اینترنت همانند دریاست ، کسی که آن را نمی شناسد همانند کسی ست که شنا را نمی داند.
خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه مفاهیم اولیه برنامه نویسی در دات نت
دانلود پروژه مفاهیم اولیه برنامه نویسی در دات نت

دانلود پروژه مفاهیم اولیه برنامه نویسی در دات نت

مفاهیم اولیه برنامه نویسی در دات نت 
فهرست مطالب
مفاهیم اولیه برنامه نویسی در دات نت ۴
( بخش اول ) ۴
نوشتن یک برنامه در فریمورک دات نت ۴
نوشتن یک برنامه ۵
• فاز اول : ایجاد برنامه ۵
فاز دوم : ترجمه و ایجاد یک فایل اجرائی ۶
استفاده از Namespace 6
تعریف namespace و کلاس ۷
namespace در VB.NET 8
نقاط ورود ، حوزه ، تعاریف ۹
نقاط ورود در VB.NET 9
کنسول ورودی و خروجی ۱۱
گزینه های کمپایلر ۱۲
گزینه های خط دستور ۱۲
استفاده از  گزینه کمپایل reference/ 13
مفاهیم اولیه برنامه نویسی در دات نت ۱۳
( بخش دوم ) ۱۳
Appliaction Domain 15
MSIL 17
اسمبلی ها ۱۸
مانیفیست اسمبلی ۱۸
ابزارهای CLR 19
استفاده از برنامه ILdasm.exe 20
مبانی دا ت نت ۲۲
( بخش اول ) ۲۲
یک پلات فرم مناسب برای آینده ۲۴
ایده های اولیه ۲۴
تولد دات نت ۲۶
مبانی دا ت نت ۲۸
پیاده سازی سریع و آسان ۲۹
برخورد اتوماتیک با مقولاتی همچون مدیریت حافظه ۳۰
حمایت از ابزارها ی متعدد ۳۰
متا دیتا ۳۱
حمایت و ارتباط چندین زبان ۳۳
سیتم نوع ۳۴
بکارگیری و اجراء ۳۵
مبانی دا ت نت ۳۶
اینترفیس کاربر : فرم های ویندوز ۳۸
اینترفیس کاربر : فرم های وب ۳۹
کنترل های سرویس دهنده ۴۰
اینترفیس کاربر : برنامه های کنسول ۴۱
اینترفیس های برنامه : سرویس های وب ۴۲
اهمیت XML در دات نت ۴۳
مبانی برنامه نویسی وب  در دات نت ۴۴
انواع برنامه های وب ۴۵
نحوه کارکرد برنامه های وب ۴۶
ASP.NET و پتانسیل ها ی مربوطه ۴۸
مزایای ASP.NET 51
بخش های یک برنامه وب ۵۲
اجزاء فرم وب ۵۵
مبانی برنامه نویسی وب  در دات نت ۵۸
زبان های برنامه نویسی ۶۵
صفحه آغاز ( Start Page ) 69
آشنائی با Toolbox 72
ویرایش سندهای وب ۷۳
ویرایش Code-Behind 74
ویرایش فرم های وب که از یک فایل استفاده می نمایند ۷۵
Solution Explorer 77
تنظیم Breakpoint و مشاهده متغیرها ۷۹
اجرای دستورات ۷۹
XML در دات نت ( بخش اول ) ۸۱
مقدمه ۸۲
سرویس های  وب XML 83
محیط ( پلات فرم )  دات نت ۸۳
چالش های موجود در زمینه بکارگیری برنامه ها در اینترنت ۸۳
ترجمه بین فرمت های داده  متفاوت ۸۴
جستجو و بازیابی اطلاعات ۸۵
استانداردهای کنسرسیوم وب در  دات نت ۸۷
مفاهیم اولیه CLR  فریمورک دات نت ۸۸
منزلگاه مقادیر ۹۲
Method Flow Control 93
فراخوانی متد ۹۵
ارسال پارامتر متدها ۹۶
مفاهیم اولیه برنامه نویسی در دات نت
( بخش اول )
دات نت محیطی جدید بمنظور طراحی، پیاده سازی  و اجرای برنامه های کامپیوتری را در اختیار طراحان و پیاده کنندگان نرم افزار قرار می دهد.  با استفاده از پلات فرم فوق ، می توان بسرعت اقدام به پیاده سازی نرم افزار نمود.
برنامه های تولیده شده ، امکان استفاده از پتانسیل های  محیط
( Common Language Runtime CLR ) را خواهند داشت . آشنائی با مفاهیم اولیه برنامه نویسی در محیط فوق ، دارای اهمیت خاص خود بوده و  سرعت در استفاده مطلوب از محیط فوق ، را بدنبال خواهد داشت . در مقالاتی که در این زمینه ارائه خواهد شد به بررسی مفاهیم اولیه برنامه نویسی محیط فوق ، خواهیم پرداخت . در این راستا ، در ابتدا با نحوه نوشتن یک برنامه  آشنا و در ادامه به تشریح برخی از مفاهیم مهم در این زمینه ، خواهیم پرداخت .
نوشتن یک برنامه در فریمورک دات نت
تمامی زبانهای حمایت شده در دات نت ، از سیستم نوع یکسان ، کتابخانه کلا س فریمورک مشابه  و  CLR استفاده خواهند کرد . بدین ترتیب، تمامی برنامه های نوشته شده با یکی از زبانهای حمایت شده ، خصایص مشابهی را به اشتراک می گذارند. شاید مهمترین تفاوت قابل توجه در رابطه با زبان های برنامه نویسی حمایت شده در دات نت ،  به گرامر هر یک از آنها برگردد . ( در مثال هائی که در این مقاله ذکر می گردد ، از ویرایشگر Notepad ،در مقابل ویژوال استودیو دات نت،  استفاده شده است . مثال های ارائه شده به اندازه کافی ساده بوده تا بتوان بکمک آنان با  فرآیندهای ترجمه و اجراء ، بسرعت آشنا گردید ).
نوشتن یک برنامه
برای نوشتن یک برنامه ساده در دات نت ، مراحل زیر را دنبال می نمائیم :
• فاز اول : ایجاد برنامه
برنامه Notepad را فعال و  پس از درج کدهای زیر آن را با نام  Hello.vb ، ذخیره نمائید .
یک برنامه نمونه  نوشته شده به زبان VB.NET
Imports  System
Public Class MainApp
Public Shared Sub Main( )
Console.WriteLine( “Welcome to .NET Programming ” )
End Sub
End Class
فاز دوم : ترجمه و ایجاد یک فایل اجرائی
• برای اجراء برنامه ایجاد شده در مرحله قبل ، در ابتدا کمپایلر VB.NET را از طریق خط دستور و بصورت زیر فعال می نمائیم : ( دستور فوق را می توان از طریق خط دستور ویندوز و یا خط دستور موجود در ویژوال استودیو ، فعال کرد )
vbc  Hello.vb
در ادامه و پس از ایجاد فایل اجرائی (hello.exe ) ، امکان اجرای برنامه فراهم می گردد.
استفاده از Namespace
با استفاده از VB.NET ، می توان به کلاس ها مراجعه و از آنان استفاده کرد . در مثال زیر ، یک نمونه از کلاس System.Io.FileStream ، ایجاد شده است .
Dim aFileStream  As  System.IO.Filestream
مراجعه به Namespace های مورد نیاز در یک برنامه روشی مناسبتر در این زمینه است . با  استفاده از namespace ، ضرورتی به توصیف تمامی مراجعات به کتابخاته کلاس ، وجود نخواهد داشت .
Imports System.IO
Dim aFileStream As Filestream
مثلا” برای دستیابی به اشیاء System ، می بایست از Namespace با نام System در برنامه استفاده گردد. ( Imports) .
تعریف namespace و کلاس
VB.NET ، امکانات حمایتی لازم در خصوص ایجاد Namespace های خاص و کلاس های مربوط به آن را ارائه می نماید. (نکته : مدل زیر یک روش عمومی برای نامگذاری namespace است ) :
CompanyName.TechnologyName
.For Example:
Microsoft.Office
namespace در VB.NET
در VB.NET با استفاده از عبارت namespace می توان یک namespace را تعریف کرد . با استفاده از  namespace تعریف شده ،  امکان کپسوله نمودن کلاس های ایجاد شده ، فراهم خواهد شد.
Namespace CompVB
Public Class StringComponent
End Class
End Namespace
برخی از ویژگی های namespace  عبارتند از :
• namespace می تواند درون سایر namespace ها ، مستقر گردند .
• یک namespace می تواند در چندین فایل تعریف گردد .
• یک فایل حاوی کد مبداء می تواند چندین namespace  را تعریف نماید.
نقاط ورود ، حوزه ، تعاریف
هر برنامه اجرائی می بایست شامل یک نقطه ورود خارجی باشد . مکان فوق ، محلی را که برنامه اجرای خود را از آنجا آغاز می نماید ، مشخص می نماید..در  VB.NET تمامی کد می بایست در متدهای یک کلاس قرار بگیرد.
نقاط ورود در VB.NET
بمنظور ارائه کد  نقطه ورود در VB.NET ، در ابتدا می بایست یک ماژول و یا یک کلاس مشخص گردد .
Public Module modMain
Public Class clsMain
در ادامه می بایست نقطه ورود برای برنامه ، مشخص گردد. نقطه ورود ، می بایست بعنوان یک  متد عمومی که main نامیده می شود ، در نظر گرفته شود.( کمپایلر به دانش فوق نیاز خواهد داشت ) . در یک کلاس ، متد فوق می بایست بصورت اشتراکی تعریف گردد .امکان تعریف متد فوق در یک ماژول بصورت اشتراکی ، وجود نخواهد داشت . نحوه تعریف ( مشخص نمودن ) نقاط ورود برای یک ماژول و یا یک کلاس ، بصورت زیر است :
Public Module modMain
Public Sub Main( )
End Sub
End Module
Public Class clsMain
Public Shared Sub Main( )
End Sub
End Class
حوزه
VB.NET ، از نقطه بعنوان یک عملگر resolution حوزه ، استفاده می نماید . مثلا” در صورت استفاده از متد WriteLine مربوط به کلاس Console ،   از گرامر Console.WriteLine ، استفاده می شود.
تعاریف
در VB.NET ، الزامی  به تعریف یک متغیر قبل از استفاده از آن نمی باشد . پیشنهاد می گردد که در چنین مواردی متغیرها با صراحت تعریف گردند. در این راستا می توان از  عبارت options ، استفاده کرد.  بمنظور ایجاد نمونه ای از یک شی ، از  New استفاده می گردد. مثال زیر ، نحوه تعریف یک شی از نوع Comp در namespace با نام Lib   و با نام MyComp را نشان می دهد . ………..

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است