دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی

مقاله طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی

مقاله طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی  نیروی برق در چهارم سپتامبر ۱۸۸۲ برای اولین بار در خیابان پرل۱ در شهر نیویورک برای مصرف روشنایی استفاده شد. چند ژنراتورDC با توان مجموع ۳۰ کیلووات و ولتاژ ۱۱۰ ولت بکار گرفته شده بودن تا بتوانند نیاز مصرفی ۵۹ مصرف کننده را در مساحتی در حدود یک کیلومتر مربع برآورده سازند.با گسترش سیستمهای DC سه سیمه با ولتاژ ۲۲۰ ولت و افزایش بار و طول خطوط مشکلاتی از قبیل تلفات و افت ولتاژ پیش آمد که منجر به ساخت ترانسفورماتور توسط ویلیام استنلی۲ در مقیاس تجاری در سال ۱۸۸۵ گردید. …………

مقاله طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه ۱

۱-۱-مقدمه                                      ۲

۲-۱-تعاریف و اصطلاحات        ۷

دوم:اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه۱۰

۱-۲-اصول طراحی پستهای فشار قوی                ۱۱

۲-۲-انواع طراحیها                   ۱۴

۳-۲-معیارهای طراحی بهینه و اعمال این ضوابط در طراحی پست        ۱۵

۱-۳-۲-ارتباط بهینگی و شرایط بهره برداری             ۱۵

۲-۳-۲-ارتباط بهینگی و موقعیت پست          ۱۷

۳-۳-۲-ارتباط بهینگی ومسایل زیست محیطی           ۱۷

۴-۳-۲-ارتباط بهینگی و امکان توسعه پست      ۱۸

۵-۳-۲-ارتباط بهینگی و نیروی انسانی        ۱۹

۶-۳-۲-ارتباط بهینگی و تعمیرات و نگهداری           ۱۹

۷-۳-۲-ارتباط بهینگی و سرمایه گذاری اولیه      ۲۰

۸-۳-۲-ارتباط بهینگی و هزینه های دوران بهره برداری        ۲۱

۹-۳-۲-ارتباط بهینگی و ایمنی      ۲۳

۱۰-۳-۲-ارتباط بهینگی و طرحها و مشخصات فنی سیستم های مختلف پست      ۲۴

مقاله طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی

فصل سوم :انواع پستها۲۶

۱-۳-تقسیم بندی پستها بر اساس سطح ولتاژ        ۲۷

۲-۳-تقسیم بندی پستها بر اساس وظیفه ای که در شبکه دارند        ۲۷

۳-۳-تقسیم بندی پستها از نظر نحوه نصب        ۲۸

۱-۳-۳- انواع پستهای باز          ۲۸

۲-۳-۳-انواع پستهای بسته           ۲۹

۳-۳-۳-پستهای ترکیبی           ۲۹

۴-۳-۳-پستهای سیار            ۲۹

۴-۳-انواع پستها از نظر آرایش شینه بندی    ۲۹

۱-۴-۳-مزایا و معایب آرایشهای مختلف شینه بندی      ۳۱

۱-۱-۴-۳-شینه ساده       ۳۱

۲-۱-۴-۳-شینه اصلی و فرعی     ۳۲

۳-۱-۴-۳-شینه دوبل        ۳۴

۴-۱-۴-۳-شینه دوبل اصلی با شینه فرعی      ۳۵

۵-۱-۴-۳-شینه دوبل دوکلیدی        ۳۶

۶-۱-۴-۳-شینه یک ونیم کلیدی     ۳۶

۷-۱-۴-۳-شینه حلقوی       ۳۷

۲-۴-۳- بررسی مقایسه ای برای انتخاب شینه بندی بهینه[۹]           ۳۹

۳-۴-۳-نگاه آماری به وضعیت شینه بندی های موجود در پست های ۲۳۰و۴۰۰کیلوولت ایران       ۴۳

۴-۴-۳-آرایش پیشنهادی برای شینه بندی پستها          ۴۴

مقاله طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی

فصل چهارم:انتخاب محل پست و جانمایی تجهیزات۴۵

۱-۴-انتخاب محل پست            ۴۶

۲-۴-جانمایی تجهیزات پست               ۴۹

۱-۲-۴-تاثیر نوع شینه ها و سکسیونرها در آرایش فیزیکی تجهیزات      ۵۲

۲-۲-۴-ترتیب و نحوه نصب تجهیزات        ۵۴

۳-۲-۴-محل احداث ساختمانها و جاده های ارتباطی         ۵۵

فصل پنجم:انتخاب تجهیزات پست۵۷

۱-۵-انتخاب ترانسفورماتور قدرت           ۵۸

۲-۱-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور قدرت         ۵۹

۱-۲-۱-۵-نوع ترانسفورماتورقدرت           ۶۰

۲-۲-۱-۵-سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور             ۶۲

۳-۲-۱-۵-تلفات ترانسفورماتور        ۶۴

۴-۲-۱-۵-توان نامی سیم پیچهای ترانسفورماتور        ۶۴

۵-۲-۱-۵-ولتاژ نامی سیم پیچ      ۶۵

۶-۲-۱-۵-نحوه اتصالات سیم پیچها و گروه برداری           ۶۵

۷-۲-۱-۵-تنظیم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر         ۶۶

۸-۲-۱-۵-تاثیر زمین نمودن نوترال در عایق بندی         ۶۷

۹-۲-۱-۵-حداکثر ولتاژ هر یک از سیم پیچها      ۶۷

۱۰-۲-۱-۵-تعیین سطوح عایقی داخلی و خارجی و نوترال        ۶۸

۱۱-۲-۱-۵-میزان افزایش مجاز درجه حرارت روغن وسیم پیچ     ۶۸

۱۲-۲-۱-۵-امپدانس ولتاژ و امپدانس اتصال کوتاه                 ۶۸

۱۳-۲-۱-۵-میزان مجاز صدا      ۶۹

۱۴-۲-۱-۵-مقادیر جریانهای اتصال کوتاه سیستم         ۶۹

۱۵-۲-۱-۵-اضافه بار در ترانسفورماتور        ۷۰

مقاله طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی

۱۶-۲-۱-۵-استفاده از محفظه کابل در طرف فشار ضعیف         ۷۰

۲-۵-انتخاب ترانسفورماتور جریان       ۷۰

۱-۲-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتورجریان      ۷۱

۲-۲-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتورجریان   ۷۲

۱-۲-۲-۵-نوع ترانسفورماتورجریان      ۷۲

۲-۲-۲-۵-حداکثر ولتاژ سیستم    ۷۳

۳-۲-۲-۵-سطوح عایقی           ۷۴

۴-۲-۲-۵-فاصله خزشی مقره           ۷۴

۵-۲-۲-۵-جریان نامی اولیه        ۷۴

۶-۲-۲-۵-جریان نامی ثانویه         ۷۵

۷-۲-۲-۵-نسبت تبدیل       ۷۵

۸-۲-۲-۵-جریان نامی حرارتی کوتاه مدت         ۷۶

۹-۲-۲-۵-جریان نامی دایمی حرارتی         ۷۶

۱۰-۲-۲-۵-محدودیت افزایش درجه حرارت       ۷۶

۱۱-۲-۲-۵-ظرفیت نامی خروجی             ۷۷

۱۲-۲-۲-۵-کلاس دقت       ۷۷

۳-۵-انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ           ۸۰

۱-۳-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ        ۸۰

۲-۳-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور ولتاژ       ۸۱

۱-۲-۳-۵-نوع ترانسفورماتورولتاژ              ۸۱

۲-۲-۳-۵-حداکثر ولتاژ سیستم             ۸۳

۳-۲-۳-۵-سطوح عایقی       ۸۴

مقاله طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی

۴-۲-۳-۵-فاصله خزشی مقره            ۸۴

۵-۲-۳-۵-ولتاژ نامی ثانویه           ۸۴

۶-۲-۳-۵-ضریب ولتاژ نامی [۹]           ۸۵

۷-۲-۳-۵-مشخصات خازن ترانسفورماتور ولتاژ خازنی        ۸۶

۸-۲-۳-۵-محدودیت افزایش درجه حرارت           ۸۷

۹-۲-۳-۵-ظرفیت خروجی                  ۸۸

۱۰-۲-۳-۵-کلاس دقت[۲۲]                ۸۸

۴-۵-انتخاب  ترانسفورماتور زمین- کمکی                     ۸۹

۱-۴-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت  ترانسفورماتورزمین-کمکی[۱۴]          ۸۹

۲-۴-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور زمین-کمکی         ۹۰

۱-۲-۴-۵-نوع ترانسفورماتور زمین –کمکی         ۹۲

۲-۲-۴-۵-سیستم خنک کننده             ۹۲

۳-۲-۴-۵-ظرفیت نامی               ۹۲

۴-۲-۴-۵-مقدار نامی ولتاژ سیم پیچ ها           ۹۳

۵-۲-۴-۵-حداکثر ولتاژ سیم پیچ ها         ۹۳

۶-۲-۴-۵-امپدانس ولتاژ[۹]                   ۹۴

۷-۲-۴-۵-استقامت عایقی بوشینگ ها و ترمینال های فاز و نقطه صفر سیم پیچ اولیه        ۹۴

۸-۲-۴-۵-افزایش دما پس از بارگذاری جریان کوتاه مدت            ۹۵

۹-۲-۴-۵-افزایش دمای مجاز       ۹۵

۱۰-۲-۴-۵-تپ چنجر           ۹۶

۱۱-۲-۴-۵-فاصله خزشی بوشینگها          ۹۶

۱۲-۲-۴-۵-سطح صدا         ۹۷

۱۳-۲-۴-۵-ترمینال بندی طرف اولیه وثانویه      ۹۷

۵-۵-انتخاب کلید قدرت       ۹۷

۱-۵-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه کلید قدرت     ۹۸

۲-۵-۵-معیارهای انتخاب بهینه کلید قدرت      ۱۰۰

۱-۲-۵-۵-نوع کلید       ۱۰۰

۲-۲-۵-۵-نوع مکانیسم قطع و وصل      ۱۰۱

۳-۲-۵-۵-ولتاژ نامی        ۱۰۴

۴-۲-۵-۵-سطوح عایقی نامی         ۱۰۴

۵-۲-۵-۵-جریان نامی                ۱۰۴

۶-۲-۵-۵-جریان نامی قطع اتصال کوتاه             ۱۰۵

۷-۲-۵-۵-جریان نامی قطع شارژ خط       ۱۰۶

۸-۲-۵-۵-جریان نامی قطع بار اندوکتیو      ۱۰۶

۹-۲-۵-۵-ضریب افزایش ولتاژ فاز سالم       ۱۰۶

۱۰-۲-۵-۵-جریان نامی اتصال کوتاه وصل      ۱۰۷

۱۱-۲-۵-۵-مدت زمان تحمل اتصال کوتاه       ۱۰۷

۱۲-۲-۵-۵-زمان قطع نامی              ۱۰۷

۶-۵-سکسیونر و تیغه زمین      ۱۰۸

۱-۶-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه سکسیونر      ۱۰۹

۲-۶-۵-معیارهای انتخاب بهینه سکسیونر       ۱۰۹

۱-۲-۶-۵-نوع سکسیونر یا تیغه های زمین        ۱۰۹

۲-۲-۶-۵-نوع مکانیسم عملکرد            ۱۱۰

۳-۲-۶-۵-ولتاژ نامی               ۱۱۱

۴-۲-۶-۵-سطوح عایقی نامی            ۱۱۲

۵-۲-۶-۵-جریان نامی (فقط برای سکسیونر)      ۱۱۲

۶-۲-۶-۵-جریان نامی اتصال کوتاه                ۱۱۲

۷-۲-۶-۵-جریان نامی وصل اتصال کوتاه(فقط برای تیغه های زمین)          ۱۱۳

۸-۲-۶-۵-مدت زمان تحمل جریان اتصال کوتاه         ۱۱۳

۹-۲-۶-۵-نیروی مکانیکی نامی ترمینالها                 ۱۱۳

پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی

فصل ششم : سیستمهای حفاظتی پست۱۱۴

۱-۶-سیستم زمین                          ۱۱۵

۱-۱-۶-اطلاعات موردنیاز برای طراحی سیستم زمین       ۱۱۶

۲-۱-۶-آزمونهای زمین پست              ۱۱۸

۳-۱-۶-موارد مهم در آزمونهای سیستم زمین        ۱۲۰

۴-۱-۶-پارامتر ها و موارد حائز اهمیت در طراحی بهینه سیستم زمین              ۱۲۲

۱-۴-۱-۶-انتخاب هادی زمین و میله های زمین             ۱۲۲

۲-۴-۱-۶-اتصال تجهیزات به زمین           ۱۲۲

۳-۴-۱-۶-محاسبه جریان اتصال کوتاه وحداکثرجریان شبکه زمین  ۱۲۳

۴-۴-۱-۶-ولتاژانتقالی ونقاط خطرناک           ۱۲۵

۵-۴-۱-۶-تداخل با کبلهای مخابراتی و کنترل       ۱۲۶

۶-۴-۱-۶-اتصال زمین سیستم تغذیه فشار ضعیف     ۱۲۶

۵-۱-۶-نصب سیستم زمین         ۱۲۶

۶-۱-۶-روش قدم به قدم طراحی             ۱۲۸

۲-۶-سیستم حفاظت از صاعقه      ۱۳۶

۱-۲-۶-سیستم حفاظت از صاعقه     ۱۳۸

۱-۱-۲-۶-اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی سیستم حفاظت از صاعقه         ۱۳۹

۲-۱-۲-۶-سیستم حفاظتی پست با استفاده از روش الکتریکی-هندسی[۹]           ۱۳۹

۳-۱-۲-۶-حداکثر ولتاژ قابل تحمل توسط پست          ۱۴۱

پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی

۴-۱-۲-۶-امپدانس موجی                       ۱۴۱

۵-۱-۲-۶-محاسبه جریان بحرانی وفاصله جذب بحرانی S              ۱۴۱

۶-۱-۲-۶-محاسبه ارتفاع هادیهای حفاظتی            ۱۴۲

۷-۱-۲-۶-حفاظت در مقابل صاعقه هایی که در خارج از سطح محاط

دو هادی حفاظتی فرود می آیند                   ۱۴۴

۸-۱-۲-۶- استقامت مکانیکی وحرارتی هادیهای حفاظتی و میله های برقگیر         ۱۴۷

۲-۲-۶-برقگیر و محل نصب آن          ۱۴۸

۱-۲-۲-۶-انواع برقگیر[۱۸]     ۱۴۸

۲-۲-۲-۶-مقایسه اجمالی بین برقگیرهای ZnO و برقگیرهای مرسوم        ۱۵۰

۳-۲-۲-۶-محل نصب برقگیر           ۱۵۰

۳-۶-سیستم حفاظتی و رله گذاری       ۱۵۲

۱-۳-۶-اصول اساسی در رله گذاری حفاظتی      ۱۵۳

۲-۳-۶-سیستمهای حفاظتی معمول[۹]     ۱۵۳

۳-۳-۶-معیارهای طراحی بهینه سیستم حفاظت ورله گذاری         ۱۶۰

۱-۳-۳-۶-حفاظت خطوط انتقال        ۱۶۱

۲-۳-۳-۶-حفاظت شینه             ۱۶۵

۳-۳-۳-۶-حفاظت ترانسفورماتور      ۱۶۷

مقاله طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی

فصل هفتم:نمونه طراحی۱۷۲

۱-۷-مشخصات مفروض برای پست              ۱۷۳

۲-۷-انتخاب تجهیزات          ۱۷۴

۳-۷-طراحی سیستمهای     ۱۸۷

۴-۷-روش قدم به قدم طراحی جانمایی تجهیزات       ۱۹۰

فصل هشتم: بهره برداری ۱۹۵

۱-۸-مشخصات فنی پست مذکور           ۱۹۶

۲-۸-طریقه بهره برداری          ۱۹۹

۳-۸-دستورالعمل عملیاتی و و بهره برداری پست های انتقال و فوق توزیع        ۲۰۲

۴-۸-دستورالعمل بازدید اپراتور از برخی از تجهیزات پست           ۲۱۴

۵-۸-قواعد اساسی ایمنی                  ۲۱۵

پیوستها۲۱۷

پیوست ۱:سیستم آلارمهای حفاظتی                 ۲۱۸

پیوست ۲: نقشه های سیستم های حفاظتی و ارتینگ و …            ۲۲۶

 

 

 

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :۲۵۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%88-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%88-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-pink” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

مقاله طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد