۳۲۰ نقطه می باشد. در این گزارش سعی شده با استفاده از این داده ها، حدود گسترش رگه های آهن مشخص و راه برای مراحل بعدی اکتشاف و استخراج هموارتر گردد. لازم به ذکراست در حال حاضر  عملیات استخراج روی رخنمون آهن در حال انجام است.
نرم افزارهای مورد استفاده  برای انجام تفسیرهای ژئوفیزیکی عبارتند از :
• نرم افزار Excel برای وارد کردن داده ها.
• نرم افزار Surfer برای رسم نقشه های هم مقدار شدت میدان مغناطیسی.
• نرم افزار Mag Pick برای رسم نقشه های ادامه فراسو، نقشه تبدیل به قطب و نقشه شبه گرانی.
• نرم افزار Sign Proc برای ترسیم پروفیل های مشتق دوم، پروفیل تبدیل به قطب و پروفیل شبه گرانی.
نرم افزار Mag2dc برای مدلسازی در امتداد چند پروفیل که از روی آنومالی عبور می کند.
توسط روش پیترز عمق کانسار در امتداد پروفیل ها بدست آمده است که از آن افزایش عمق کانسار به سمت شرق نتیجه می شود. از عمق های بدست آمده برای مدل سازی کانسار استفاده شده است. طبق این مدلسازی ها کانسار به صورت رگه ای با شیب به سمت جنوب می باشد. با بهره گیری از مساحت و ضریب خود پذیری مغناطیسی کانسار در مدلسازی های انجام شده، ذخیره احتمالی کانسار با استفاده از روش مخروط ناقص ۷۸۵ هزار تن با ضریب خود پذیری مغناطیسی متوسط ۰۹۵/ (معادل ۳۰% مگنتیت) بدست آمده است.
مقدمه:
معدن سنگ آهن داوران به لحاظ ساختار زمین شناسی هم خوانی خوبی با منطقه زرند
 (که از نظر منابع آهن غنی می باشد) دارد. این محدوده بر روی نقشه توپوگرافی رفسنجان قرار گرفته است. مساحت آن حدود ۰۲۵/۲ کیلومتر مربع بوده و در طول و عرض جغرافیایی ( “۳۰ ’۳۵ ۳۰ و “۵ ’۱۶ ۵۶) قرار دارد. شایان ذکر است که با استخراج ذخیره اندک آهن دارای رخنمون، بخش قابل توجهی از هزینه های اکتشاف پوشانده می شود.
این گزارش در شش فصل تنظیم شده است. در فصل اول خواص مغناطیسی سنگ ها و مغناطیس  زمین آمده است. در این فصل تاثیر کانی ها و سنگ های مغناطیس روی  بعد از وارد کردن داده ها در نرم افزار excel، این داده ها توسط نرم افزار surfer فراخوانی شده و نقشه هم مقدار شدت میدان مغناطیسی برای آن ترسیم می گردد. با استفاده از نرم افزار Mag Pick داده ها که قبلاً توسط Surfer گرید، و با پسوند GSASCII  ذخیره شده فراخوانی می شود و نقشه های اد امه فراسو Upward Continuation در ارتفاعات مختلف ترسیم می شود. همچنین توسط این نرم افزار  نقشه تبدیل به قطب Reduction To  Pole و نقشه شبه گرانی Pseudo Gravity  برای آن ترسیم می گردد. با فراخوانی داده های هر پروفیل در نرم افزارSign Proc  پروفیل های ادامه فراسو ترسیم می شود. همچنین ترسیم پروفیل تبدیل به قطب و شبه گرانی توسط این نرم افزار صورت می گیرد. بر روی پروفیل هایی که تبدیل به قطب آنها ترسیم شده است از روش پیترز می توان عمق کانسار را بطورتقریبی تخمین زد. با استفاده از نتایج این مرحله مدل سازی دو بعدی کانسار در امتداد چند پروفیل توسط نرم افزار Mag2dc انجام می گیرد.
فصل اول :
خصوصیات مغناطیسی سنگ ها
و مغناطیس زمین
۱-۱- خواص مغناطیسی کانی ها
ذرات باردار(مثبت یا منفی)در هنگام حرکت در اطراف خود میدان مغناطیسی به وجود
 می آورند و ذرات بار دار اتم ها و یون ها دارای سه نوع حرکت هستند :
۱- حرکت چرخشی و گردشی پروتونها در داخل هسته های اتم
۲- حرکت گردشی الکترونها در داخل اوربیتال ها
۳- حرکت چرخشی الکترونها در داخل اوربیتال ها
از این سه نوع اثر گشتاور مغناطیسی نوع دوم و سوم به مراتب بیشتر از نوع اول
 می باشد و از آنجایی که در یک اوربیتال هر دو الکترون در خلاف جهت یکدیگر گردش می کنند اثر مغناطیسی آنها خنثی می شود و از این رو گشتاور مغناطیسی موثر یک اتم و یا یون متناسب با تعداد اوربیتال های نیمه پر آن ها است.
۱-۱-۱- کانی های  دیا مغناطیس
کانی هایی که اتم ها و یون های آن فاقد اوربیتال های نیمه پر باشد، به وسیله آهن ربا دفع می شود که در این صورت به آن ها کانی ها ی دیا مغناطیس می گویند.
رانده شدن این کانی ها را در میدان مغنا طیسی خارجی می توان چنین توصیف کرد که وجود اوربیتال های پر سبب می شود که گشتاور مغناطیسی در کانی تقریباً صفر گردد، اگر این اوربیتال ها ی پر به یک میدان مغناطیسی خارجی نزدیک شوند، قانون لنز در مورد آنها صدق خواهد نمود قانون لنز  می گوید اگر یک حلقه هادی به یک میدان مغناطیسی نزدیک شود، در داخل حلقه جریانی پدید می آورد که میدان مغناطیسی حاصل از آن با میدان خارجی مخالفت خواهد نمود.
هنگام نزدیک شدن اوربیتال های پر به یک میدان مغناطیسی خارجی سرعت یکی از اوربیتال ها کم و بر دیگری افزوده خواهد شد به طوری که مجموع گشتاور مغناطیسی آنها صفر نشده و گشتاور منتج در خلاف جهت میدان خارجی، عمل کرده که سبب رانش کانی در این میدان می شود.
چند نمونه از کانی هایی که دارای این خاصیت هستند عبارتند از :
کوارتزیت، فلوریت، هالیت و انیدریت.
۱-۱-۲- کانی های پارامغناطیس
این دسته از کانی ها حاوی اوربیتالهای نیمه پر می باشند، ولی گشتاورهای حاصله از آنها به طور در هم و بر هم، در امتدادهای متفاوت قرار گرفته اند و در نتیجه اثر مغناطیسی
 آن ها تقریباً خنثی می شود و ظاهراً  هیچ خاصیت  مغناطیسی از خود نشان نمی دهند ولی اگر این کانی ها در میدان مغناطیسی خارجی قرار گیرند متناسب با شدت میدان خارجی، بعضی از این گشتاورها خود را در جهت گشتاور میدان خارجی قرار می دهند و سبب پیدایش گشتاور مغناطیسی القایی در کانی خواهند شد.
در نتیجه کانی های پارامغناطیس به طور ضعیفی جذب میدان خارجی خواهند شد و هر چه شدت میدان خارجی بیشتر باشد گشتاورهای بیشتری، خود را در جهت آن قرار داده و در نتیجه شدت میدان مغناطیسی القایی بیشتر خواهد شد.
۱-۱-۳- کانی های فرومغناطیس
کانی هایی هستند که اگر در میدان مغناطیسی خارجی (H) قرار بگیرند، در آن ها میدان مغناطیسی القایی شدیدی به وجود می آید که شدت آن میلیون ها بار بیشتر از کانی های پارامغناطیس می باشد و چون سردسته این کانی ها آهن است، به آن کانی ها فرومغناطیس می گویند. در واقع گشتاورهای حاصله از یون های تشکیل دهنده این
 کانی ها، به طور انبوه در جهت گشتاور میدان خارجی قرار می گیرند و یک اثر، به نام تبادل اتصال که بحث آن در مکانیک کوانتوم می باشد، این گشتاور را به هم قفل
می کند، به طوری که بعد از حذف میدان خارجی تعداد زیادی از این اتصالات همچنان باقی می ماند و در نتیجه کانی های فرومغناطیس می توانند به صورت مغناطیس دائم درآیند و مغناطیس باقیماند حاصله از تبادل اتصال را به دو صورت   می توان از بین برد :
۱- ایجاد یک میدان مغناطیسی خارجی در خلاف جهت میدان کانی  فرومغناطیس
۲- افزایش درجه حرارت تا حد نقطه کوری آن کانی. دمای نقطه کوری برای
مگنتیت   و آهن   کبالت  و نیکل  می باشد.
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است