حوادث چون روزها سپری می شوند.
خانه » پروژه » پروژه اقتصاد » مقاله ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات
مقاله ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات

مقاله ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات

بررسی ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور

مقدمه

صنعت یکی از مظاهر خلاقیت و نوآوری انسانی است که به کمک فکر و هوش انسانی توانسته است کلید حل بسیاری از مشکلات باشد و در این راستا توانسته انسان را که میل به یک زندگی راحت و بدون دغدغه را داشته است راهنمایی کرده و بسیاری از مشکلات و معضلات را از پیش روی وی بردارد . البته این خلاقیت که زائیده هوشمندی انسان است با استفاده از امکانات و موهبتهای خداوندی که در طبیعت ارزانی شده امکان پذیر تر و وسیع تر جلوه می نماید . صنعت برای ایفای نقش موثر خود همواره در تلاش و تکاپوست تا به انتظارات محیط و جامعه پیرامون خود پاسخ دهد .

صنعت بر پایه ها و اساس های مورد اطمینانی چون آینده نگری ، برنامه ریزی ، بهره وری و حضور در بازارهای جهانی ، بکارگیری علم روز و … استوار است . صنعت از طریق فراهم آوردن فرصتهای شغلی و جلوگیری از بیکاری که منشاء بسیاری از بزهکاری های اجتماعی است و تامین معیشت برای خانواده ها می تواند به سلامت جامعه کمک نماید . البته هرچه اقتصاد آن محیط جامعه سالم تر باشد صنعت بارزتر می نماید و نقش موثرتری را ایفا می کند . امروزه برای عرصه فعالیت های صنعتی در چارچوب استاندارهای موجود حدو مرزی وجود ندارد و به همین لحاظ تنوع و کیفیت برتر و فراورده های مطلوبتر را طلب می کند ، این میسر نیست مگر باشناخت امکانات و محدودیت ها ، تخصیص بهینه منابع طراحی و تدوین استراتژی های آینده نگر و درازمدت .

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

فصل اول. ۶

«ضرورت صنعتی شدن». ۶

۱-۱-تغییرات ساختاری اقتصادی در بلند مدت : ۶

۱-۱-۱-تغییرات ساختار صنعتی در بلند مدت.. ۸

۲-۱ نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصادی جامعه. ۱۰

۳-۱ جایگاه فعلی صنعت در اقتصاد کشور : ۱۱

۴-۱ جایگاه فعلی اقتصاد ایران در اقتصاد و بازار جهانی : ۱۶

۵-۱-چشم انداز اقتصاد ایران در منطقه و جهان : ۱۹

۶-۱-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحقق هدف های آینده و تحکیم جایگاه اقتصاد ایران در جهان :  ۲۱

جداول فصل اول. ۲۹

فصل دوم. ۴۲

«گزینه های استراتژی صنعتی ایران». ۴۲

گزینه های استراتژی توسعه صنعتی به شرح زیر اند : ۴۴

۱-۲-گزینه ادامه روند فعلی : ۴۴

۲-۲-گزینه اتخاذ استراتژی نیل به خودکفائی (جایگزینی واردات): ۴۵

۳-۲-گزینه اتخاذ استراتژی نیل به خودکفائی (توسعه صنایع وابسته به منابع). ۴۶

۴-۲-گزینه اتخاذ استراتژی تامین نیازهای اساسی : ۴۷

۵-۲-گزینه اتخاذ استراتژی توسعه صنایع مادر و اساسی (توسعه صنایع سنیگن). ۴۸

۶-۲-گزینه اتخاذ استراتژی توسعه صادرات (توسعه مزیت های نسبی). ۴۹

۷-۲-گزینه اتخاذ استراتژی توسعه صنایع دانش و تکنولوژی بر. ۵۳

۸-۲-جمع بندی گزینه های استراتژی : ۵۵

الف-استراتژی های درون نگر توسعه (استراتژی نظر به داخل ). ۵۵

ب)استراتژی های برون نگر توسعه (استراتژی نظر به خارج). ۵۷

۹-۲-معیارهای گزینش استراتژی.. ۵۸

جدول فصل دوم. ۵۹

فصل سوم. ۶۰

امکانات توسعه صادرات صنعتی ایران با توجه به شرایط اقتصادی.. ۶۰

۱-۳-منابع طبیعی : ۶۰

۱-۱-۳-اقیم آب و هوا ۶۰

۲-۱-۳-منابع ، اراضی و خاک.. ۶۰

۳-۱-۳-منابع آب.. ۶۱

۴-۱-۳-منابع طبیعی تجدید شونده : ۶۲

۵-۱-۳-منابع آبزی.. ۶۲

۶-۱-۳-منابع معدنی : ۶۳

۷-۱-۳-منابع انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر. ۶۴

۸-۱-۳-محیط زیست : ۶۵

۲-۳-منابع انسانی : ۶۵

جداول فصل سوم. ۶۸

فصل چهارم. ۷۱

«تصویر کلان اقتصادی ایران با تاکید بر صادرات صنعتی». ۷۱

۱-۴-پیشگفتار. ۷۱

۲-۴-جمعیت.. ۷۲

۳-۴-عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ملی : ۷۳

۴-۴-چشم انداز اقتصاد ملی در افق ۱۳۸۵٫ ۷۸

تعمقی درباره چهارچوبهای توسعه اقتصاد ملی.. ۸۲

جداول فصل چهارم. ۸۵

فصل پنجم. ۹۰

تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی توسعه صادرات صنعتی.. ۹۰

۱-۵-نظام صنعتی ایران. ۹۰

۲-۵-عوامل اصلی شکل دهنده بخش صنعت.. ۹۳

۳-۵-چشم انداز توسعه صنعتی ایران تا سال ۱۳۸۵٫ ۹۵

۱-۳-۵-تحولات ساختاری اقتصاد در دوره ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵٫ ۹۶

۲-۳-۵-گزینه تعادل تراز تجاری در سال ۱۳۸۵ : سناریوی سقف.. ۹۸

۳-۳-۵-گزینه ادامه سیاست های برنامه دوم توسعه تا سال ۱۳۸۵ : ۱۰۱

جداول فصل پنجم. ۱۰۴

فصل ششم. ۱۰۹

تجربه کشورهای موفق جهانی در توسعه صادرات صنعتی.. ۱۰۹

«کره جنوبی». ۱۰۹

۱-نگاهی کلی به تحولات اقتصادی کره : ۱۰۹

۲-برخی از اطلاعات اقتصادی و اجتماعی کره در حال حاضر : ۱۱۲

۳-برخی از راهبردهای توسعه صادرات صنعتی.. ۱۱۴

جدول فصل ششم. ۱۱۷

فصل هفتم. ۱۱۸

امکانات وظرفیت های بازار جهانی برای جذب صادرات صنعتی ایران. ۱۱۸

معیارها و شاخصهای تشخیص ظرفیت صادرات : ۱۱۸

۱-نسبت جمعیت و صادرات.. ۱۱۸

۲-صادرات سرانه : ۱۱۹

۳-شاخص تمرکز : ۱۱۹

فصل هشتم. ۱۲۱

پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی.. ۱۲۱

۱-۸-دیدگاههای نظری.. ۱۲۱

۲-۸-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور : ۱۲۳

گسترش زیربناهای مادی.. ۱۲۵

گسترش و تقویت زیربناهای اجتماعی و فرهنگی : ۱۲۵

افزایش سطح دانش و توان تکنولوژیکی : ۱۲۶

بکارگیری مدیریت و کارآفرینی : ۱۲۶

ساختار حقوق مالکیت : ۱۲۶

۳-۸-چشم انداز بلند مدت اقتصاد کشور : ۱۲۶

چشم انداز توسعه صنعتی ایران تا سال ۱۳۸۵٫ ۱۲۷

۴-۸-تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی صادرات صنعتی.. ۱۳۰

۱-چشم انداز نیروی کار در فرآیند توسعه صنعتی : ۱۳۰

۲-چشم انداز تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه صنعتی.. ۱۳۳

فصل نهم. ۱۳۶

خط مشی ها و سیاست های پیشنهادی برای توسعه صادرات صنعتی و روش های اجرایی.. ۱۳۶

۱-۱-۹-خط مشی های توسعه صنعتی.. ۱۳۷

خط مشی ۱ : ۱۳۷

توسعه صنایع وابسته به منابع در کلیه استانهای کشور. ۱۳۷

۲-۱-۱-۹-سیاستهای توسعه صنایع فلزات اساسی : ۱۳۸

فهرست منابع و مآخذ. ۱۴۱

بخش صنعت کشورمان با مسئولیت خطیر و سنگینی در جهت اجرای سیاست های کلان روبروست و بایستی خود را برای تحولی عظیم از درون آماده سازد و نقش

تعیین کننده در اقتصاد کشور بر عهده گیرد .

این گزارش ضمن توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محددودیت های موجود و بررسی تطبیقی تجربه های موفق بعضی از کشورهای جهان و بنگاههای صنعتی ایران ، تصویر و چشم انداز بخش صنعت در چارچوب اقتصاد کلان در قالب گزینه های مختلف برای دوره منتهی به ۱۳۸۵ همراه باسیاستها و خط مشی های مطلوب توسعه صادرات صنعتی معرفی و پیشنهاد شده است . این گزارش چکیده ایست از گزارشات کارشناسان و متخصصات انجمن مدیران صنایع و نظرات پیشنهاد آنها در مورد مشکلات وراهکارهای حل این مشکلات و نیز آمارها و جداول دقیقی که در این مورد جمع آوری گردیده و نیز چکونگی پیشرفت بعضی از کشورهای هم تراز ایران در دوره های قبل و اطلاع از نحوه عملکرد صنعتی این کشورها در دوره های اخیر و مقایسه آنها با یکدیگر است .

فصل اول:

گزارشات به ضرورت صنعتی شدن توجه دارد . در توجیه این ضرورت از مطالعات مفصلی که در زمینه توسعه صنعتی و تغییر ساختار اقتصادی در درازمدت توسط اقتصاددانان برجسته ای چون کالین کدارک ، کوزنتس ، هاتاکر ، چنری و … صورت گرفته است و مطالعات آنان که عموماً جنبه مشاهداتی و مصداقی دارد و آمیزه ای از نظریه و عمل اتکا به آمار و ارقام می باشد استفاده گریده است . از مطالعات آنان می توان نتیجه گرفت که بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و تغییر ساختار که بارشد اقتصادی همراه است و نیز رشد اقتصادی رابطه تنگاتنگی با میزان تخصص و علم طلبی کالاهای تجاری صنعتی و جهت گیری اقتصاد به بازارهای خارجی دارد و توسعه صنعتی وابسته به گسترش صادرات و حضور در بازار رقابت بین المللی است و این توسعه محقق نخواهد شد مگر با انجام مطالعات و بررسی های دقیق از وضع موجود و طی مراحل خاص که باید انجام داد . به علاوه کشورها فرآیند توسعه صنعتی رادر ۳ مرحله صنایع آغازین ، میانی و پایانی را طی می کنند . نکته لازم به ذکر وجه تمایز صنایع کارخانه ای نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی است . در صنعت بین رشد تولید صنعتی و رشد بهره وری رابطه پویایی برقرار است که جامعه رابه یادگیری در عمل و توسعه مهارت ها و بهبود تکنولوژی سوق می دهد . در ادامه فصل جایگاه فعلی صنعت ایران در اقتصاد کشور از دیدگاه کارگاهی ، سرمایه ای ، اشتغال ، ایجاد ارزش افزوده ، ارزبری ، درون بخشی و توان صادراتی همراه با آمار و ارقام تفصیلی مورد تحلیل قرار می گیرد و به جایگاه اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی توجه می شود و همچنین چشم انداز اقتصاد ایران

در منطقه و جهان و نقش صنعت و صنعتی شدن در تحقق هدفهای آینده و تحکیم جایگاه اقتصاد ایران از دیگر مباحثی است که در فصل اول این گزارش به آن پرداخته می شود .

فصل دوم:

اختصاص به بیان و تشریح گزینه های استراتژی صنعتی دارد . در این فصل ۷ گزینه همراه با ویژگی های هر یک تشریح می گردد .

فصل سوم:

امکانات توسعه صادرات صنعتی ایران را با توجه به امکانات و شرایط اقتصادی تجزیه و تحلیل می کند .

فصل چهارم:

تصویر کلان اقتصاد کشور را با تاکید بر صادرات صنعتی برای دوره منتهی به ۱۳۸۵ ارائه می دهد ، این تصویر بر پایه امکانات مادی ، انسانی و تحلیل ها و مشاهداتی که از فرآیند توسعه صنعتی سایر کشورها بدست آمده است

می باشد .

فصل پنجم:

گزارش به تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی توسعه صنعتی توسعه صنعتی اختصاص دارد . در این فصل نظام صنعتی ایران شامل واحدهای عملیاتی و روابط بین واحدهای عملیاتی و روابط متقابل واحدهای عملیاتی و محیط به تفصیل تشریح می گردد .

فصل ششم:

به تجربه کشورهای موفق در زمینه توسعه صادرات صنعتی اختصاص دارد . ویژگی های فرهنگی ، جغرافیایی و اقتصادی ، تحلیل وضعیت کنونی ، راهکارها و راهبردهای توسعه صادرات و واردات و سیاستها و خط مشی های اعمال شده که به گسترش صادرات منتهی شده توجه شده است .

فصل هفتم:

در این فصل مطرح می شود که ناچیزی صادرات غیرنفتی به طور کلی و صادرات صنعتی به طور خاص ناشی از کمبود تقاضا و یا کمبود ظرفیت بازار جهانی برای جذب صادرات صنعتی ایران نیست بلکه مشکل صادرات درونی و ملی است .

فصل هشتم:

این فصل عنوان پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی را دارد در حقیقت نتیجه گیری و بررسی از کل مطالعه است که دیدگاه های نظری ، نقش صنعت و صنعتی شدن در توسعه اقتصادی و چشم انداز بلند مدت صنعت را از دیدگاه اشتغال ، سرمایه گذاری و تحول ساختاری برای دوره منتهی به ۱۳۸۵ نشان

می دهد .

فصل نهم :

به خط مشی ها و سیاست های پیشنهادی برای توسعه صادرات صنعتی و روشهای اجرائی اختصاص دارد .

فهرست منابع و مآخذ:

۱-گزارشات انجمن مدیران صنایع .

۲-عبدالرحمن بن خلدون ، مقدمه ابن خلدون ، ترجمه محمدپروین کنابادی تهران ۱۳۴۷٫

۳-مرتضی راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران جلد ۷ تهران ۱۳۶۷ .

۴-مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی صنعت و معدن ، مرحله اول ، ۱۳۷۳ ، نتایج کل کشور ، آذرماه ۱۳۷۴ .

۵-مردوخی ، بایزید ، یادگیری در عمل و اهمیت سر ریز آن در صنعت ، فصل نامه فراز ، شماره ۳ ، پائیز ۷۵ ، ص۱۶۵٫

۶-وزارت صنایع ، گزارشات سالانه سالهای مختلف .

۷-مرکز آمار ایران ، سالنامه ۱۳۷۳ .

۸-نشریه دامدار ، شماره ۷۲ و ۷۳ . مهرماه ۷۵ .

۹- Syrquin M.& chenery H. , There dcades of industriaization , the world Bank Review , vol . 3 < NO.2 May 1989

۱۰- petri , peter A .; The lessons of east Asia : common foundations of east Asian succes , th4e world Bank , 1993.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۴۰

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  امتیاز 5.00 ( 1 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است