خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود مقاله سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول
دانلود مقاله سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

دانلود مقاله سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

دانلود مقاله سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 

سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه در دسامبر ۱۹۴۵ به وسیله ۲۹ دولت که روی هم‌رفته ۸۰% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:

«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقت‌نامه امضاء می‌شود سندی حاکی از اینکه  موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.

فهرست مطالب

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول ۴

فصل اول: کلیات۴

بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن۴

بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق۶

بند سوم: اهداف صندوق۱۰

بند چهارم: وظایف صندوق۱۱

بند پنجم: عضویت در صندوق۱۶

الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت۱۶

ب) حق رای اعضاء در صندوق۲۰

ج) تعهدات اعضاء به صندوق۲۲

اول- تعهدات خاص۲۲

دوم- تعهدات عام۲۳

فصل دوم: ارکان صندوق۲۶

بند اول: ارکان اصلی۲۶

الف) هیئت رئیسه۲۶

ب) هیئت اجرایی۲۸

ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان۳۰

د) ادارات و دوایر صندوق۳۱

بند دوم: ارکان فرعی۳۴

الف) کمیته موقت۳۴

ب) کمیته توسعه۳۶

بخش دوم: منابع و فعالیت‌های صندوق ۳۸

فصل سوم: منابع ۳۸

بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق۳۸

بند دوم: وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن۴۰

بند سوم: تسهیلات صندوق بین‌المللی پول۴۷

الف) تسهیلات دائمی۴۷

۱- ترانش ذخیره ۴۷

۲- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی۴۷

۳- تسهیلات مالی جبرانی ۴۸

۴- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی ۵۰

۵- تسهیلات مالی گسترده۵۰

۶- تسهیلات تعدیل ساختاری۵۱

ب) مکانیسم تسهیلات موقت۵۲

۱- تسهیلات نفتی ۵۲

۲- مکانیسم وتیوین۵۳

ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص ۵۴

فصل چهارم: فعالیت‌های صندوق۵۶

بند اول: معاملات صندوق۵۶

بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی۶۰

بند سوم: خدمات صندوق۶۳

الف) آموزش۶۳

ب) کمک‌های فنی ۶۴

ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها۶۵

بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی۶۶

بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول ۶۸

الف) مبانی قانونی و تاریخچه۶۸

ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق۷۳

ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران۷۷

د) محدودیت‌های ارزی در ایران۸۲

بند ششم: روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد ۸۵

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

فصل اول- کلیات:

بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:

سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه در دسامبر ۱۹۴۵ به وسیله ۲۹ دولت که روی هم‌رفته ۸۰% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:

«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقت‌نامه امضاء می‌شود سندی حاکی از اینکه  موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.

سوالی که ممکن است در این‌جا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهده‌ای مانند سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین معاهده‌ای چه نقشی را می‌تواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقت‌نامه‌ای در کشورهای امضاء کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که در قواعد حقوقی سلسله‌مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق داخلی و حتی قانون اساسی محسوب می‌شود ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان  معتقدند که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان باشد هیچ‌یک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و تدوین یک قاعده پیچیده‌تر و سنگین‌تر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی ساده‌تر است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.

به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کرده‌اند با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ایران معاهدات در رتبه پایین‌تر از قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار می‌گیرند و در صورتی لازم‌الاجرا می‌باشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز این اصل صادق است.

الف- منابع فارسی

۱- دکتر احمدی، سازمانهای  پولی و مالی بین‌المللی، جزوه درسی سازمانهای  پولی و مالی بین‌المللی، دانشکده علوم بانکداری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صفحه ۱۸

۲- کیلیار، کلودآلبر، نهادهای روابط بین‌الملل ترجمه هدایت الله فلسفی، انتشارات نشر نو سال ۱۳۶۸ صفحه ۴۵

۳- گلریز، حسن، سازمانهای  پولی و مالی بین‌المللی، مرکز آموزش بانکداری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سال ۱۳۷۲

۴- دکتر میرعباسی، سید محمد باقر، سازمانهای  بین‌المللی، جزوه درسی، دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۷۲-۷۱

۵- دکتر مشبکی، اصغر، سازمانهای  پولی و مالی بین‌المللی و ادغامهای اقتصادی منطقه‌ای، تهران جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۰

۶- دکتر مشکوه، سید محمد، سیستم پولی بین‌المللی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۸٫

ب- منابع انگلیسی

۱- International Monetary Fund-Developing Countries 1988

۲- International Monetary Fund, Selected dicisions of the IMF

۳- World Economic outlook

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۸۸

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  امتیاز 5.00 ( 1 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است