دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه معماری استادیوم فوتبال

دانلود پروژه معماری استادیوم فوتبال

معماری استادیوم فوتبال

اين مجموعه در جلگه اطراف رودخانه كن زير كوه هاي شمال قرار دارد . استاديوم يكصد هزار نفري آزادي در خرگوش دره كه دره ايست نسبتاً پهناور . كم عمق احداث گرديده است . محل استاديوم بعد از مطالعه از لحاظ فاصله با شهر تهران و ارتباطات و توسعه آينده شهر ، مناسب ترين محل تشخيص داده شده است . مجموعه با سه رشته راه اصلي به شهر تهران وصل مي شود .
ـ رشته اول اتوبان تهران ـ كرج مي باشد كه با دو انشعاب شرقي و غربي به جاده أي شرقي و غربي متصل مي شود .
ـ رشته اصلي جاده تهران كرج مي باشد كه با دو انشعاب به جاده هاي شرقي و غربي استاديوم منتهي مي گردد .
ـ رشته سوم جاده شمالي است كه از آزادي ادامه پيداه كرده و پس از عبور از روي رودخانه كن از شمال به حلقه كمربندي مجموعه ورزشي دهكده متصل مي شود.
البته با توسعه جاده ارتباطي مابين جاده قديم تهران كرج و جاده مخصوص مي توان جاده قديم كرج را چهارمين رشته راه مابين مجموعه و جنوب تهران دانست .
دو جاده شرقي و غربي مجموعه كه خط كمربندي محسوب مي شود از شمال به دهكده بازي ها منتهي مي گردد . اين دو راه به وسيله انشعاب لازم در فواصل معين به پاركينگ ماشين هاي سواري و ايستگاه هاي اتوبوس متصل مي شود .

فهرست مطالب

3ـ نور ۳
۴ ـ صدا ۴
۵ ـ رسانه های همگانی. ۴
۶ ـ سرویس های تماشاچیان. ۶
۷ ـ سرویس های ورزشکاران. ۸
۸ ـ فضاهای خدماتی. ۱۰
۲ ـ جهت.. ۱۱
۳ ـ ترافیک و دسترسی های داخلی.. ۱۱
۴ ـ سکوهای تماشاگران. ۱۲
۵ ـ نور. ۱۲
۷ ـ رسانه های همگانی. ۱۳
۸ ـ سرویس های تماشاگران. ۱۳
۹ ـ سرویس های ورزشکاران. ۱۴
۱۰ ـ فضاهای خدماتی. ۱۴
نام تعداد و مساحت فضاهای مورد نیاز استادیوم فوتبال با۳۵۰۰۰ تماشاگر. ۱۵
عنوان فضا ۱۵
تعداد. ۱۵
مساحت واحد. ۱۵
زمین بازی.. ۱۵
سکوهای تماشاگران. ۱۵
انبار وسایل ورزشی.. ۱۶
مرکز ورزشی آزادی. ۱۶
موقعیت و ارتباط مجموعه ۱۷
پارکینگ.. ۱۸
رفت و آمد در مجموعه ۱۹
استادیوم یکصد هزار نفری main stadium.. 21
سالن ورزش ها و استخرهای سرپوشیده ۲۶
سالن ورزش ها ۲۹
سالن استخرها ۳۰
پیست دوچرخه سواریVelclrome. 32
1ـ پیست.. ۳۲
پیست بتونی به عرض ۷متر و به طول قانونی ۳۳۳/۳۳۳ متر. ۳۲
۲ ـ ساختمان رختکن ها ۳۳
۳ ـ ساختمان سرویس دهی به تماشاچیان. ۳۳
ـ این سرویس در قسمت غرب پیست واقع است.. ۳۳
الف ـ ساختمان تیراندازی با تفنگ.. ۳۵
ب ـ ساختمان تیراندازی با تپانچه ها ۳۵
ج ـ ساختمان کلوپ.. ۳۶
هاکیHakey. 36
ساختمان هاکی.. ۳۶
ساختمان هاکی یک ساختمان نسبتاً کوچک است.. ۳۶
محوطه مجموعه ورزشی آزادی. ۳۷
پنج سالن ورزشی Five Srorts Halls 39
فضاهای ارتباط جمعی. ۴۰
ورودی ها ۴۰
فضاهای عمومی داخلی. ۴۱
ورودی ورزشکاران. ۴۱
نور و صدا45

مركز ورزشي آزادي
مجموعه ورزشي آزادي در 14 كيلومتري اتوبان تهران ـ كرج در زميني به مساحت 000/000/4 مترمربع بنا شده است اين مجموعه در دو مرحله اجرا گرديده است مرحله اول استاديوم يكصد هزار نفري ،درياچه ، پاركينگ كه با جاده هاي شرقي و غربي مربوط مي شوند . مرحله دوم كه عبارت است از سالن ورزشي ،سالن استخر ، پيست دوچرخه سواري ، ساختمان اداري و مركز مطبوعات ، ساختمان هاي تير اندازي ، زمين هاي تمرين براي ورزش هاي مختلف ساختمان هاي ضميمه مربوط به هر قسمت . اين مجموعه با رعايت هدف هاي زير  طرح شده است :
ـ سبك ساختماني                 ـ احجام و فضاهاي اشغال شده به وسيله آنها
ـ مواد ومصالح ساختماني            ـ نگهداري ونگهباني
ـآمد و رفت در مجموعه
موقعيت و ارتباط مجموعه
اين مجموعه در جلگه اطراف رودخانه كن زير كوه هاي شمال قرار دارد . استاديوم يكصد هزار نفري آزادي در خرگوش دره كه دره ايست نسبتاً پهناور . كم عمق احداث گرديده است . محل استاديوم بعد از مطالعه از لحاظ فاصله با شهر تهران و ارتباطات و توسعه آينده شهر ، مناسب ترين محل تشخيص داده شده است . مجموعه با سه رشته راه اصلي به شهر تهران وصل مي شود .
ـ رشته اول اتوبان تهران ـ كرج مي باشد كه با دو انشعاب شرقي و غربي به جاده أي شرقي و غربي متصل مي شود .
ـ رشته اصلي جاده تهران كرج مي باشد كه با دو انشعاب به جاده هاي شرقي و غربي استاديوم منتهي مي گردد .
ـ رشته سوم جاده شمالي است كه از آزادي ادامه پيداه كرده و پس از عبور از روي رودخانه كن از شمال به حلقه كمربندي مجموعه ورزشي دهكده متصل مي شود.
البته با توسعه جاده ارتباطي مابين جاده قديم تهران كرج و جاده مخصوص مي توان جاده قديم كرج را چهارمين رشته راه مابين مجموعه و جنوب تهران دانست .
دو جاده شرقي و غربي مجموعه كه خط كمربندي محسوب مي شود از شمال به دهكده بازي ها منتهي مي گردد . اين دو راه به وسيله انشعاب لازم در فواصل معين به پاركينگ ماشين هاي سواري و ايستگاه هاي اتوبوس متصل مي شود .
پاركينگ
موقعيت پاركينگ ها و ايستگاه هاي وسائط نقليه نسبت به استاديوم يكصد هزار نفري و ديگر قسمت ـ هاي مجموعه و ارتباط آن ها طوري پيش بيني شده است كه مردم در دسته هاي كوچك به تناوب به پاركينگ ها و ايستگاه هاي اتوبوس برسند و همچنين ارتباط پاركينگ ها با راه هاي ارتباطي به نحوي در نظرگرفته شده است كه وسائط نقليه به تناوب وبا فواصل زماني كافي از مجموعه به جاده ها وارد گردند و بدين ترتيب از تراكم شديد ترافيك در جاده ها و بالاخره در شهر تهران جلوگيري شود .
پاركينگ ها دردو قسمت شرق وغرب مجموعه واقع شده ودر مرحله اول براي 000/10 ماشين سواري  و 200 اتوبوس گنجايش داشته كه اين اندازه هادر مرحله دوم به 1300 ماشين سواري و 650 اتوبوس توسعه داده شد .
رفت و آمد در مجموعه
امكانات رفت و آمد در مجموعه بر مبناي اصول زير طرح شده است .
اصل 1 ـ هنگام ورود جمعيت به مجموعه با توجه به اينكه حضور جمع به تدريج خواهد بود احتمال تراكم راه ها بسيار كم است .
اصل 2 ـ هنگام خروج نظر به حركت جمعي تماشاگران ظرفيت مسيرهاي ارتباطي بايد به اندازه كافي باشد .
همان طور كه ذكر شد موقعيت پاركينگ ها طوري در نظر گرفته شده است كه در فواصل زماني كافي مردم به پاركينگ ها برسند . در داخل مجموعه يك خط كمربندي ديگر وجود دارد كه به رفت و آمد در مجموعه كمك مي كند . در اين جاده از وسايل عمومي براي رفت و آمد مردم در داخل مجموعه استفاده شده و در مواقع ضروري مي توان از آن براي ارتباط جاده هاي اصلي كه در شرق و غرب مجموعه قرار دارد استفاده نمود . از ورودي اصلي تا استاديوم يكصد هزار نفري يك جاده عريض تشريفاتي قرار دارد كه طرفين آن دو مسير عريض پياده رو با فضاهاي باز بين ساختمان هاي مختلف براي رفت و آمد آسان مردم در نظر گرفته شده است . اين جاده و دو مسير پياده رو طرفين آن به منزله ستون فقرات مجموعه است و مسيرهاي پياده رو مانند حلقه اي دور آن مي چرخد اين مسيرها مردم را به پاركينگ هاي وسائط نقليه مستقر در شرق و غرب هدايت مي كند . به رفت و آمد مردم در مجموعه اهميت زيادي داده شده است . قسمت اعظم مجموعه به عنوان پارك و فضاي سبز براي مردم قابل استفاده است . اطراف درياچه دو خط كمربندي پياده رو ( اولي هم سطح درياچه و دومي سطح بالاتر ) و در جوار جاده ماشين رو كمربندي درياچه در نظر گرفته شده است و سه رستوران و
بوفه در اطراف آن بنا گرديده است .
استاديوم يكصد هزار نفري main stadium
استاديوم يكصد هزار نفري آزادي پس از مطالعات مفصلي از لحاظ موقعيت جهت يابي ، ديد تماشاچي فرم هاي بين المللي و پيش بيني آينده طراحي شده است . استاديوم آزادي كه يك استاديوم خاكي است درمحل خرگوش دره قرار گرفته و در بين ترتيب تعادلي بين عمليات خاك برداري و خاك ريزي ايجاد شده است . محور بزرگ استاديوم با شمال وجنوب زاويه اي 15 درجه به طرف غرب مي سازد .
طرح استاديوم براساس ديد كامل براي همه تماشاچيان در نظر گرفته شده به طوري كه حداكثر فاصله تماشاچي از مركز زمين در شمال و جنوب 136 متر و شرق و غرب 126 متر است كه اين فاصله براي مشاهده هر گونه فعاليت ورزشي دو و ميداني و فوتبال ديد كامل و صحيح را فراهم مي ـ نمايد.
زمين بازي استاديوم از چمن طبيعي و مطابق با آخرين فرم هاي بين المللي است . اطراف چمن يك پيست دوميداني در 8 رديف از جنس تاراتان (Taratan ) قرار داد . تاراتان آخرين پديده پتروشيمي براي زمين هاي دو و ميداني و پرش است . حالت ارتجاعي ( الاستيكي ) آن در سرعت و پرش
بازيكن تأثير مطلوبي مي گذارد .
يك حلقه رفت و آمد عريض استاديوم را از خارج احاطه كرده است كه بين تمام قسمت هاي مختلف آن رابطه ايجاد مي كند . از ميان حلقه چهار سطح شيب دار ( رامپ ) عريض در شمال و جنوب در حدود 55 هزار نفر تماشاچي را به سطح افقي كه در حدود يازده متر بالاتر از سطح حلقه رفت و آمد خارجي واقع شده است مي رساند . در اين دو سطح بليت ها كنترل مي شود . از هر يك از اين دو  سطح افقي دو رامپ ديگر به بالاترين نقطه استاديوم واقع در شرق و غرب آن منتهي مي گردد و بالاخره تماشاچيان از ورودي هاي مستقل كه در طول اين رامپ ها پيش بيني شده است به 36 جايگاه مختلف
مي رسند . سرويس هاي مختلف براي اين عده از تماشاچيان ( توالت ها ـ بوفه ها و كمك هاي اوليه ) درسطح مختلف در اطراف رامپ ها در شرق و غرب و در سطح ديگري ( سطح ( Bزير جايگاه قرار دارد . سطح B خود يك حلقه جداگانه را تشكيل مي دهد . بر روي حلقه رفت و آمد خارجي 7 تونل ورودي و يك ورودي تشريفاتي در فواصل زمين قرار دارد كه در حدود 45 هزار تماشاچي را به يك حلقه رفت و آمد داخل هدايت مي كند . ( سطح A )از زمين بازي 60/10 متر بالاتر است . از اين حلقه مردم توسط راهروها به 36
جايگاه مختلف وارد مي شوند .
عرض هر كدام از اين تونل ها 5/9 متر است كه مطابق بهترين استانداردها پيش بيني شده و مي تواند در مدت 10 دقيقه به راحتي 7500 نفر تماشاچي را به بيرون هدايت كنند . در اطراف سطح A سرويس هاي مختلف براي اين دسته از تماشاچيان تعبيه شده است . سطح B در بالاي سطح A قرار دارد و قسمتي از جايگاه تماشاچيان را تأمين مي كند . قسمت جلو آمده اين سقف بخشي از جايگاه تماشاچيان سطح A  را سر پوشيده مي سازد ( در حدود 13 هزار نفر ) در حدود 8 هزار صندلي فايبر گلاس در شرق و غرب استاديوم قرار گرفته و بقيه جايگاه صندلي ها بتوني پيش ساخته است .
در قسمت شمال استاديوم و در انتهاي راه ها تابلوي اعلام نتايج قرار دارد . سيستم اعلام نتايج از مدرن ترين نوع آن در دنيا است و مي توان فيلم يا نتايج بازي ها را به دو زبان فارسي و لاتين در اندازه هاي مختف و به رنگ هاي سفيد و سياه متحرك يا ثابت بر روي آن نمايش داد . در قسمت غربي در بالاترين سطح استاديوم جايگاه مخصوص مخبرين راديو و تلويزيون و دستگاه هاي كنترل مربوطه به صفحه اعلام نتايج و دستگاه فتوفينيشي قرار دارد .
در بالاترين سطح طول شرق استاديوم جايگاه مشعل بازي ها در نظر گرفته شده كه يك پله مستقيم ولي موقت در مواقع لزوم ارتباط زمين را به محل بازي مشعل برقرار مي كند . ورودي تشريفاتي در قسمت غرب استاديوم درسطح حلقه رفت و آمد خارجي قرار دارد كه داراي يك ايوان بزرگ تشريفاتي است كه محور آن بر محور كوچك استاديوم منطق است . از ورودي ويژه مدعوين رسمي و مخبرين و راديو وتلويزيون استفاده مي كنند . سطح ديگري (سطحC ) در حدود دو متر پائين تر از ميدان بازي پيش بيني شده است . در اين سطح سرويس هاي مختلف براي ورزشكاران و مربيان فدراسيون هاي مختلف ، مركز طبي‌، انبارها ، نگهباني و تأسيسات مختلف پيش بيني شده است .
سرويس ها و تجهيزات مربوطه به ورزشكاران براي دو گروه كلي 80 نفري كه هر گروه به نوبه خود به دودسته 40نفري تقسيم مي شوند پيش بيني شده است . براي هرگروه 40 نفري يك سونا ،اتاق ماساژ محل استراحت ، رختكن دوش ها و توالت و دستشويي هاي لازم و نيز براي هر گروه 80 نفري يك سالن كنفرانس وجود دارد.
براي مربيان و ناظرين مخصوص بيست و چهار دفتر با سرويس هاي
بهداشتي و محل اجتماع و براي فدراسيون ها بيست دفتر با سرويس هاي بهداشتي در نظر گرفته شده است .
درقسمت كلنيك اتاق هاي معاينه طبي و تجهيزات مربوط به اشعه X و سرويس هاي لازم پيش بيني  شده است . انبارهاي مختلف براي نگهداري وسائل ورزش و نگهداري وسائل باغباني و قرارگاه هاي مخصوص نگهباني، پليس و دفاتر و سرويس هاي مخصوص در سطح C قرار دارد .
ارتباط اين سطح با خارج استاديوم بوسيله گذرگاهي است با عرض 5/9 متر و ارتفاع 7 متركه درجنوب استاديوم قرار دارد . اين گذرگاه ارتباط رژه روندگان را با خارج استاديوم تأمين مي نمايد .
مطابق فرم هاي بين المللي زمان تخليه استاديوم ها نسبت به كوچكي و بزرگي بين 8الي 15 دقيقه تعيين مي شود . با وجود بزرگي استاديوم آزادي پس از بررسي عواملي كه در زمان تخليه تأثير دارند زمان تخليه 11 دقيقه محاسبه شده است .

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 50

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه معماری استادیوم فوتبال
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد