دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله تولید ماست فراسودمند با افزودن جوانه گندم

مقاله تولید ماست فراسودمند با افزودن جوانه گندم

مقاله تولید ماست فراسودمند با افزودن جوانه گندم  در چند دهه اخیر با توجه به افزایش آگاهی مصرف کنندگان، تولید غذاهای عملگرا که نقش مؤثر در سلامتی دارد افزایش یافته که مصرف مداوم آن ها می تواند باعث پیشگیری و یا بهبود بیماری های مختلف با کاهش فاکتورهای تأثیرگذار شود (لوپزهورتاس، ۲۰۱۰). ﻣﺎﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش آن در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻢﭼﺮب، ﻣﺎﺳﺖ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ، ﻣﺎﺳﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ، ﻣﺎﺳﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ] تاریخچه تولید ماست به چند هزار سال قبل در خاورمیانه باز میگردد. امروزه در جهان انواع مختلفی از ماست تولید می شود که می توان آنها را بر اساس ماهیت فیزیکی، شیمیایی، ویژگی های عطر و طعم و نیز تنوع طبقه بندی کرد

مقاله تولید ماست فراسودمند با افزودن جوانه گندم

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه۲

۱- کلیات۴

۱-۱- تاریخچه فرآوردههای لبنی تخمیری و ماست۴

۱-۲- تعریف ماست۵

۱-۳- انواع ماست۵

۱-۴- میزان مصرف ماست۶

۱-۵- مراحل تولید ماست۶

۱-۶- ارزش تغذیهای ماست۷

۱-۷- غذاهای فراسودمند۹

۱-۸- نوتریسیتیکال۱۰

۱-۹- آمینواسیدها۱۲

۱-۱۰-جوانه گندم۱۲

۱-۱۰-۱- تعریف و عملکرد جوانه گندم۱۲

۱-۱۰-۲- توزیع جوانه گندم۱۴

۱-۱۰-۳- متابولیسم و انتقال تورین در بدن انسان۱۴

۱-۱۰-۴- مقدار جوانه گندم در غذاهای مختلف۱۵

۱-۱۰-۶- ضرورت غنی سازی غذاها باجوانه گندم۱۶

۲- بررسی منابع۱۸

۲-۱- مروری بر تحقیقات انجام شده در ارتباط با جوانه گندم۱۹

۲-۲- مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه غنی سازی مواد غذایی۲۲

۳- مواد و روشها۲۴

۳-۱- مواد مورد استفاده۲۴

۳-۱-۱- مواد اولیه۲۴

۳-۱-۲- مواد شیمیایی و محیطهای کشت مورد استفاده۲۴

۳-۱-۳- لوازم آزمایشگاهی۲۴

۳-۲- محل انجام پژوهش۲۵

۳-۳- مراحل انجام پژوهش۲۵

۳-۴- نمونه‌برداری۲۶

۳-۵ آزمایشهای مربوط به ماست حاوی جوانه گندم۲۶

۳-۵-۱ آزمایشهای فیزیکی شیمیایی ماست حاوی جوانه گندم۲۶

۳-۵-۱-۱ اندازه گیری pH26

۳-۵-۱-۲ اندازه گیری اسیدیته۲۷

۳-۵-۱-۳ اندازه گیری ماده خشک۲۷

۳-۵-۱-۴ اندازه گیری چربی۲۸

۳-۵-۱-۵ اندازه گیری پروتئین۲۸

۳-۵-۲ آزمایشهای میکروبی ماست۲۸

۳-۵-۲-۱ شمارش استرپتوکوکوس ترموفیلوس۲۹

۳-۵-۲-۲ شمارش لاکتوباسیلوس بولگاریکوس۲۹

۳-۵-۲-۳ شمارش کپک و مخمر۲۹

۳-۵-۳ آزمونهای خواص بافتی۲۹

۳-۵-۳-۱ ارزیابی سینرسیس۲۹

۳-۵-۳-۲ اندازه گیری ویسکوزیته۲۹

۳-۵-۴ ارزیابی ویژگی های حسی ماست۳۰

۳-۶- مدل آماری مورد استفاده۳۲

۴- نتایج و بحث۳۴

۴-۱- ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی و بافتی۳۶

۴-۱-۱- بررسی تغییرات پروتئین۳۶

۴-۱-۲- بررسی تغییرات ماده خشک۳۶

۴-۱-۳- بررسی تغییرات ویسکوزیته۳۷

۴-۱-۴- بررسی تغییرات pH38

۴-۱-۵- بررسی تغییرات اسیدیته۳۹

۴-۱-۶- بررسی تغییرات سینرزیس۴۰

۴-۱-۶- بررسی تغییرات رطوبت۴۱

۴-۲- ویژگیهای میکروبیولوژیکی۴۲

۴-۲-۱ تاثیر تیمار و زمان نگهداری بر شمارش لاکتوباسیلوس بولگاریوس۴۴

۴-۳-۲- تاثیر تیمار و زمان نگهداری بر شمارش استرپتوکوکوس ترموفیلوس۴۵

۴-۳-۳- تاثیر تیمار و زمان نگهداری بر شمارش کپک و مخمر۴۶

۴-۴- ارزیابی پارامترهای حسی۴۶

۴-۴-۱- خواص ظاهری ماست۴۹

۴-۴-۲- خواص بافتی ماست۴۹

۴-۴-۳- خواص عطری و طعمی ماست۵۰

۴-۴-۴- پذیرش کلی۵۱

نتیجه‌گیری۵۲

منابع۵۶

 

 

 

جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید              جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد              فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۵۳

 

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان

مقاله تولید ماست فراسودمند با افزودن جوانه گندم
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد