دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مفهوم کارآفرینی

مفهوم کارآفرینی

فهرست مطالب
مقدّمه. 1
فصل اول: کلیات 2
تاريخچه ي كارآفريني: 3
سابقۀ كارآفريني درايران: 4
تعاريف ومفهوم كارآفريني: 4
نقش دولت درتوسعۀ كارآفريني: 5
علل اهميت كارآفريني: 6
كار گروهي شروع كارآفريني: 7
كارآفريني اجتماعي.. 8
مفهوم‌ و معناي‌ كارآفرينان‌ اجتماعي.. 8
عناصر كارآفريني‌ اجتماعي‌ 9
مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده: 11
كارآفريني و ايجاداشتغال.. 13
گامهاي حمايتي.. 15
کارآفرينی  در اسلام. 16
فصل دوم: خلاقیت و نوآوری 18
مفهوم و جايگاه خلاقيت و نوآوري.. 19
تفاوت خلاقيت و نوآوري.. 20
فرآيند خلاقيت و نوآوري.. 21
تكنيك‌هاي خلاقيت و نوآوري.. 21
شرايط ايجاد خلاقيت و نوآوري.. 22
ويژگيهاي افراد خلاق و نوآور 23
ويژگي سازمانهاي خلاق و نوآور 24
کارآفريني خلاق.. 25
تعريف خلاقيت کارآفرينانه. 25
انگيزه براي خلاقيت… 26
موانع خلاقيت: 28
موانع محيطي خلاقيت: 28
موانع سازماني خلاقيت: 29
موانع فرهنگي خلاقيت: 29
موانع فردي: 30
اصول نواوري.. 30
آنچه بايد انجام دهيم.. 30
آنچه نبايد انجام دهيم.. 31
سه شرط.. 32
منابع نوآوري.. 32
ناسازگاريها 34
نيازهاي فرآيندي.. 35
تغييرات صنعت و بازار 35
تغيير ويژگيهاي جمعيت… 36
10عامل مهم شكست نوآوري.. 37
DNA نوآوري.. 40
اقدامات عملي براي سلامت سيستم نوآوري.. 44
فصل سوّم: میل به موفقیت و پیشرفت 45
ميل به موفقيت و پيشرفت (توفيق طلبي) 46
گام‌هاي مؤثردستيابي به موفقيت: 46
گام نخست :قدرشناسي.. 46
گام دوم: آگاهي.. 46
گام سوم: پيشرفت… 47
گام چهارم: به دنبال واقعيات زندگي باشيد: 48
گام پنجم: تصوركردن.. 48
گام ششم: هدفمندي.. 48
گام هفتم: ديگران رابراي موفقيتي كه بدست آورده ايد سهيم كنيد0. 49
10سوء تعبيرازموفقيت: 49
ضرورت دست یافتن به موفقیت… 51
فصل چهارم :دسترسی به منابع مالی 55
دسترسي به منابع مالي: 56
منابع تامين مالي کارآفرينان.. 56
1- منابع خصوصي تامين مالي: 57
2 – منابع تامين مالي از طريق بدهي (استقراض) 57
3 – منابع تامين مالي از طريق سرمايه (حقوق صاحبان سهام ) 62
4 – منابع داخلي تامين مالي.. 64
فصل پنجم: ریسک پذیری 67
ريسك پذيري.. 68
سوانح و ريسك‌هاي وابسته به آن براي يك سازمان: 68
ريسك‌هاي واقعي و ريسكهاي تجاري: 69
ريسكهاي وابسته و ريسكهاي ناوابسته: 69
ريسك‌هاي استراتژيك: 69
چارچوب مديريت ريسك: 70
يك استراتژي جامع.. 71
فصل ششم:خوش بینی 73
خوش بيني (ديدگاه و نگرش مثبت) 74
دليل علمي خوش بيني: 74
تفسيرخوش بينان ازاتفاقات بد: 74
قدرت چشم  انداز مثبت: 75
آموختن بهره گيري ازگرفتاري: 75
اميدواري راعادت خود ساختن: 75
چگونه ميتوان به طورسنجيده اميد راپرورش داد: 75
فصل هفتم: سایر ویژگیها. 77
قدرت تحمل ابهام: 78
ارتباط ريسك پذيري و قدرت تحمل ابهام: 78
كانون كنترل : 79
پشتكار 79
صبر و شكيبايي.. 79
استقلال طلبي.. 80
هدفمندي.. 80
توانايي ايجاد ارتباط: 80
پیشرفت در رقابت و حرفه تان شامل 6 مرحله اساسی می‌باشد: 81
اعتماد به نفس…. 83
احساس مسئوليت: 85
سخن آخر : 86
تحول فرهنگي : 86
فرهنگ كارآفريني از بعد فردي : 87
ويژگيهاي سازمانهاي كارآفرين.. 87
تحول اجتماعي: 87
تحول اقتصادي : 88
چگونه ديدگاهتان را تغيير دهيد : 88
زندگی  کارآفرينانه. 88

مقدّمه

مفهوم كارآفريني تحت الشعاع مسائل جامعه قرارگرفته وبه محيط‌هاي كسب وكار هنوز وارد نشده است،دراكثر كشورهاي توسعه يافته،مفهوم كارآفريني درسطح اقتصادي جاافتاده به طوري كه جوانان ميتوانند خود رابه يك قهرمان تجاري تبديل كنند0ولي دركشورما كارآفريني اقتصادي بيشتر اشتباهاً بچاي ايجاد شغل بكار برده ميشود0كارآفريني ازديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرارگرفته به طوري كه پيتردراكر،مك كله لند،توماس بگلي،ديويد بويد نظرات متفاوت وگوناگون درخصوص مفهوم كارآفريني ارائه داده اند0
دانشمندان ومحققان علوم مختلف اقتصادي،اجتماعي،روانشناسي ومديريت كه درمورد كارآفريني مطالعه ونظراتي ارائه كرده اند تعاريف مختلفي ازكارآفريني مطرح نموده اند كه تفاوتهاي گاه متناقضي دارند0تعريفي ازكارآفريني  كه تقريباً شامل همۀ تعريفهاي ارائه شده ازآنان باشد عبارتست از
«كارآفريني فرايندي است كه فرد كارآفرين باايده‌هاي نو وخلاق وشناسايي فرصتهاي جديد وبابسيج منابع،مبادرت به انجام كسب وكارو شركتهاي نو،سازمانهاي جديد ونوآورو رشد يابنده نموده كه همراه باپذيرش مخاطره وريسك است ومنجر به معرفي محصول ويا خدمت جديدي به جامعه مي گردد0»
درتعريف فوق به يك سري ازويژگيهاي رواني وشخصيتي افراد كارآفرين اشاره شده است مانند:خلاقيت،نوآوري و000 0
روانشناسان بسياري به بررسي ويژگيهاي كارآفرين پرداخته وهريك به مجموعه اي ازخصوصيات آنان اشاره داشته اند كه دراين مطلب سعي برآنست كه بارزترين ويژگيهاي كارآفرينان كه دراكثر نظريات روانشناسان به آنها اشاره شده است،هم درسطح فردي وهم درسطح سازماني پرداخته شود0 همچنين راههاي تقويت اين ويژگيها درافراد بيان شده است0
ازآن جايي كه تأثيرمحيط پيرامو رانمي توان درهيچ يك ازفعاليتهاي بشر انكاركرد
درفصل اول بعد از بيان تاريخچه وتعاريف كارآفريني به عوامل مؤثردركارآفريني
همانند نقش دولتها ونقش خانواده نيز اشاره شده است0درفصلها ي دوم تاهفتم به بررسي ويژگيهاي كارآفرينان پرداخته شده است در قسمت «سخن اخر»به يك جمع بندي از مطالب  [وهمچنين شامل نتايج گرد آوردنده حول موضوع كارآفريني وروانشناسي ميباشد0‍]پرداخته شده است……….

دانلود پروژه مفهوم کارآفرینی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد