کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود مقاله تولید برق بدون مصرف سوخت
دانلود مقاله تولید برق بدون مصرف سوخت

دانلود مقاله تولید برق بدون مصرف سوخت

مقاله تولید برق بدون مصرف سوخت

مقدمه

یکی از مناسبترین منابع انرژی تجدید شونده انرژی بیوماس است.این انرژی علاوه بر خاصیت تجدیدپذیر بودن سازگار با محیط زیست است.منابع انرژهای بیوماس می توانند به انرژی الکتریسیته یا به صورت حاملهای از انرژی مانند سوختهای گازی یا مایع با توجه به نیاز بخشهای مختلف جامعه تبدیل شوند.منابع انرژی بیوماس به طور کلی به موادی از گیاهان و موجودات زنده بدست می آید اطلاق می شود. منابع انرژی بیوماس برخلاف سوختهای فسیلی رایج که به صورت     لایه های متمرکز در جهان یافت می شود بیشتر به صورت پراکنده هستند.و در نتیجه جمع آوری منابع انرژی بیوماس در حجمهای بالا قابل ملاحظه است . ازاینرو انرژی بیوماس به عنوان چهارمین منبع اصلی انرژی بشر و به عنوان بزرگترین انرژی تجدیدپذیر در جهان در تامین برق نزدیک به ۱۴ در صد از برق و ۱۸ در صد از کل انرژی اولیه جهان در سال ۱۹۹۸ مشارکت داشته است. این انرژی برای کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت می باشد به خصوص اینکه انرژی بیوماس در این کشور ها قابل دسترس و هم قابل تهیه می باشد.ایران نیز که یک کشور درحال توسعه است

دانلود مقاله تولید برق بدون مصرف سوخت

فهرست مطالب

۱_۱ مقدمه۶

۲_۱ منابع بیوماس ۸

۳_۱  محصولات انرژی زا۸

۱_۳_۱ ضایعات شهری وصنعتی ۸

۲_۳_۱  ضایعات جامد شهری ۹

۳_۳_۱  ضایعات مایع۱۰

۴_۳_۱  فضولات دامی ۱۰

۴_۱  تکنولوژیهای تبدیل انرژی بیوماس ۱۰

۵_۱  فرآیند های احتراق مستقیم ۱۱

۶_۱  سیستمهای احتراق زیست توده سوز با کوره های بستر ثابت۱۲

۷_۱   کوره های احتراق بستر سیال ( FBC ) 14

۸_۱  فرآیند های ترمو شیمیایی ۱۵

۱_۸_۱  تولید سوختهای جامد    ۱۷

۲_۸_۱  تولید سوختهای مایع۱۷

۳_۸_۱  انواع راکتورهای گازی کننده براساس نوع راکتور ۲۰

۱_۳_۸_۱  راکتور بستر ثابت  ۲۰

۲_۳_۸_۱ راکتور بستر سیال۲۱

۹_ ۱  فرآیندهای بیوشیمیایی ۲۲

۱_۹_۱ تخمیر بیهوازی برای تولید بیوگاز۲۲

۲_۹_۱  تولید بیوگاز از فضولات دامی و پسمانهای کشاورزی ۲۷

۳_۹_۱ تولید بیوگاز از زباله های شهری ۳۰

۴_۹_۱ تخمیر اتانول  ۳۲

۱۰_۱ مقایسه نقاط قوت و ضعف فن آوری تبدیل انرژی۳۵

۱۱_۱ مقایسه سازگاری فن آوریها با انواع مختلف منابع زیست توده۳۶

۱۲_۱ تبدیل بیوماس به الکتریسیته ۳۷

۱_۱۲_۱ نیروگاههای با موتورهای احتراقی ۳۸

۲_۱۲_۱  نیروگاههای بیوماس بخاری ۳۹

۳_۱۲_۱  نیروگاههای بیوماس توربین گازی ۴۱

۴_۱۲_۱ نیروگاههای بیوماس سیکل ترکیبی ۴۱

۱۳_۱  بررسی بیوماس از دیدگاه اقتصادی ۴۲

۱۴_۱ بررسی زیست محیطی منابع بیوماس ۴۳

فصل دوم:   انرژی جزر ومد

۱_۲  انواع نیروگاههای جزرومدی ۴۴

۲_۲ نیروگاههای جزرومدی دارای مخزن ۴۵

۳_۲ انواع نیروگاههای جزر و مدی دارای مخزن ۴۶

۱_۳_۲  یک مخزن برای جزر : ۴۶

۲_۳_۲یک مخزن برای مد : ۴۸

۳_۳_۲ یک مخزن دو طرفه : ۴۸

۴_۳_۲  دو مخزن یکی برای جزر و دیگری برای مد : ۴۹

۵_۳_۲ دو مخزن یکی بلند و دیگری کوتاه با سیستم یک طرفه : ۴۹

۴_۲  مشخصات نیروگاه جزر و مدی دارای مخزن لارانس ۵۰

۵_۲ نیروگاههای جریان جزر و مدی ۵۲

۱_۵_۲  مشخصات طرح نیروگاه جریان جزر و مدی تنگه مسینا ۵۳

۶_۲  بررسی ایجاد نیروگاههای جزر ومدی در ایران ۵۳

۷_۲ بررسی اقتصادی نیروگاههای جزر و مدی ۵۵

۸_۲ بررسی زیست محیطی نیروگاههای جزر و مدی ۵۶

۹_۲ نیروگاههای جریان دریایی۵۷

۱_۹_۲ شرایط لازم برای ایجاد تأسیسات جریان دریایی ۶۰

۲_۹_۲ تکنولوژیهای تولید برق از انرژی جریانهای دریایی ۶۰

۱۰_۲  بررسی اقتصادی نیروگاههای جریان دریایی  ۶۳

۱۱_۲ بررسی زیست محیطی نیروگاههای جریان دریایی ۶۳

فصل سوم : انرژی زمین گرمایی

۱_۳ مقدمه۶۵

۲_۳ منبع حرارتی و مناطق مهم زمین گرمایی جهان و ایران۶۶

۳_۳ انواع منابع زمین گرمایی ۷۰

۱_۳_۳ منابع هیدروترمال۷۱

۲_۳_۳ منابع لایه های تحت فشار  ۷۲

۳_۳_۳ تخته سنگهای خشک و داغ ۷۴

۴_۳_۳ توده های مذاب ۷۸

۴-۳ موارد کاربرد انرژی زمین گرمایی ۷۸

۵_۳ کاربردهای مستقیم انرژی زمین گرمایی ۷۹

۶_۳ موارد کاربرد ۸۰

۱_۶_۳ استفاده های گرمایشی : ۸۰

۲_۶_۳ کاربردهای کشاورزی : ۸۲

۳_۶_۳  کاربردهای صنعتی : ۸۴

۷_۳  پمپ حرارتی زمین گرمایی : ۸۴

۸_۳ بررسی اقتصادی کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی ۸۵

۹_۳ استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی در ایران۸۷

۱۰_۳ استفاده از انرژی زمین گرمایی برای تولید نیروی برق ۸۹

۱۱_۳ انواع نیروگاههای زمین گرمایی ۹۰

۱_۱۱_۳ نیروگاههای بخار خشک۹۰

۲_۱۱_۳ نیروگاههای بخار انبساط آنی ۹۲

۳_۱۱_۳ نیروگاههای سیکل دو مداره : ۹۴

۴_۱۱_۳ نیروگاههای با توربین تفکیک دورانی : ۹۶

۵_۱۱_۳ نیروگاههای سیکل ترکیبی : ۹۷

۱۲_۳ بررسی اقتصادی انرژی زمین گرمایی برای تولید برق ۹۸

۱_۱۲_۳  هزینه سرمایه گذاری : ۹۸

۱۳_۳ بررسی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی زمین گرمایی مشکین شهر ۹۹

۲_۱۲_۳ هزینه تعمیرات و نگهداری و بهره برداری : ۹۹

۱_۱۳_۳ بررسی اقتصادی نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر۱۰۰

۱۴_۳ بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از انرژی زمین گرمایی۱۰۲

منابع ۱۰۶

فصل اول: انرژی بیوماس

۱_۱  مقدمه

یکی از مناسبترین منابع انرژی تجدید شونده انرژی بیوماس است.این انرژی علاوه بر خاصیت تجدیدپذیر بودن سازگار با محیط زیست است.منابع انرژهای بیوماس می توانند به انرژی الکتریسیته یا به صورت حاملهای از انرژی مانند سوختهای گازی یا مایع با توجه به نیاز بخشهای مختلف جامعه تبدیل شوند.منابع انرژی بیوماس به طور کلی به موادی از گیاهان و موجودات زنده بدست می آید اطلاق می شود. منابع انرژی بیوماس برخلاف سوختهای فسیلی رایج که به صورت     لایه های متمرکز در جهان یافت می شود بیشتر به صورت پراکنده هستند.و در نتیجه جمع آوری منابع انرژی بیوماس در حجمهای بالا قابل ملاحظه است . ازاینرو انرژی بیوماس به عنوان چهارمین منبع اصلی انرژی بشر و به عنوان بزرگترین انرژی تجدیدپذیر در جهان در تامین برق نزدیک به ۱۴ در صد از برق و ۱۸ در صد از کل انرژی اولیه جهان در سال ۱۹۹۸ مشارکت داشته است. این انرژی برای کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت می باشد به خصوص اینکه انرژی بیوماس در این کشور ها قابل دسترس و هم قابل تهیه می باشد.ایران نیز که یک کشور درحال توسعه است فعالیتهایی در این زمینه انجام داده است. قدیمی ترین سابقه استفاده از انرژی بیوماس در ایران مربوط به تولید بیوگاز و تهیه سوخت متان جهت انرژی حرارتی مورد نیاز در حمام شیخ بهایی اصفهان می باشد.از فعالیتهایی که ایران در این زمینه انجام داده است میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

_نصب یک واحد راکتور بیوگاز در جزیره کیش به ظرفیت۱۲/۲مترمکعب توسط سازمان انرژی اتمی و  با همکارهای شرکت خدماتی کیش

_انجام مطالعات امکان سنجی جهت احداث نیروگاه بیوگاز ظرفیت ۲۰۰کیلووات در شهر ساوه توسط سازمان انرژی اتمی

_نصب یک واحد راکتور بیوگاز در شهر ساوه به ظرفیت ۲۴مترمکعب توسط سازمان انرژی اتمی

_نصب دستگاههای تولید بیوگاز در چند منطقه شمال کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی

_بررسی امکان تولید برق با استفاده از زباله های شهر تهران توسط شهرداری و برق منطقه ای تهران

۲_۱ منابع بیوماس:

منابع بیوماسی که برای  تولید انرژی مناسب هستند طیف وسیعی از مواد را شامل     می شوند . این مواد چوبهای سوختی جمع آوری شده از مزارع و درخستانهای طبیعی تا محصولات کشاورزی وجنگلی به خصوص آنهایی که برای تولید انرژی رشد داده شده اند و همچنین ضایعات شهری و ضایعات کشاورزی و فاضلابها را شامل می شوند.

۳_۱  محصولات انرژی زا

در سالیان اخیر زراعت محصولات انرژی زا توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. یکی از نیروهای محرک اصلی پشتیبان این توجه بحرانی است که بسیاری از کشورهای صنعتی جهان به دلیل مازاد تولید خود در بخش کشاورزی با آن روبه رو شده اند. لغو حفاظت وحمایت از بخش کشاورزی موجب بلا استفاده گذراندن روز افزون مقدار متنابهی زمین در کشورهای صنعتی گردیده است. لذا اختصاص دادن بخشی از زمینهای کشاورزی به تولید انرژی لااقل برای تامین انرژی خود این بخش منطقی به نظر می رسد.از محصولات انرژی زا می توان به درختستانهای انرژی با دوره گردش کوتاه مانند کاشت درخت اوکالیپتوس و محصولات گیاهی مانند نیشکر وگیاهان حاوی روغن نباتی مانند سویا و بادام زمینی و گیاهان هیدروکربن اشاره کرد. لذا کاشت این محصولات می تواند یکی از راهکارهای بشر برای تامین انرژی آینده خود محسوب گردد.

۱_۳_۱ ضایعات شهری وصنعتی

ضایعات شهری در برگیرنده انواع مختلفی از ضایعات نظیر مقوا وکاغذ و نخاله های ساختمانی زباله های منازل و فاضلابهای خانگی می گردند.یکی از مشکلات مشترک همه جوامع شهری صنعتی مساله دفن این مواد زاید از چرخه طبیعت می باشد.در کشور ایران طبق آمار سال ۱۳۷۸روزانه حدود ۴۰هزار تن زباله با چگالی ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و سالانه حدود ۴/۶ ملیارد متر مکعب فاضلاب شهری صنعتی تولید می شود .بیش از ۱۵ در صد از زباله های شهر ایران در تهران تولید می شود با توجه به ترکیب زباله ها و فاضلابهای کشور ,طرح یک مدریت جامع برای استفاده اقتصادی از آنها از طریق استحصال انرژی و با تولید کود و غیره در کشور کاملا ضروری می باشد.ارزش حرارتی زباله ها و فضولات خانگی به طور چشم گیری از منطقه ای به منطقه دیگر تفاوت می کند این مقدار در کشور آمریکا حدود ۷تا ۱۴ مگاژول بر کیلو گرم می باشد و در آلمان غربی ۴/۲تا ۱۰مگاژول بر کیلو گرم است میانگین ارزش حرارتی شهر تهران در حدود ۶/۵ مگاژول بر کیلوگرم است. رطوبت بالای  زباله تهران که ناشی از وجود درصد بالای از مواد فساد پذیر در آن است که همین سبب پایین آمدن ارزش حرارتی زباله در شهر تهران گردیده است.

منابع

_منابع تولید انرژی الکتریکی قرن ۲۱ ,تالیف دکتر سید مسعود مقدس تفرشی

_گزارشهای سازمان سانا

_سایتwww.iranenergy.ir

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۱۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمائید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است