دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مفاهيم اوليه برنامه نويسی در دات نت

مفاهيم اوليه برنامه نويسی در دات نت 
فهرست مطالب
مفاهيم اوليه برنامه نويسی در دات نت 4
( بخش اول ) 4
نوشتن يک برنامه در فريمورک دات نت 4
نوشتن يک برنامه 5
• فاز اول : ايجاد برنامه 5
فاز دوم : ترجمه و ايجاد يک فايل اجرائی 6
استفاده از Namespace 6
تعريف namespace و کلاس 7
namespace در VB.NET 8
نقاط ورود ، حوزه ، تعاريف 9
نقاط ورود در VB.NET 9
کنسول ورودی و خروجی 11
گزينه های کمپايلر 12
گزينه های خط دستور 12
استفاده از  گزينه کمپايل reference/ 13
مفاهيم اوليه برنامه نويسی در دات نت 13
( بخش دوم ) 13
Appliaction Domain 15
MSIL 17
اسمبلی ها 18
مانيفيست اسمبلی 18
ابزارهای CLR 19
استفاده از برنامه ILdasm.exe 20
مبانی دا ت نت 22
( بخش اول ) 22
يک پلات فرم مناسب برای آينده 24
ايده های اوليه 24
تولد دات نت 26
مبانی دا ت نت 28
پياده سازی سريع و آسان 29
برخورد اتوماتيک با مقولاتی همچون مديريت حافظه 30
حمايت از ابزارها ی متعدد 30
متا ديتا 31
حمايت و ارتباط چندين زبان 33
سيتم نوع 34
بکارگيری و اجراء 35
مبانی دا ت نت 36
اينترفيس کاربر : فرم های ويندوز 38
اينترفيس کاربر : فرم های وب 39
کنترل های سرويس دهنده 40
اينترفيس کاربر : برنامه های کنسول 41
اينترفيس های برنامه : سرويس های وب 42
اهميت XML در دات نت 43
مبانی برنامه نويسی وب  در دات نت 44
انواع برنامه های وب 45
نحوه کارکرد برنامه های وب 46
ASP.NET و پتانسيل ها ی مربوطه 48
مزايای ASP.NET 51
بخش های يک برنامه وب 52
اجزاء فرم وب 55
مبانی برنامه نويسی وب  در دات نت 58
زبان های برنامه نويسی 65
صفحه آغاز ( Start Page ) 69
آشنائی با Toolbox 72
ويرايش سندهای وب 73
ويرايش Code-Behind 74
ويرايش فرم های وب که از يک فايل استفاده می نمايند 75
Solution Explorer 77
تنظيم Breakpoint و مشاهده متغيرها 79
اجرای دستورات 79
XML در دات نت ( بخش اول ) 81
مقدمه 82
سرويس های  وب XML 83
محيط ( پلات فرم )  دات نت 83
چالش های موجود در زمينه بکارگيری برنامه ها در اينترنت 83
ترجمه بين فرمت های داده  متفاوت 84
جستجو و بازيابی اطلاعات 85
استانداردهای کنسرسيوم وب در  دات نت 87
مفاهيم اوليه CLR  فريمورک دات نت 88
منزلگاه مقادير 92
Method Flow Control 93
فراخوانی متد 95
ارسال پارامتر متدها 96
مفاهيم اوليه برنامه نويسی در دات نت
( بخش اول )
دات نت محيطی جديد بمنظور طراحی، پياده سازی  و اجرای برنامه های کامپيوتری را در اختيار طراحان و پياده کنندگان نرم افزار قرار می دهد.  با استفاده از پلات فرم فوق ، می توان بسرعت اقدام به پياده سازی نرم افزار نمود.
برنامه های توليده شده ، امکان استفاده از پتانسيل های  محيط
( Common Language Runtime CLR ) را خواهند داشت . آشنائی با مفاهيم اوليه برنامه نويسی در محيط فوق ، دارای اهميت خاص خود بوده و  سرعت در استفاده مطلوب از محيط فوق ، را بدنبال خواهد داشت . در مقالاتی که در اين زمينه ارائه خواهد شد به بررسی مفاهيم اوليه برنامه نويسی محيط فوق ، خواهيم پرداخت . در اين راستا ، در ابتدا با نحوه نوشتن يک برنامه  آشنا و در ادامه به تشريح برخی از مفاهيم مهم در اين زمينه ، خواهيم پرداخت .
نوشتن يک برنامه در فريمورک دات نت
تمامی زبانهای حمايت شده در دات نت ، از سيستم نوع يکسان ، کتابخانه کلا س فريمورک مشابه  و  CLR استفاده خواهند کرد . بدين ترتيب، تمامی برنامه های نوشته شده با يکی از زبانهای حمايت شده ، خصايص مشابهی را به اشتراک می گذارند. شايد مهمترين تفاوت قابل توجه در رابطه با زبان های برنامه نويسی حمايت شده در دات نت ،  به گرامر هر يک از آنها برگردد . ( در مثال هائی که در اين مقاله ذکر می گردد ، از ويرايشگر Notepad ،در مقابل ويژوال استوديو دات نت،  استفاده شده است . مثال های ارائه شده به اندازه کافی ساده بوده تا بتوان بکمک آنان با  فرآيندهای ترجمه و اجراء ، بسرعت آشنا گرديد ).
نوشتن يک برنامه
برای نوشتن يک برنامه ساده در دات نت ، مراحل زير را دنبال می نمائيم :
• فاز اول : ايجاد برنامه
برنامه Notepad را فعال و  پس از درج کدهای زير آن را با نام  Hello.vb ، ذخيره نمائيد .
يک برنامه نمونه  نوشته شده به زبان VB.NET
Imports  System
Public Class MainApp
Public Shared Sub Main( )
Console.WriteLine( “Welcome to .NET Programming ” )
End Sub
End Class
فاز دوم : ترجمه و ايجاد يک فايل اجرائی
• برای اجراء برنامه ايجاد شده در مرحله قبل ، در ابتدا کمپايلر VB.NET را از طريق خط دستور و بصورت زير فعال می نمائيم : ( دستور فوق را می توان از طريق خط دستور ويندوز و يا خط دستور موجود در ويژوال استوديو ، فعال کرد )
vbc  Hello.vb
در ادامه و پس از ايجاد فايل اجرائی (hello.exe ) ، امکان اجرای برنامه فراهم می گردد.
استفاده از Namespace
با استفاده از VB.NET ، می توان به کلاس ها مراجعه و از آنان استفاده کرد . در مثال زير ، يک نمونه از کلاس System.Io.FileStream ، ايجاد شده است .
Dim aFileStream  As  System.IO.Filestream
مراجعه به Namespace های مورد نياز در يک برنامه روشی مناسبتر در اين زمينه است . با  استفاده از namespace ، ضرورتی به توصيف تمامی مراجعات به کتابخاته کلاس ، وجود نخواهد داشت .
Imports System.IO
Dim aFileStream As Filestream
مثلا” برای دستيابی به اشياء System ، می بايست از Namespace با نام System در برنامه استفاده گردد. ( Imports) .
تعريف namespace و کلاس
VB.NET ، امکانات حمايتی لازم در خصوص ايجاد Namespace های خاص و کلاس های مربوط به آن را ارائه می نمايد. (نکته : مدل زير يک روش عمومی برای نامگذاری namespace است ) :
CompanyName.TechnologyName
.For Example:
Microsoft.Office
namespace در VB.NET
در VB.NET با استفاده از عبارت namespace می توان يک namespace را تعريف کرد . با استفاده از  namespace تعريف شده ،  امکان کپسوله نمودن کلاس های ايجاد شده ، فراهم خواهد شد.
Namespace CompVB
Public Class StringComponent
End Class
End Namespace
برخی از ويژگی های namespace  عبارتند از :
• namespace می تواند درون ساير namespace ها ، مستقر گردند .
• يک namespace می تواند در چندين فايل تعريف گردد .
• يک فايل حاوی کد مبداء می تواند چندين namespace  را تعريف نمايد.
نقاط ورود ، حوزه ، تعاريف
هر برنامه اجرائی می بايست شامل يک نقطه ورود خارجی باشد . مکان فوق ، محلی را که برنامه اجرای خود را از آنجا آغاز می نمايد ، مشخص می نمايد..در  VB.NET تمامی کد می بايست در متدهای يک کلاس قرار بگيرد.
نقاط ورود در VB.NET
بمنظور ارائه کد  نقطه ورود در VB.NET ، در ابتدا می بايست يک ماژول و يا يک کلاس مشخص گردد .
Public Module modMain
Public Class clsMain
در ادامه می بايست نقطه ورود برای برنامه ، مشخص گردد. نقطه ورود ، می بايست بعنوان يک  متد عمومی که main ناميده می شود ، در نظر گرفته شود.( کمپايلر به دانش فوق نياز خواهد داشت ) . در يک کلاس ، متد فوق می بايست بصورت اشتراکی تعريف گردد .امکان تعريف متد فوق در يک ماژول بصورت اشتراکی ، وجود نخواهد داشت . نحوه تعريف ( مشخص نمودن ) نقاط ورود برای يک ماژول و يا يک کلاس ، بصورت زير است :
Public Module modMain
Public Sub Main( )
End Sub
End Module
Public Class clsMain
Public Shared Sub Main( )
End Sub
End Class
حوزه
VB.NET ، از نقطه بعنوان يک عملگر resolution حوزه ، استفاده می نمايد . مثلا” در صورت استفاده از متد WriteLine مربوط به کلاس Console ،   از گرامر Console.WriteLine ، استفاده می شود.
تعاريف
در VB.NET ، الزامی  به تعريف يک متغير قبل از استفاده از آن نمی باشد . پيشنهاد می گردد که در چنين مواردی متغيرها با صراحت تعريف گردند. در اين راستا می توان از  عبارت options ، استفاده کرد.  بمنظور ايجاد نمونه ای از يک شی ، از  New استفاده می گردد. مثال زير ، نحوه تعريف يک شی از نوع Comp در namespace با نام Lib   و با نام MyComp را نشان می دهد . ………..

دانلود پروژه مفاهيم اوليه برنامه نويسی در دات نت
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد