دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله سیستم حسابداری انبار شرکت فاراب

مقاله سیستم حسابداری انبار شرکت فاراب

مقاله سیستم حسابداری انبار شرکت فاراب  انبار و انبارداری به لحاظ اهمیتی که در تغذیه و تأمین اجناس و اقلام موردنیاز قسمت های مختلف در واحدهای تولیدی و بازرگانی دارد، به همین دلیل نیاز مبرمی به سازماندهی صحیح و دقیق و کامل و کادری مجرب و دلسوز در آن احساس می شود. همچنین به سیستم صحیح و مبتنی بر رفتار متقابل و دقت زیاد نیازمند است.بر همین اصل، امروزه مدیران و صاحبان صنایع آگاه در اکثر مؤسسات و سازمان ها به این مسئله پی برده اند که استفاده منطقی از حجم و فضای انبار با شیوه های اصولی انبارداری باعث می گردد تا هزینه های نگهداری انواع موجودی ها در انبار و هزینه انبارداری انواع کالا در مقادیر و اندازه های متفاوت در زمان های مختلف به میزان قابل توجهی کاهش یابد که نهایتا تأثیر زیادی در کاهش قیمت تمام شده کالای مصرفی یا قابل فروش دارد……………………

مقاله سیستم حسابداری انبار شرکت فاراب

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مسیر تحول انبار و انبارداری در ایران

فصل اول:‌ معرفی شرکت

تاریخچه فعالیت شرکت

انواع انبارهای موجود در کارخانه

موقعیت مکانی و شکل ظاهری انبارها

تعداد پرسنل

ظرفیت تولید

محصولات تولیدی

لیست قطعات

لیست ماشین آلات

محدودیت تحقیق

چارت سازمانی و جایگاه انبار در آن

سیستم حسابداری انبار شرکت فاراب

فصل دوم: موضوع تحقیق

بخش اول: تعاریف و مفاهیم و اصول خرید

تعریف خرید

اهمیت بخش خرید

اهداف بخش خرید

اصول و موازین پنجگانه خرید

ارتباط بخش خرید با بخش های دیگر و نظام ارتباطی میان آنها

وظایف واحد خرید

انواع سیستم های خرید

جریان اطلاعاتی ورودی و خروجی به واحد خرید

بخش دوم: موجودی کالا

تعریف موجودی کالا

انواع موجودی های انبار

دلایل نگهداری موجودی ها

مزایای موجودی

مشکلات عدم تعادل در موجودی

اهمیت موجودی ها

بخش سوم: طبقه بندی کالا

تعریف طبقه بندی کالا

معیارهای مختلف طبقه بندی کالا

نکات مهم در طبقه بندی کالاها

فواید طبقه بندی کالا

مراحل طبقه بندی کالا در انجام و کدگذاری کالا

اصول و شرایط طبقه بندی موجودی کالا

سیستم های مختلف طبقه بندی موجودی کالا

سیستم های مختلف طبقه بندی کالا

بخش چهارم: کدگذاری کالا

تعریف کدگذاری

فواید کدگذاری

خصوصیات نظم کدگذاری

روش های کدگذاری موجودی کالا

کد طبقه موجودی کالا

کد گروه موجودی کالا

کد فرعی موجودی کالا

کد مشخصات موجودی کالا

کد میله ای (بارکد)

فصل سوم: مبانی نظری تحقیق

بخش اول:‌ انبار

تعریف انبار

تعریف مدیریت انبار

طبقه بندی انبارها و نام گذاری آن

شرایط و وضع عمومی انبارها

تعریف انبارداری

انباردار کیست؟

وظایف انباردار

جایگاه انبار

انواع فرم های انبار

تعریف سیستم های اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن

مقاله سیستم حسابداری انبار شرکت فاراب

بخش دوم: مراحل پیش از انبارداری (تدارکات)

مراحل پیش از انبارداری

مرحله درخواست خرید کالا یا مرحله تقاضای تهیه و تدارک کالا

برگ درخواست کالا از انبار

طرز تنظیم و توزیع نسخه های فرم

برگ سفارش خرید

طرز تنظیم و توزیع نسخه های فرم

مرحله خرید کالا و ارسال آن به انبار

خرید داخلی

خرید خارجی

بخش سوم: انبارداری و مراحل آن

انبارداری و مراحل آن

مرحله دریافت یا تحویل گرفتن کالا

امور تحویل گیری کالا و اجناس

رسید موقت انبار

رسید انبار

توزیع و جریان نسخه های فرم

مرحله نگهداری و حفاظت اجناس و کالاها

تعیین محل قرار دادن کالا

چیدن و انبار نمودن کالا

انباشتن کالا بر روی هم

چیدن کالا بترتیب نظم و کد کالا

روش های چیدن کالا

کارت شناسایی انبار

نگهداری یا حفاظت کالا در انبار

مرحله صدور یا تحویل دادن اجناس و کالا به خارج از انبار

حواله انبار

طرز تنظیم و توزیع نسخه های فرم

بخش چهارم: حمل و نقل کالا

حمل و نقل و جابه جایی کالا در انبار

عوامل مؤثر در تعیین حمل و نقل کالا در انبار

انواع عمده وسایل حمل و نقل انبار

تعریف برخی از اصطلاحات موجود در حمل کالا

تعریف اسناد حمل کالا

مهم ترین اسناد حمل کالا

اینکو ترمز (اصطلاحات بازرگانی بین المللی)

بخش پنجم: طراحی انبار

عوامل مؤثر در تعیین محل یک مجتمع انبار

عوامل مؤثر در تعیین محل انبارهای کارخانه ها

طراحی انبار

مقاله سیستم حسابداری انبار شرکت

فصل چهارم:‌ روش تحقیق

بخش اول: کنترل موجودی

سیستم کنترل موجودی

سیستم کنترل موجودی ABC

سیستم کنترل موجودی EOQ (میزان اقتصادی سفارش)

هزینه سفارش

هزینه نگهداری کالا در انبار

هزینه کالا سیستم موجودی انبار

حساسیت مدل EOQ

بخش دوم: برنامه ریزی مواد

برنامه ریزی مواد

اهداف سیستم برنامه ریزی مواد

اجزاء تشکیل دهنده سیستم برنامه ریزی مواد

زمان سفارش

بخش سوم: کنترل و شمارش موجودی

روش های کنترل و شمارش موجودی ها

روش های کنترل موجودی های انبار

شمارش موجودی ها کالا انبار (انبار گردانی)

بخش چهارم: کنترل داخلی موجودی کالا در انبار

تعریف کنترل داخلی

مراحل کنترل داخلی

شرایط لازم برای استقرار کنترل داخلی

اثر کنترل های داخلی بر موجودی کالا

کنترل داخلی در خصوص دریافت کالا

کنترل داخلی در خصوص نحوه نگهداری کالا در انبار

کنترل داخلی ثبت موجودی کالا در کارت انبار

کنترل داخلی صدور و ارسال موجودی کالا از انبار

مقاله سیستم حسابداری انبار شرکت فاراب

بخش پنجم: روش های قیمت گذاری کالا

تعیین بهای موجودی کالا

منظور از روش ثبت دائمی موجودی کالا چیست؟

منظور از روش ثبت ادواری موجودی کالا چیست؟

روش های تعیین بهای تمام شده در چارچوب اصل بهای تمام شده تاریخی (واقعی)

منظور از ارزیابی موجودی کالا بر مبنای روش اولین صادره از اولین وارده چیست؟

منظور از ارزیابی موجودی کالا بر مبنای روش اولین صادره از آخرین وارده چیست؟

منظور از ارزیابی موجودی کالا بر مبنای روش میانگین چیست؟

روش ارزیابی موجودی کالا بر مبنای شناسایی ویژه

فصل ششم: گزارش از نحوه عملیات اجرایی انبارداری در شرکت

انواع محصولات تولیدی

فرم های مورد استفاده در انبارها

نحوه حمل و نقل مواد اولیه و محصولات تولیدی به انبارها

نحوه چیدمان کالا در انبارها

نگاهی مختصر به مراحل تولید مواد اولیه به محصول

نحوه سفارش کالا

نحوه کدبندی

نمونه ای از کدهای مورد استفاده در کارخانه

محاسبه نقطه سفارش- حجم سفارش

مدل ABC

مدل احتمالی

فصل ششم: پیشنهادات

نقاط قوت انبارها

نقاط ضعف انبار

پیشنهادات

پیوست ها

منابع و مآخذ

مقاله سیستم حسابداری انبار شرکت فاراب

چکیده

انبار و انبارداری به لحاظ اهمیتی که در تغذیه و تأمین اجناس و اقلام موردنیاز قسمت های مختلف در واحدهای تولیدی و بازرگانی دارد، به همین دلیل نیاز مبرمی به سازماندهی صحیح و دقیق و کامل و کادری مجرب و دلسوز در آن احساس می شود. همچنین به سیستم صحیح و مبتنی بر رفتار متقابل و دقت زیاد نیازمند است.بر همین اصل، امروزه مدیران و صاحبان صنایع آگاه در اکثر مؤسسات و سازمان ها به این مسئله پی برده اند که استفاده منطقی از حجم و فضای انبار با شیوه های اصولی انبارداری باعث می گردد تا هزینه های نگهداری انواع موجودی ها در انبار و هزینه انبارداری انواع کالا در مقادیر و اندازه های متفاوت در زمان های مختلف به میزان قابل توجهی کاهش یابد که نهایتا تأثیر زیادی در کاهش قیمت تمام شده کالای مصرفی یا قابل فروش دارد.

فهرست منابع و مآخذ

  • روزبهانی، شهرام، انبارداری و کمک انبارداری، چاپ اول، مؤسسه انتشارات فراز اندیش بسند، زمستان ۱۳۸۶
  • کاظمی، بابک، انبارداری و مدیریت انبارها، چاپ سوم، نشر پشوتن، ۱۳۸۶
  • علیمی، حسینعلی، مدیریت انبار و عملیات مرتبط با سیستم های انبارداری، چاپ سوم، سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۸۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

 

 

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان

**********************************************************************************

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :۱۷۵

****************************************************************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

***************************************************


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-greenish” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

مقاله سیستم حسابداری انبار شرکت فاراب
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد