دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آبهاي زيرزميني به داخل تونلهاي معدني

معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آبهاي زيرزميني به داخل تونلهاي معدني

فهرست مطالب
مقدمه
سنگ ها
مشكلات ناشي از نشت آب
آب در روزنه ها و شكاف ها                                     
 چرخه آب شناختي                                            
 روزنه داري نخستين و ثانوي                                   
 سفره آب زيرزميني                                          
 واحد هاي زمين شناختي آبده ، نيم آبده و نا آبده                
  حركت آبهاي زيرزميني                                         
 قانو ن دارسي                                                  
 ضريب نفوذ پذيري يا هدايت هيدروليكي                         
 ضريب انتقال                                                  
نشست ناشي از زهكشي                                       
 حل شدن سنگ                                             
 رسانندگي هيدروليك سنگ ها                                
 نگرشهاي هيدروديناميكي در مورد سنگها                       
 تونل بولمن در جنوب سوئد                                
 زمين شناسي و فرايند نشت در تونل بولمن     
پيش بيني جريانها و جمع آوري اطلاعات جربان هاي روبه داخل آبهاي زيرزميني در تونل بولمن
اطلاعات ورشهاي بكاربرده شده درمطالعه موردي تونل بولمن
مطالعه جريانات ورودي آب با استفاده از نقشه هاي تونل
نتايج  بدست آمده
متغيرهاي توپوگرافي
متغيرهاي خاك
متغيرهاي سنگ
متغيرهاي تكنيكي
متغيرهاي ژئوفيزيكي
آناليزرگراسيون مركب چندگانه متغيرهاي مستقل درارتباط با تونل بولمن
آناليز  رگرسيون درمقياس  متري تونل بولمن
آناليز رگرسيون درمقياس  متري تونل بولمن
بحث و بررسي نتايج بدست آمده از مطالعه موردي تونل بولمن
نتيجه گيري
معادل فارسي واژه هاي انگليسي بكار برده شده درمتن
منابع

چكيده :
جريان آب زيرزميني به داخل تونلها هميشه يك مشكل فني و محيطي عمده براي سازه هاي زيرزميني بوده است . پيش بيني جريان آب زيرزميني با استفاده از ابزارهاي تحليلي و عددي اغلب به علت عموميت دادن و مختصر سازي پارامترهاي مهم ، خصوصا“ در محيطهاي نامتجانس همانند سنگهاي متبلور ناموفق و بدون  نتيجه موثر، مانده است . براي مشخص كردن پارامترهايي كه در اين سنگها جريانهاي آب را كنترل مي كنند، يك تجزيه تحليل آماري اصولي در يك تول كه در سنگهاي متبلور سخت، در جنوب سوئد قرار دارد ، انجام شده است . اين پارامترها  شامل ، متغيرهاي مهم عارضه اي ، فني و زمين شناسي در سنگهاي متبلور سخت و همچنين در پوشان سنگها مي باشند. مطالعات مشخص كرد كه عوامل زيادي به خصوصيات سنگ و همچنين خصوصيات پوشان سنگ وابسته مي باشند. همچون تعداد شكافها، ضخامت پوشان سنگ ، نوع خاك و ميزان مواد پركننده در بين سنگها كه مقدار چكه و نشت را كنترل مي كنند. اين مطالعات نشان ميدهد كه يك تفاوت آشكار بين پارامترهايي كه نشتهاي عمده و نشتهاي جزئي را كنترل مي كنند وجود دارد. نشتهاي كوچكتر بيشتر به زهكشي توده سنگ مرتبط مي باشد. در صورتيكه نشتهاي عمده مشخصا“ به پارامترهاي مختلف در پوشان سنگ بستگي دارند. در صورتي كه پوشان سنگ وتوده سنگ بعنوان يك سيستم مشترك مطرح شوند، پيش بيني جريانهاي آب  زيرزميني احتمالا“ با خطا همراه است .

معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آبهاي زيرزميني به داخل تونلهاي معدني
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد