باورها و ارزش‌ها، بهترين راهنما و مشاور زندگي شما هستند.(آنتوني رابينز)
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود پروژه معماری استادیوم فوتبال
دانلود پروژه معماری استادیوم فوتبال

دانلود پروژه معماری استادیوم فوتبال

دانلود پروژه معماری استادیوم فوتبال

معماری استادیوم فوتبال

این مجموعه در جلگه اطراف رودخانه کن زیر کوه های شمال قرار دارد . استادیوم یکصد هزار نفری آزادی در خرگوش دره که دره ایست نسبتاً پهناور . کم عمق احداث گردیده است . محل استادیوم بعد از مطالعه از لحاظ فاصله با شهر تهران و ارتباطات و توسعه آینده شهر ، مناسب ترین محل تشخیص داده شده است . مجموعه با سه رشته راه اصلی به شهر تهران وصل می شود .
ـ رشته اول اتوبان تهران ـ کرج می باشد که با دو انشعاب شرقی و غربی به جاده أی شرقی و غربی متصل می شود .
ـ رشته اصلی جاده تهران کرج می باشد که با دو انشعاب به جاده های شرقی و غربی استادیوم منتهی می گردد .
ـ رشته سوم جاده شمالی است که از آزادی ادامه پیداه کرده و پس از عبور از روی رودخانه کن از شمال به حلقه کمربندی مجموعه ورزشی دهکده متصل می شود.
البته با توسعه جاده ارتباطی مابین جاده قدیم تهران کرج و جاده مخصوص می توان جاده قدیم کرج را چهارمین رشته راه مابین مجموعه و جنوب تهران دانست .
دو جاده شرقی و غربی مجموعه که خط کمربندی محسوب می شود از شمال به دهکده بازی ها منتهی می گردد . این دو راه به وسیله انشعاب لازم در فواصل معین به پارکینگ ماشین های سواری و ایستگاه های اتوبوس متصل می شود .

فهرست مطالب

۳ـ نور ۳
۴ ـ صدا ۴
۵ ـ رسانه های همگانی. ۴
۶ ـ سرویس های تماشاچیان. ۶
۷ ـ سرویس های ورزشکاران. ۸
۸ ـ فضاهای خدماتی. ۱۰
۲ ـ جهت.. ۱۱
۳ ـ ترافیک و دسترسی های داخلی.. ۱۱
۴ ـ سکوهای تماشاگران. ۱۲
۵ ـ نور. ۱۲
۷ ـ رسانه های همگانی. ۱۳
۸ ـ سرویس های تماشاگران. ۱۳
۹ ـ سرویس های ورزشکاران. ۱۴
۱۰ ـ فضاهای خدماتی. ۱۴
نام تعداد و مساحت فضاهای مورد نیاز استادیوم فوتبال با۳۵۰۰۰ تماشاگر. ۱۵
عنوان فضا ۱۵
تعداد. ۱۵
مساحت واحد. ۱۵
زمین بازی.. ۱۵
سکوهای تماشاگران. ۱۵
انبار وسایل ورزشی.. ۱۶
مرکز ورزشی آزادی. ۱۶
موقعیت و ارتباط مجموعه ۱۷
پارکینگ.. ۱۸
رفت و آمد در مجموعه ۱۹
استادیوم یکصد هزار نفری main stadium.. 21
سالن ورزش ها و استخرهای سرپوشیده ۲۶
سالن ورزش ها ۲۹
سالن استخرها ۳۰
پیست دوچرخه سواریVelclrome. 32
۱ـ پیست.. ۳۲
پیست بتونی به عرض ۷متر و به طول قانونی ۳۳۳/۳۳۳ متر. ۳۲
۲ ـ ساختمان رختکن ها ۳۳
۳ ـ ساختمان سرویس دهی به تماشاچیان. ۳۳
ـ این سرویس در قسمت غرب پیست واقع است.. ۳۳
الف ـ ساختمان تیراندازی با تفنگ.. ۳۵
ب ـ ساختمان تیراندازی با تپانچه ها ۳۵
ج ـ ساختمان کلوپ.. ۳۶
هاکیHakey. 36
ساختمان هاکی.. ۳۶
ساختمان هاکی یک ساختمان نسبتاً کوچک است.. ۳۶
محوطه مجموعه ورزشی آزادی. ۳۷
پنج سالن ورزشی Five Srorts Halls 39
فضاهای ارتباط جمعی. ۴۰
ورودی ها ۴۰
فضاهای عمومی داخلی. ۴۱
ورودی ورزشکاران. ۴۱
نور و صدا۴۵

مرکز ورزشی آزادی
مجموعه ورزشی آزادی در ۱۴ کیلومتری اتوبان تهران ـ کرج در زمینی به مساحت ۰۰۰/۰۰۰/۴ مترمربع بنا شده است این مجموعه در دو مرحله اجرا گردیده است مرحله اول استادیوم یکصد هزار نفری ،دریاچه ، پارکینگ که با جاده های شرقی و غربی مربوط می شوند . مرحله دوم که عبارت است از سالن ورزشی ،سالن استخر ، پیست دوچرخه سواری ، ساختمان اداری و مرکز مطبوعات ، ساختمان های تیر اندازی ، زمین های تمرین برای ورزش های مختلف ساختمان های ضمیمه مربوط به هر قسمت . این مجموعه با رعایت هدف های زیر  طرح شده است :
ـ سبک ساختمانی                 ـ احجام و فضاهای اشغال شده به وسیله آنها
ـ مواد ومصالح ساختمانی            ـ نگهداری ونگهبانی
ـآمد و رفت در مجموعه
موقعیت و ارتباط مجموعه
این مجموعه در جلگه اطراف رودخانه کن زیر کوه های شمال قرار دارد . استادیوم یکصد هزار نفری آزادی در خرگوش دره که دره ایست نسبتاً پهناور . کم عمق احداث گردیده است . محل استادیوم بعد از مطالعه از لحاظ فاصله با شهر تهران و ارتباطات و توسعه آینده شهر ، مناسب ترین محل تشخیص داده شده است . مجموعه با سه رشته راه اصلی به شهر تهران وصل می شود .
ـ رشته اول اتوبان تهران ـ کرج می باشد که با دو انشعاب شرقی و غربی به جاده أی شرقی و غربی متصل می شود .
ـ رشته اصلی جاده تهران کرج می باشد که با دو انشعاب به جاده های شرقی و غربی استادیوم منتهی می گردد .
ـ رشته سوم جاده شمالی است که از آزادی ادامه پیداه کرده و پس از عبور از روی رودخانه کن از شمال به حلقه کمربندی مجموعه ورزشی دهکده متصل می شود.
البته با توسعه جاده ارتباطی مابین جاده قدیم تهران کرج و جاده مخصوص می توان جاده قدیم کرج را چهارمین رشته راه مابین مجموعه و جنوب تهران دانست .
دو جاده شرقی و غربی مجموعه که خط کمربندی محسوب می شود از شمال به دهکده بازی ها منتهی می گردد . این دو راه به وسیله انشعاب لازم در فواصل معین به پارکینگ ماشین های سواری و ایستگاه های اتوبوس متصل می شود .
پارکینگ
موقعیت پارکینگ ها و ایستگاه های وسائط نقلیه نسبت به استادیوم یکصد هزار نفری و دیگر قسمت ـ های مجموعه و ارتباط آن ها طوری پیش بینی شده است که مردم در دسته های کوچک به تناوب به پارکینگ ها و ایستگاه های اتوبوس برسند و همچنین ارتباط پارکینگ ها با راه های ارتباطی به نحوی در نظرگرفته شده است که وسائط نقلیه به تناوب وبا فواصل زمانی کافی از مجموعه به جاده ها وارد گردند و بدین ترتیب از تراکم شدید ترافیک در جاده ها و بالاخره در شهر تهران جلوگیری شود .
پارکینگ ها دردو قسمت شرق وغرب مجموعه واقع شده ودر مرحله اول برای ۰۰۰/۱۰ ماشین سواری  و ۲۰۰ اتوبوس گنجایش داشته که این اندازه هادر مرحله دوم به ۱۳۰۰ ماشین سواری و ۶۵۰ اتوبوس توسعه داده شد .
رفت و آمد در مجموعه
امکانات رفت و آمد در مجموعه بر مبنای اصول زیر طرح شده است .
اصل ۱ ـ هنگام ورود جمعیت به مجموعه با توجه به اینکه حضور جمع به تدریج خواهد بود احتمال تراکم راه ها بسیار کم است .
اصل ۲ ـ هنگام خروج نظر به حرکت جمعی تماشاگران ظرفیت مسیرهای ارتباطی باید به اندازه کافی باشد .
همان طور که ذکر شد موقعیت پارکینگ ها طوری در نظر گرفته شده است که در فواصل زمانی کافی مردم به پارکینگ ها برسند . در داخل مجموعه یک خط کمربندی دیگر وجود دارد که به رفت و آمد در مجموعه کمک می کند . در این جاده از وسایل عمومی برای رفت و آمد مردم در داخل مجموعه استفاده شده و در مواقع ضروری می توان از آن برای ارتباط جاده های اصلی که در شرق و غرب مجموعه قرار دارد استفاده نمود . از ورودی اصلی تا استادیوم یکصد هزار نفری یک جاده عریض تشریفاتی قرار دارد که طرفین آن دو مسیر عریض پیاده رو با فضاهای باز بین ساختمان های مختلف برای رفت و آمد آسان مردم در نظر گرفته شده است . این جاده و دو مسیر پیاده رو طرفین آن به منزله ستون فقرات مجموعه است و مسیرهای پیاده رو مانند حلقه ای دور آن می چرخد این مسیرها مردم را به پارکینگ های وسائط نقلیه مستقر در شرق و غرب هدایت می کند . به رفت و آمد مردم در مجموعه اهمیت زیادی داده شده است . قسمت اعظم مجموعه به عنوان پارک و فضای سبز برای مردم قابل استفاده است . اطراف دریاچه دو خط کمربندی پیاده رو ( اولی هم سطح دریاچه و دومی سطح بالاتر ) و در جوار جاده ماشین رو کمربندی دریاچه در نظر گرفته شده است و سه رستوران و
بوفه در اطراف آن بنا گردیده است .
استادیوم یکصد هزار نفری main stadium
استادیوم یکصد هزار نفری آزادی پس از مطالعات مفصلی از لحاظ موقعیت جهت یابی ، دید تماشاچی فرم های بین المللی و پیش بینی آینده طراحی شده است . استادیوم آزادی که یک استادیوم خاکی است درمحل خرگوش دره قرار گرفته و در بین ترتیب تعادلی بین عملیات خاک برداری و خاک ریزی ایجاد شده است . محور بزرگ استادیوم با شمال وجنوب زاویه ای ۱۵ درجه به طرف غرب می سازد .
طرح استادیوم براساس دید کامل برای همه تماشاچیان در نظر گرفته شده به طوری که حداکثر فاصله تماشاچی از مرکز زمین در شمال و جنوب ۱۳۶ متر و شرق و غرب ۱۲۶ متر است که این فاصله برای مشاهده هر گونه فعالیت ورزشی دو و میدانی و فوتبال دید کامل و صحیح را فراهم می ـ نماید.
زمین بازی استادیوم از چمن طبیعی و مطابق با آخرین فرم های بین المللی است . اطراف چمن یک پیست دومیدانی در ۸ ردیف از جنس تاراتان (Taratan ) قرار داد . تاراتان آخرین پدیده پتروشیمی برای زمین های دو و میدانی و پرش است . حالت ارتجاعی ( الاستیکی ) آن در سرعت و پرش
بازیکن تأثیر مطلوبی می گذارد .
یک حلقه رفت و آمد عریض استادیوم را از خارج احاطه کرده است که بین تمام قسمت های مختلف آن رابطه ایجاد می کند . از میان حلقه چهار سطح شیب دار ( رامپ ) عریض در شمال و جنوب در حدود ۵۵ هزار نفر تماشاچی را به سطح افقی که در حدود یازده متر بالاتر از سطح حلقه رفت و آمد خارجی واقع شده است می رساند . در این دو سطح بلیت ها کنترل می شود . از هر یک از این دو  سطح افقی دو رامپ دیگر به بالاترین نقطه استادیوم واقع در شرق و غرب آن منتهی می گردد و بالاخره تماشاچیان از ورودی های مستقل که در طول این رامپ ها پیش بینی شده است به ۳۶ جایگاه مختلف
می رسند . سرویس های مختلف برای این عده از تماشاچیان ( توالت ها ـ بوفه ها و کمک های اولیه ) درسطح مختلف در اطراف رامپ ها در شرق و غرب و در سطح دیگری ( سطح ( Bزیر جایگاه قرار دارد . سطح B خود یک حلقه جداگانه را تشکیل می دهد . بر روی حلقه رفت و آمد خارجی ۷ تونل ورودی و یک ورودی تشریفاتی در فواصل زمین قرار دارد که در حدود ۴۵ هزار تماشاچی را به یک حلقه رفت و آمد داخل هدایت می کند . ( سطح A )از زمین بازی ۶۰/۱۰ متر بالاتر است . از این حلقه مردم توسط راهروها به ۳۶
جایگاه مختلف وارد می شوند .
عرض هر کدام از این تونل ها ۵/۹ متر است که مطابق بهترین استانداردها پیش بینی شده و می تواند در مدت ۱۰ دقیقه به راحتی ۷۵۰۰ نفر تماشاچی را به بیرون هدایت کنند . در اطراف سطح A سرویس های مختلف برای این دسته از تماشاچیان تعبیه شده است . سطح B در بالای سطح A قرار دارد و قسمتی از جایگاه تماشاچیان را تأمین می کند . قسمت جلو آمده این سقف بخشی از جایگاه تماشاچیان سطح A  را سر پوشیده می سازد ( در حدود ۱۳ هزار نفر ) در حدود ۸ هزار صندلی فایبر گلاس در شرق و غرب استادیوم قرار گرفته و بقیه جایگاه صندلی ها بتونی پیش ساخته است .
در قسمت شمال استادیوم و در انتهای راه ها تابلوی اعلام نتایج قرار دارد . سیستم اعلام نتایج از مدرن ترین نوع آن در دنیا است و می توان فیلم یا نتایج بازی ها را به دو زبان فارسی و لاتین در اندازه های مختف و به رنگ های سفید و سیاه متحرک یا ثابت بر روی آن نمایش داد . در قسمت غربی در بالاترین سطح استادیوم جایگاه مخصوص مخبرین رادیو و تلویزیون و دستگاه های کنترل مربوطه به صفحه اعلام نتایج و دستگاه فتوفینیشی قرار دارد .
در بالاترین سطح طول شرق استادیوم جایگاه مشعل بازی ها در نظر گرفته شده که یک پله مستقیم ولی موقت در مواقع لزوم ارتباط زمین را به محل بازی مشعل برقرار می کند . ورودی تشریفاتی در قسمت غرب استادیوم درسطح حلقه رفت و آمد خارجی قرار دارد که دارای یک ایوان بزرگ تشریفاتی است که محور آن بر محور کوچک استادیوم منطق است . از ورودی ویژه مدعوین رسمی و مخبرین و رادیو وتلویزیون استفاده می کنند . سطح دیگری (سطحC ) در حدود دو متر پائین تر از میدان بازی پیش بینی شده است . در این سطح سرویس های مختلف برای ورزشکاران و مربیان فدراسیون های مختلف ، مرکز طبی‌، انبارها ، نگهبانی و تأسیسات مختلف پیش بینی شده است .
سرویس ها و تجهیزات مربوطه به ورزشکاران برای دو گروه کلی ۸۰ نفری که هر گروه به نوبه خود به دودسته ۴۰نفری تقسیم می شوند پیش بینی شده است . برای هرگروه ۴۰ نفری یک سونا ،اتاق ماساژ محل استراحت ، رختکن دوش ها و توالت و دستشویی های لازم و نیز برای هر گروه ۸۰ نفری یک سالن کنفرانس وجود دارد.
برای مربیان و ناظرین مخصوص بیست و چهار دفتر با سرویس های
بهداشتی و محل اجتماع و برای فدراسیون ها بیست دفتر با سرویس های بهداشتی در نظر گرفته شده است .
درقسمت کلنیک اتاق های معاینه طبی و تجهیزات مربوط به اشعه X و سرویس های لازم پیش بینی  شده است . انبارهای مختلف برای نگهداری وسائل ورزش و نگهداری وسائل باغبانی و قرارگاه های مخصوص نگهبانی، پلیس و دفاتر و سرویس های مخصوص در سطح C قرار دارد .
ارتباط این سطح با خارج استادیوم بوسیله گذرگاهی است با عرض ۵/۹ متر و ارتفاع ۷ مترکه درجنوب استادیوم قرار دارد . این گذرگاه ارتباط رژه روندگان را با خارج استادیوم تأمین می نماید .
مطابق فرم های بین المللی زمان تخلیه استادیوم ها نسبت به کوچکی و بزرگی بین ۸الی ۱۵ دقیقه تعیین می شود . با وجود بزرگی استادیوم آزادی پس از بررسی عواملی که در زمان تخلیه تأثیر دارند زمان تخلیه ۱۱ دقیقه محاسبه شده است .

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۵۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است