دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه معماری پایدار

معماری پایدار
فهرست مطالب ارزشهاي  زيبا شناختي و محيط ساخته شده 4
نظريه زيبايي شناسي 6
زيبايي شناسي نظري 8
هدف ها و راستاهاي اعتقادي و اجتماعي 13
هدف های محیطی و کالبدی-معماری و فضا 15
طرح مناسب فضاهای باز و بسته و ایجاد رابطه مناسب بین آنها 16
فصل دوم: 18
مطالعات اقليمي 18
تقسيمات اقليمي در جهان 18
تقسيمات اقليمي در ايران 19
طول و عرض جغرافیایی شهرستان های استان کردستان : سال 1381 21
تحلیل عوامل جوی در شهرستان قروه 23
1- مساكن دايمي و قراردادي 41
برقراري استانداردهاي مسكن و تسهيلات مربوطه 42
ضرورت طرح مسأله استاندارد مسكن 42
تعريف استاندارد 43
انواع استانداردهاي مسكن 43
هدف از تدوين استانداردهاي مسكن 44
عوامل مؤثر در تدوين استانداردهاي مسكن 44
زيانهاي ناشي از بي دقتي در تدوين استانداردهاي مسكن 45
پله فرار و آسانسور -پست برق 47
پله فرار آسانسور 47
آسانسور 48
ضوابط و مقررات مربوط به پاركينگ ساختمانها 48
فصل چهارم: 50
تحليل سايت 50
مقدمه اي راجع به شهرستان بندرگز 50
تحليل سايت 51
فصل پنجم: 52
برنامه فيزيكي 52
اصول كلي طراحي 52
ليست فضاهاي موجود در سايت 53
جدول متراژ و تعداد واحدهاي مسكوني 54
فصل ششم: 55
نمونه طرحهاي داخلي و خارجي 55
نمونه نهائي از طراحي واحدهاي مسكوني در سالهاي اخير 55
مقدمه 55
مجتمع مسكوني شهرك واوان 56
طراحي مجتمع مسكوني در تهران( شهرك واوان) 57
مرتبه بندي و پيشرفت تدريجي ساختمان 58
معيارها و سلسله مراتب ساختي 59
مجتمع مسكوني شهريور (محموديه ،1376) 60
مجتمع مسكوني شهريور (محموديه ، 1376) 61
مجتمع مسكوني آپادانا 62
مسابقه طراحي شهري پروژه مسكوني اماميه مشهد 63
مجموعه مسكوني اسكيتن 65
مجتمع مسكوني خانه هاي آتريوم دار رومائي پارت ، بوداپست 66
مجتمع مسكوني خانه هاي آتريوم دار – رومايي پارت- بوداپست مجارستان 68
مجتمع  مسكوني در ورشو لهستان –ماتيسي 70
پلان هاي مجتمع مسكوني ورشو لهستان 71
نتيجه گيري 73
 ارزشهاي  زيبا شناختي و محيط ساخته شده
واژۀ  زيبايي شناسي را در سال 1750   ا لكساندر بلوم  گارتن  براي بيان  مفهوم سليقه در هنر هاي زيبا ابداع كرد . اگر چه اين واژه به مفاهيم مربوط به  ادراك ربط دارد ، بلوم گارتن از آن  در ادراك زيبايي شعر ، نقاشي  و مجسمه   سازي استفاده كرد . امروزه اين  وا ژه هم  در بحث هايي محتوايي و هم در جنبه هايي رويه اي  چون ساختمان و طراحي اثاث ، وسايل خانه و غيره به كار مي رود.
از  قرن ها  پيش  به  موازات پر داختن  به  زيبايي شنا سي در    مباحث  فلاسفه ، هنر مندان و معماران ، جستجو براي تدوين علم اثباتي زيبا يي شناسي نيز جريان داشته  است  . طي صد سال  گذشته ، رشتۀ  زيبايي شناسي  تجربي رشد  زيادي كرده  است .  در اين سالها  در مورد  زيبا يي شناسي  نوشته هايي  از  فلا سفه ، روانشناسان  و هنر مندان و حتي افراد  حرفه اي كه با طراحي  محيط  سر  و  كار دارند به  جاي مانده است  .  هدف اين افراد درك مو جبات  لذت و چرايي آن بوده است. اين جستجو مسير هاي مختلفي را طي كرده است .
درك  كامل مفهوم  زيبا شناسي  مشكل  است ، ولي  فهم ا وليه عوا مل موثر در ادراك خوش آيند بودن محيط امكان پذير است . نقش اين عوامل پيچيده تر از (( سو د مند ي ))  يا  (( نتايج  ابزاري )) فهم محيط است .  نقش فيلسوفان  نظري  و زيبايي شناسان تجربي در فصل هفدهم كتاب مورد بحث قرار گرفته است . بحث  اين فصل  اين است  كه تقسيم بندي  جورج  سانتايانا   از  زيبايي  شناسي تحت عنوان زيبايي شناسي حسي ، فرمي و نما دين هنوز معتبر است .
در  مورد زيبايي شناسي حسي دانش كمي  وجود دارد . تحليل ها ي موجود  به شدت ذهني و درو ني اند . تنها كساني كه به اين موضوع علاقه  نشان مي د هند طراحان محيط  يا رفتار  شناسان  هستند . طراحي محيط به طور  سنتي  با  زيبايي شناسي فرمي و نمادين سر و كار داشته است ، به  همين دليل به آن دو  مورد  در اين كتاب بيشتر پر داخته شده است . اين تو جه ،  به معناي اين نيست كه اهميت زيبايي شناسي حسي كمتر است ، بلكه تنها نشان  دهنده عدم  وجود دانش كافي در مورد آن مي باشد .
موضوع  زيبايي شناسي  فرمي ارزشهاي اشكال  و سازه هاي  محيط  است .  اين توجه به فرم اشكال ،نوعي تجمل گرايي ادراكي است . اين كه احساس لذت از درك بعضي از الگوها ،تناسبات  و اشكال  مبناي زيست  شناختي دارد  يا نه ، از مباحث زيبايي شناختي فرمي است . اگر اين درك به جاي مبني زيست شناختي ،بر  اساس منطق فكري خود آگاه و آزمون هاي الگو هاي محيط به دست آيد ، قرار دادن  نياز هاي  شناختي در  بالا ترين  سطح  مدل  سلسله  مراتب  نياز ها ي انساني مازلو ، منطقي است .
در قرن  بيستم ميلادي مباني اثباتي  زيبايي شنا سي فرمي  پيشرفت  زيادي  داشته ولي به رو شني  تد وين نشده است . اساس  اين پيشرفت  نظريه گشتالت ادراك بوده است . نظريه هاي جديدتر ادراك ،از يك سو با نظريه گشتالت در  چالش بو ده اند و از سوي ديگر به غناي بيشتر آن كمك كرده اند .
زيبايي شناسي نمادين با معاني داعي كننده و لذت بخش محيط سر و كار دارد . اين  موضوع  در سالهاي  اخير مورد  توجه  رفتار شناسان  قرار گرفته  است . در اعتبار تحقيقات انجام شده در اين حوزه ابهاماتي وجود دارد . با اين حال معرفي ز مينه هاي  اصلي  پژوهش  و  تبيين نقش  آنها در تدوين نظريه  طراحي  محيط امكان پذير است .
بعضي  از پژوهشگران معتقدند  كه ، بر خلاف  طراحان حرفه اي  كه  به زيبايي شناسي  فرمي  توجه بيشتري  دارند ،  مردم محيط را به  خاطر نماد ها   و  قابليت تأمين فعاليت ها تحسين  مي كنند  . بعضي از زيبايي شناسان در ضرورت مبحثي تحت  عنوان زيبايي  شناسي فرمي ترديد  دارند  . در  اين  مورد ،  ممكن   است طراحان ،  زباني را  ابداع كرده باشند كه  فقط طراحان ديگر و متخصصي آن را  درك  كنند .  زيبايي  شناسي نمادين با  لذتي كه  از  پيشينه  ذهني  مردمي و  يا ذهنيتي كه  از  پيكره بندي  و  ويژگيهاي  محيط  ساخته شده ايجاد مي شود  سر و كار دارد ……….

دانلود پروژه معماری پایدار
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد