دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله رایگان بزهكاري و احساس امنيت

دانلود رایگان مقاله بزهكاري و احساس امنيت

مقدمه

امنيت، مهار جرم و كنترل بزهكاران و بطور كلي، جنبههاي كوناگون سياست جنايي از جمله مقوله هايي است كه هر نامزر رياست جمهوري، نمايندگي مجلس، شهرداري، شوراي شهر،… در كشورهاي غربي، به مناسبت فعاليتهاي انتالاتي به آن ميپردازد و برنامههاي خود را در اين زمينه ها به وضوح تنظيم و به اطلاع انتخابكنندگان ميرساند. شهروندان زيادي- از جمله سالمندان، بازنشستگان و زنان براساس همين معيار، نامزد آرماني خود را برميگزينند. مؤسسات خصوصي نظرسنجي (افكارنجي) كه در كنار ادارات دولتي نظرسنجي، بطور مستقل عمل ميكنند، همواره احساس مردم را در زمينههاي مختلف زندگي، از جمله «امنيت» جويا شده و ارزيابي ميكنند و بدين ترتيب منتخبان همواره ميتوانند از طريع ازن مؤسسات بيطرف، در جريان رضايت يا نارضايتي انتخابكنندگان و خواستهها و نيازماي جديد آنان قرار بگيرند و بر مبناي اطلاعات جديد، سياستگزاري نمايند. بدينسان است كه موضوع بزهكاري و عوامل افزايش اشكال آن و سياستگزاري در زمينه كنترل جرايم در قالب و سطح گستردهتري از شيوههاي پليسي-قضايي معمول، مطرح و مورد بخث قرار ميگيرد .

در اوايل سال 1976 نظرسنجيهاي مختلف حكايت از آن داشت كه مردم فرانسه از رشد بزهكاري و گسترش خشونت اجتماعي دل نگران هستند، احساس امنيت كمتري نسبت به گذشته ميكنند و به همين جهت، كيفيت زندگي خود و فرزندانشان را در مخاطره ميبينند. اين احساس ناامني مردم در مقابل رشد جرايم به دولت نيز منتقل گرديد و آقاي ژيسكار دستن كه تازه دو سال از رياست جمهوري از سپري شده بود، تصميم گرفت با تأسيس كميته مطالعاتي مستقل، موضوعات بزهكاري، خشونتهاي مجرمانه و راههاي مهار اين دو پديده، مورد بررسي علمي قرارر داده شود و اين كميته با بررسيهاي خود به اين پرسشهاي اساسي پاسخ دهدك آيا بزهكاري و خشونت در فرانسه واقعاً در حال افزايش است يا رسانههاي گروهي «احساس افزايش» آن را در ميان مردم دامن ميزنند؟ آيا امنيت شهروندان فرانسوي واقعاً در معرضتهديد بزهكاري است؟ اگر بله، چرا؟ و چگونه در مقام رفع اين ناامني برآييم؟

براساس همين ملاحظات بود كه به ابتكار رئيسجمهور و به موجب تصويبنامه 23 مارس 1976، «كميته مطالعات پيرامون خشونت و بزهكاري» ايجاد شد و رياست آن به آقاي آلي پرفيت، انديشمند و سياستمدار فرانسوي، سپرده شد.-1- و به همين جهت به «كميته پروفيتِ شهرت يافت. اعضاء اين كميته، علاوه بر رئيس، ده تن شخصيت علمي، دانشگاهي، قضايي، پليسي، معماري متخصص در شهرسازي و توسعه شهري بودند كه كار خود را از 20 آوريل 1976 آغاز و در ماه ژوئيه 1977 –تعني بعد از حدود پانزده ماه مطالعه، تحقيق و مشورتهاي گسترده- گزارش مأموريت خود را به رئيسجمهور ارائه نمودند.

كميته در اين مدت، نظرات و اظهارات پنجاه شخصيت را كه به نوعي در زمينه تحقيق و مطالعه يا مقابله با بزهكاري داراي دانش و تجربه بودند جمعآوري و استماع نمود ( شهرداران شهرهاي بزرگ، شخصيتهاي فرانسوي و خارجي صاحبنظر، متخصصان حقوق جزا و جرم شناسي و شخصيتهايي كه در اين زمينه كار عملي ميكنند از قبيل وكلا، قضات، پليس، مسئولان زندان… ، كارمندان عاليرتبه و نمايندگان تشكلهاي حرفهاي و سنديكاها ). كميته طي اين مدت، شصت و پنج جلسه عمومي وهفت سمينار برگزار نمود، و به موازات فعاليتهاي خود در قالب جلسات عمومي، پنج گروه كاري تخصصي ايجاد كرد كه هر گروه را دو تن از اعضاء كميته اداره مينمودند. مأموريت هريك از اين گروهها، مطالعه جنبههاي مختلف بزهكاري بود:-1-

1-جنبههاي روان شناختي و زيست شناختي خشونت؛

2-تأثيرات توسعه شهري، زيستگاه (بوم) و تغييرات فرهنگي؛

3-روابط بين خشونت و اقتصاد

4-حمايت از جوانان

5-مسأله بزهكاري در جنبههاي كيفري و زندانها؛

هر يك از اين گروهها نتايج مطالعات و تحقيقات خود را بصورت يك گزارش خاص ارائه كردند.-2- سپس كميتة مطالعات، با توجه به همين گزارشهاي پنجگانه ، گزارش عمومي مأموريت مطالعاتي خود را پيرامون بزهكاري و خشونت تنظيم و تدوين نمود (الف)-1- و متعاقب انتشار نتايج كار كميته، اقدامهاي مختلف و متنوعي به منظور اصلاح يا تقويت سياست جنايي فرانسه آغاز شد(ب).

دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي

بررسي كميته فرانسوي مطالعات پيرامون خشونت و بزهكاري و توصيههاي آن در زمينة سياست جنايي

دکمه دانلود 2

لینک دانلود غیر مستقیم
منبع : پروژه . آی آر
لطفا در انتها به این مطلب امتیاز دهید