تنها راه تغییر یافتن یک تصمیم واقعی است.
خانه » پروژه » شیمی و زیست شناسی » دانلود مقاله تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
دانلود مقاله تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

دانلود مقاله تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

تصفیه فاضلاب صنایع غذایی بعد  از انسان آب شاید یکی از اجزاء بی نظیرجهان هستی  باشد. آب ازدوعنصراکسیژن و هیدروژن  تشکیل  شده است که این  دو عنصر در شرایط  معمولی  بصورت  گاز می باشند.

عنصر هیدروژن قابل اشتغال می باشد د رحالی که اکسیژن برای سوختن ضروری  می باشد با این  وجود آب آتش را خاموش می کند انسان  وسایرحیوانات وهچنین گیاهان  بدون آب نمی توانند به حیات خود ادامه دهند صنایع بدون آب نمی توانند به موجودیت  خود  ادامه دهند  درعین حال آب باعث مشکلات زیادی در صنایع می شود.

دانلود مقاله تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

فهرست مطالب

بخش اول : آب و خواص آن

۱-۱- موجودیت آب۱

۱-۲- منابع آب۱

۱-۲-۱- آبهای سطحی۲

۱-۲-۲- آبهای زیر زمینی۲

۱-۳- خواص آبهای آشامیدنی۲

۱-۳-۱- خواص فیزیکی آب۲

۱-۳-۲- خواص شیمیایی آب۳

۱-۴- سختی آب۳

 مقاله تصفیه فاضلاب صنایع

بخش دوم: آب در صنایع غذایی۴

۲-۱- مصرف آب در صنایع غذایی ۴

۲-۱-۱- آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی ۴

۲-۳- جنبه های تاریخی مصرف صنعتی آب ۵

۲-۳-۱- میزان مصرف صنعتی آب در ایران ۶

۲-۴-  مزایای حاصل از کاهش مصرف آب ۶

۲-۴-۱-  استفاده مجدد آب ۶

۲-۴-۲- بازچرخش یا ریسایکلینگ ۶

۲-۵- انواع مصارف آب در صنایع غذایی ۷

۲-۵-۱- آب خنک سازی ۸

۲-۵-۱-۱- انواع سیستم های خنک سازی ۸

تصفیه فاضلاب صنایع

بخش سوم: انواع فاضلاب صنایع غذایی ۱۰

۳-۱- ویژگیهای فاضلاب صنایع غذایی ۱۰

۳-۱-۱- صنایع تولید قند وشکر ۱۱

۳-۱-۲- صنایع تولید کمپوت وکنسرو ۱۲

۳-۱-۳- صنایع نوشابه سازی ۱۲

۳-۱-۴ صنایع لبنیاتی ۱۲

۳-۱-۵- صنعت تولید روغن نباتی ۱۳

۳-۱-۶- کشتازگاهها ومجتمعهای تولید گوشت ۱۴

۳-۲- لزوم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی ۱۵

۳-۲-۱- اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آبهای پذیرنده ۱۵

۳-۲-۱-۱- مواد معلق ۱۶

۳-۲-۱-۲- املاح معدنی محلول ۱۶

۳-۲-۱-۳- مواد آلی محلول ۱۶

۳-۲-۱-۴- اسیدها وقلیاها ۱۶

۳-۲-۱-۵- مواد تولید کننده کف ۱۷

۳-۲-۱-۶- رنگ ۱۷

۳-۲-۱-۷- آلودگیهای حرارتی ۱۷

۳-۲-۱-۸- میکروارگانیسم ها ۱۷

۳-۲-۱-۹- مواد شناور ۱۸

۳-۳- استراتژی تصفیه ودفع فضولات صنعتی ۱۸

۳-۳-۱- تخلیه فاضلاب صنعتی به فاضلابروی شهری ۱۸

۳-۳-۱-۱- ملاحظات اختصاصی فاضلاب جهت تخلیه به فاضلاب شهری ۱۹

۳-۳-۲- تصفیه اختصاصی فاضلاب صنعتی ۲۰

۳-۳-۳- تصفیه مشترک با صنایع دیگر ۲۰

۳-۳-۴- تغییرواصلاح فرآیندهاجهت کاستن از حجم فاضلاب  غلظت آلاینده… ۲۰

۳-۴- فاضلاب بهداشتی صنایع ۲۱

پژوهش تصفیه فاضلاب صنایع

بخش چهارم: روشهای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی ۲۲

۴-۱- تصفیه فیزیکی ۲۳

۴-۱-۱- آشغالگیری ۲۳

۴-۱-۲- دانه گیری ۲۳

۴-۱-۴- شناورسازی ۲۴

۴-۱-۵- حوضهای متعادل کننده یا یکنواخت ساز ۲۴

۴-۲- تصفیه شیمیایی ۲۶

۲۶٫ ph4-2-1- تنظیم

۴-۲-۲- اکسیداسیون مواد آلی مقاوم ۲۶

۴-۲-۳- گند زدایی ۲۶

۴-۲-۴- انعقاد و لخته سازی ۲۷

۴-۲- جذب سطحی مواد آلی محلول و مقاوم ۲۷

۴-۳- تصفیه بیولوژیکی ۲۷

۴-۳-۱- اصلاحات رایج در تصفیه فاضلاب  ۲۸

۲۸BOD4-3-1-1-

۲۸COD4-3-1-2-

۲۹TSS4-3-1-3-

۲۹TDS4-3-1-4-

۴-۳-۲- اصلاحات رایج در راهبری تصفیه خانه۲۹

۴-۳-۲-۱- زمان ماند هیدرولیکی۲۹

۴-۳-۲-۲- زمان ماند میکروبی۲۹

۳۰MLSS4-3-2-3-

۳۰F\M4-3-2-4-

۴-۳-۳- تصفیه هوازی فاضلاب۳۰

۴-۳-۳-۱- تخلیه به آبهای طبیعی۳۱

۴-۳-۳-۲- کاربرد فاضلاب در زمین۳۲

۴-۳-۳-۳- برکه های تثبیت۳۳

۴-۳-۳-۳-۱- برکه های بی هوازی۳۴

۴-۳-۳-۳-۲- برکه های اختیاری۳۵

۴-۳-۳-۳-۳- برکه های هوازی۳۵

۴-۳-۳-۳-۴- برکه های تکمیلی۳۵

۴-۳-۳-۳-۵- برکه های هوادهی۳۵

۴-۳-۳-۴- صافی چکنده۳۶

۴-۳-۳-۵- تماس دهنده های بیولوژیکی چرخان۳۷

۴-۳-۳-۶- سیستم لجن فعال۳۷

۴-۳-۴- روشهای بی هوازی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی۳۹

۴-۳-۵- انواع سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاب۳۹

۴-۳-۵-۱- سپتیک تانک۴۲

۴-۳-۵-۲- راکتور بی هوازی با بستر لجن رو به بالا۴۴

۴-۳-۵-۳- صافی بی هوازی۴۴

پژوهشی در مورد تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

بخش پنجم: راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی۴۶

۵-۱- علل عدم موفقیت تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی۴۶

۵-۲- فاکتورهای موثر در راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی ۴۷

۵-۲-۱- شدت آلودگی فاضلاب خام۴۷

۵-۲-۲- مواد مغذی یا نوترینت ها۴۸

۵-۲-۲-۱- بالکینگ۴۸

۴۹    ۵-۲-۳- اکسیژن محلول

۵-۲-۴- زمان ماند۵۰

۵۱ph5-2-5-

۵-۲-۶- سمیت۵۱

۵-۲-۷- دما۵۲

۵-۲-۸- اختلاط۵۳

۵-۲-۹- میزان جریان ورودی۵۴

۵-۳- پایستن فرآیند۵۴

۵-۳-۱- شاخصهای بصری۵۴

۵-۴- شاخصهای آزمایشی ۵۸

۵-۵- مشکلات سیستم های لجن فعال و رفع آنها۵۹

۵-۵-۱- روشهای کلی تشخیص مشکلات۵۹

۶۰ BOD 5-5-2- حذف کم

۵-۵-۲-۱- حذف بارهای آلی ۶۱

۵-۵-۲-۲- مواد سمی یا بازدارنده۶۲

۵-۵-۲-۳- دماهای پایین۶۲

افزایش زمان ماند هیدرولیکی۶۳

۶۳MLVSS افزایش

۶۳  نامناسب PH 5-5-2-4-

۵-۵-۲-۵- زمان هوادهی ناکافی۶۴

۶۴  ناکافیMLVSS5-5-2-6-

منابع۶۶

منابع

مهندسی محیط زیست جلد اول (آب وفاضلاب) ترجمه ترکیان

مجموعه قوانین ومقررات حفاظت محیط زیست ایران

مجلات آب ومحیط زیست از انتشارات سازمان محیط زیست

برکه های تثبیت فاضلاب از سری کتابهای سازمان جهانی بهداشت

تصفیه فاضلاب صنایع غذایی از انتشارات سازمان محیط زیست

۶- تصفیه فاضلابهای صنعتی

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۷۱

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  امتیاز 5.00 ( 1 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است